Làm th? nào đ? vô hi?u hoá tính năng AutoArchive và t?p tin thư m?c cá nhân tính năng trong Outlook

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 258277 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

B?n có th? mu?n tri?n khai Outlook v?i AutoArchive và c?p cá nhân kh? năng t?p tin (.pst) vô hi?u hoá. Bài vi?t này mô t? như th? nào đ? vô hi?u hóa AutoArchive và t?p thư m?c cá nhân tính năng trong Outlook và mô t? các tu? ch?n Outlook đang b? ?nh hư?ng n?u b?n vô hi?u hóa các tính năng này.

THÔNG TIN THÊM

Vô hi?u hóa AutoArchive và tính năng t?p thư m?c cá nhân

Đ? vô hi?u hoá tính năng AutoArchive trong Outlook:

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows
 1. Thoát kh?i m?i chương tr?nh.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào Ch?y.
 3. Trong các M? h?p, lo?i regedit, và sau đó nh?p vào Ok.
 4. Xác đ?nh v? trí m?t trong nh?ng ch?a khóa sau trong registry, như áp d?ng:
  • Cho Outlook 98:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\8.0\Outlook\
  • Cho Outlook 2000:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\9.0\Outlook\
 5. Trên các Ch?nh s?a tr?nh đơn, nh?p vào Thêm giá tr?, và sau đó thêm giá tr? đăng k? sau đây:
  Giá tr? tên: DisablePst
  Ki?u d? li?u: REG_DWORD
  Giá trị: 1
 6. Thoát kh?i Registry Editor.

Tu? ch?n Outlook ?nh hư?ng

 • N?u b?n nh?p vào Công cụ, b?m Tuỳ chọn, và sau đó b?m vào các Khác tab, AutoArchive ph?n là ?n. B?n không th? đ?t AutoArchive tùy ch?n.
 • Các AutoArchive tab trong m?i Thư m?c b?t đ?ng s?n h?p tho?i là ?n.
 • T?t c? các cài đ?t AutoArchive mà đ? đư?c thi?t l?p trư?c đó không c?n đư?c kích ho?t. Ví d?, n?u b?n đ? c?u h?nh AutoArchive đ? di chuy?n tin nh?n c? hơn sáu tháng t? c?p kho?n m?c đ? g?i c?a b?n v?i m?t cá nhân t?p thư m?c, tính năng này không c?n ch?c năng.
 • Trên các Tệp tr?nh đơn, các Lưu tr? l?nh là ?n.
 • Trên các Tệp tr?nh đơn, các M? t?p tin thư m?c cá nhân (.pst)l?nh là ?n.
 • Trên các Tệp tr?nh đơn, các Nh?p kh?u và xu?t kh?u l?nh không c?n chuy?n nh?p ho?c xu?t chuy?n ra t?p .pst. N?u b?n ch?n l?nh này, sau đây tin nh?n s? đư?c hi?n th?:
  S? d?ng PST (cá nhân lưu tr?) vô hi?u hóa trên máy tính này.
LƯU ?: Sau khi b?n thêm các DisablePst khóa s? đăng k?, ngư?i s? d?ng v?n có th? thêm các d?ch v? thư m?c cá nhân h? sơ c?a h?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 258277 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Outlook 98 Standard Edition
 • Microsoft Outlook 2000 Standard Edition
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbregistration kbhowto kbmt KB258277 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:258277

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com