K??da, m??inot migr?t lietot?ja pastkastes datus no lok?l? vid? Office 365: "?ai pastkastei p?rsniegts maksim?lais skaits lielus vienumus, kas tika nor?d?ti ?im piepras?jumam."

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2584294 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Izmantojat k?du no ??m darb?b?m m??in?t migr?t lietot?ja pastkastes datus no j?su telp?s ir zi?ojumapmai?as vidi ar Microsoft Office 365:
  • Jaun?s migr?cijas paketes vedni Exchange administratoru centr? biroja 365
  • E-pasta migr?cijas vedni iepriek??j?s val?tas mai?as kontroles panelis Office 365
  • Apmai?a PowerShell tie?saist?
Tom?r, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
FailureType: TooManyLargeItemsPermanentException

FailureSide: m?r?a

Zi?ojums: K??da: ??s pastkastes p?rsniegts maksim?lais skaits lielus vienumus, kas tika nor?d?ti ?im piepras?jumam. --> MapiExceptionMaxSubmissionExceeded: IExchangeFastTransferEx.TransferBuffer, neizdev?s (hr = 0x80004005 EK = 1242)
?? probl?ma rodas, ja lietot?ja pastkaste ietver vienu vai vair?kus zi?ojumus, kas p?rsniedz 35 megabaitu (MB) zi?ojumam ierobe?ojumu.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, atrast un no?emt zi?ojumi, kas liel?ki par 35 MB no lietot?ja lok?l?s pastkastes. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Piek??t lietot?ja lok?l?s pastkastes, izmantojot programmu Microsoft Outlook.
  2. Visiem kr?jumiem visi lietot?ja pastkastes map?s sak?rtot p?c lieluma. K?rtot vienumus no liel?k? uz maz?ko, t?p?c, ka liel?kais elementi ir saraksta aug?da??.
  3. Atrodiet vienumus, kas liel?ki par 35 MB. Ja ?ie poste?i ir svar?ga inform?cija, saglab?t tos cit? viet?, piem?ram, lok?lais dators vai lok?laj? personisko mapju fail? (. pst). Dz?siet vienumus, kas liel?ki par 35 MB no lietot?ja pastkast?.
  4. Atpaka? uz Exchange administratoru centr? vai Exchange Control Panel, un p?c tam ats?kt migr?ciju.
  5. P?c migr?cijas pabeig?anas datus var atpaka? ievestos Exchange Online pastkasti.

PAPILDINFORM?CIJA

Vair?k info par to, k? vienumi j?import? Outlook Office 365, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2584294 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2014. gada 11. j?lijs - P?rskat??ana: 9.0
Attiecas uz:
  • Microsoft Exchange Online
Atsl?gv?rdi: 
o365 o365a o365022013 o365e o365m o365p kbmt KB2584294 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2584294

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com