L?i d?ng "0x0000003B" khi b?n ch?y các ?ng d?ng nh?t đ?nh trong Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2584454 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n ch?y các ?ng d?ng nh?t đ?nh trên máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:
Ng?ng 0x0000003B (c0000094, fffff8800ff22e54, fffff880098897f0, 0)
SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Ví d?, b?n có th? g?p v?n đ? này khi b?n ch?y Cyberlink YouCam.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? th?i gian ch?y D3D9 không th?c hi?n xác nh?n tham s? vào các giá tr? h?nh ch? nh?t đư?c thông qua b?i các ?ng d?ng như YouCam. V? v?y, t?a đ? h?nh ch? nh?t không h?p l? đư?c truy?n đ?n các mô-đun Dxgkrnl.sys. Tuy nhiên, các mô-đun Dxgkrnl.sys c?ng không xác nh?n các t?a đ? h?nh ch? nh?t, và m?t ngo?i l? "phân chia b?i zero" x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

Hotfix được hỗ trợ đang được Microsoft cung cấp. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Chỉ áp dụng bản vá nóng này cho các hệ thống đang gặp sự cố như đã mô tả trong bài viết này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

Nếu hotfix này sẵn có để tải xuống, có phần "Tải xuống hotfix sẵn có" ở đầu bài viết trong Cơ sở Kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với Phòng Hỗ Trợ và Dịch vụ Khách hàng của Microsoft để lấy hotfix này.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support
Chú ý Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. Nếu bạn không thấy ngôn ngữ của mình thì đó là do hotfix này hiện không có ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin về Gói Dịch vụ 1 dành cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản sửa lỗi khẩn cấp này.

Thông tin thay thế bản vá nóng

Bản sửa lỗi khẩn cấp này không thay thế bản sửa lỗi khẩn cấp đã phát hành trước đó.

Thông tin v? t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ Chuẩn Quốc tế (UTC). Ngày và giờ của các tệp này trên máy tính cục bộ của bạn được hiển thị theo giờ địa phương cùng với độ lệch quy ước giờ mùa hè (DST) hiện tại của bạn. Ngoài ra, ngày và giờ có thể thay đổi khi bạn thực hiện một số thao tác nhất định đối với tệp.
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn tham khảo phần "Áp dụng cho" trong bài viết để xác định hệ điều hành thực mà mỗi bản sửa lỗi khẩn cấp được áp dụng.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnSản phẩmS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 0.16xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMĐÔNG Đ?C
  6.1.760 0.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1.17xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1ĐÔNG Đ?C
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Đông Đ?c d?ch v? chi nhánh ch?a ch? là nh?ng s?a ch?a đư?c phát hành r?ng r?i đ?n đ?a ch? các v?n đ? ph? bi?n r?ng r?i, quan tr?ng. Ngoài các b?n vá đư?c phát hành r?ng r?i, chi nhánh d?ch v? LDR c?n ch?a các hotfix.
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Cdd.dll6.1.7600.16699107,520Tháng mư?i m?t, 201004: 23
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870728,94423-Tháng tám-201104: 30
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870218,99223-Tháng tám-201104: 30
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.151Tháng mư?i m?t, 201023: 04
Cdd.dll6.1.7600.21034107,52023-Tháng tám-201104: 26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034729,45623-Tháng tám-201104: 40
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034218,99223-Tháng tám-201104: 40
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 32
Cdd.dll6.1.7601.17514107,52020 Tháng mư?i m?t, 201011: 56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672728,94423-Tháng tám-201104: 32
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672218,99223-Tháng tám-201104: 32
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 32
Cdd.dll6.1.7601.17514107,52020 Tháng mư?i m?t, 201011: 56
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796729,45623-Tháng tám-201105: 50
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796218,99223-Tháng tám-201105: 50
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 32
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Cdd.dll6.1.7600.16699144,384Tháng mư?i m?t, 201004: 59
Dxgkrnl.sys6.1.7600.16870982,89623-Tháng tám-201105: 46
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870265,07223-Tháng tám-201105: 46
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.151Tháng mư?i m?t, 201022: 58
Cdd.dll6.1.7600.21034144,38423-Tháng tám-201105: 26
Dxgkrnl.sys6.1.7600.21034983,92023-Tháng tám-201105: 54
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034265,07223-Tháng tám-201105: 54
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 25
Cdd.dll6.1.7601.17554144,38403-Feb-201111: 25
Dxgkrnl.sys6.1.7601.17672982,89623-Tháng tám-201105: 36
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672265,07223-Tháng tám-201105: 36
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.151Tháng b?y năm 201018: 22
Cdd.dll6.1.7601.17514144,38420 Tháng mư?i m?t, 201012: 55
Dxgkrnl.sys6.1.7601.21796983,92023-Tháng tám-201105: 21
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796265,07223-Tháng tám-201105: 21
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 25
Đối với tất cả các phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờ
Cdd.dll6.1.7600.16595347,64819 Tháng năm, 201014: 27
Dxgkrnl.sys6.1.7600.168702,502,00023-Tháng tám-201104: 15
Dxgmms1.sys6.1.7600.16870669,04023-Tháng tám-201104: 15
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 25
Cdd.dll6.1.7600.21034347,13623-Tháng tám-201109: 11
Dxgkrnl.sys6.1.7600.210342,504,56023-Tháng tám-201109: 21
Dxgmms1.sys6.1.7600.21034669,04023-Tháng tám-201109: 21
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 25
Cdd.dll6.1.7601.17514347,13620 Tháng mư?i m?t, 201010: 06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.176722,502,51223-Tháng tám-201104: 05
Dxgmms1.sys6.1.7601.17672671,08823-Tháng tám-201104: 05
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 25
Cdd.dll6.1.7601.17514347,13620 Tháng mư?i m?t, 201010: 06
Dxgkrnl.sys6.1.7601.217962,504,56023-Tháng tám-201104: 17
Dxgmms1.sys6.1.7601.21796671,60023-Tháng tám-201104: 17
Lddmcore.ptxmlKhông áp d?ng1.15113 Tháng b?y, 200920: 25

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpX86_69192ff43b64dabdb5a4f548688e70dd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_53c1f540f5aec375.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpX86_96b36211638d27a5186260481543ae86_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_819cb589c01b69e5.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpX86_cbd9709d2e643978ce1140fda8ef7ef7_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_cb474bb1f485ce10.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpX86_f9b2b59992849d081f681ae3084963a1_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_58082c9a4644963c.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp696
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba4c6ba44dcb20c.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,305
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 46
Tên tệpX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5d7c7f5dd67ab0.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,193
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)04: 58
Tên tệpX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8d2454420150a6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,305
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 46
Tên tệpX86_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae05226f5b2b8dae.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,305
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 46
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpAmd64_0e072a9b97fd3860ef90de3602af0324_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_f3f23a6b7940c654.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpAmd64_577d30bb053afa581e6b503139cf12b0_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_76058c6102c583cb.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpAmd64_ccf4e7bda9f951359ea4957257fc5852_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_81122151b470f107.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpAmd64_f7886920e364adae137a9ab16f3be8c9_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_5bff36e1cae6a169.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp700
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_07c3623dfd3a2342.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,309
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 49
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_087c18031633ebe6.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,197
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)06: 14
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_09abbfd7fa5ec1dc.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,309
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 49
Tên tệpAmd64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_0a23bdf31388fee4.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,309
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 49
Các tệp bổ sung cho tất cả phiên bản dựa trên IA-64 được hỗ trợ của Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpIa64_5d1481bdfcefd1e998db08eebb27a5ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_6d720f7a9e1be760.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpIa64_7823d3f487c5316dd33a2af562fe730f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_78030a6329aeef2d.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpIa64_d86db521dd70babe089461aeab460c4b_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_bac49cef5ba2b82e.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpIa64_eb17eef51c8dbf4b16aae7a0f6bf33ef_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ce575819e647645a.Manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp698
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16870_none_aba66ab044dabb08.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,307
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21034_none_ac5f20755dd483ac.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,195
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)09: 36
Tên tệpIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17672_none_ad8ec84a41ff59a2.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,307
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36
Tên tệpIa64_microsoft-windows-lddmcore_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21796_none_ae06c6655b2996aa.manifest
Phiên bản tệpKhông áp d?ng
Kích thước tệp13,307
Ngày (UTC)23-Tháng tám-2011
Th?i gian (UTC)11: 36

THAM KH?O

Các sản phẩm của bên thứ ba mà bài viết này thảo luận do các công ty độc lập với Microsoft sản xuất. Microsoft không đảm bảo, ngụ ý hay theo cách khác về hiệu suất hoạt động hoặc độ tin cậy của những sản phẩm này.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2584454 - L?n xem xét sau cùng: 13 Tháng Mười 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertiseinter kbautohotfix kbhotfixserver kbfix kbqfe kbmt KB2584454 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2584454

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com