Step by Step: Đ?i chi?u 02 b?ng d? li?u v?i Checksum

ID c?a bài: 2584660 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [tên c?a b?n]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Nh?ng tri?u ch?ng

Thông thư?ng trong th?c t?, chúng ta v?n thư?ng xuyên đ?i chi?u 02 đ?i tư?ng d? li?u v?i nhau, các đ?i tư?ng d? li?u có th? là 02 chu?i ho?c 02 s? ho?c 02 đ?i tư?ng th?c th?, và c? th? hơn là 02 b?ng d? li?u, trong ph?n này chúng ta s? gi?i quy?t v?n đ? đ?i chi?u 02 b?ng d? li?u đ? t?m ra các d?ng d? li?u gi?ng và khác nhau trong 02 b?ng.

Nguyên nhân

Riêng đ?i v?i b?ng d? li?u th? theo cách thông thư?ng, chúng ta s? duy?t qua t?ng d?ng và đ?i chi?u d? li?u trên t?ng c?t đ? t?m ra s? khác bi?t, c? th? trong trư?ng h?p chúng ta c?n l?c ra danh sách các record d? li?u trong m?t b?ng đang t?n t?i ho?c chưa t?n t?i trong m?t b?ng d? li?u khác.

Gi?i pháp

Đ? gi?i quy?t các v?n đ? như trên, chúng ta s? d?ng tính năng checksum có trong SQL Server, đ? hi?u r? hơn v? tính năng này, chúng ta th?c hi?n bài th?c hành dư?i đây v?i m?t cơ s? d? li?u m?u v?i tên MyTest.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


T?o 02 b?ng table1table2, m?i table có 3 c?t giá tr? ki?u Integer
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


T?o d? li?u m?u cho c? 2 b?ng table1 table2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


Th?c hi?n t?o m?t column th? 4 có giá tr? checksum t? 3 c?t khác trong table

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


Truy v?n d? li?u hi?n t?i trong c? 2 b?ng table1 và table2

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


T? k?t qu? tr? v? t? câu truy v?n trên, chúng ta nh?n th?y đư?c c?t th? 4 v?i giá tr? checksum đư?c t?o ra t? đ?ng d?a vào giá tr? c?a 3 c?t khác, và d? dàng nh?n th?y s? gi?ng nhau ? d?ng d? li?u đ?u tiên c?a c? hai b?ng.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


Truy v?n ra các d?ng d? li?u gi?ng nhau ? c? 2 b?ng

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


K?t qu? tr? v?:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


Truy v?n các d?ng d? li?u t? table1 có giá tr? các c?t khác v?i các d?ng d? li?u trong table2
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
image


K?t qu? tr? v?:

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
imageĐ? bi?t thêm thông tin

Các b?n có th? t?m hi?u thêm c? th? v? Checksum trong Transact SQL t?i: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms189788.aspx

Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2584660 - L?n xem xét sau cùng: 20 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 R2 Developer
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2584660

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com