S? d?ng tính năng trong Visual Studio 2010 đ? qu?n l? cơ s? d? li?u

ID c?a bài: 2584707 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.

V? tác gi?:

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2401266
 
Bài vi?t này đư?c cung c?p b?i MVP [Thân Bá Hùng]. Microsoft chân thành c?m ơn nh?ng MVP đ? chia x? nh?ng kinh nghi?m chuyên môn c?a m?nh v?i nh?ng ngư?i s? d?ng khác. Bài vi?t này s? đư?c đăng trên website ho?c blog c?a MVP sau đây. N?u b?n mu?n xem các bài vi?t khác đư?c chia x? b?i MVP, vui l?ng nháy chu?t vào đây.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Nh?ng tri?u ch?ng

Trong quá tr?nh phát tri?n ph?n m?m, không ít l?p tr?nh viên g?p tr? ng?i khi ph?i làm vi?c v?i cơ s? d? li?u SQL Server, v? không ph?i ai c?ng có cài đ?t SQL Management đ? làm vi?c, đ? vi?t các câu l?nh truy v?n và t?o b?ng d? li?u.

Nguyên nhân

V?n đ? là đ? th?c hi?n nh?ng đi?u này, máy tính l?p tr?nh viên ph?i đư?c cài đ?t SQL Management, và công c? đ? truy xu?t tr?c ti?p vào cơ s? d? li?u đ? t?o b?ng, vi?t câu l?nh truy v?n hay th?c hi?n vi?t các hàm, th? t?c.

Gi?i pháp

Gi? đây, vi?c phát tri?n cơ s? d? li?u đ? đư?c ki?m soát,  các l?p tr?nh viên thư?ng t?o ra t?t c? m?i th? v? cơ s? d? li?u mà h? th?y c?n thi?t như là các b?ng, các ch? m?c, các hàm, các th? t?c, … Và do đó, b?n s? c?n m?t công c? c?n thi?t đ? qu?n l? chúng. Và đi?u đó s? giúp cho chúng ta g?n li?n công vi?c liên quan đ?n Database như là m?t thành ph?n không tách r?i c?a v?ng đ?i phát tri?n ?ng d?ng.

Trư?c đây, khi thao tác v?i CSDL, chúng ta thư?ng s? d?ng SQL Enterprise Manager, Query Analyzer và SQL Management Studio đ? t?o b?ng, t?o các th? t?c và vi?t các hàm x? l?. T?t c? nh?ng vi?c này đ?u th?c hi?n m?t cách ngang hàng và không có quá tr?nh ki?m soát, ch?n đoán l?i và ki?m soát m?. N?u như có s? thay đ?i m?t tên b?ng, m?t tên th? t?c th? s? r?t m?t th?i gian đ? t?m ra nguyên nhân và s?a ch?a các l?i liên quan này.  Đi?u này là không chuyên nghi?p mà chúng ta c?n ph?i g?n li?n vi?c phát tri?n cơ s? d? li?u vào trong ALM và xác đ?nh nó như là m?t thành ph?n quan tr?ng c?a v?ng đ?i phát tri?n ?ng d?ng

Đ? bi?t thêm thông tin

Database Project

V?i kh? năng c?a phiên b?n Visual Studio 2010, nó cung c?p cho các Database Pro m?t môi trư?ng đ? so?n th?o, ch?nh s?a, tri?n khai các Database ngay trong môi trư?ng phát tri?n. 

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2584711M?t s? tính năng trong s?n ph?m này cung c?p cho l?p tr?nh viên m?t công c? chuyên nghi?p đ? có th? thao tác v?i cơ s? d? li?u. M?t s? tính năng đó là:

Data-comparision

M?t tính năng cái ti?n trong l?p tr?nh CSDL là kh? năng data-comparison, đây là m?t tính năng khá ph? bi?n khi b?n s? d?ng m?t máy ch? CSDL t?p trung và có các b?n sao ? các máy l?p tr?nh khác nhau, khi đó vi?c đ?ng b? CSDL là m?t công vi?c c?n thi?t.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2584712


Th?c hi?n Unit Test trong các Database Project:

Vi?c h? tr? Unit Test trong các th? t?c lưu tr? c?a SQL, b?n có th? nhanh chóng phát hi?n ra các l?i c?c b? khi xây d?ng các Procedure, b?o đ?m ch?t lư?ng m?.

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2584713


Test Data Generator

V?i vi?c th?c hi?n ki?m tra các ch?c năng c?a ph?n m?m, yêu c?u ph?i có d? li?u đư?c mô ph?ng đ? th?c hi?n các ki?m tra đó, và đi?u này thư?ng ph?i do ngư?i dùng nh?p th? công vào, đây là m?t s? l?ng phí ngu?n l?c l?n. V?i Visual Studio, vi?c này s? đư?c th?c hi?n m?t cách t? đ?ng, d? li?u s? đư?c t? đ?ng phát sinh d?a vào các ki?u d? li?u và s? lư?ng b?n ghi mà ngư?i dùng yêu c?u. T? đó ta s? có m?t cơ s? d? li?u hoàn ch?nh đ? th?c hi?n các tác v? ki?m tra.
Đ? th?c hi?n Data Generator. B?n nh?p chu?t ph?i vào m?c Data Generation Plan, ch?n Add-->Ch?n Data Generation Plan

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
2584714

Data Deployment

Vi?c tri?n khai m?t Database lên Server bây gi? s? đư?c Visual Studio h? tr? ch? v?i m?t l?n nh?n chu?t, CSDL c?a b?n s? đư?c deploy lên máy ch? m?t cách t? đ?ng. Ho?c chúng ta c?n có th? t?o ra m?t Setup Script cho CSDL này.Tuyên b? Không ch?u trách nhi?m N?i dung Gi?i pháp C?ng đ?ng

CÔNG TY MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG B?O Đ?M V? TÍNH PHÙ H?P, Đ? TIN C?Y HO?C TÍNH CHÍNH XÁC C?A THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN ? ĐÂY. M?I THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH NHƯ V?Y ĐƯ?C CUNG C?P “NHƯ NGUYÊN M?U” MÀ KHÔNG CÓ B?T K? B?O Đ?M NÀO. MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? KHÔNG CH?U TRÁCH NHI?M Đ?I V?I M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N V? THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN NÀY, BAO G?M C? M?I B?O Đ?M VÀ ĐI?U KI?N LIÊN QUAN V? TÍNH THƯƠNG M?I, PHÙ H?P CHO M?T M?C ĐÍCH Đ?C BI?T, N? L?C C?A CÔNG VI?C, TƯ CÁCH VÀ CAM K?T KHÔNG VI PH?M. B?N Đ?NG ? M?T CÁCH C? TH? LÀ KHÔNG CÓ TRƯ?NG H?P NÀO MÀ MICROSOFT VÀ/HO?C CÁC NHÀ CUNG C?P C?A H? B? RÀNG BU?C VÀO B?T K? THI?T H?I TR?C TI?P, GIÁN TI?P, TR?NG PH?T, T?NH C?, Đ?C BI?T, H? QU? HO?C B?T K? THI?T H?I D?NG NÀO, BAO G?M NHƯNG KHÔNG GI?I H?N THI?T H?I DO M?T MÁT, D? LI?U HO?C L?I ÍCH, X?Y RA HO?C TRONG M?I CÁCH LIÊN QUAN Đ?N VI?C S? D?NG HO?C KHÔNG TH? S? D?NG THÔNG TIN VÀ H?NH ?NH LIÊN QUAN CÓ ? ĐÂY, DÙ LÀ D?A VÀO H?P Đ?NG, L?I GÂY THI?T H?I, SƠ SU?T, NGH?A V? PHÁP L? HO?C B?T K? CƠ S? NÀO KHÁC, NGAY C? N?U MICROSOFT HO?C B?T K? NHÀ CUNG C?P NÀO C?A H? Đ? ĐƯ?C TƯ V?N V? KH? NĂNG B? THI?T H?I.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2584707 - L?n xem xét sau cùng: 25 Tháng Bảy 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Visual Studio 2010 Premium with MSDN
  • Microsoft Visual Studio 2010 Professional
  • Microsoft Visual Studio 2010 Ultimate
T? khóa: 
kbprb kbtshoot kbstepbystep kbgraphxlink kbmvp KB2584707

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com