Kh?c ph?c: "m?t giá tr? ch? đ?nh vi ph?m các khó khăn toàn v?n cho m?t c?t ho?c b?ng" l?i n?u ?n ph?m ph?i ch?a nhi?u bài vi?t và ràng bu?c trong SQL Server Compact 3.5

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2585082 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
 • B?n cài đ?t Microsoft SQL Server Compact 3,5 trên m?t máy tính đang ch?y 32-bit, h? đi?u hành.
 • B?n t?o m?t thuê bao trong SQL Server Compact 3.5.
 • B?n t?i v? nhi?u hàng t? m?t ?n ph?m h?p nh?t đ? m?t cơ s? d? li?u trong khi các nhà xu?t b?n đ?ng b? hóa v?i các thuê bao. Các hàng ch?a nhi?u bài báo và nh?ng h?n ch?.
Trong trư?ng h?p này, m?t thông báo l?i tương t? v?i nh?ng đi?u sau đây đăng nh?p Nh?t k? l?i SQL Server:
System.Data.SqlServerCe.SqlCeException
B?n x? Error = 0, HRESULT =-2147217873, thông báo l?i: m?t giá tr? ch? đ?nh vi ph?m các khó khăn toàn v?n cho m?t c?t ho?c b?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra v? m?t ID h?p l? trao đ?i đư?c s? d?ng.

Khi nhi?u hàng đ? t?i v? trong tr?ng thái ch? gi?i quy?t trên m?t máy tính đang ch?y 32-bit, h? đi?u hành, SQL Compact đ?i l? khách hàng g?i m?t phương pháp th? l?i có s? d?ng m?t trao đ?i không h?p l? c?a b?n. V? v?y, v?n đ? đư?c đ? c?p trong ph?n "Tri?u ch?ng" x?y ra.

GI?I PHÁP

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói ph?n m?m cumulative update 5 cho SQL Server Compact 3.5 Service Pack 2 (SP2).

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c tích l?y C?p Nh?t gói 5 cho SQL Server Compact 3.5 SP2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2553608 Cumulative Update 5 cho SQL Server Compact 3,5 Service Pack 2

CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, ch? đ?nh m?t đơn đ?t hàng ch? bi?n bài đó là th? t? tu?n t? đi?u ph?i các hàng. Qu?n tr? cơ s? d? li?u có th? s? d?ng m?t phương pháp th? nghi?m và báo l?i đ? t?m th? t? tu?n t? đi?u h?p nh?t trong các hàng.

Chú ý
 • N?u các bài vi?t đư?c t?i xu?ng theo m?t th? t? đó là th? t? tu?n t? đi?u ph?i các hàng, ít hơn hàng đư?c b? sung vào th? l?i hàng đ?i.
 • Giá tr? c?a các [@ processing_order =] processing_order đ?i s? s? xác đ?nh th? t? mà các bài vi?t đư?c t?i xu?ng trong m?t ?n ph?m h?p nh?t. Các Processing_order tham s? là m?t ki?u d? li?u s? nguyên. Nếu 0 m?c đ?nh giá tr? c?a các Processing_order tham s? đư?c s? d?ng, bài vi?t có liên quan không đư?c s?p x?p. Khi các Processing_order tham s? không ph?i là 0, giá tr? đ?i di?n cho m?t giá tr? t? cho bài vi?t có liên quan. Khi bài vi?t đư?c th?c hi?n, h? đư?c x? l? trong m?t đơn đ?t hàng gia tăng c?a các giá tr? t?. N?u bài vi?t có cùng m?t giá tr?, tr?t t? ch? bi?n c?a nh?ng bài vi?t này đư?c xác đ?nh b?i th? t? ch? cái c?a tên hi?u bài vi?t này đư?c lưu gi? trong các sysmergearticles h? th?ng b?ng.
 • Đ? bi?t thêm thông tin v? các processing_order tham s?, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:
  Thông tin chung v? các tham s? processing_order
 • Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b? x? l? đi?u ph?i, ghé thăm trang web MSDN sau đây:
  T?ng h?p thông tin v? đ?t hàng ch? bi?n h?p nh?t bài vi?t

Thu?c tính

ID c?a bài: 2585082 - L?n xem xét sau cùng: 12 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft SQL Server Compact 3.5
T? khóa: 
kbqfe kbexpertiseadvanced kbfix kbsurveynew kbmt KB2585082 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2585082

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com