วิธีการอ่านแบบ REG_MULTI_SZ จากรีจิสทรี

การแปลบทความ การแปลบทความ
หมายเลขบทความ (Article ID): 258528 - ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องในบทความนี้
ขยายทั้งหมด | ยุบทั้งหมด

สรุป

บทความนี้แสดงวิธีการอ่านค่า REG_MULTI_SZ จากรีจิสทรี

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ:: บทความนี้จำเป็นต้องใช้ regedt32.exe ซึ่งมีอยู่ใน Microsoft Windows NT และ Microsoft Windows 2000 การเพิ่มคีย์การทดสอบและค่าเท่านั้น รวมรหัสทำงานบน Windows 9 X ด้วยค่า REG_MULTI_SZ ที่มีอยู่

สิ่งสำคัญ: บทความนี้ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนรีจิสทรี ก่อนที่จะแก้ไขรีจิสตรี คุณต้องสำรองข้อมูลนี้ไว้ และต้องทราบวิธีเรียกข้อมูลรีจิสตรีกลับคืน กรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีสำรอง คืนค่า และแก้ไขรีจิสทรี โปรดคลิกที่หมายเลขบทความต่อไปนี้ เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft::
256986คำอธิบายสำหรับ Microsoft Windows Registry

คำเตือน: ถ้าคุณใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง คุณอาจทำให้เกิดปัญหาร้ายแรงซึ่งอาจทำให้คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการของคุณ ไมโครซอฟท์ไม่สามารถรับประกันว่า คุณจะสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ Registry Editor ไม่ถูกต้อง โปรดใช้ Registry Editor โดยยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

หมายเหตุ:: บทความนี้ใช้รีจิสทรีคีย์ที่ถูกสร้างขึ้นสำหรับการทดสอบเท่านั้น และควรถูกลบเมื่อคุณเสร็จสิ้น
 1. เริ่มการทำงานของโปรแกรม Registry Editor (Regedt32.exe)
 2. ค้นหาคีย์ต่อไปนี้ในรีจิสทรี:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
  					
 3. ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มคีย์แล้ว เพิ่มรีจิสทรีคีย์ต่อไปนี้:
    Key Name:  VfpRegTest
  					
 4. คลิกที่คีย์เพิ่มเข้าไปในขั้นตอนที่ 3 ในการแก้ไขเมนู คลิกเพิ่มค่าแล้ว เพิ่มค่าต่อไปนี้:
    Value Name: TestREG_MULTI_SZ
    Data Type: REG_MULTI_SZ
    Value:   Line1
          Line2
          Line3
          Line4  
  
    Be sure to press the Enter key after each line.
  					
 5. ออกจากโปรแกรม Registry Editor
 6. จาก FoxPro Visual สร้างโปรแกรม และป้อนรหัสต่อไปนี้:
  *Start of Code
  #DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE  -2147483646
  
  LOCAL nKey, cSubKey, cValue, nStrings, acValueRead, nLoopVar
  nKey = HKEY_LOCAL_MACHINE
  cSubKey = "Software\VfpRegTest"
  cValue = "TestREG_MULTI_SZ"
  
  nStrings = ReadREG_MULTI_SZ(nKey, cSubKey, cValue, @acValueRead)
  IF (nStrings > 0) THEN
    =MESSAGEBOX("Function Successful.")
    FOR nLoopVar = 1 TO nStrings
     ? acValueRead(nLoopVar)
    ENDFOR	
  ELSE
    =MESSAGEBOX("Function Not Successful.")
  ENDIF
  
  FUNCTION ReadREG_MULTI_SZ
  * This function reads a REG_MULTI_SZ value from the registry. It will return
  * the number of Elements in acValueRead if successful and store the 
  * strings in acValueRead. If not successful, it will return 0 and 
  * acValueRead will contain 0 elements
    PARAMETERS nKey, cSubKey, cValue, acValueRead
    * nKey The root key to open. It can be any of the constants defined below
    * #DEFINE HKEY_CLASSES_ROOT      -2147483648
    * #DEFINE HKEY_CURRENT_USER      -2147483647
    * #DEFINE HKEY_LOCAL_MACHINE     -2147483646
    * #DEFINE HKEY_USERS         -2147483645
    * cSubKey The SubKey to open.
    * cValue The value that is going to be read.
    * acValueRead Array of strings read from the registry.
  
    * Constants that are needed for Registry functions
    #DEFINE REG_MULTI_SZ         7
  
    * WIN 32 API functions that are used
    DECLARE Integer RegOpenKey IN Win32API ;
     Integer nHKey, String @cSubKey, Integer @nResult
    DECLARE Integer RegQueryValueEx IN Win32API ;
     Integer nHKey, String lpszValueName, Integer dwReserved,;
     Integer @lpdwType, String @lpbData, Integer @lpcbData
    DECLARE Integer RegCloseKey IN Win32API Integer nHKey
  
    * Local variables used
    LOCAL nErrCode   && Error Code returned from Registry functions
    LOCAL nKeyHandle  && Handle to Key that is opened in the Registry
    LOCAL lpdwValueType && Type of Value that we are looking for
    LOCAL lpbValue   && The data stored in the value
    LOCAL lpcbValueSize && Size of the variable
    LOCAL lpdwReserved && Reserved Must be 0
    LOCAL lNotDone   && Used to Exit Loop
    LOCAL nOccurance  && The occurrence of CHR(0) in the string
    LOCAL nPrevPos   && Previous element in Array 
    LOCAL nCurrPos   && Current element in Array being processed
    LOCAL nElements   && Number of Elements in the Array
    
    * Initialize the variables
    nKeyHandle = 0
    lpdwReserved = 0      
    lpdwValueType = REG_MULTI_SZ
    lNotDone = .T.
    nOccurance = 1
    nPrevPos = 1
    nElements = 0
  
    nErrCode = RegOpenKey(nKey, cSubKey, @nKeyHandle)
    * If the error code isn't 0, then the key doesn't exist or can't be opened.
    IF (nErrCode # 0) THEN
     RETURN 0
    ENDIF
  
    lpbValue = ""
    lpcbValueSize = 1 
    * Get the size of the data in the value
    nErrCode=RegQueryValueEx(nKeyHandle, cValue, lpdwReserved, @lpdwValueType, @lpbValue, @lpcbValueSize)
  
    * Make the buffer big enough
    lpbValue = SPACE(lpcbValueSize)  
    nErrCode=RegQueryValueEx(nKeyHandle, cValue, lpdwReserved, @lpdwValueType, @lpbValue, @lpcbValueSize)
    
    =RegCloseKey(nKeyHandle)
    IF (nErrCode # 0) THEN
     RETURN 0
    ENDIF
  
    * This loop fills an array with the strings stored in the registry
    DO WHILE lNotDone
     nCurrPos = AT(CHR(0), lpbValue, nOccurance) && CHR(0) is used to separate lines in the registry
     IF ((nCurrPos > 0) AND (nCurrPos < lpcbValueSize)) THEN
       nElements = nElements + 1
       DIMENSION acValueRead(nElements)
       acValueRead(nElements) = SUBSTR(lpbValue, nPrevPos, nCurrPos - nPrevPos)
       nPrevPos = nCurrPos + 1
       nOccurance = nOccurance + 1
     ELSE
       lNotDone = .F.
     ENDIF
    ENDDO
  RETURN nElements
  * End of Code
  					
 7. เรียกใช้โปรแกรมที่สร้างขึ้นในขั้นตอนที่ 6 กล่องข้อความปรากฏในการพูด "ฟังก์ชันสำเร็จ" และค่าต่าง ๆ ที่ปรากฏอยู่บนเดสก์ท็อป
 8. คุณสามารถแทน nKey, cSubKey และ cValue ด้วยข้อมูลของคุณถูกอ่านจากรีจิสทรี
(c) Microsoft Corporation 2000 สิทธิ์ทั้งหมดที่สำรองไว้ contributions โดยทำเครื่องหมาย Barnard, Microsoft Corporation

ข้อมูลอ้างอิง


สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมที่ได้รับค่าจากรีจิสทรี คลิกหมายเลขบทความด้านล่างนี้เพื่อดูบทความในฐานความรู้ของ Microsoft:
244675อย่างไรโฮสต์สคริปต์ ToUse Windows เพื่ออ่าน เขียน ลบรีจิสทรี

คุณสมบัติ

หมายเลขบทความ (Article ID): 258528 - รีวิวครั้งสุดท้าย: 8 มกราคม 2554 - Revision: 2.0
ใช้กับ
 • Microsoft Visual FoxPro 3.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 5.0 Standard Edition
 • Microsoft Visual FoxPro 6.0 Professional Edition
Keywords: 
kbapi kbcodesnippet kbhowto kbmt KB258528 KbMtth
แปลโดยคอมพิวเตอร์
ข้อมูลสำคัญ: บทความนี้แปลโดยซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์ของ Microsoft แทนที่จะเป็นนักแปลที่เป็นบุคคล Microsoft มีบทความที่แปลโดยนักแปลและบทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์ เพื่อให้คุณสามารถเข้าถึงบทความทั้งหมดในฐานความรู้ของเรา ในภาษาของคุณเอง อย่างไรก็ตาม บทความที่แปลด้วยคอมพิวเตอร์นั้นอาจมีข้อบกพร่อง โดยอาจมีข้อผิดพลาดในคำศัพท์ รูปแบบการใช้ภาษาและไวยากรณ์ เช่นเดียวกับกรณีที่ชาวต่างชาติพูดผิดเมื่อพูดภาษาของคุณ Microsoft ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความคลาดเคลื่อน ความผิดพลาดหรือความเสียหายที่เกิดจากการแปลเนื้อหาผิดพลาด หรือการใช้บทแปลของลูกค้า และ Microsoft มีการปรับปรุงซอฟต์แวร์การแปลด้วยคอมพิวเตอร์อยู่เป็นประจำ
ต่อไปนี้เป็นฉบับภาษาอังกฤษของบทความนี้:258528

ให้ข้อเสนอแนะ

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com