Đ?i hư?ng máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 không chính xác đ?n hàng như l?i khi b?n chèn hàng vào m?t b?ng DB2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2585901 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Xem xét k?ch b?n sau đây: trong m?t môi trư?ng Microsoft Host Integration Server 2010, b?n cài đ?t các gói c?p nh?t m?i nh?t cho Microsoft SQL Server 2008 h?i nh?p d?ch v? (SSIS). Sau đó, b?n chèn hàng vào m?t b?ng DB2. M?t s? các d?ng đ? t?n t?i trong b?ng. Trong trư?ng h?p này, b?n th?y r?ng chuy?n hư?ng d?ng ch?y l?i không thành công. Khi v?n đ? này x?y ra, b?n th?y r?ng t?t c? các hàng, "t?t" và "x?u," đư?c chuy?n hư?ng như là l?i.

Ví d?, b?n chèn 12.750 hàng vào m?t b?ng trong DB2 đ? l?p ch? m?c duy nh?t. Sau đó, trên m?t th? hai qua, b?n c? g?ng đ? chèn 25.000 hàng. Đi?u này thi?t l?p th? hai ch?a các hàng đ?u tiên 12.750. Trong ví d? này, b?n mong đ?i r?ng hàng 12.750 v?i m?t s? b? sung hàng đ? đư?c chuy?n hư?ng đ?n các l?i đăng nh?p. Tuy nhiên, b?n th?y r?ng t?t c? các 25.000 hàng đư?c g?i.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không t?n t?i, h?y liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix không ph?i là có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

B?n ph?i có máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 đư?c cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

Kh?i đ?ng l?i thông tin

B?n không ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thay th? thông tin

Phiên b?n ti?ng Anh (Hoa K?) c?a hotfix này s? d?ng m?t gói ph?n m?m Microsoft Windows Installer đ? cài đ?t các hotfix. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho nh?ng t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC) trong b?ng sau. Khi b?n xem chi tieát taäp tin, ngày đư?c chuy?n đ?i thành gi? c?c b?. Đ? bi?t s? khác nhau gi?a UTC và local time, s? d?ng các Múi gi? th? tab trong các Ngaøy giôø m?c trong b?ng đi?u khi?n.
Cho Microsoft Host Integration Server 2010 32-bit edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
db2oledb.dll8.5.4371.2632,65624-Tháng tám-201111: 34x 86
ipresync.dll8.5.4371.2530,26424-Tháng tám-201111: 34x 86
msdrda.dll8.5.4371.2989,00824-Tháng tám-201111: 34x 86
Đ?i v?i Microsoft Host Integration Server 2010 64-bit edition
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
db2oledb.dll8.5.4371.2632,65624-Tháng tám-201111: 41x 86
db2oledb.dll8.5.4371.2878,92824-Tháng tám-201111: 41x 64
ipresync.dll8.5.4371.2719,70424-Tháng tám-201111: 41x 64
msdrda.dll8.5.4371.21,716,56024-Tháng tám-201111: 41x 64
msdrda.dll8.5.4371.2989,00824-Tháng tám-201111: 41x 86

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thu?c tính

ID c?a bài: 2585901 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbmt KB2585901 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2585901

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com