Identifikator ?lanka: 2586538 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

REZIME

U ovom ?lanku se govori o poznatim problemima do kojih mo?e da do?e u Office for Mac aplikacijama u operativnom sistemu MacOS 10.7 (Lion).

Napomena: Microsoft sara?uje sa kompanijom Apple od ranih dana postojanja operativnog sistema MacOS 10.7 (Lion). Kroz ovo partnerstvo mnogi problemi su re?eni, ?to je dovelo do objavljivanja operativnog sistema Lion. Microsoft ?e nastaviti blisko da sara?uje sa kompanijom Apple kako bi re?ili probleme do kojih mo?e da do?e u sistemu Office for Mac 2008 i 2011 i u operativnom sistemu Lion OS.

DODATNE INFORMACIJE

Postoje dva velika problema u sistemu Office for Mac za koje Microsoft zna da postoje u operativnom sistemu Lion:
 1. Communicator for Mac pada kada po?aljete trenutnu poruku (IM) ili kada pokrenete audio/vizuelni poziv.
  Napomena: Microsoft ?e re?iti ovaj problem u predstoje?oj ispravci za Communicator for Mac.
 2. Office for Mac 2004 ne?e raditi u operativnom sistemu Lion.
  Napomena:Prethodne verzije operativnog sistema MacOS podr?avale su tehnologiju za premo??avanje Rosetta operativnog sistema Apple Mac OSX, koja je omogu?avala aplikacijama kao ?to je Office for Mac 2004 da rade na najnovijoj arhitekturi ?ipa za Mac. S obzirom da Lion vi?e ne podr?ava tehnologiju Rosetta, aplikacije koje su se oslanjale na nju ne?e vi?e funkcionisati u novom operativnom sistemu MacOS.

Sledi lista drugih poznatih problema koje Microsoft trenutno istra?uje. Do ovih problema ?e najverovatnije do?i samo u odre?enim situacijama ili konfiguracijama:

Excel 2008 ili 2011
 • Excel mo?e da padne kada premestite list iz jedne radne sveske u drugu.
 • Excel 2011: MSQuery za engleski ?e raditi u operativnom sistemu Lion. Me?utim, ne?e raditi u drugim jezi?kim verzijama programa Excel 2011 u operativnom sistemu Lion.
 • Excel 2008: MSQuery ne?e raditi u bilo kojoj verziji programa Excel 2008 u operativnom sistemu Lion.
 • Format datuma mo?e da prika?e godinu kao dve cifre umesto ?etiri.
Word 2008 ili 2011
 • Format datuma mo?e da prika?e godinu kao dve cifre umesto ?etiri.
PowerPoint 2008 ili 2011
 • Pritiskom na tastere Command i Tab da biste otvorili drugu aplikaciju u prikazu za izlaga?a mo?e da do?e do pada programa PowerPoint.
 • Menjanje ili napu?tanje projekcije slajdova u re?imu prikaza preko celog ekrana mo?e da dovede do nedoslednog pona?anja prozora.
 • Mo?da ?e se od vas tra?iti da sa?uvate prezentacije kada menjate prozore.
Entourage 2008 ili Outlook 2011
 • Mo?da ne?ete mo?i da uvezete poruke iz programa Lion Mail.
Office 2008 ili 2011
 • Referentne alatke mogu da imaju problema sa ponovnim iscrtavanjem, a veze mo?da ne?e raditi.
 • Oznake podataka grafikona mo?da ne?e biti vidljive.
 • Ure?iva? jedna?ina mo?da ne?e raditi ispravno.
Veb aplikacije
 • Mo?da ne?e ispravno otvoriti datoteku u aplikaciji oboga?enog klijenta. Slede?e re?enje ?e funkcionisati za Safari ili Firefox:
  1. Zatvorite Safari ili Firefox.
  2. U meniju Go (Kreni) izaberite stavku Applications (Aplikacije).
  3. Izaberite Safari ili Firefox.
  4. U meniju File (Datoteka) izaberite stavku Get Info (Preuzmi informacije).
  5. Potvrdite izbor u polju za potvrdu Open in 32-bit mode (Otvori u 32-bitnom re?imu).
  6. Zatvorite Safari ili Firefox, a zatim ga otvorite.

Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2586538 - Poslednji pregled: 26. januar 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Office 2004 for Mac Standard Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Student and Teacher Edition
 • Microsoft Office 2004 for Mac Professional Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac
 • Microsoft Office 2008 for Mac Home and Student Edition
 • Microsoft Office 2008 for Mac Business Edition
 • Microsoft Office for Mac Standard 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
Klju?ne re?i: 
KB2586538

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com