M t? cc Communicator Microsoft cho Mac 2011 13.1.2 Update

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2587147 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

Gii thiu

B?n c?p nh?t ny gi?i quy?t m?t v?n ? gy ra Microsoft Communicator cho Mac 2011 ch?y trn Mac OS 10,7 (s t?) s?p ? khi b?n g?i m?t IM ho?c b?t ?u m?t cu?c g?i m thanh ho?c cu?c g?i tr?c quan.

GI?I PHP

iu kin tin quyt

Tr?c khi ci ?t b?n C?p Nh?t Communicator 2011 13.1.2, h?y ch?c ch?n r?ng my tnh ang ch?y h? i?u hnh Mac OS X v10.5.8 ho?c m?t phin b?n sau ny c?a h? i?u hnh Mac OS X.

? xc minh r?ng my tnh p ?ng i?u ki?n tin quy?t ny, b?m V? Mac ny trn cc Apple tr?nh n.

Ngoi ra, b?n ph?i ci ?t Microsoft Communicator cho Mac 13.1.0 Update ho?c m?t c?p nh?t sau ny tr?c khi ci ?t cc Communicator cho Mac 13.1.2 C?p Nh?t.

? ki?m tra b?n C?p Nh?t ?c ci ?t trn my tnh c?a b?n, h?y lm theo cc b?c sau:
 1. Trn cc i tr?nh n, nh?p vo Cc ?ng d?ng.
 2. M? Communicator.
 3. Trn cc B chuyn mach tr?nh n, nh?p vo V? Communicator.
 4. Trong cc V? Communicatorh?p tho?i h?p, thng bo s? phin b?n s? ?c hi?n th? khng. N nn 13.1.0.ho?c13.1.1.
N?u s? phin b?n 13.0.0, b?n ph?i ci ?t Microsoft Communicator cho Mac 13.1.0 C?p Nh?t. ? bi?t thm chi ti?t v? lm th? no ? ci ?t cc Communicator cho Mac 13.1.0 C?p Nh?t, b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
2476505 M t? cc Communicator Microsoft cho Mac 2011 13.1 Update

Lm th? no ? c ?c C?p Nh?t

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc Communicator Microsoft cho Mac 2011 13.1.2 C?p Nh?t gi by gi?.

Ngy pht hnh: 26 Thng B?y 2011

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

C?p nh?t t?p

?i v?i m?t danh sch ?y ? cc b?n c?p nh?t ny cho bi?t thm r?ng cc t?p tin hay thay ?i, b?m p vo tr?nh ci ?t b?n C?p Nh?t, v sau nh?p voHi?n cc t?p trn cc Tptr?nh n.

Chu y

Communicator 2011 13.1.2 c c?ng b?n C?p Nh?t t? Microsoft AutoUpdate. AutoUpdate l m?t chng tr?nh t? ?ng gi? ph?n m?m c?a Microsoft up-to-date. S? d?ng AutoUpdate, b?t ?u m?t chng tr?nh Microsoft Office, v sau nh?p voKi?m tra C?p Nh?ttrn ccTr giuptr?nh n.

? bi?t thm thng tin v? ngu?n l?c cho Communicator cho Mac 2011, truy c?p trang web c?a Microsoft sau:
http://www.Microsoft.com/Mac

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n r?ng y l m?t v?n ? trong cc s?n ph?m c?a Microsoft ?c li?t k trong ph?n "p d?ng cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2587147 - L?n xem xt sau cng: 27 Thang Bay 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft Office for Mac Academic 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011
 • Microsoft Office for Mac Home and Business 2011 Home Use Program
 • Microsoft Office for Mac Home and Student 2011
 • Microsoft Office for Mac 2011
 • Microsoft Excel 2011 for Mac
 • Microsoft Outlook 2011 for Mac
 • Microsoft PowerPoint 2011 for Mac
 • Microsoft Word 2011 for Mac
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbexpertisebeginner atdownload kbfix kbbug kbsurveynew kbmt KB2587147 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2587147

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com