Article ID: 258748 - View products that this article applies to.
חשוב מאמר זה מכיל מידע על אופן השינוי של הרישום. הקפד לגבות את הרישום לפני שינויו. ודא שאתה יודע כיצד לשחזר את הרישום במקרה שתתעורר בעיה. לקבלת מידע נוסף על אופן הגיבוי, השחזור והשינוי של הרישום, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
256986 תיאור הרישום של Microsoft Windows (ייתכן שקישור זה מפנה לתוכן שחלקו או כולו מופיע באנגלית)
הרחב הכל | כווץ הכל

מבוא

אם ברצונך להגביל את מספר הודעות Simple Mail Transfer Protocol (SMTP)? שניתן להכניס לתור בשרת המריץ Microsoft Windows Server 2003 אוMicrosoft Windows 2000 SMTP Server, תוכל להשתמש במפתח הרישום
MaxMessageObjects
. אם תגיע למגבלה, לא יתקבלו הודעות נכנסות נוספות על-ידי SMTP.

מידע נוסף

אם Microsoft Exchange אינו מותקן במחשב, תוכל להתקין את פרוטוקול SMTP ב- Internet Information Services (IIS)?. כדי שאנו נתקין עבורך את פרוטוקול SMTP ב- Internet Information Services (IIS)?, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף ליצור ערכים אלו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי להתקין את פרוטוקול SMTP ב- Internet Information Services (IIS)? באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תקן בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50317


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

פרוטוקול SMTP אמור לפעול כעת.

הערה כברירת מחדל, שירות SMTP מותקן עם Windows Server 2003 ו-Windows 2000.

כדי להתקין את פרוטוקול SMTP ב- IIS בעצמך, בצע את הפעולות הבאות.

אזהרה שינוי שגוי של הרישום באמצעות עורך הרישום או בשיטה אחרת עלול לגרום לבעיות חמורות. בעיות אלה עלולות לחייב התקנה מחדש של מערכת ההפעלה. Microsoft אינה ערבה לכך שבעיות אלה ניתנות לפתרון. שינוי הרישום הוא באחריותך הבלעדית.
 1. לחץ על התחל ולאחר מכן לחץ על לוח הבקרה.
 2. לחץ על הוספה או הסרה של תוכניות, ואז לחץ על הוספה/הסרה של רכיבי Windows.
 3. לחץ על שירותי מידע אינטרנט (IIS) ולאחר מכן לחץ על פרטים.
 4. לחץ כדי לבחור בתיבת הסימון שירות SMTP ולאחר מכן לחץ על אישור.
 5. לחץ על הבא ולאחר מכן לחץ על סיום.
כדי להגדיר מגבלה על מספר הודעות SMTP שניתן לשמור בתור, צור את המפתח
MailMsg
והגדר את ערך DWORD
MaxMessageObjects
. כדי שאנו ניצור ערכים אלו עבורך, עבור לסעיף "תקנו עבורי". אם אתה מעדיף ליצור ערכים אלו בעצמך, עבור לסעיף "אני מעדיף לתקן בעצמי".

תקנו עבורי

כדי לעדכן את הרישום באופן אוטומטי, לחץ על הקישור תיקון בעיה זו. לאחר מכן, לחץ על הפעלה בתיבת הדו-שיח הורדת קובץ ופעל בהתאם לשלבים של האשף.

תקן בעיה זו
Microsoft Fix it 50318


הערה ייתכן שאשף זה יוצג באנגלית בלבד, עם זאת, התיקון האוטומטי פועל גם עבור גירסאות של Windows בשפות אחרות.

הערהאם אינך נמצא מול המחשב שבו אירעה הבעיה, תוכל לשמור את התיקון האוטומטי בכונן הבזק או בתקליטור ולאחר מכן תוכל להפעיל אותו במחשב שבו אירעה הבעיה.

בדוק אם המגבלה הוגדרה.

אני מעדיף לתקן בעצמי

כדי ליצור ערכים אלה בעצמך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. לחץ על התחל, לחץ על הפעלה, הקלד regedit ולאחר מכן לחץ על אישור.
 2. הרחב את HKEY_LOCAL_MACHINE, הרחב את Software, הרחב את Microsoft, ואז הרחב את Exchange.
 3. לחץ באמצעות לחצן העכבר הימני על המפתח Exchange ולאחר מכן לחץ על מפתח חדש.
 4. הקלד MailMsg.
 5. לחץ לחיצה ימנית על מפתח חדש זה, ואז לחץ על ערך DWORD חדש.
 6. לחץ לחיצה ימנית על הערך החדש, לחץ על שנה שם, ואז הקלד MaxMessageObjects.
 7. לחץ לחיצה ימנית על הערך, לחץ על שינוי, ואז קבע את הערך למספר ההודעות המרבי שאתה רוצה לכלול בתורים ברגע כלשהו. ברירת המחדל (אם המפתח לא נמצא) היא 100,000, וזוהי המגבלה המומלצת.
המפתח
MaxMessageObjects
מתייחס למספר המרבי של הודעות דואר אלקטרוני שהמערכת יכולה להקצות. כאשר מספר הודעות זה נמצא בתור בשרת, הודעות נכנסות נוספות הנכנסות בפרוטוקול SMTP נדחות עם שגיאה 4xx (זמנית).

מספר הודעות הדואר האלקטרוני המוקצה הוא 90 אחוזים מ-
MaxMessageObjects
, עד לגבול של 90,000.

כדי להגדיל את מספר העצמים ליותר מ- 90,000, קבע את מפתח הרישום
MessageObjectsInboundCutoffCount
לערך הרצוי. אל תקבע את ערך
MessageObjectsInboundCutoffCount
עבור למעלה מ- 90 אחוזים מהמפתח
MaxMessageObjects
מכיוון שהודעות נוספות נוצרות במהלך עיבוד הודעות עבור הפקת DSN והמרת תוכן.

מאפיינים

Article ID: 258748 - Last Review: שבת 10 ספטמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), הפועל עם:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server, הפועל עם:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Internet Information Services 6.0, הפועל עם:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
מילות מפתח 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB258748

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com