Straipsnio ID: 258748 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Svarbu: ?iame straipsnyje pateikiama informacija apie registro keitim?. Prie? modifikuodami registr? b?tinai sukurkite atsargin? jo kopij?. ?sitikinkite, kad ?inote, kaip atkurti registr?, jei i?kilt? problem?. Jei norite gauti daugiau informacijos apie tai, kaip sukurti atsargin? registro kopij?, j? atkurti ar keisti, spustel?kite toliau esan?io straipsnio numer? ir per?i?r?kite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
256986 ?Microsoft Windows? registro apra?as
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

??ANGA

Jei norite apriboti paprast?j? pa?to siunt? protokolo (SMTP) prane?im? skai?i?, kuris gali b?ti ?trauktas ? eil? serveryje, kuriame veikia ?Microsoft Windows Server 2003? arba ?Microsoft Windows 2000? SMTP serveris, galite naudoti
MaxMessageObjects
registro rakt?. Kai pasiekiama nustatyta riba, SMTP daugiau nebepriima papildom? gaunam? prane?im?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Jei j?s? kompiuteryje yra ?diegta ?Microsoft Exchange?, SMTP protokol? galite ?diegti ? informacines interneto paslaugas (IIS). Jei norite, kad SMTP protokol? ? informacines interneto paslaugas (IIS) ?diegtume u? jus, pereikite prie skyriaus ?Pataisyti u? mane?. Jei ?ias reik?mes norite sukurti patys, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami SMTP protokol? ?diegti ? informacines interneto paslaugas (IIS) automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50317


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Dabar SMTP protokolas tur?t? b?ti ?galintas.

Pastaba Pagal numatytuosius parametrus SMTP paslauga ?diegiama su ?Windows Server 2003? ir ?Windows 2000?.

Nor?dami SMTP protokol? ?diegti ? IIS savaranki?kai, atlikite ?iuos veiksmus.

Persp?jimas Jei naudodami registro rengykl? arba kitu b?du registr? pakeisite neteisingai, gali kilti rimt? problem?. Kad i?spr?stum?te ?ias problemas, gali tekti i? naujo ?diegti operacin? sistem?. ?Microsoft? negali garantuoti, kad ?ios problemos bus i?spr?stos. Keisdami registr?, prisiimate atsakomyb?.
 1. Spustel?kite Prad?ti, tada spustel?kite Valdymo skydas.
 2. Spustel?kite ?traukti arba ?alinti programas, tada spustel?kite ?traukti / pa?alinti ?Windows? komponentus.
 3. Spustel?kite Informacin?s interneto paslaugos (IIS), tada spustel?kite I?sami informacija.
 4. Spustel?kite ir pa?ym?kite ?ym?s langel? SMTP paslauga, tada spustel?kite Gerai.
 5. Spustel?kite Pirmyn, tada spustel?kite Baigti.
Nor?dami apriboti SMTP prane?im? skai?i?, kuris gali b?ti ?trauktas ? eil?, sukurkite
MailMsg
rakt? ir nustatykite
MaxMessageObjects
DWORD reik?m?. Jei pageidaujate, kad sukurtume ?ias reik?mes u? jus, pereikite prie dalies ?Pataisyti u? mane?. Jei ?ias reik?mes norite sukurti patys, pereikite prie dalies ?Leiskite taisyti pa?iam?.

Pataisyti u? mane

Nor?dami atnaujinti registr? automati?kai, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Tada dialogo lange Failo atsisiuntimas spustel?kite Vykdyti ir atlikite ?io vedlio nurodomus veiksmus.

Spr?sti ?i? problem?
Microsoft Fix it 50318


Pastaba ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

Pastaba Jei dirbate kitu kompiuteriu, o ne tuo, kuriame i?kilo ?i problema, automatin? sprendim? galite ?ra?yti ?flash? atmintin?je arba CD diske, tada paleisti j? problemi?kame kompiuteryje.

Patikrinkite, ar apribojimas buvo nustatytas.

Leiskite taisyti pa?iam

Nor?dami sukurti ?ias reik?mes patys, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite regedit, tada spustel?kite Gerai.
 2. I?pl?skite HKEY_LOCAL_MACHINE, Programin? ?ranga, Microsoft, tada i?pl?skite Exchange.
 3. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite rakt? Exchange, tada spustel?kite Naujas raktas.
 4. ?veskite MailMsg.
 5. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nauj? rakt?, tada spustel?kite Nauja DWORD reik?m?.
 6. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite nauj? reik?m?, spustel?kite Pervardyti, tada ?veskite MaxMessageObjects.
 7. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite reik?m?, spustel?kite Modifikuoti, tada nustatykite reik?m? iki maksimalaus prane?im? skai?iaus, kuris gali b?ti eil?je. Numatytoji reik?m? (jei n?ra rakto) yra 100 000, kuri? si?loma naudoti kaip apribojim?.
MaxMessageObjects
raktas nurodo did?iausi? pa?to prane?im? skai?i?, kur? gali priskirti sistema. Kai serverio eil?je yra ?is prane?im? skai?ius, papildomi prane?imai, kurie gaunami per SMTP protokol?, yra atmetami parodant 4xx (laikin?) klaid?.

Tikrasis priskiriamas pa?to prane?im? skai?ius yra 90
MaxMessageObjects
procent?, iki 90 000 ribos.

Nor?dami padidinti objekt? skai?i? iki daugiau nei 90 000, nustatykite pageidaujam?
MessageObjectsInboundCutoffCount
registro rakto reik?m?. Nenustatykite
MessageObjectsInboundCutoffCount
reik?m?s didesn?s nei 90
MaxMessageObjects
rakto procent?, nes papildom? prane?im? sukuriama apdorojant prane?im? DSN generavimui ir turinio konvertavimui.

Savyb?s

Straipsnio ID: 258748 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 10 d. - Per?i?ra: 2.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, naudojant su:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server, naudojant su:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Internet Information Services 6.0, naudojant su:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Rakta?od?iai: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB258748

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com