Raksta ID: 258748 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Svar?gi! ?aj? rakst? ir inform?cija par re?istra modific??anu. Pirms re?istra modific??anas dubl?jiet to. P?rliecinieties, vai zin?t, k? atjaunot re?istru, ja rodas k?da probl?ma. Lai ieg?tu papildinform?ciju par re?istra dubl??anu, atjauno?anu un modific??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
256986 Microsoft Windows re?istra apraksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

IEVADS

Ja v?laties ierobe?ot vienk?r?? pasta p?rs?t??anas protokola (Simple Mail Transfer Protocol ? SMTP) zi?ojumu skaitu, kas ievietoti t?da servera rind?, kur? darbojas sist?ma Microsoft Windows Server 2003 vai Microsoft Windows 2000 SMTP Server, varat izmantot re?istra atsl?gu
MaxMessageObjects
. Ja tiek sasniegts ierobe?ojums, SMTP serveris nepie?em papildu ien?ko?os zi?ojumus.

PAPILDINDORM?CIJA

Ja dator? nav instal?ta programma Microsoft Exchange, SMTP protokolu var instal?t interneta inform?cijas pakalpojumos (Internet Information Services ? IIS). Ja v?laties, lai SMTP protokols tiktu instal?ts interneta inform?cijas pakalpojumos (IIS), atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties ??s v?rt?bas izveidot patst?v?gi, atveriet sada?u "Labot patst?v?gi".

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski instal?tu SMTP protokolu interneta inform?cijas pakalpojumos (IIS), noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50317


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

SMTP protokolam tagad j?b?t iesp?jotam.

Piez?me. P?c noklus?juma SMTP pakalpojums tiek instal?ts sist?m? Windows Server 2003 un Windows 2000.

Lai patst?v?gi instal?tu SMTP protokolu programm? IIS, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas.

Br?din?jums. Nepareizi modific?jot re?istru, izmantojot re?istra redaktoru vai citu metodi, var rasties nopietnas probl?mas. ?o probl?mu d?? var b?t atk?rtoti j?instal? oper?t?jsist?ma. Korpor?cija Microsoft nevar garant?t, ka ??s probl?mas var nov?rst. J?s uz?ematies atbild?bu par re?istra modific??anu.
 1. Noklik??iniet uz S?kt un p?c tam noklik??iniet uz Vad?bas panelis.
 2. Noklik??iniet uz Programmu pievieno?ana vai no?em?ana un p?c tam noklik??iniet uz Pievienot/no?emt Windows komponentus.
 3. Noklik??iniet uz Interneta inform?cijas pakalpojumi (IIS) un p?c tam noklik??iniet uz Detaliz?ta inform?cija.
 4. Noklik??iniet, lai atz?m?tu izv?les r?ti?u SMTP pakalpojums, un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 5. Noklik??iniet uz T?l?k un p?c tam noklik??iniet uz Pabeigt.
Lai iestat?tu SMTP zi?ojumu skaitu, ko var ievietot rind?, izveidojiet atsl?gu
MailMsg
un iestatiet atsl?gas
MaxMessageObjects
DWORD v?rt?bu. Ja v?laties, lai ??s v?rt?bas izveidotu Microsoft, atveriet sada?u "Labot autom?tiski". Ja v?laties ??s v?rt?bas izveidot patst?v?gi, atveriet sada?u ?Labot patst?v?gi?.

Labot autom?tiski

Lai autom?tiski atjaunin?tu re?istru, noklik??iniet uz saites Labot ?o probl?mu. P?c tam dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.

Labot ?o probl?mu
Microsoft Fix it 50318


Piez?me. ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?, ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m Windows valodu versij?m.

Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisko labo?anu zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

P?rbaudiet, vai ierobe?ojums ir iestat?ts.

Labot patst?v?gi

Lai patst?v?gi izveidotu ??s v?rt?bas, veiciet ??s darb?bas:
 1. Noklik??iniet uz S?kt, uz Izpild?t, ierakstiet regedit un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
 2. Izv?rsiet HKEY_LOCAL_MACHINE, izv?rsiet Programmat?ra, izv?rsiet Microsoft un p?c tam izv?rsiet Exchange.
 3. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz atsl?gas Exchange un p?c tam noklik??iniet uz Jauna atsl?ga.
 4. Ierakstiet MailMsg.
 5. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz jaun?s atsl?gas un p?c tam noklik??iniet uz Jauna DWORD v?rt?ba.
 6. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz jaun?s v?rt?bas, noklik??iniet uz P?rd?v?t un ierakstiet MaxMessageObjects.
 7. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz jaun?s v?rt?bas, noklik??iniet uz Modific?t un iestatiet maksim?lo zi?ojumu skaitu, kas jebkur? laik? var b?t ievietots rind?s. Noklus?juma v?rt?ba (ja atsl?ga nav izveidota) ir 100 000, kas ir ieteicamais ierobe?ojums.
Atsl?ga
MaxMessageObjects
attiecas uz maksim?lo pasta zi?ojumu skaitu, ko var iedal?t sist?ma. Ja servera rind? eso?o zi?ojumu skaits ir sasniedzis iestat?to v?rt?bu, papildu ien?ko?ie zi?ojumi, kas tiek sa?emti, izmantojot SMTP protokolu, tiek noraid?ti, par?dot k??du 4xx (?slaic?ga k??da).

Faktiskais izdal?to pasta zi?ojumu skaits ir 90 procenti no atsl?gas
MaxMessageObjects
v?rt?bas, l?dz pat 90 000.

Lai objektu skaits b?tu liel?ks par 90 000, iestatiet v?lamo re?istra atsl?gas
MessageObjectsInboundCutoffCount
v?rt?bu. Neiestatiet v?rt?bu
MessageObjectsInboundCutoffCount
liel?ku par 90 procentiem no atsl?gas
MaxMessageObjects
v?rt?bas, jo zi?ojumu apstr?des laik? tiek izveidoti papildu zi?ojumi DSN ?ener??anai un satura p?rv?r?anai.

Rekviz?ti

Raksta ID: 258748 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2011. gada 10. septembris - P?rskat??ana: 2.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Internet Information Services 6.0, ja tiek lietots kop? ar:
  • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Atsl?gv?rdi: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB258748

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com