Identifikator ?lanka: 258748 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Va?no Ovaj ?lanak sadr?i informacije o na?inu menjanja registratora. Obavezno napravite rezervnu kopiju registratora pre nego ?to ga izmenite. Uverite se da znate kako da vratite registrator u prethodno stanje ukoliko do?e do problema. Za vi?e informacija o pravljenju rezervne kopije, vra?anju u prethodno stanje i izmeni registratora kliknite na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
256986 Opis Microsoft Windows registratora
Pro?iri sve | Skupi sve

UVOD

Ako ?elite da ograni?ite broj Simple Mail Transfer Protocol (SMTP) poruka koje se mogu postaviti u redosled na serveru koji radi pod sistemom Microsoft Windows Server 2003 ili Microsoft Windows 2000 SMTP Server, mo?ete koristiti klju? registratora
MaxMessageObjects
. Ako se dostigne ograni?enje, SMTP ne prihvata dodatne dolazne poruke.

DODATNE INFORMACIJE

Ako Microsoft Exchange nije instaliran na ra?unaru, mo?ete instalirati SMTP protokol u usluzi Internet Information Services (IIS). Da bismo umesto vas instalirali SMTP protokol u usluzi Internet Information Services (IIS), pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije da sami kreirate ove vrednosti, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski instalirali SMTP protokol u usluzi Internet Information Services (IIS), kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50317


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

SMTP protokol bi sada trebalo da bude omogu?en.

Napomena SMTP usluga se podrazumevano instalira sa operativnim sistemima Windows Server 2003 i Windows 2000.

Da biste sami instalirali SMTP protokol u usluzi IIS, sledite ove korake.

Upozorenje Ako pogre?no izmenite registrator pomo?u alatke ?Ure?iva? registratora? ili nekog drugog metoda, mo?e do?i do ozbiljnih problema. Ovi problemi mogu zahtevati ponovnu instalaciju operativnog sistema. Microsoft ne mo?e da garantuje da se ovi problemi mogu re?iti. Izmene registratora vr?ite na sopstvenu odgovornost.
 1. Kliknite na dugme Start i izaberite stavku Kontrolna tabla.
 2. Izaberite stavku Dodaj ili ukloni programe i kliknite na dugme Dodaj/ukloni Windows komponente.
 3. Izaberite stavku Internet Information Services (IIS) i kliknite na dugme Detalji.
 4. Potvrdite izbor u polju za potvrdu SMTP usluga i kliknite na dugme U redu.
 5. Kliknite na dugme Dalje i kliknite na dugme Zavr?i.
Da biste postavili ograni?enje za broj SMTP poruka koje se mogu postaviti u redosled, kreirajte klju?
MailMsg
i postavite DWORD vrednost
MaxMessageObjects
. Da bismo kreirali ove vrednosti umesto vas, posetite odeljak ?Popravi umesto mene?. Ako biste radije da sami kreirate ove vrednosti, posetite odeljak ?Popravi?u sâm?.

Popravi umesto mene

Da biste automatski a?urirali registrator, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Zatim u dijalogu Preuzimanje datoteke kliknite na dugme Pokreni i sledite korake u ?arobnjaku.

Re?i ovaj problem
Microsoft Fix it 50318


Napomena ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku popravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

Proverite da li je ograni?enje postavljeno.

Popravi?u sâm

Da biste sami kreirali ove vrednosti, sledite ove korake:
 1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, otkucajte regedit, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Razvijte stavku HKEY_LOCAL_MACHINE, stavku Softver, stavku Microsoft, a zatim razvijte stavku Exchange.
 3. Kliknite desnim tasterom mi?a na klju? Exchange i izaberite stavku Novi klju?.
 4. Otkucajte MailMsg.
 5. Kliknite desnim tasterom mi?a na ovaj novi klju? i izaberite stavku Nova DWORD vrednost.
 6. Kliknite desnim tasterom mi?a na novu vrednost, izaberite stavku Preimenuj, a zatim otkucajte MaxMessageObjects.
 7. Kliknite desnim tasterom mi?a na vrednost, izaberite stavku Izmeni, a zatim postavite vrednost na maksimalan broj poruka koji ?elite da imate u redosledima. Podrazumevana vrednost (ako klju? nije prisutan) je 100.000, ?to je predlo?eno ograni?enje.
Klju?
MaxMessageObjects
odnosi se na maksimalan broj poruka koje sistem mo?e da dodeli. Kada se taj broj poruka nalazi u redosledu na serveru, dodatne dolazne poruke koje sti?u preko SMTP protokola odbijaju se uz (privremenu) gre?ku 4xx.

Stvarni broj poruka koje se dodeljuje jeste 90 procenata od vrednosti
MaxMessageObjects
, do ograni?enja od 90.000.

Da biste pove?ali broj objekata koji su ve?i od 90.000, postavite klju? registratora
MessageObjectsInboundCutoffCount
na ?eljenu vrednost. Nemojte postaviti vrednost
MessageObjectsInboundCutoffCount
za vi?e od 90 procenata klju?a
MaxMessageObjects
zato ?to se dodatne poruke kreiraju tokom obrade poruka za DSN generisanje i konverziju sadr?aja.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 258748 - Poslednji pregled: 10. septembar 2011. - Revizija: 2.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), ako se koristi sa:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows 2000 Server, ako se koristi sa:
  • Microsoft Exchange Server 2003 Standard Edition
  • Microsoft Exchange Server 2003 Enterprise Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Server Standard Edition
  • Microsoft Exchange 2000 Enterprise Server
 • Microsoft Internet Information Services 6.0, ako se koristi sa:
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems
  • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
  • Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition
Klju?ne re?i: 
kbmsifixme kbfixme kbinfo KB258748

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com