Straipsnio ID: 258750 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

Ry?ys tarp serveri? sankaupos mazg? yra ypa? svarbus, kad b?t? skland?ios sankaupos operacijos. Tod?l reikia optimaliai sukonfig?ruoti tinklus, kuriuos naudojate sankaupos ry?iams, ir laikytis vis? aparat?ros suderinamumo s?ra?o reikalavim?. Konfig?ruojant tinkl? du arba daugiau nepriklausom? tinkl? turi sujungti sankaupos mazgus, kad b?t? i?vengta gedimo, d?l kurio sutrinka visos sistemos darbas. Paprastai naudojami du vietiniai tinklai (LAN). (?Microsoft? produkt? palaikymo tarnybos nepalaiko sankaupos konfig?racijos, kurioje mazgai prijungti tik prie vieno tinklo.)

Turi b?ti sukonfig?ruoti bent du sankaupos tinklai, kad b?t? palaikomas reguliarus ry?ys tarp sankaupos mazg? ir i?vengta gedimo, d?l kurio sutrinka visos sistemos darbas. Nor?dami tai padaryti sukonfig?ruokite ?i? tinkl? vaidmenis, skirtus grupinio apdorojimo tarnybai, kaip ?Tik vidiniai sankaupos ry?iai? arba ?Visi ry?iai?. Paprastai vienas i? ?i? tinkl? yra privatus sankaupos tinklas, skirtas vidiniam sankaupos ry?iui.

Be to, jei sugenda kuris nors sankaupos tinklas, tai neturi paveikti vis? kit? sankaupos tinkl?. Tai rei?kia, kad dviejuose sankaupos tinkluose neturi b?ti bendro komponento, d?l kurio gedimo vienu metu sutrikt? abiej? tinkl? darbas. Pavyzd?iui, tinklo adapterio su keletu prievad? naudojimas, norint prijungti mazg? prie dviej? sankaupos tinkl?, daugeliu atvej? netenkint? ?io reikalavimo, nes prievadai n?ra nepriklausomi.

Nor?dami pa?alinti galimas ry?io triktis, pa?alinkite vis? nereikaling? tinklo sraut? i? tinklo adapterio, kuris nustatytas kaip Tik vidiniai sankaupos ry?iai (?is adapteris taip pat vadinamas reguliari? prane?im? arba privataus tinklo adapteriu). Sankaupos palaiko ry?ius naudodamos nuotolinius proced?ros i?kvietimus (RPC) IP lizduose su vartotoj? duomen? paket? kelio schemos protokolo (UDP) paketais. Procesas, apra?ytas ?iame straipsnyje:
 • NetBIOS pa?alinama i? sankaupos tinklo.
 • Nustatoma tinkama sankaupos ry?i? pirmumo tvarka.
 • Nustatoma tinkama adapterio siejimo tvarka.
 • Apibr??iama tinkama tinklo adapterio sparta ir re?imas.
 • Tinkamai sukonfig?ruojamas TCP / IP.
 • I?jungti laikmenos aptikimo funkcij? (tik ?Windows 2000?).

Pastaba. ?io straipsnio informacija netaikoma ?Windows Server 2008? arba ?Windows Server 2008 R2? per?mimo sankaupoms. Naujesni? per?mimo sankaupos versij? tinklo konfig?ravimo rekomendacijos ne CSV aplinkose nurodytos adresu: http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Scenarijus, kai ?iame straipsnyje pateikti parametrai gali sukelti nepageidaujam? veikim? operacin?se sistemose ?Windows Server 2008? arba ?Windows Server 2008 R2?, b?dingas CSV aplinkai. Rekomendacijos, skirtos naudojant CSV, pateiktos adresu: http://technet.microsoft.com/lt-lt/library/ff182358(WS.10).aspx.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Rekomenduojama privataus adapterio konfig?racija operacin?se sistemose ?Windows 2000? ir ?Windows 2003?

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, spustel?kiteValdymo skydas, tada du kartus spustel?kite Tinklo ir telefono ry?iai.
 2. Meniu I?samiau spustel?kite Papildomi parametrai.
 3. Laukelyje Ry?iai patikrinkite, ar s?sajos pateiktos nurodyta tvarka, ir spustel?kite Gerai:
  • Vie?asis i?or?s tinklas
  • Privatusis vidaus tinklas (reguliar?s prane?imai)
  • [Nuotolin?s prieigos ry?iai]
 4. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite reguliari? prane?im? adapterio tinklo ry?? ir ? Ypatyb?s.

  Pastaba. ?? ry?? d?l paprastumo galite pervardyti (pavyzd?iui, ? Privatus).
 5. Naudokite vien? i? ?i? veiksm? sek?:
  • Jei serveris naudoja ne daugumos mazg? rinkinio (MNS) kvorumo tip?, spustel?kite nor?dami pasirinkti Interneto protokolas (TCP/IP), tada spustel?kite nor?dami i?valyti visas kitas parinktis.
  • Jei serveris naudoja MNS kvorum?, spustel?kite nor?dami pasirinkti Interneto protokolas (TCP/IP) ir bent vien? kit? fail? bendrinimo tinklo protokol?, tada spustel?kite nor?dami i?valyti visas kitas parinktis.

   Pastaba. Jei serveris naudoja MNS kvorum?, reikia bent vieno tinklo, kuriame b?t? fail? bendrinimo galimybi?, kad MNS kvorumas gal?t? veikti. Grie?tai rekomenduojame sankaupoje tur?ti kelet? tinkl?, kuriuose ?jungtas fail? bendrinimas, kad b?t? i?vengta kvorumo i?tekliaus gedimo, d?l kurio sutrinka visos sistemos darbas.
 6. Jei turite tinklo adapter?, kuris gali perduoti ?vairia sparta, ir adapteryje galima nustatyti spart? ir dupleksin? re?im?, rankiniu b?du nustatykite spart? ir dupleksin? re?im?.

  Naudodami tinklo adapterius, kuriuose galima rankiniu b?du nustatyti spart? ir dupleksin? re?im?, b?tinai ?sitikinkite, kad ?iuos parametrus visuose mazguose vienodai nustatote pagal gamintoj? specifikacijas. Naudodami rankini? parametr? nepalaikan?ius tinklo adapterius laikykit?s plok?t?s gamintojo specifikacij?.

  Informacija, kuri perduodama reguliari? prane?im? tinkle, yra nedidel?s apimties, ta?iau gai?tis ry?iui labai svarbi. Vienodi spartos ir dupleksinio re?imo parametrai padeda u?tikrinti patikim? ry??.

  Jei nesate tikri d?l plok?t?s ir prijungiam? ?rengini? palaikomos spartos arba d?l gamintojo rekomenduojam? parametr?, ?Microsoft? rekomenduoja visiems to mar?ruto ?renginiams nustatyti 10 MB/s ir Pusiau dupleksinis. ?i konfig?racija suteiks pakankam? pralaidum? ir patikim? ry??. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  174812 Kaip automatinio aptikimo parametras veikia sankaupos tinklo s?sajos plok?t? (gali b?ti angl? k.)
  Pastaba. ?Microsoft? nerekomenduoja reguliariam steb?jimui naudoti jokio triktims atsparaus adapterio tipo arba ?Telkimo?. Jei reguliari? prane?im? ry?iui reikalingas perteklumas, naudokite kelet? tinklo adapteri?, nustatyt? kaip Tik vidinis ry?ys, ir nustatykite j? tinklo pirmum? sankaupos konfig?racijoje. Galimos senesni? tinklo adapteri? su keletu prievad? triktys; jei naudojate ?i? technologij?, patikrinkite, ar programin?s-aparatin?s ?rangos ir tvarkykl?s leidimas yra naujausias.

  D?l informacijos apie suderinamum? serveri? sankaupoje kreipkit?s ? tinklo adapterio gamintoj?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  254101 Tinklo adapteri? telkimas ir serveri? grupavimas (gali b?ti angl? k.)
 7. Spustel?kite Interneto protokolas (TCP/IP), tada ? Ypatyb?s.
 8. Skirtuke Bendra patikrinkite, kad pasirinkote statin? IP adres?, kuris priklauso kitam potinkliui arba tinklui nei vie?ojo tinklo adapteri? IP adresas. Tinkam? IP adres?, naudotin? privatiems adapteriams, pavyzdys: 10.10.10.10 1 mazge ir 10.10.10.11 2 mazge, potinklio ?ablonas ? 255.0.0.0. Jeigu j?s? vie?ajame tinkle naudojamas tinklas 10.x.x.x ir potinklio ?ablonas 255.0.0.0, naudokite pakaitin? privataus tinklo IP ir potinkl?. Daugiau informacijos apie tinkam? privataus tinklo IP adresavim? rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  142863 Tinkamas privataus tinklo IP adresavimas (gali b?ti angl? k.)
 9. ?sitikinkite, kad laukelyje Numatytasis ?liuzas n?ra nustatyta jokia vert?.
 10. Patikrinkite, ar laukelyje Naudoti ?iuos DNS serveri? adresus n?ra nustatyta joki? ver?i?.

  Pastaba. Jei sankaupos mazgai yra ir DNS serveriai, laukelyje Naudoti ?iuos DNS serveri? adresus rodoma 127.0.0.1 (langelis nebus tu??ias); tai priimtina.
 11. Spustel?kite I?samiau.
 12. Skirtuke DNS patikrinkite, ar n?ra nustatyta joki? ver?i?. Patikrinkite, ar i?valyti ?ymi? langeliai Registruoti ?io ry?io adresus DNS ir Naudoti ?io ry?io DNS pl?tin? DNS registracijoje.
 13. Kai u?darote dialogo lang?, galite gauti nurodyt? raginim?. Jei gaunate ?? raginim?, spustel?kite Taip:
  ?io ry?io pagrindinis WINS adresas nenurodytas. Ar norite t?sti?
 14. Jei priva?iame reguliari? prane?im? sankaupos tinkle naudojate kry?minio jungimo kabel?, i?junkite laikmenos aptikimo TCP / IP rietuv?s naikinimo funkcij?.

  Pastaba. Neatlikite ?io veiksmo, jei naudojate ?Windows Server 2003 Cluster?.

  Jei norite, kad laikmenos aptikimo TCP / IP rietuv?s naikinimo funkcij? i?jungtume u? jus, pereikite prie skyriaus Pataisyti u? mane. Jei norite laikmenos aptikimo TCP / IP rietuv?s naikinimo funkcij? i?jungti patys, pereikite prie skyriaus Leiskite taisyti pa?iam.

  Taisyti u? mane


  Jei norite automati?kai i?jungti laikmenos aptikimo TCP / IP rietuv?s naikinimo funkcij?, spustel?kite sait? Spr?sti ?i? problem?. Spustel?kite Vykdyti dialogo lange Failo atsisiuntimas ir vykdykite vedlio nurodymus.


  Spr?sti ?i? problem?
  ?Microsoft Fix it? 50316


  Pastaba.
  ?is vedlys gali b?ti tik angl? kalba; ta?iau automatinis sprendimas tinka ir kit? kalb? ?Windows? versijoms.

  Pastaba. Jei dirbate ne tuo kompiuteriu, kur? naudojant i?kilo problema, automatinio taisymo funkcij? galite ?ra?yti ? ?flash? atmintin? arba kompaktin? disk? ir paleisti kompiuteryje, kur? naudojant i?kilo problema.

  Pereikite prie tolesnio veiksmo.

  Leiskite taisyti pa?iam

  Nor?dami i?jungti laikmenos aptikimo TCP / IP rietuv?s naikinimo funkcij?, ? kiekvien? mazg? ?traukite nurodyt? registro vert?:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Vert?s pavadinimas: DisableDHCPMediaSense
  Duomen? tipas: REG_DWORD
  Duomenys: 1
  Daugiau informacijos apie tai rasite ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsnyje, pateikiamame spustel?jus ?? straipsnio numer?:
  254651 Sankaupos tinklo vaidmuo pasikei?ia automati?kai (gali b?ti angl? k.)
 15. Ankstesnius veiksmus atlikite visuose kituose sankaupos mazguose.
 16. Paleiskite sankaupos administratori?.
 17. Spustel?kite sankaupos pavadinim? administratoriaus ?akniniame kataloge. Meniu Failas spustel?kite Ypatyb?s.
 18. Skirtuke Tinklo pirmumas patikrinkite, ar privatus tinklas nurodytas vir?uje. Jei ne, mygtuku Perkelti auk?tyn padidinkite prioritet?.
 19. Spustel?kite privat? tinkl? ir ? Ypatyb?s.
 20. Spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? ?galinti ?io tinklo naudojim? sankaupai.
 21. Spustel?kite Tik vidiniai sankaupos ry?iai (privatus tinklas).
Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
281662 ?Windows 2000? ir ?Windows Server 2003? sankaupos mazgai kaip domeno valdikliai (gali b?ti angl? k.)

Rekomenduojama privataus adapterio konfig?racija operacin?je sistemoje ?Windows NT 4.0?

 1. Spustel?kite Prad?ti, pasirinkite Parametrai, spustel?kite Valdymo skydas, tada du kartus spustel?kite Tinklas.
 2. Skirtuke Protokolai spustel?kite TCP/IP protokolas ir ? Ypatyb?s.
 3. Laukelyje Adapteris spustel?kite privataus tinklo adapter?.
 4. Skirtuke IP adresas patikrinkite, ar pasirinkote statin? IP adres?, kuris priklauso kitam potinkliui arba tinklui nei vie?ojo tinklo adapteri? IP adresas. Tinkam? IP adres?, naudotin? privatiems adapteriams, pavyzdys: 10.10.10.10 1 mazge ir 10.10.10.11 2 mazge, potinklio ?ablonas ? 255.0.0.0.
 5. ?sitikinkite, kad laukelyje Numatytasis ?liuzas n?ra nustatyta jokia vert?.
 6. Skirtuke WINS adresas spustel?kite reguliari? prane?im? adapter? laukelyje Adapteris.
 7. Patikrinkite, ar n?ra nustatyt? WINS serverio ?ra?? ver?i?.
 8. Kai u?darote dialogo lang?, galite gauti nurodyt? raginim?. Jei gaunate ?? raginim?, spustel?kite Taip:
  bent vienoje i? adapterio plok??i? nenurodytas pagrindinis WINS adresas. Ar norite t?sti?
 9. Skirtuke Kelvada patikrinkite, ar i?valytas ?ym?s langelis ?jungti IP perdresavim?.
 10. Spustel?kite Gerai.
 11. Jei turite tinklo adapter?, kuris gali perduoti ?vairia sparta, ir galima nustatyti spart? bei dupleksin? re?im?, rankiniu b?du nustatykite spart? ir dupleksin? re?im?.

  Naudodami tinklo adapterius, kuriuose galima rankiniu b?du nustatyti spart? ir dupleksin? re?im?, b?tinai ?sitikinkite, kad ?iuos parametrus visuose mazguose vienodai nustatote pagal gamintojo specifikacijas. Naudodami rankini? parametr? nepalaikan?ius tinklo adapterius laikykit?s plok?t?s gamintojo specifikacij?.

  Informacija, kuri perduodama reguliari? prane?im? tinkle, yra nedidel?s apimties, ta?iau gai?tis ry?iui labai svarbi. Vienodi spartos ir dupleksinio re?imo parametrai padeda u?tikrinti patikim? ry??.

  Jei ne?inote savo plok?t?s ir prijungt? ?rengini? palaikomos spartos, ?Microsoft? rekomenduoja visiems to mar?ruto ?renginiams nustatyti 10 MB/s ir Pusiau dupleksinis. ?i konfig?racija suteiks pakankam? pralaidum? ir patikim? ry??. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  174812 Kaip automatinio aptikimo parametras veikia sankaupos tinklo s?sajos plok?t? (gali b?ti angl? k.)
  Pastaba. ?Microsoft? nerekomenduoja reguliariam steb?jimui naudoti jokio triktims atsparaus adapterio tipo arba telkimo. Jei reguliari? prane?im? ry?iui reikalingas perteklumas, naudokite kelet? tinklo adapteri?, nustatyt? kaip Tik vidinis ry?ys, ir nustatykite j? tinklo pirmum? sankaupos konfig?racijoje. Galimos senesni? tinklo adapteri? su keletu prievad? triktys; jei naudojate ?i? technologij?, patikrinkite, ar programin?s-aparatin?s ?rangos ir tvarkykl?s leidimas yra naujausias.

  D?l informacijos apie suderinamum? serveri? sankaupoje kreipkit?s ? tinklo adapterio gamintoj?. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  254101 Tinklo adapteri? telkimas ir serveri? grupavimas (gali b?ti angl? k.)
 12. Skirtuke S?sajos spustel?kite Visi adapteriai laukelyje Rodyti s?sajas.
 13. Prie adapterio, naudojamo priva?iam sankaupos tinklui, spustel?kite pliuso ?enkl? (+).
 14. Spustel?kite WINS klientas (TCP/IP) ir I?jungti.Pastaba. Reguliari? prane?im? adapteryje tur?t? b?ti ?galintas tik TCP / IP protokolas. Patikrinkite, kad visi kiti i?jungti (?skaitant, pvz., Tinklo monitori?).
 15. Laukelyje Rodyti s?sajas spustel?kite Visi protokolai.
 16. Spustel?kite pliuso ?enkl? (+), esant? prie TCP/IP protokolas.
 17. ?sitikinkite, kad vie?ojo tinklo adapteris yra pirmoji s?saja (s?saj? s?ra?o vir?uje). Nor?dami tai padaryti, spustel?kite privataus tinklo adapter? ir naudokite mygtuk? Perkelti ?emyn. Jei turite kelet? vie?ojo tinklo adapteri?, ?sitikinkite, kad reguliari? prane?im? adapteris nurodytas paskutinis. Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
  193890 Rekomenduoti ?Microsoft? sankaupos serverio WINS konfig?racij? (gali b?ti angl? k.)
 18. Spustel?kite Gerai nor?dami baigti modifikuoti tinklo ypatybes ir priimti pakeitimus.
 19. I? naujo paleisti mazg?, kad ?sigaliot? pakeitimai.
 20. Ankstesnius veiksmus atlikite visuose kituose sankaupos mazguose.
 21. Paleiskite sankaupos administratori?.
 22. Spustel?kite sankaupos pavadinim? administratoriaus ?akniniame kataloge. Meniu Failas spustel?kite Ypatyb?s.
 23. Skirtuke Tinklo pirmumas patikrinkite, ar privatus tinklas nurodytas vir?uje. Jei ne, mygtuku Perkelti auk?tyn padidinkite prioritet?.
 24. Spustel?kite privat? tinkl? ir ? Ypatyb?s.
 25. Spustel?j? pa?ym?kite ?ym?s langel? ?galinti ?io tinklo naudojim? sankaupai.
 26. Spustel?kite Tik vidiniai sankaupos ry?iai (privatus tinklas).
Daugiau informacijos rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir perskait? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
281662 ?Windows 2000? sankaupos mazgai kaip domeno valdikliai (gali b?ti angl? k.)
Pastaba. Tai yra SPAR?IOJO PUBLIKAVIMO straipsnis, sukurtas ?Microsoft? palaikymo organizacijoje ir pateikiamas tiesiai i? jos. Jame esanti informacija pateikiama tokia, kokia yra, atsi?velgiant ? i?kilusias problemas. Kadangi siekiama ?i? informacij? pateikti kuo grei?iau, joje gali b?ti spausdinimo klaid?, tod?l bet kuriuo metu ji gali b?ti pakeista apie tai neprane?us. Kitos informacijos ?r. naudojimo s?lygose.

Savyb?s

Straipsnio ID: 258750 - Paskutin? per?i?ra: 2012 m. gegu??s 25 d. - Per?i?ra: 1.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server (serveris)
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Rakta?od?iai: 
kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com