Raksta ID: 258750 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Lai nodro?in?tu netrauc?tu klastera darb?bu, ir svar?ga serveru klastera mezglu savstarp?j? sazi?a. T?p?c klasteru sazi?ai izmantotajiem serveriem j?b?t optim?li konfigur?tiem, k? ar? ir j?iev?ro visas aparat?ru sader?bas sarakst? nor?d?t?s pras?bas. Lai nov?rstu mezglus, kuru nepieejam?ba padara nepieejamu sist?mu kopum?, konfigur?jot t?klo?anu, diviem vai vair?kiem neatkar?giem t?kliem j?izveido savienojums ar klastera mezgliem. T?p?c parasti tiek izmantoti divi lok?lie t?kli (LAN). (Microsoft produktu atbalsta pakalpojums neatbalsta t?du klastera konfigur?ciju, kura mezgli ir savienoti tikai vien? t?kl?.)

Lai atbalst?tu periodisko kontrolzi?ojumu sazi?u starp klastera mezgliem un nov?rstu mezglus, kuru nepieejam?ba padara nepieejamu sist?mu kopum?, ir j?b?t konfigur?tiem vismaz diviem klastera t?kliem. Lai to izdar?tu, ?o t?klu lomas attiec?b? uz klasteru pakalpojumu ir j?konfigur? k? ?tikai iek??jai klasteru sazi?ai? vai ?visa veida sazi?ai?. Parasti viens no ?iem t?kliem ir iek??jai klasteru sazi?ai izveidots priv?tais starpsavienojums.

Turkl?t katra klastera t?kla darb?bas k??mei j?notiek neatkar?gi no citiem klasteru t?kliem. Tas noz?m?, ka diviem klasteru t?kliem nedr?kst b?t kop?gs komponents, kas var izrais?t vienlaic?gu abu klasteru darb?bas k??mi. Piem?ram, t?kla adaptera ar vair?kiem portiem izmanto?ana, lai mezglu pievienotu diviem klastera t?kliem, vair?kum? gad?jumu neb?s pietiekams risin?jums ?? m?r?a sasnieg?anai, jo porti nedarbojas neatkar?gi.

Lai samazin?tu iesp?jam?s sazi?as probl?mas, no?emiet visu nevajadz?go t?kla trafiku no t? t?kla adaptera, kuram ir iestat?tsá?tikai iek??jai klasteru sazi?ai? (?is adapteris tiek d?v?ts ar? par kontrolzi?ojumu sazi?as vai priv?t? t?kla adapteri). Klasteru sazi?a tiek nodro?in?ta, IPáligzd?s izmantojot att?l?s proced?ras izsaukumu (Remote Procedure Call, RPC) ar lietot?ja datagrammu protokola (User Datagram Protocol, UDP) paket?m. ?aj? rakst? ir aprakst?ts ??ds process:
 • no starpsavienojuma tiek no?emts NetBIOS;
 • tiek iestat?ta atbilsto?a klasteru komunik?cijas priorit?tes sec?ba;
 • tiek iestat?ta atbilsto?a adaptera saist??anas sec?ba;
 • tiek noteikts atbilsto?s t?kla adaptera darb?bas ?trums un re??ms;
 • tiek pareizi konfigur?ti TCP/IP protokoli;
 • tiek atsp?jots l?dzeklis Media Sense (tikai sist?m? Windowsá2000).

Piez?me. ?aj? rakst? sniegt? inform?cija neattiecas uz sist?mu Windows Serverá2008 vai Windows Serverá2008áR2 k??mjp?rl?ces klasteriem. Ieteikumus attiec?b? uz jaun?ku versiju k??mjp?rl?ces klasteru t?kla konfigur?ciju t?d?s vid?s, kuras nav saist?tas ar CSV, skatiet rakst? http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Gad?jumi, kad ?aj? rakst? aprakst?tie iestat?jumi izraisa neatbilsto?u darb?bu sist?m?s Windows Serverá2008 vai Windows Serverá2008áR2, ir saist?ti ar CSVávidi. Ieteikumus attiec?b? uz CSVáskatiet rakst? http://technet.microsoft.com/lv-lv/library/ff182358(WS.10).aspx.

PAPILDINDORM?CIJA

Ieteicam? priv?t? adaptera konfigur?cija sist?m?s Windowsá2000 un Windowsá2003

 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi, noklik??iniet uz Vad?bas panelis un p?c tam veiciet dubultklik??i uz T?kla un iezvanes savienojumi.
 2. Izv?ln? Papildu noklik??iniet uz Papildu iestat?jumi.
 3. Lodzi?? Savienojumi p?rliecinieties, vai saist?jums ir izveidots ??d? sec?b?, un p?c tam noklik??iniet uz Labi:
  • ?r?jais publiskais t?kls;
  • iek??jais priv?tais t?kls (periodiskie kontrolzi?ojumi);
  • [Att?l?s piek?uves savienojumi].
 4. Ar peles labo pogu noklik??iniet uz periodisko kontrolzi?ojumu adaptera t?kla savienojuma un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.

  Piez?me. Varat ar? p?rd?v?t ?o savienojumu vienk?r??k (piem?ram, par ?Priv?ts?).
 5. Veiciet vienu no t?l?k aprakst?taj?m proced?r?m.
  • Ja serveris izmanto kvoruma veidu nevis vair?kuma mezglkopu (Majority Node Set, MNS), noklik??iniet uz opcijas Interneta protokols (TCP/IP), lai to atlas?tu, un p?c tam not?riet p?r?jo opciju izv?les r?ti?as.
  • Ja serveris izmanto MNSákvorumu, noklik??iniet uz opcijas Interneta protokols (TCP/IP), lai to atlas?tu, noklik??iniet uz vismaz viena no citiem failu koplieto?anas t?klu protokoliem un p?c tam not?riet p?r?jo opciju izv?les r?ti?as.

   Piez?me. Ja serveris izmanto MNSákvorumu, vismaz vienam t?klam j?b?t iesp?jotai failu koplieto?anas ar MNSákvorumu funkcijai. Lai kvoruma resursiem neveidotos mezgli, kuru nepieejam?ba padara nepieejamu sist?mu kopum?, klasterim ieteicams izmantot vair?kus t?klus, kuriem ir iesp?jota failu koplieto?ana.
 6. Ja t?kla adapteris darbojas ar at??ir?giem ?trumiem un tam var iestat?t ?trumu un dupleksa re??mu, ?is ?trums un dupleksa re??ms j?iestata manu?li.

  P?rliecinieties, vai tiem t?kla adapteriem, kuriem var manu?li iestat?t ?trumu un dupleksa re??mu, visos mezglos ir vien?di iestat?jumi un vai iestat?jumi atbilst ra?ot?ja nor?d?jumiem. Ja t?kla adapterim nevar veikt manu?lu iestat??anu, ?emiet v?r? kartes ra?ot?ja nor?d?jumus.

  Periodisko kontrolzi?ojumu t?kl? tiek p?rraid?ts neliels inform?cijas apjoms, bet latentums ir svar?gs sazi?as nodro?in??anai. Ja ?truma un dupleksa iestat?jumi ir vien?di, past?v iesp?ja p?rliecin?ties, vai sazi?a ir dro?a.

  Ja neesat p?rliecin?ts par kartei un pievienotaj?m ier?c?m atbalst?to ?trumu vai ra?ot?ja ieteiktajiem iestat?jumiem, korpor?cija Microsoft iesaka vis?m ??m ier?c?m iestat?t ?trumu 10áMB/sek. un iestat?jumu Pusdupleksais. ??da konfigur?cija nodro?in?s pietiekamu joslas platumu un dro?u sazi?u. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  174812 Klasteru t?kla interfeisa kartes autom?tisk?s noteik?anas iestat?juma izmanto?anas rezult?ti (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  Piez?me. Korpor?cija Microsoft neiesaka periodiskajiem kontrolzi?ojumiem izmantot jebkura veida boj?jumpieciet?gu adapteri vai apvieno?anu. Ja periodisko kontrolzi?ojumu sazi?ai nepiecie?ama redundance, izmantojiet vair?kus t?kla adapterus, kuriem ir iestat?ta at?auja ?tikai iek??jai klasteru sazi?ai?, un nosakiet to priorit?ti klastera konfigur?cijas t?kl?. Ja izmantojat ?o tehnolo?iju un t?kla adapteru ar vair?kiem portiem darb?b? rodas probl?mas, p?rbaudiet, vai aparat?rai un draiverim ir jaun?k? versija.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par sader?bu servera klaster?, sazinieties ar t?kla adaptera ra?ot?ju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  254101 T?kla adaptera apvieno?ana un serveru klasteri (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 7. Noklik??iniet uz Interneta protokols (TCP/IP) un p?c tam uz Rekviz?ti.
 8. Ciln? Visp?r?gi p?rbaudiet, vai ir atlas?ta t?da statiska IPáadrese, kura neatrodas taj? pa?? apak?t?kl? vai t?kl?, kur? cits publisk? t?kla adapteris. Labas IPáadreses piem?rs, ko izmantot priv?tajiem adapteriem, 1.ámezgl?á? 10.10.10.10, 2.ámezgl?á? 10.10.10.11, ar apak?t?kla masku 255.0.0.0. Ja publiskajam t?klam tiek izmantots t?kls 10.x.x.x un apak?t?kla maska 255.0.0.0, l?dzu, izmantojiet alternat?vu priv?t? t?kla IPáadresi un apak?t?kla masku. Lai ieg?tu papildinform?ciju par der?gu priv?t? t?kla IPáadres??anu, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un skatiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
  142863 Der?ga priv?t? t?kla IPáadres??ana (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 9. P?rliecinieties, vai lodzi?? Noklus?juma v?rteja nav iestat?ta neviena v?rt?ba.
 10. P?rbaudiet, vai lodzi?? Izmantot ??das DNSáserveru adreses: nav iestat?ta neviena v?rt?ba.

  Piez?me. Ja klastera mezgliem ir ar? DNSáserveri, lodzi?? Izmantot ??das DNSáserveru adreses: ir redzams teksts ?127.0.0.1? (lodzi?? neb?s tuk?s); tas t? var b?t.
 11. Noklik??iniet uz Papildu.
 12. P?rbaudiet, vai ciln? DNS nav iestat?ta neviena v?rt?ba. P?rliecinieties, vai ir not?r?tas izv?les r?ti?as Re?istr?t ?? savienojuma adreses DNS un DNS re?istr??anai izmantot ?? savienojuma DNS sufiksu.
 13. Aizverot dialoglodzi?u, var tikt par?d?ta t?l?k redzam? uzvedne. Ja ??da uzvedne tiek par?d?ta, noklik??iniet uz J?:
  ?im savienojumam ir tuk?a prim?r? WINSáadrese. Vai v?laties turpin?t?
 14. Ja savam priv?tajam periodisko kontrolzi?ojumu starpsavienojumam izmantojat p?rvienojuma kabeli, atsp?jojiet Media Sense TCP/IPásteka no?em?anas l?dzekli.

  Piez?me. Neizpildiet ?o darb?bu sist?mas Windows Serverá2003 klaster?.

  Ja v?laties, lai m?s atsp?jotu Media Sense TCP/IPásteka no?em?anas l?dzekli, p?rejiet uz sada?u ?Autom?tisk? labo?ana?. Ja v?laties patst?v?gi atsp?jot Media Sense TCP/IPásteka no?em?anas l?dzekli, p?rejiet uz sada?u ?Labot patst?v?gi?.

  Autom?tisk? labo?ana


  Lai autom?tiski atsp?jotu Media Sense TCP/IPásteka no?em?anas l?dzekli, noklik??iniet uz saites Nov?rst ?o probl?mu. Dialoglodzi?? Faila lejupiel?de noklik??iniet uz Izpild?t un veiciet ?aj? vedn? nor?d?t?s darb?bas.


  Nov?rst ?o probl?mu
  Microsoft Fix it 50316


  Piez?me.
  ?is vednis, iesp?jams, b?s tikai ang?u valod?; ta?u autom?tisk? probl?mu nov?r?ana darbojas ar? cit?m sist?mas Windows valodu versij?m.

  Piez?me. Ja neesat pie datora, kur? radusies probl?ma, varat saglab?t autom?tisk?s labo?anas r?ku zibatmi?as disk? vai kompaktdisk? un p?c tam to palaist dator?, kur? radusies probl?ma.

  Tagad varat p?riet pie n?kam?s darb?bas.

  Labot patst?v?gi

  Lai atsp?jotu Media Sense TCP/IPásteka no?em?anas l?dzekli, pievienojiet ?o re?istra v?rt?bu visiem mezgliem:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  V?rt?bas nosaukums: DisableDHCPMediaSense
  Datu tips: REG_DWORD
  Dati: 1
  Lai ieg?tu papildinform?ciju par ?o t?mu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  254651 Klasteru t?kla loma tiek main?ta autom?tiski (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 15. Izpildiet iepriek? aprakst?t?s darb?bas visiem klastera mezgliem.
 16. Start?jiet klasteru administratoru.
 17. Administratora sakn? noklik??iniet uz klastera nosaukuma. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 18. Ciln? T?kla priorit?te p?rbaudiet, vai priv?tais t?kls ir redzams saraksta aug?pus?. Ja t? nav, izmantojiet pogu P?rvietot augst?k, lai paaugstin?tu t? priorit?ti.
 19. Noklik??iniet uz priv?t? t?kla un p?c tam uz Rekviz?ti.
 20. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Iesp?jot ?o t?klu lieto?anai klasterim.
 21. Noklik??iniet uz Tikai iek??jai klasteru sazi?ai (priv?tais t?kls).
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
281662 Sist?mu Windowsá2000 un Windows Serverá2003 klasteru mezgli k? dom?nu kontrolleri (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)

Priv?t? adaptera ieteicam? konfigur?cija sist?m? Windows NTá4.0

 1. Noklik??iniet uz S?kt, nor?diet uz Iestat?jumi, noklik??iniet uz Vad?bas panelis un p?c tam veiciet dubultklik??i uz T?kls.
 2. Ciln? Protokoli noklik??iniet uz TCP/IPáprotokols un p?c tam noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 3. Lodzi?? Adapteris noklik??iniet uz priv?t? t?kla adaptera.
 4. Ciln? IPáadrese p?rbaudiet, vai ir atlas?ta t?da statiska IPáadrese, kura neatrodas taj? pa?? apak?t?kl? vai t?kl?, kur? ir cits publisk? t?kla adapteris. Labas IPáadreses piem?rs, ko izmantot priv?tajiem adapteriem, 1.ámezgl?á? 10.10.10.10, 2.ámezgl?á? 10.10.10.11, ar apak?t?kla masku 255.0.0.0.
 5. P?rliecinieties, vai lodzi?? Noklus?juma v?rteja nav iestat?ta neviena v?rt?ba.
 6. Cilnes WINSáadrese lodzi?? Adapteris noklik??iniet uz periodisko kontrolzi?ojumu adaptera.
 7. P?rbaudiet, vai WINSáservera ierakstiem nav iestat?ta neviena v?rt?ba.
 8. Aizverot dialoglodzi?u, var tikt par?d?ta t?l?k redzam? uzvedne. Ja ??da uzvedne tiek par?d?ta, noklik??iniet uz J?:
  vismaz vienai no adaptera kart?m ir tuk?a prim?r? WINSáadrese. Vai v?laties turpin?t?
 9. Ciln? Mar?rut??ana p?rbaudiet, vai ir not?r?ta izv?les r?ti?a Iesp?jot IPáp?radres??anu.
 10. Noklik??iniet uz Labi.
 11. Ja t?kla adapteris darbojas ar at??ir?giem ?trumiem un tam var iestat?t ?trumu un dupleksa re??mu, ?is ?trums un dupleksa re??ms j?iestata manu?li.

  P?rliecinieties, vai tiem t?kla adapteriem, kuriem var manu?li iestat?t ?trumu un dupleksa re??mu, visos mezglos ir vien?di iestat?jumi un vai iestat?jumi atbilst ra?ot?ja nor?d?jumiem. Ja t?kla adapterim nevar veikt manu?lu iestat??anu, ?emiet v?r? kartes ra?ot?ja nor?d?jumus.

  Periodisko kontrolzi?ojumu t?kl? tiek p?rraid?ts neliels inform?cijas apjoms, bet latentums ir svar?gs sazi?as nodro?in??anai. Ja ?truma un dupleksa iestat?jumi ir vien?di, past?v iesp?ja p?rliecin?ties, vai sazi?a ir dro?a.

  Ja neesat p?rliecin?ts par kartei un pievienotaj?m ier?c?m atbalst?to ?trumu, korpor?cija Microsoft iesaka vis?m ??m ier?c?m iestat?t ?trumu 10áMB/sek. un iestat?jumu Pusdupleksais. ??da konfigur?cija nodro?in?s pietiekamu joslas platumu un dro?u sazi?u. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  174812 Klasteru t?kla interfeisa kartes autom?tisk?s noteik?anas iestat?juma izmanto?anas rezult?ti (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
  Piez?me. Korpor?cija Microsoft neiesaka periodiskajiem kontrolzi?ojumiem izmantot jebkura veida boj?jumpieciet?gu adapteri vai apvieno?anu. Ja periodisko kontrolzi?ojumu sazi?ai nepiecie?ama redundance, izmantojiet vair?kus t?kla adapterus, kuriem ir iestat?ta at?auja ?tikai iek??jai klasteru sazi?ai?, un nosakiet to priorit?ti klastera konfigur?cijas t?kl?. Ja izmantojat ?o tehnolo?iju un t?kla adapteru ar vair?kiem portiem darb?b? rodas probl?mas, p?rbaudiet, vai aparat?rai un draiverim ir jaun?k? versija.

  Lai ieg?tu papildinform?ciju par sader?bu servera klaster?, sazinieties ar t?kla adaptera ra?ot?ju. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  254101 T?kla adaptera apvieno?ana un serveru klasteri (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 12. Lodzi?a R?d?t saist?jumus uz: ciln? Saist?jumi noklik??iniet uz Visiem adapteriem.
 13. Noklik??iniet uz blakus priv?tajam starpsavienojumam izmantotajam adapterim redzam?s plusz?mesá(+).
 14. Noklik??iniet uz WINSáklients (TCP/IP) un p?c tam noklik??iniet uz Atsp?jot.Piez?me. Periodisko kontrolzi?ojumu adapteram dr?kst b?t iesp?joti tikai TCP/IPáprotokoli. P?rbaudiet, vai visi p?r?jie vienumi ir atsp?joti (tostarp t?di vienumi k? T?kla p?rraugs).
 15. Lodzi?? R?d?t saist?jumus uz: noklik??iniet uz Visi protokoli.
 16. Noklik??iniet uz blakus elementam TCP/IPáprotokols redzam?s plusz?mesá(+).
 17. P?rliecinieties, vai publisk? t?kla adapteris ir pirmais saist?jums (saist?jumu saraksta aug?da??). Lai to izdar?tu, noklik??iniet uz priv?t? t?kla adaptera un izmantojiet pogu P?rvietot lejup. Ja jums ir vair?ki publisk? t?kla adapteri, p?rliecinieties, vai periodisko kontrolzi?ojumu adapteris sarakst? ir nor?d?ts p?d?jais. Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
  193890 Microsoft klastera serverim ieteicams izmantot WINSákonfigur?ciju (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
 18. Noklik??iniet uz Labi, lai pabeigtu t?kla rekviz?tu modific??anu un akcept?tu izmai?as.
 19. Lai izmai?as st?tos sp?k?, ats?kn?jiet mezglu.
 20. Izpildiet iepriek? aprakst?t?s darb?bas visiem klastera mezgliem.
 21. Start?jiet klasteru administratoru.
 22. Administratora sakn? noklik??iniet uz klastera nosaukuma. Izv?ln? Fails noklik??iniet uz Rekviz?ti.
 23. Ciln? T?kla priorit?te p?rbaudiet, vai priv?tais t?kls ir redzams saraksta aug?pus?. Ja t? nav, izmantojiet pogu P?rvietot augst?k, lai paaugstin?tu t? priorit?ti.
 24. Noklik??iniet uz priv?t? t?kla un p?c tam uz Rekviz?ti.
 25. Atz?m?jiet izv?les r?ti?u Iesp?jot ?o t?klu lieto?anai klasterim.
 26. Noklik??iniet uz Tikai iek??jai klasteru sazi?ai (priv?tais t?kls).
Lai ieg?tu papildinform?ciju, noklik??iniet uz nor?d?t? raksta numura un lasiet Microsoft zin??anu b?zes rakstu:
281662 Sist?mas Windowsá2000 klastera mezgli k? dom?nu kontrolleri (?? inform?cija var b?t ang?u valod?)
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 258750 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: piektdiena, 2012. gada 25. maijs - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition
 • Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Atsl?gv?rdi:á
kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com