Identifikator ?lanka: 258750 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Komunikacija izme?u ?vorova serverske grupe je kriti?na za neometani rad klastera. Prema tome, potrebno je da proverite da li su mre?e koje koristite za komunikaciju izme?u klastera pravilno konfigurisane i da ispunite sve zahteve iz liste za kompatibilnost hardvera. Pri konfiguraciji mre?e, dve ili vi?e nezavisnih mre?a treba povezati na ?vorove klastera kako bi se izbegle pad sistema na jednoj ta?ki. Naj?e??e se koriste dve LAN (Local Area Network) mre?e. (Slu?be koje pru?aju usluge podr?ke za Microsoft proizvode ne podr?avaju konfiguraciju klastera sa ?vorovima povezanim na samo jednu mre?u.)

Najmanje dve mre?e klastera moraju biti konfigurisane da podr?avaju heartbeat komunikaciju izme?u ?vorova klastera kako bi se izbegao pad sistema na jednoj ta?ki. Da biste ovo uradili, konfiguri?ite uloge ovih mre?e za uslugu klastera kao ?Samo komunikacija izme?u internih klastera? ili ?Celokupna komunikacija?. Naj?e??e, jedna od ovih mre?a je privatna mre?a za me?usobno povezivanje koja je rezervisana za internu komunikaciju klastera.

Tako?e, kada neka mre?a klastera otka?e, to ne sme da uti?e na ostela mre?e klastera. To zna?i da dve mre?e klastera ne smeju imati zajedni?ku komponentu zbog koje bi obe mre?e istovremeno otkazale. Na primer, mre?ni adapter sa vi?e priklju?aka za povezivanje ?vora na dve mre?e klastera u ve?ini slu?ajeva ne bi zadovoljio ovaj zahtev jer priklju?ci nisu nezavisni.

Da biste otklonili mogu?e probleme u komunikaciji, preusmerite sav nepotrebni mre?ni saobra?aj sa mre?nog adaptera koji je pode?en na Samo komunikacija izme?u internih klastera (ovaj adapter je poznat i pod nazivom ?impulsni? adapter ili adapter za privatnu mre?u). Klaster za komunikaciju koristi pozive udaljene procedure (RPC) na IP priklju?cima sa UDP (User Datagram Protocol) paketima. Tokom procesa opisanog ovom ?lanku:
 • uklanja se NetBIOS iz me?uveze;
 • pode?ava se odgovaraju?i redosled prioriteta u komunikaciji klastera;
 • defini?e se odgovaraju?i redosled povezivanja adaptera;
 • defini?e se odgovaraju?a brzina i re?im rada mre?nog adaptera;
 • ispravno se konfiguri?e TCP/IP.
 • Onemogu?ite funkciju Media Sense (samo u operativnom sistemu Windows 2000).

Napomena Informacije iz ovog ?lanka ne odnose se na klastere za preuzimanje posla instance koja padne u operativnom sistemu Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2. Preporuke za konfigurisanje mre?e za novije verzije klastera za preuzimanje posla instance koja otka?e u okru?enjima bez CSV-a mo?ete prona?i na lokaciji http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Postavke iz ovog ?lanka mogu da izazovu ne?eljeni efekat na operativnom sistemu Windows Server 2008 ili Windows Server 2008 R2 jedino u CSV okru?enju. Preporuke za CSV okru?enje nalaze se na lokaciji http://technet.microsoft.com/sr-latn-cs/library/ff182358(WS.10).aspx.

DODATNE INFORMACIJE

Preporu?ena konfiguracija za privatni adapter u operativnom sistemu Windows 2000 i Windows 2003

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim dvaput kliknite na ikonu Mre?a i pozivne veze.
 2. U meniju Vi?e opcija izaberite stavku Vi?e postavki.
 3. U odeljku Veze proverite da li su povezivanja prikazana u slede?em redosledu, a zatim kliknite na dugme U redu:
  • Spoljna javna mre?a
  • Interna privatna mre?a (Heartbeat)
  • [Veze sa daljinskim pristupom]
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na mre?nu vezu za heartbeat adapter, a zatim izaberite stavku Svojstva.

  Napomena Mo?ete da preimenujete ovu vezu radi jednostavnijeg kori??enja (na primer, mo?ete da joj dodelite naziv ?Privatna?).
 5. Koristite jednu od slede?ih procedura:
  • Ako server koristi neki drugi tip kvoruma umesto Majority Node Set (MNS), izaberite stavku Internet protokol (TCP/IP), a zatim opozovite izbor u svim ostalim poljima.
  • Ako server koristi MNS kvorum, izaberite stavku Internet protokol (TCP/IP) i najmanje jo? jedan mre?ni protokol za deljenje datoteka, a zatim opozovite izbor u svim ostalim poljima.

   Napomena Ako server koristi MNS kvorum, potrebna vam je najmanje jedna mre?a koja podr?ava deljenje datoteka da bi MNS kvorum funkcionisao. Preporu?ujemo da obezbedite vi?e mre?a na klasteru sa omogu?enom funkcijom deljenja datoteka da biste izbegli pad sistema na jednoj ta?ki za resurs kvoruma.
 6. Ako koristite mre?ni adapter koji mo?e da prenosi podatke pri razli?itim brzinama, a taj adapter nudi vi?e brzina i dvostruki re?im, ru?no izaberite brzinu i dvostruki re?im.

  Mre?ne adaptere, kod kojih ru?no mo?e da se izabere brzina i dvostruki re?im, obavezno podesite na istu vrednost na svim ?vorovima i u skladu sa specifikacijama proizvo?a?a. ?to se ti?e mre?nih adaptera koji ne podr?avaju ru?no pode?avanje postavki, pridr?avajte se specifikacija proizvo?a?a.

  Koli?ina informacija koje putuju preko heartbeat mre?e je mala, ali svako ka?njenje je kriti?no za komunikaciju. Ako podesite istu brzinu i postavke dvostrukog re?ima, dobi?ete pouzdanu komunikaciju.

  Ako niste sigurni koja je podr?ana brzina va?e kartice i ure?aja za povezivanje, odnosno koje su preporu?ene postavke proizvo?a?a, Microsoft preporu?uje da sve ure?aje podesite na brzinu od 10 MB/sek. i re?im Half Duplex. Ova konfiguracija obezbe?uje dovoljan propusni opseg i pouzdanu komunikaciju. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  174812 Efekti kori??enja postavke za automatsko otkrivanje na mre?noj kartici klastera (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  Napomena: Microsoft ne preporu?uje kori??enje adaptera koji toleri?e gre?ke niti opcije grupisanja za heartbeat. Ako vam je neophodna redundantnost za heartbeat vezu, koristite vi?e mre?nih adaptera koji su pode?eni na opciju ?Samo interna komunikacija? ili defini?ite njihov prioritet u mre?i pri konfiguraciji klastera. Ako se jave problemi sa starijim mre?nim adapterima koji imaju vi?e portova, proverite da li imate najnoviju verziju firmvera i upravlja?kog programa ukoliko koristite ovu tehnologiju.

  Vi?e informacija o kompatibilnosti sa serverskom grupom potra?ite od proizvo?a?a mre?nog adaptera. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  254101 Udru?ivanje mre?nih adaptera i grupisanje servera (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 7. Izaberite stavku Internet protokol (TCP/IP), a zatim kliknite na dugme Svojstva.
 8. Na kartici Op?te postavke proverite da li ste izabrali stati?nu IP adresu koja nije na istoj podmre?i ili mre?i kao i neki drugi adapter javne mre?e. Primer dobre IP adrese koja mo?e da se upotrebi za privatni adapter je 10.10.10.10 na ?voru 1 i 10.10.10.11 na ?voru 2 sa podmre?nom maskom 255.0.0.0. Ako javna mre?a koristi adresu 10.x.x.x i podmre?nu masku 255.0.0.0, izaberite neku drugu IP adresu i podmre?u za privatnu mre?u. Da biste dobili vi?e informacija o dodeljivanju ispravne IP adrese privatnoj mre?i, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  142863 Dodeljivanje ispravne IP adrese privatnoj mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 9. Uverite se da nijedna vrednost nije zadata u polju Podrazumevani mre?ni prolaz.
 10. Uverite se da nijedna vrednost nije definisana u polju Koristi slede?e adrese DNS servera.

  Napomena Ako su ?vorovi klastera tako?e i DNS serveri, u polju Koristi slede?e adrese DNS servera bi?e prikazana vrednost ?127.0.0.1? (polje ne?e biti prazno), koja je prihvatljiva.
 11. Kliknite na dugme Vi?e opcija.
 12. Uverite se da na kartici DNS nije zadata nijedna vrednost. Proverite da li je opozvan izbor u poljima za potvrdu Registruj adresu ove veze u DNS serveru i Koristi DNS sufiks ove veze za registraciju u DNS serveru.
 13. Kada zatvorite ovaj dijalog, mo?e se prikazati dijalog sa upitom. U tom slu?aju, kliknite na dugme Da:
  Ova veza ima praznu primarnu WINS adresu. ?elite li da nastavite?
 14. Ako koristite ukr?teni kabl za povezivanje privatne heartbeat veze, onemogu?ite opciju uni?tavanja TCP/IP steka funkcije Media Sense.

  Napomena Nemojte da primenjujete ovaj korak na klasteru iz operativnog sistema Windows Server 2003.

  Da bismo umesto vas onemogu?ili opciju uni?tavanja TCP/IP steka funkcije Media Sense, pre?ite na odeljak ?Popravi umesto mene?. Da biste sami onemogu?ili opciju uni?tavanja TCP/IP steka funkcije Media Sense, pre?ite na odeljak ?Popravi?u sâm?.

  Popravi umesto mene


  Da biste automatski onemogu?ili opciju uni?tavanja TCP/IP steka funkcije Media Sense, kliknite na vezu Re?i ovaj problem. Kliknite na dugme Pokreni u dijalogu Preuzimanje datoteke i pratite korake u ?arobnjaku.


  Re?i ovaj problem
  Microsoft Fix it 50316


  Napomena
  Ovaj ?arobnjak je mo?da dostupan samo na engleskom jeziku. Me?utim, automatska popravka funkcioni?e i za ostale jezi?ke verzije operativnog sistema Windows.

  Napomena Ako ne radite za ra?unarom na kojem je do?lo do problema, automatsku ispravku mo?ete sa?uvati na fle? disku ili CD-u, a zatim je mo?ete pokrenuti na ra?unaru na kojem postoji problem.

  Sada pre?ite na slede?i korak.

  Popravi?u sâm

  Da biste onemogu?ili opciju uni?tavanja TCP/IP steka funkcije Media Sense, dodajte slede?u vrednost registratora svakom ?voru:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Naziv vrednosti: DisableDHCPMediaSense
  Tip podataka: REG_DWORD
  Podaci: 1
  Da biste dobili vi?e informacija o ovome, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
  254651 Uloga mre?e klastera automatski se menja (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 15. Obavite opisane korake na svim ostalim ?vorovima u klasteru.
 16. Pokrenite administrator klastera.
 17. Kliknite na naziv klastera u korenu administratora. U meniju Datoteka izaberite stavku Svojstva.
 18. Na kartici Prioritet mre?e proverite da li se privatna mre?a nalazi na vrhu liste. Ako se mre?a ne nalazi na vrhu liste, premestite je pomo?u dugmeta Pomeri nagore.
 19. Izaberite privatnu mre?u, a zatim kliknite na dugme Svojstva.
 20. Potvrdite izbor u polju Omogu?i ovu mre?u za kori??enje klastera.
 21. Izaberite opciju Samo komunikacija izme?u internih klastera (privatna mre?a).
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
281662 ?vorovi klastera u operativnim sistemima Windows 2000 i Windows Server 2003 kao kontroleri domena (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)

Preporu?ena konfiguracija za privatni adapter u operativnom sistemu Windows NT 4.0

 1. Kliknite na dugme Start, postavite pokaziva? na stavku Postavke, izaberite stavku Kontrolna tabla, a zatim kliknite dvaput na stavku Mre?a.
 2. Na kartici Protokoli izaberite stavku TCP/IP protokol, a zatim kliknite na dugme Svojstva.
 3. U listi Adapter izaberite adapter privatne mre?e.
 4. Na kartici IP adresa proverite da li ste izabrali stati?nu IP adresu koja nije na istoj podmre?i ili mre?i kao i neki drugi adapter javne mre?e. Primer dobre IP adrese koja mo?e da se upotrebi za privatni adapter je 10.10.10.10 na ?voru 1 i 10.10.10.11 na ?voru 2 sa podmre?nom maskom 255.0.0.0.
 5. Uverite se da nijedna vrednost nije zadata u polju Podrazumevani mre?ni prolaz.
 6. Na kartici WINS adresa izaberite heartbeat adapter u listi Adapter.
 7. Uverite se da nema definisanih vrednosti za WINS server.
 8. Kada zatvorite ovaj dijalog, mo?e se prikazati dijalog sa upitom. U tom slu?aju, kliknite na dugme Da:
  Najmanje jedan adapter ima praznu primarnu WINS adresu. ?elite li da nastavite?
 9. Na kartici Usmeravanje proverite da li je opozvan izbor u polju Omogu?i prosle?ivanje IP adrese.
 10. Kliknite na dugme U redu.
 11. Ako koristite mre?ni adapter koji mo?e da prenosi podatke pri razli?itim brzinama i za koji mo?e da se izabere brzina i dvostruki re?im, ru?no izaberite brzinu i dvostruki re?im.

  Mre?ne adaptere, kod kojih ru?no mo?e da se izabere brzina i dvostruki re?im, obavezno podesite na istu vrednost na svim ?vorovima i u skladu sa specifikacijama proizvo?a?a. ?to se ti?e mre?nih adaptera koji ne podr?avaju ru?no pode?avanje postavki, pridr?avajte se specifikacija proizvo?a?a.

  Koli?ina informacija koje putuju preko heartbeat mre?e je mala, ali svako ka?njenje je kriti?no za komunikaciju. Ako podesite istu brzinu i postavke dvostrukog re?ima, mo?ete da obezbedite pouzdanu komunikaciju.

  Ako niste sigurni koja je podr?ana brzina va?e kartice i ure?aja za povezivanje, Microsoft preporu?uje da sve ure?aje podesite na brzinu od 10 MB/sek. i re?im Half Duplex. Ova konfiguracija obezbe?uje dovoljan propusni opseg i pouzdanu komunikaciju. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  174812 Efekti kori??enja postavke za automatsko otkrivanje na mre?noj kartici klastera (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
  Napomena Microsoft ne preporu?uje kori??enje adaptera koji toleri?e gre?ke niti opcije grupisanja za heartbeat. Ako vam je neophodna redundantnost za heartbeat vezu, koristite vi?e mre?nih adaptera koji su pode?eni na opciju ?Samo interna komunikacija? ili defini?ite njihov prioritet u mre?i pri konfiguraciji klastera. Ako se jave problemi sa starijim mre?nim adapterima koji imaju vi?e portova, proverite da li imate najnoviju verziju firmvera i upravlja?kog programa ukoliko koristite ovu tehnologiju.

  Vi?e informacija o kompatibilnosti sa serverskom grupom potra?ite od proizvo?a?a mre?nog adaptera. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  254101 Udru?ivanje mre?nih adaptera i grupisanje servera (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 12. Na kartici Povezivanja, u listi Prika?i povezivanja za izaberite stavku Svi adapteri.
 13. Kliknite na znak plus (+) pored adaptera koji se koristi za povezivanje privatne mre?e.
 14. Izaberite WINS klijent (TCP/IP), a zatim izaberite opciju Onemogu?i.Napomena Nijedan drugi protokol osim TCP/IP protokola ne bi trebalo da se omogu?i za heartbeat adapter. Proverite da li su ostali protokoli onemogu?eni (uklju?uju?i i stavke kao ?to je ?Nadgledanje mre?e?).
 15. U listi Prika?i povezivanja za izaberite stavku Svi protokoli.
 16. Kliknite na znak plus (+) pored stavke TCP/IP protokol.
 17. Adapter javne mre?e treba da bude na redu za prvo povezivanje (na vrhu liste za povezivanje). Da biste adapter javne mre?e postavili na vrh liste, premestite adapter privatne mre?e nadole pomo?u dugmeta Premesti nadole. Ako imate vi?e adaptera javne mre?e, heartbeat adapter treba da bude poslednji me?u njima u listi. Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
  193890 Preporu?ena WINS konfiguracija za Microsoft server klastera (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
 18. Kliknite na dugme U redu kada zavr?ite ure?ivanje svojstava mre?e da biste prihvatili izmene.
 19. Ponovo pokrenite ?vor da bi izmene bile primenjene.
 20. Obavite opisane korake na svim ostalim ?vorovima u klasteru.
 21. Pokrenite administrator klastera.
 22. Kliknite na naziv klastera u korenu administratora. U meniju Datoteka izaberite stavku Svojstva.
 23. Na kartici Prioritet mre?e proverite da li se privatna mre?a nalazi na vrhu liste. Ako se mre?a ne nalazi na vrhu liste, premestite je pomo?u dugmeta Pomeri nagore.
 24. Izaberite privatnu mre?u, a zatim kliknite na dugme Svojstva.
 25. Potvrdite izbor u polju Omogu?i ovu mre?u za kori??enje klastera.
 26. Izaberite opciju Samo komunikacija izme?u internih klastera (privatna mre?a).
Za vi?e informacija kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
281662 ?vorovi klastera u operativnom sistemu Windows 2000 kao kontroleri domena (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 258750 - Poslednji pregled: 25. maj 2012. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
Klju?ne re?i: 
kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com