ID c?a bi: 258750 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

at c cac thao tac cum trn tru, lin lac gia cac nut Cum May chu ong vai tro rt quan trong. Do vy, ban phai t cu hinh mang ma ban s dung cho lin lac cum c t cu hinh ti u va lam theo tt ca yu cu cua danh sach tng thich phn cng. i vi cu hinh mang, hai mang c lp tr ln phai kt ni cac nut cua cum nhm tranh mt im bi li. Thng thng la s dung hai mang cuc b (LAN). (Dich vu H tr San phm cua Microsoft khng h tr cu hinh cua cum co cac nut c kt ni bi mt mang duy nht).

Phai inh cu hinh it nht hai mang cum h tr lin lac heartbeat gia cac nut cum nhm tranh mt im bi li. thc hin vic nay, hay t cu hinh vai tro cua nhng mang nay la "Chi Lin lac Cum Ni b" hoc "Tt ca Lin lac" cho dich vu Cum. Thng thng, mt trong nhng mang nay la lin mang ring danh cho lin lac cum ni b.

Ngoai ra, mi mang cum phai bi li mt cach c lp so vi tt ca cac mang cum khac. iu nay co nghia la hai mang cum phai khng c co chung mt cu phn co th khin ca hai bi li ng thi. Vi du: vic s dung b iu hp mang nhiu cng gn mt nut vao hai mang cum se khng thoa man yu cu nay trong hu ht trng hp do cac cng khng c lp.

loai bo nhng s c lin lac co th xay ra, hay loai bo tt ca lu lng truy cp mang khng cn thit khoi b iu hp mang c t thanhChi lin lac Cum Ni b (b iu hp nay con c bit n la b iu hp mang heartbeat hay b iu hp mang ring). Cum lin lac bng cach s dung lnh goi Goi Thu tuc T xa (RPC) trn kt ni IP vi cac goi Giao thc Goi tin Ngi dung (UDP). Quy trinh nay c m ta trong bai vit sau:
 • Loai bo NetBIOS khoi lin mang.
 • ?t th? t? u tin lin lac C?m thch h?p.
 • t th t gn kt b iu hp thich hp.
 • Xac inh tc va ch b iu hp mang thich hp.
 • t cu hinh TCP/IP chinh xac.
 • V hiu hoa tinh nng Media Sense (chi trong Windows 2000).

Lu y Thng tin trong bai vit nay khng ap dung cho Cum Chuyn i d phong cua Windows Server 2008 hoc Windows Server 2008 R2. Khuyn nghi cho cu hinh mang cho cac phin ban mi hn cua Cum Chuyn i d phong trong mi trng khng phai la CSV c nu tai http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Trng hp cai t trong bai vit nay co th gy ra hanh vi bt li trn Windows Server 2008 hoc Windows Server 2008 R2, la i vi mi trng CSV. Khuyn nghi vi CSV co tai http://technet.microsoft.com/vi-vn/library/ff182358(WS.10).aspx.

THNG TIN THM

Cu hinh c khuyn nghi cho b iu hp ring trong Windows 2000 va Windows 2003

 1. Bm vao Bt u, tro ti Thit t, bm vao Pa-nen iu khin ri sau o bm up vao Kt ni Mang va Quay s.
 2. Trn menu Nng cao, bm vao Thit t Nng cao.
 3. Trong hp Kt ni, hay am bao rng ni kt cua ban theo th t sau y ri sau o bm vao OK:
  • Mang cng cng bn ngoai
  • Mang ring ni b (Heartbeat)
  • [Kt ni Truy cp T xa]
 4. Bm chut phai vao kt ni mang cho b iu hp heartbeat cua ban ri sau o bm vao Thuc tinh.

  Lu y Ban co th mun i tn kt ni nay cho n gian (vi du: i tn kt ni thanh "Ring").
 5. S dung mt trong cac quy trinh sau y:
  • Nu may chu ang s dung loai tuc s ngoai B Nut Chinh (MNS), bm chon Giao thc Internet (TCP/IP) ri sau o bm xoa tt ca cac tuy chon khac.
  • Nu may chu ang s dung tuc s MNS, bm chon Giao thc Internet (TCP/IP) va it nht mt giao thc mang chia se tp khac ri bm xoa tt ca cac tuy chon khac.

   Lu y Nu may chu ang s dung tuc s MNS, ban phai co it nht mt mang co kha nng chia se tp tuc s MNS hoat ng. Chung ti thc s khuyn ban nn co nhiu mang trn cum a bt tinh nng chia se tp tranh mt im bi li cho tai nguyn tuc s.
 6. Nu ban co b iu hp mang co th truyn theo nhiu tc va b iu hp co th chi inh ch tc va hai chiu, hay chi inh ch tc va hai chiu theo cach thu cng.

  Vi nhng b iu hp mang co th chi inh ch tc va hai chiu theo cach thu cng, hay am bao rng ban t chung nh nhau trn tt ca cac nut va theo c ta cua nha san xut. i vi nhng b iu hp mang khng h tr thit t thu cng, hay lam theo c ta cua nha san xut the.

  Thng tin truyn qua mang heartbeat la nho nhng tr la ti thit cho lin lac. Nu ban co cung thit t tc va hai chiu, iu nay se giup am bao rng ban co lin lac ang tin cy.

  Nu ban khng chc chn v tc c h tr cua the va cac thit bi kt ni cua minh hoc thit t c khuyn nghi cua nha san xut, Microsoft khuyn ban nn t tt ca cac thit bi trn ng dn o la 10 MB/Giy va Mt Chiu. Cu hinh nay se cung cp u bng thng rng va lin lac ang tin cy. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  174812 Hiu ng cua vic s dung thit t T phat hin trn the giao din mang cum
  Lu ?: Microsoft khuyn ban khng nn s dung bt ky loai b iu hp tranh li hoc "Tao nhom" nao cho heartbeat. Nu ban s dung phn d kt ni heartbeat cua minh, hay s dung nhiu b iu hp mang c t thanh Chi Lin lac Ni b va xac inh mc u tin mang cua nhng b iu hp o trong cu hinh Cum. Khi gp s c vi nhng b iu hp mang nhiu cng trc o, hay xac minh rng chng trinh c s va trinh iu khin ban duyt lai gn y nht nu ban s dung cng ngh nay.

  Lin h vi nha san xut b iu hp mang cua ban bit thng tin v tinh tng thich trn Cum May chu. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  254101 Lp nhom b iu hp mang va tao cum may chu
 7. Bm Giao thc Internet (TCP/IP), ri bm Thuc tinh.
 8. Trn tab Chung, hay xac minh rng ban a chon ia chi IP tinh khng trn cung mang con hoc mang nh ia chi khac cua cac b iu hp mang cng cng. Vi du v nhng ia chi IP hu ich cho cac b iu hp ring la 10.10.10.10 trn nut 1 va 10.10.10.11 trn nut 2 vi mt na mang con la 255.0.0.0. Nu mang cng cng cua ban s dung mang 10.x.x.x va mt na mang con 255.0.0.0, vui long s dung IP mang va mang con ring thay th. bit thm thng tin v cach lp ia chi IP hp l cho mang ring, hay bm vao s bai vit sau y xem bai vit trong C s Kin thc Microsoft:
  142863 Lp ia chi IP hp l cho mang ring
 9. am bao rng khng co gia tri nao c t trong hp Cng ni Mc inh.
 10. Xac minh rng khng co gia tri nao c xac inh trong hp S dung cac ia chi may chu DNS sau.

  Lu y Nu nut cum cung la cac may chu DNS, "127.0.0.1" c hin thi trong hp S dung cac ia chi may chu DNS sau (hp se khng bi trng); iu nay co th chp nhn c.
 11. Bm vao Nng cao.
 12. Trn tab DNS, hay xac minh rng khng co gia tri nao c xac inh. am bao rng cac hp kim ng ky cac ia chi cua kt ni nay trong DNS va S dung hu t DNS cua kt ni nay trong ng ky DNS a c bo chon.
 13. Khi ban ong hp thoai, ban co th nhn c li nhc sau y. Nu ban nhn c li nhc nay, hay bm vao Co:
  Kt ni nay co ia chi WINS chinh trng. Ban co mun tip tuc khng?
 14. Nu ban ang s dung cap giao nhau cho lin mang heartbeat ring cua minh, hay tt tinh nng huy xp chng TCP/IP cua Media Sense.

  Lu y Khng thc hin bc nay trn Cum Windows Server 2003.

  nghi chung ti tt tinh nng huy xp chng TCP/IP cua Media Sense cho ban, hay vao phn "Khc phuc s c cho ti". t tt tinh nng huy xp chng TCP/IP cua Media Sense, hay vao phn " ti t khc phuc s c".

  Khc phuc s c cho ti


  t ng tt tinh nng huy xp chng TCP/IP cua Media Sense, hay bm vao lin kt Khc phuc s c nay. Bm vao Chay trong hp thoai Tai Tp xung va lam theo cac bc trong thut si nay.


  Kh?c ph?c s? c? ny
  Khc phuc s c cua Microsoft 50316


  Lu y
  thut si nay co th chi co bng ting Anh, tuy nhin, ban va t ng cung hoat ng i vi cac phin ban cua Windows nhng ngn ng khac.

  Lu y Nu ban hin khng ngi tai may tinh co s c, ban co th lu ban va t ng vao ia flash hoc vao CD ri sau o chay trn may tinh co s c.

  By gi hay tip tuc n bc tip theo.

  ti t khc phuc s c

  tt tinh nng huy xp chng TCP/IP cua Media Sense, hay thm gia tri ng ky sau y vao tng nut:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Tn Gia tri: DisableDHCPMediaSense
  Loai D liu: REG_DWORD
  D liu: 1
  bi?t thm thng tin v? iu nay, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  254651 Vai tro mang cum t ng thay i (Trang nay co th co bng ting Anh)
 15. Hoan tt cac bc trc o trn tt ca cac nut khac trong cum.
 16. Khi ng Quan tri vin Cum.
 17. Bm vao tn cum tai gc Quan tri vin. Trn menu Tp, bm vao Thuc tinh.
 18. Trn tab Mc u tin Mang, hay xac minh rng mang ring c lit k trn cung. Nu mang ring khng c lit k trn cung, hay s dung nut Chuyn Ln tng mc u tin cua mang.
 19. Bm vao mang ring ri sau o nhp vao Thuc tinh.
 20. Bm chon hp kim Bt mang nay s dung cum.
 21. Bm vao Chi lin lac cum ni b (Mang ring).
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
281662 Cac nut cum Windows 2000 va Windows Server 2003 di dang b iu khin min

Cu hinh c khuyn nghi cho b iu hp ring trong Windows NT 4.0

 1. Bm vao Bt u, tro ti Thit t, bm vao Pa-nen iu khin ri sau o bm up vao Mang.
 2. Trn tab Giao thc, hay bm vao Giao thc TCP/IP ri sau o bm vao Thuc tinh.
 3. Trong hp B iu hp, hay bm vao b iu hp mang ring.
 4. Trn tab ia chi IP, hay xac minh rng ban a chon ia chi IP tinh khng trn cung mang con hoc mang nh ia chi khac cua cac b iu hp mang cng cng. Vi du v nhng ia chi IP hu ich cho cac b iu hp ring la 10.10.10.10 trn nut 1 va 10.10.10.11 trn nut 2 vi mt na mang con la 255.0.0.0.
 5. am bao rng khng co gia tri nao c t trong hp Cng ni Mc inh.
 6. Trn tab ia chi WINS, hay bm vao b iu hp heartbeat trong hp B iu hp.
 7. Xac minh rng khng co gia tri nao c xac inh cho cac muc may chu WINS.
 8. Khi ban ong hp thoai, ban co th nhn c li nhc sau y. Nu ban nhn c li nhc nay, hay bm vao Co:
  It nht mt s the b iu hp co ia chi WINS chinh trng. Ban co mun tip tuc khng?
 9. Trn tab inh tuyn, hay xac minh rng hp kim Bt Chuyn tip IP a c bo chon.
 10. Bm OK.
 11. Nu ban co b iu hp mang co th truyn theo nhiu tc va co th chi inh ch tc va hai chiu, hay chi inh ch tc va hai chiu theo cach thu cng.

  Vi nhng b iu hp mang co th chi inh ch tc va hai chiu theo cach thu cng, hay am bao rng ban t chung nh nhau trn tt ca cac nut va theo c ta cua nha san xut. i vi nhng b iu hp mang khng h tr thit t thu cng, hay lam theo c ta cua nha san xut the.

  Thng tin truyn qua mang heartbeat la nho nhng tr la ti thit cho lin lac. Nu ban co cung thit t tc va hai chiu, ban co th giup am bao rng ban co lin lac ang tin cy.

  Nu ban khng bit tc c h tr cua the va cac thit bi kt ni cua minh, Microsoft khuyn ban nn t tt ca cac thit bi trn ng dn o la 10 MB/Giy va Mt Chiu. Cu hinh nay cung cp u bng thng rng va lin lac ang tin cy. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  174812 Hiu ng cua vic s dung thit t T phat hin trn the giao din mang cum
  Lu y Microsoft khuyn ban khng nn s dung bt ky loai b iu hp tranh li hoc "Lp nhom" nao cho heartbeat. Nu ban s dung phn d kt ni heartbeat cua minh, hay s dung nhiu b iu hp mang c t thanh Chi Lin lac Ni b va xac inh mc u tin mang cua nhng b iu hp o trong cu hinh Cum. Khi gp s c vi nhng b iu hp mang nhiu cng trc o, hay xac minh rng chng trinh c s va trinh iu khin ban duyt lai gn y nht nu ban s dung cng ngh nay.

  Lin h vi nha san xut b iu hp mang cua ban bit thng tin v tinh tng thich trn Cum May chu. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  254101 Lp nhom b iu hp mang va tao cum may chu
 12. Trn tab Ni kt, bm vao Tt ca B iu hp trong hp Hin thi Ni kt cho.
 13. Bm vao du cng (+) bn canh b iu hp c s dung cho lin mang ring.
 14. Bm vao May s dung WINS (TCP/IP) ri sau o bm vao Tt.Lu y Se khng co giao thc nao khac ngoai TCP/IP c bt trn b iu hp heartbeat. Xac minh rng tt ca cac giao thc khac a c tt (bao gm cac muc nh Giam sat Mang).
 15. Trong hp Hin thi Ni kt Cho, hay bm vao Tt ca Giao thc.
 16. Bm vao du cng (+) bn canh Giao thc TCP/IP.
 17. am bao rng b iu hp mang cng cng la ni kt u tin ( u danh sach ni kt). thc hin vic nay, hay bm vao b iu hp mang ring va s dung nut Chuyn Xung. Nu ban co nhiu b iu hp mang cng cng, hay am bao b iu hp heartbeat c lit k sau cung. ? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
  193890 Khuyn nghi cu hinh WINS cho may chu cum Microsoft (Trang nay co th co bng ting Anh)
 18. Bm vao OK hoan tt vic sa i thuc tinh mang va chp nhn thay i.
 19. Khi ng lai nut thay i co hiu lc.
 20. Hoan tt cac bc trc o trn tt ca cac nut khac trong cum.
 21. Khi ng Quan tri vin Cum.
 22. Bm vao tn cum tai gc Quan tri vin. Trn menu Tp, bm vao Thuc tinh.
 23. Trn tab Mc u tin Mang, hay xac minh rng mang ring c lit k trn cung. Nu mang ring khng c lit k trn cung, hay s dung nut Chuyn Ln tng mc u tin cua mang.
 24. Bm vao mang ring ri sau o nhp vao Thuc tinh.
 25. Bm chon hp kim Bt mang nay s dung cum.
 26. Bm vao Chi lin lac cum ni b (Mang ring).
? bi?t thm thng tin, h?y b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
281662 Cac nut cum Windows 2000 di dang b iu khin min

Thu?c tnh

ID c?a bi: 258750 - L?n xem xt sau cng: 25 Thang Nm 2012 - Xem xt l?i: 4.0
p d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
 • Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition
T? kha:
kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com