Làm th? nào đ? kích ho?t tính năng truy c?p b? nh? tr?c ti?p (DMA)

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 258757 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? kích ho?t tính năng truy c?p b? nh? tr?c ti?p (DMA) trên máy tính c?a b?n d?a trên Windows 98, d?a trên Windows 95 ho?c Windows Millennium Edition trên. DMA (c?ng đư?c g?i là xe bu?t th?o) là m?t k? thu?t mà m?t s? thành ph?n và các thi?t b? s? d?ng đ? truy?n d? li?u tr?c ti?p đ? và t? b? nh? mà không đi qua thông qua đơn v? x? l? trung tâm (CPU). DMA làm gi?m CPU trên cao b?ng cách cung c?p m?t cơ ch? cho giao d?ch chuy?n d? li?u mà không c?n giám sát b?i CPU. S? liên quan đ?n DMA cho th?y các kênh truy c?p b? nh? tr?c ti?p, thành ph?n ho?c thi?t b? s? d?ng đ? truy?n d? li?u đ?n và t? b? nh?. Các ch? đ? sau đây đư?c bao g?m trong bài vi?t này:
 • Xác đ?nh n?u DMA đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n
 • Làm th? nào đ? Enable DMA cho đ?a c?ng
 • Làm th? nào đ? Enable DMA cho đ?a CD-ROM

THÔNG TIN THÊM

Xác đ?nh n?u DMA đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n

Theo m?c đ?nh, DMA đư?c kích ho?t cho đ?a c?ng trên máy tính d?a trên Windows 98 và Windows Millennium Edition d?a trên, nhưng nó đư?c phép ch? v?i m?t s? phiên b?n c? th? c?a Windows 95 đư?c li?t kê dư?i đây. Trư?c tiên, xác đ?nh n?u DMA đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n.

LƯU ?: N?u DMA đ? đư?c kích ho?t, b?n không c?n ph?i th?c hi?n b?t k? c?a các bư?c sau.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? xác đ?nh n?u DMA đư?c kích ho?t trên máy tính c?a b?n, b?m vào s? bài vi?t dư?i đây đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
141497 Làm th? nào đ? s? d?ng tr?nh qu?n l? thi?t b? đ? ki?m tra t?nh tr?ng c?a m?t ngu?n tài nguyên
DMA h? tr? cho Windows 95 có s?n trong phiên b?n c?a Windows 95 OEM (OEM). N?u b?n mua Windows 95 (đ?y đ? ho?c nâng c?p phiên b?n) t? m?t c?a hàng bán l?, b?n có m?t phiên b?n bán l? c?a Windows 95. Phiên b?n bán l? c?a Windows 95 không th? đư?c nâng c?p lên phiên b?n OEM, và không có t?i v? riêng bi?t đ? cho phép DMA h? tr? trong các phiên b?n bán l? c?a Windows 95. N?u b?n có m?t phiên b?n OEM c?a Windows 95 mà không có h? tr? DMA, liên h? v?i OEM c?a b?n.

Đ? xác đ?nh phiên b?n b?n đang ch?y Windows 95:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 2. Trên các T?ng quát tab, xác đ?nh v? trí s? phiên b?n trong các Các vấn đề khu v?c, và sau đó tham khaûo baûng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên bảnPhiên bảnNgày đ?n t?p tinDMA h? tr?
  Bán l? Windows 954.00.9507/11/95Không
  Windows 95 bán l? SP14.00.950A7/11/95Không
  OEM Service Release 14.00.950A7/11/95Không
  OEM Service Release 24.00.1111 (4.00.950B)8/24/96
  OEM Service Release 2.14.03.1212-1214 (4.00.950B)8/24/96-8/27/97
  OEM Service Release 2.54.03.1214 (4.00.950C)8/24/96-11/18/97
N?u b?n đang ch?y m?t phiên b?n OEM c?a Windows 95, s?n ph?m ID s? theo các Đăng k? đ? nhóm này thư?ng ch?a ch? s? 20. N?u ch? s? 6, 7 và 8 ch?a các ch? cái "OEM", c?a b?n Phiên b?n c?a Windows 95 là m?t phiên b?n OEM. Ví d?, m?u s?n ph?m ID s? sau ch? ra ti?n tr?nh cài đ?t OEM:
12345-OEM-6789098-76543

Phiên b?n OEM nh?n d?ng

Windows 95 có th? đ? đư?c cài trên máy tính c?a b?n. Các cài đ?t đư?c g?i là cài đ?t OEM. M?t b?n phát hành d?ch v? OEM (ví d?, OSR2) là m?t phiên b?n C?p Nh?t c?a m?t s?n ph?m cho nhà s?n xu?t máy tính cá nhân (OEM) đ?n đây vào máy tính cá nhân m?i. Đi?u này cho phép OEM đ? cài đ?t m?t s?n ph?m tích h?p Windows 95 có ch?a nh?ng m?i nh?t có s?n c?p cá nhân Nh?t và h? tr? ti?n b? g?n đây trong ph?n c?ng đó có yêu c?u h? tr? h? đi?u hành c?t l?i.

B? sung thông tin OEM

 • Trong Windows 95 OEM Service Release 2 (OSR2), 2.1 (OSR2.1), và 2.5 (OSR2.5), không ph?i t?t c? các file có con d?u Phiên b?n đư?c li?t kê trong b?ng. OSR2.1 và OSR2.5, ch? nh?ng t?p tin đư?c c?p nh?t đ? h? tr? cho Win32 Driver Model (WDM) và Universal Serial Bus (USB) có th? có con d?u Phiên b?n này. Các t?p tin khác có cùng m?t phiên b?n tem như các t?p tin OSR2 tương ?ng.

  B?n có th? xem thông tin Phiên b?n t?p tin b?ng cách nh?p chu?t ph?i m?t t?p tin trong Windows Explorer, nh?p vào Thu?c tính, sau đó b?m các Phiên bản tab. N?u không có không có Phiên bản tab, không có không có thông tin Phiên b?n có s?n cho t?p tin đó.
 • C?p Nh?t c?a Windows 95 OSR2 thư?ng có m?t s? phiên b?n c?a 4.00.1112 ho?c sau đó.

Làm th? nào đ? Enable DMA cho đ?a c?ng

N?u b?n đang s? d?ng Windows 98, Windows Millennium Edition (Me) ho?c m?t phiên b?n c?a Windows 95 bao g?m h? tr? DMA DMA đ? b?t cho đ?a c?ng c?a b?n theo m?c đ?nh. N?u các phiên b?n c?a Windows 95 không bao g?m h? tr? DMA, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Phương pháp 1

Có đư?c và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho các bo m?ch ch? c?a b?n, cung c?p h? tr? DMA. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, tham kh?o ? ki?n các nhà s?n xu?t bo m?ch ch?, ho?c xem tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i bo m?ch ch? ho?c máy tính c?a b?n.

Phương pháp 2

B?n có th? cài đ?t b?t k? phiên b?n c?a Windows 98 hay Windows tôi đ? có đư?c s? h? tr? cho DMA.

Làm th? nào đ? Enable DMA cho đ?a CD-ROM

Đ? b?t DMA cho đ?a CD-ROM:
 1. N?u b?n đang s? d?ng Windows 98, Windows Me ho?c m?t phiên b?n c?a Windows 95 bao g?m DMA h? tr?, theo m?c đ?nh, DMA có s?n nhưng chưa đư?c kích ho?t cho đ?a CD-ROM c?a b?n, và b?n nên b? qua đ?n bư?c 2. N?u các phiên b?n c?a Windows 95 không bao g?m h? tr? DMA, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Có đư?c và cài đ?t tr?nh đi?u khi?n m?i nh?t cho các bo m?ch ch? c?a b?n, cung c?p h? tr? DMA. Thông tin v? làm th? nào đ? làm đi?u này, tham kh?o ? ki?n các nhà s?n xu?t bo m?ch ch?, ho?c xem tài li?u hư?ng d?n đi kèm v?i bo m?ch ch? ho?c máy tính c?a b?n.
  • B?n có th? cài đ?t b?t k? phiên b?n c?a Windows 98 hay Windows tôi đ? có đư?c s? h? tr? cho DMA.
 2. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?n Thiết đặt, b?m B?ng đi?u khi?n, và sau đó b?m đúp chu?t Các vấn đề.
 3. Trên các Qu?n l? thi?t b? tab, b?m đúp vào các CDROM chi nhánh đ? m? r?ng nó, và sau đó nh?p đúp vào CD-ROM c?a b?n.
 4. Trên các Thiết đặt tab, nh?n vào đây đ? ch?n các DMA ki?m tra h?p, và sau đó nh?p vào Ok.
 5. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n, và sau đó ki?m tra đ? xác đ?nh n?u đ?a CD-ROM c?a b?n đang làm vi?c đúng cách b?ng cách s? d?ng ? đ?a CD-ROM. N?u b?n xác đ?nh r?ng đ?a CD-ROM c?a b?n không ho?t đ?ng đúng v?i DMA đư?c kích ho?t, vô hi?u hóa DMA. Đ? làm như v?y, l?p l?i bư?c 2-4, nhưng b?m vào đ? xóa các DMA h?p ki?m.

Thu?c tính

ID c?a bài: 258757 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhardware kbhowto kbmt KB258757 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:258757

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com