Biroja 365 pirmsjaunin??anas administratori nevar pierakst?ties Forefront Online aizsardz?bu Exchange (FOPE) karant?nas dienests, lai piek??tu pasta karant?nas

Rakstu tulkojumi Rakstu tulkojumi
Raksta ID: 2587698
Nav p?rliecin?ts, ka k?da Office 365 atbr?vot j?s izmantojat? Dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
Es lietoju Office 365 p?c jaunin??anas pakalpojums
Izv?rst visu | Sak?aut visu

PROBL?MA

Esat Microsoft Office 365 pirmsjaunin??anas glob?lais administrators vai apmai?u tie?saistes administrators Office 365 pre-upgrade, un j?s m??in?t piek??t pastu karant?nas caur Microsoft Forefront Online aizsardz?ba (FOPE) karant?nas dienesta t?mek?a vietn?. Lai to paveiktu, lietojiethttps://Quarantine.Messaging.Microsoft.com URL vai izmantojiet saiti aug??j? labaj? st?r? FOPE administr??anas centrs. Tom?r, tiek par?d?ts k??das zi?ojums, kas l?dz?gs ?im:
Jums nav at?aujas piek??t ?ai lietojumprogrammai.
M??inot pievienot Office 365 pirmsjaunin??anas administratora konts k? FOPE lietot?ja kontu FOPE administr??anas centr?, tiek par?d?ts ??ds k??das zi?ojums:
E-pasta adrese jau past?v.
Sa?emat ?o k??das zi?ojumu, pat ja administratora e-pasta adrese nav uzskait?ta sarakst? lietot?ja dom?na FOPE administr??anas centr?.

IEMESLS

p?c noklus?juma kontus, kas ir veidots Office 365 pre-upgrade un pievienota glob?l? administratori, uz??muma p?rvald?bas vai skata tikai organiz?cijas vad?bas grupas tiek pavairots FOPE administr??anas centr? k? vienot?s-pierakst??an?s (SSO) konti nevis k? standarta FOPE lietot?ju konti. ??da iztur??an?s nov?r? piek???anu FOPE karant?nas port?la lietot?ju kontus nav uzskait?ti saska?? ar saist?t? jom? sav? uz??mum?, jo biroja 365 pirmsjaunin??anas administratora kontiem. Jo tie past?v k? SSO konti, tie nevar pievienot k? standarta FOPE lietot?ju konti.

???DUMS

Lai atrisin?tu ?o probl?mu, izmantojiet otr? Office 365 pirmsjaunin??anas administratora konta ?slaic?gi no?em Office 365 pirmsjaunin??anas administratoru lomu no s?kotn?j? lietot?ja konta Office 365 pirmsjaunin??anas port?l?, manu?li pievienot lietot?ja kontu FOPE administr??anas centrs un p?c tam pie??irt administratoru lomas Office 365 pre-upgrade lietot?ja kont?. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
 1. Ja esat jau pierakst?jies, pierakstieties Office 365 pirmsjaunin??anas port?l?, izmantojot glob?lo administratora akredit?cijas datus. Nevajag parakst?t, izmantojot Office 365 pirmsjaunin??anas administratora kont?, kuru piedz?vo ?o jaut?jumu.
 2. P?rbaudiet un glob?lo administratoru lomas no?em?ana Office 365 pirmsjaunin??anas port?la lietot?ja kontu. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Office 365 pirmsjaunin??anas port?lu, noklik??iniet uz Adminun p?c tam noklik??iniet uz Lietot?ji kreisaj? navig?cijas r?t?.
  2. Noklik??iniet uz glob?lo administratora kontu, kuru v?laties modific?t, un p?c tam noklik??iniet uz Iestat?jumi.
  3. Piez?me v?rt?bas lomas pie??ir?anu.
  4. Zem Pie??irt lomu, noklik??iniet uz N?un p?c tam noklik??iniet uz Saglab?jiet.
 3. P?rbaudiet un no?emt Office 365 pirmsjaunin??anas lietot?ju no uz??muma p?rvald?bas, View-Only uz??muma p?rvald?bas vai TenantAdmins_xxxxx grupas Exchange Control Panel. Lai to paveiktu, izpildiet t?l?k min?t?s darb?bas.
  1. Office 365 pirmsjaunin??anas port?l? noklik??iniet uz Admin, un p?c tam noklik??iniet uz p?rvald?t sada?? Exchange Online.
  2. Kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uz Lomas & audit??ana.
  3. Atveriet uz??muma p?rvald?bas, View-Only organiz?cijas vad?bu un TenantAdmins_xxxxx grupas sast?v? un p?c tam atrodiet kontu.
  4. Ja konts nepast?v nevien? no ??m grup?m, ?emiet v?r?, kuru dal?bniece ir kontu grupas. Noklik??iniet uz konta, kuram ir j?iz?em no dal?bnieku saraksta.
  5. Piez?me v?rt?bas no lomas pie??ir?anu ?im kontam.
  6. Noklik??iniet uz No?emtun p?c tam noklik??iniet uz saglab?t.

  Piez?me
  p?c jums Sekojums ?o soli, nogaidiet vismaz 10 min?tes pirms turpin?t ar n?kamo soli.
 4. Pievienot lietot?ja kontu lietot?ji sarakstu FOPE administr??anas centr?. Lai to paveiktu, vad?bas panel? Exchange, r?kojieties ??di:
  1. Kreisaj? navig?cijas r?t? noklik??iniet uz Pasts kontroleun p?c tam labaj? r?t? noklik??iniet uz konfigur?t IP safelisting, perimetra zi?ojumu izseko?anu un e-pasta politikas .
  2. Noklik??iniet uz Administr?cijaun p?c tam noklik??iniet uz Lietot?ji.
  3. Programm? Uzdevumi r?t?, noklik??iniet uz Pievienot lietot?ju.
  4. Programm? Jauna lietot?ja pievieno?anadialoglodzi??, ievadiet lietot?ja konta e-pasta adrese. Administratora ties?b?m nav pie??irt ?im kontam.
  5. Noklik??iniet uz Saglab?jiet.

  Piez?me
  ja j?s nevarat pievienot FOPE lietot?ja kontu, sazinieties ar tehnisk? atbalsta pal?dz?bu.
 5. Solis 2c un soli 3e administratora kont?, kuru pierakst?j?t administratoru lomas atjauno?anu.
Piez?me. Lai nov?rstu ?o probl?mu ra?anos citu n?kotnes administratoru kontiem, vispirms j?pievieno lietot?ja kontu k? standarta FOPE lietot?ja konts FOPE administr??anas centr? (sk. 4. solis), un p?c tam pievienojiet administratora at?auj?m Office 365 pre-upgrade kont?.

Pla??ku inform?ciju par to, k? p?rvald?t Office 365 pirmsjaunin??anas vai Live@edu administratora kontu, skatiet ??du Microsoft vietnes:

PROFILAKSE

Biroja 365 pirmsjaunin??anas glob?lo administratori var izmantot standarta lietot?ja kontu, lai piek??tu e-pasta pakalpojumus, ieskaitot apmai?u tie?saist? un FOPE karant?nas dienests un atsevi??u pasaules administratora kontu, lai veikt administrat?vos uzdevumus. Glob?l? administratora kontu neprasa papildu licences gruzd?t.

Izmantojot ?o konfigur?ciju, var uzst?d?t uz standarta lietot?ja konta FOPE administr??anas centr?, lai lietot?ja kontam var piek??t pastam un karant?nas "surog?tpastu". Lai ieg?tu papildinform?ciju, skatiet Microsoft TechNet t?m?s:

PAPILDINFORM?CIJA

Lai ieg?tu papildinform?ciju, k? pievienot lietot?ju FOPE Administration Center, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ff715060.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par FOPE politikas k?rtulu iestat?jumus, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ff714983.aspx
Pla??ku inform?ciju par to, k? konfigur?t surog?tpasta karant?nas, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ff715240.aspx
Lai ieg?tu papildinform?ciju par FOPE surog?tpasta karant?nas pastkasti, dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/How-to-use-the-fope-email-spam-Quarantine-Mailbox.aspx
Papildinform?ciju par to, k? pierakst?ties FOPE karant?nas dienests un personaliz?t iestat?jumi dodieties uz ??diem Microsoft vietnes:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/ff715009.aspx
V?l arvien ir nepiecie?ama pal?dz?ba? Dodieties uz Office 365 Kopiena t?mek?a vietni.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2587698 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: sestdiena, 2013. gada 15. j?nijs - P?rskat??ana: 7.0
Atsl?gv?rdi: 
vkbportal225 o365 o365a o365e o365062011 pre-upgrade kbmt KB2587698 KbMtlv
Ma??ntulko?ana
SVAR?GI! ?is raksts ir tulkots, izmantojot Microsoft ma??ntulko?anas programmat?ru, un, iesp?jams, labots, izmantojot tehnolo?iju Community Translation Framework (CTF). Korpor?cija Microsoft public? gan ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotus rakstus, ko p?c tam redi??ju?i kopienas p?rst?vji, gan ar? tulkot?ju tulkotus rakstus, lai visi zin??anu b?zes raksti b?tu pieejami vair?k?s valod?s. Ar ma??ntulko?anas programmat?ru tulkotajos un kopienas p?rst?vju redi??tajos tekstos var b?t v?rdu izv?les, sintakses un/vai gramatikas k??das. Korpor?cija Microsoft neuz?emas atbild?bu ne par k?d?m neprecizit?t?m, k??d?m vai kait?jumu, kas radies nepareiza satura tulkojuma vai t? izmanto?anas d??. Papildinform?cija par CTF ir pieejama ?eit: http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/lv.
Noklik??iniet ?eit, lai skat?tu ?? raksta versiju ang?u valod?: 2587698

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com