Làm th? nào đ? qu?n l? các nhóm bảo mật Thư mục Họat động và kích ho?t thư nhóm đ?i tư?ng trong m?t môi trư?ng văn ph?ng 365

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2588125 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này th?o lu?n v? Microsoft Office 365 và Microsoft Office 365 Beta dành xem trư?c. Thông tin v? văn ph?ng 365 Xem trư?c trong bài vi?t này, bao g?m b?t k? liên k?t nào đư?c cung c?p như là và có th? thay đ?i mà không báo trư?c.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? qu?n l? các nhóm bảo mật Thư mục Họat động và làm th? nào đ? kích ho?t thư nhóm đ?i tư?ng trong m?t môi trư?ng Microsoft Office 365.

BI?T THÊM THÔNG TIN

Công vi?c Windows Azure c? Thư mục Họat động Sync cho Office 365 đ?ng b? Thư mục Họat động nhóm (bao g?m c? các thành viên c?a h?) đ? các đám mây. Công c? đ?y nhóm bảo mật và nhóm phân ph?i đ? giao di?n thích h?p c?a h? trong c?ng Office 365. nhóm phân ph?i kích ho?t thư đư?c li?t kê ch? trong giao di?n nhóm phân ph?i. Tuy nhiên, đi?u này không ngăn c?n b?n t? vi?c s? d?ng các nhóm phân ph?i kích ho?t thư đ? gán quy?n cho tài nguyên.

Làm th? nào đ? xem nhóm bảo mật

Đ? xem nhóm bảo mật, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào c?ng Office 365 t?i https://Portal.microsoftonline.com b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n qu?n tr? viên.
 2. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Đ?i v?i Office 365, b?m vào Admin trong tiêu đ?, và sau đó trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, nh?p vào nhóm bảo mật.
  • Đ?i v?i Office 365 Xem trư?c, b?m vào Admin trong tiêu đ?, và sau đó b?m vào Office 365 Beta dành xem trư?c. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, h?y nh?p vào Nhóm và ngư?i dùng, và sau đó nh?p vào nhóm bảo mật.
Lưu ? các nhóm bảo mật đư?c đ?ng b? hóa v?i Office 365 thông qua đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại đư?c thành th?o trong môi trư?ng t?i ch?. V? v?y, b?n không th? ch?nh s?a các nhóm bảo mật.

Làm th? nào đ? xem nhóm phân ph?i và nhóm bảo mật kích ho?t thư

Đ? xem nhóm phân ph?i và nhóm bảo mật kích ho?t thư, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. kí nh?p vào c?ng Office 365 t?i https://Portal.microsoftonline.com b?ng cách s? d?ng m?t tài kho?n qu?n tr? viên.
 2. Th?c hi?n m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
  • Cho Office 365 trong Trung tâm ngăn, dư?i Trao đ?i tr?c tuy?n, b?m vào Qu?n l?. Sau đó, nh?p vào nhóm phân ph?i đ? xem danh sách các nhóm phân ph?i.
  • Đ?i v?i Office 365 Xem trư?c, b?m vào Admin trong tiêu đ?, và sau đó b?m vào Đ?i Ngo?i t?. Trong ngăn đi?u hư?ng bên trái, h?y nh?p vào Ngư?i nh?n, và sau đó nh?p vào Nhóm.
H?y nh?n bi?t r?ng b?n có th? ch?nh s?a các thành viên c?a nhóm phân ph?i đ? đ?ng b? hóa. Ngay c? khi các nhóm này thành th?o trong môi trư?ng t?i ch?, nhóm thành viên có th? đư?c đi?u ch?nh đ? bao g?m qu?n l? các tài kho?n Office 365 Beta dành cho phép trao đ?i và thư cung c?p.

Làm th? nào đ? thư kích m?t nhóm bảo mật n?u b?n không có m?t môi trư?ng Exchange t?i ch?

N?u b?n không có m?t môi trư?ng Exchange t?i ch?, nó có th? đư?c khó khăn đ? kích ho?t thư nhóm bảo mật. M?t phương pháp là đ? hoàn thành nh?ng b?c e-mail thu?c tính b?o m?t cho nhóm và sau đó đ? đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại phát hi?n m?t nhóm bảo mật và sau đó đ?ng b? các nhóm như là m?t nhóm bảo mật kích ho?t thư,

Đ? thư kích m?t nhóm bảo mật n?u b?n không có m?t môi trư?ng Exchange t?i ch?, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên tr?nh đi?u khi?n ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n đ?a phương, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Xác đ?nh v? trí vào nhóm bảo mật c?a ngư?i dùng mà b?n mu?n đi?u ch?nh, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 3. Trên các T?ng quát tab, g? các giá tr? thích h?p trong các b?c e-mail l?nh v?c này đ? cung c?p cho môi trư?ng Exchange Online.
Khi m?t giá tr? đư?c đ?t trong các b?c e-mail l?nh v?c, đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại s? không đ?ng b? các nhóm đ?i tư?ng v? nhóm đ?i tư?ng không có thu?c tính displayName đư?c thi?t l?p theo m?c đ?nh. Đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại yêu c?u t?t c? các nhóm kích ho?t thư có m?t tên hiển thị. V? v?y, b?n c?ng c?n ph?i đ?t tên hiển thị.

Đ? thêm m?t tên hiển thị cho đ?i tư?ng nhóm, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên tr?nh đi?u khi?n ho?t đ?ng m?c tin thư thoại tên mi?n đ?a phương, h?y nh?p vào B?t đ?u, tr? đ?n T?t c? chương tr?nh, tr? đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vào Ngư?i dùng m?c tin thư thoại ho?t đ?ng và máy tính.
 2. Ch?n m?c tin thư thoại g?c c?a các công c?, và sau đó nh?p vào Tính năng nâng cao trên các Xem tr?nh đơn.
 3. Xác đ?nh v? trí vào nhóm bảo mật c?a ngư?i dùng mà b?n mu?n đi?u ch?nh, b?m chu?t ph?i vào nhóm, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 4. Trên tab Tr?nh so?n th?o thu?c tính , xác đ?nh v? trí và sau đó ch?n thu?c tính displayName , và sau đó nh?p vào Ch?nh s?a. Trong các Giá tr? h?p, g? tên hiển thị mà b?n mu?n, và sau đó nh?p vào Ok hai l?n.
theo m?c đ?nh, đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại x?y ra m?i ba gi?. B?n c?ng có th? ép bu?c đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại đ? b?n có th? xác nh?n nh?ng thay đ?i ngay l?p t?c.

Làm th? nào đ? l?c lư?ng đ?ng b? hóa m?c tin thư thoại

Đ? l?c lư?ng đ?ng b? hoá m?c tin thư thoại, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Trên máy ch? mà trên đó công vi?c Windows Azure c? Thư mục Họat động Sync đư?c cài đ?t chuyên bi?t, m? m?c tin thư thoại C:\Program Files\Microsoft tr?c tuy?n Directory Sync, và sau đó nh?p đúp vào DirSyncConfigShell.psc1.
 2. T?i d?u ki?m nh?c Windows PowerShell, g? B?t đ?u-OnlineCoexistenceSync, và sau đó nh?n Enter.
Sau vài phút, b?n có th? xem các k?t qu? c?a vi?c đ?ng b? hóa b?ng cách ki?m tra Nh?t k? s? ki?n ?ng d?ng và có th? xem các đ?i tư?ng nhóm trong c?ng Office 365.

TÀI LI?U THAM KH?O

Video: BPOS: qu?n l? ho?t đ?ng m?c tin thư thoại nhóm bảo mật và các đ?i tư?ng cho phép thư

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video1
UUID =949b1bc1-09da-42e3-a5c7-3690d6a8ffa4 VideoUrl =http://aka.MS/rmozli
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets video2Thu?c tính

ID c?a bài: 2588125 - L?n xem xét sau cùng: 29 Tháng Giêng 2013 - Xem xét l?i: 8.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office 365 for enterprises
 • Microsoft Office 365 for education
 • Microsoft Office 365 Enterprise preview
T? khóa: 
o365 o365a o365e kbmt KB2588125 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2588125

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com