Straipsnio ID: 258826 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

SANTRAUKA

?iame straipsnyje apra?oma, kaip spr?sti problemas, kuri? gali kilti naudojantis ?Microsoft? klaviat?romis, nurodytomis skyriuje ?Taikoma?.

DAUGIAU INFORMACIJOS

Naudojantis laidine klaviat?ra gali kilti viena arba kelios ?i? problem?:
 • Klaviat?ra neaptinkama.
 • Neveikia klaviat?ros klavi?ai.
 • ?vedami klaidingi simboliai.
 • Neveikia spartieji klavi?ai.
Jei norite i?spr?sti ?ias problemas, atsi?velgdami ? savo situacij? pasinaudokite toliau pateikiamais b?dais.

Klaviat?ra neveikia

1 veiksmas: patikrinkite ry??

Jei klaviat?ra visi?kai neveikia, patikrinkite, ar ji tinkamai prijungta prie kompiuterio. Patikrinkite visus klaviat?ros ki?tukus ir ?sitikinkite, kad visi jie tinkamai prijungti. Prijunkite klaviat?r? prie kompiuterio naudodami kit? USB prievad?.

Pastaba Nenaudokite joki? prievad? skirstytuv?, USB ?akotuv?, KVM perjungikli? ar pana?i? komponent? ir prijunkite klaviat?r? tiesiai prie kompiuterio USB prievado. Jei taip problem? pavyksta i?spr?sti, patikrinkite, ar ?is papildomas ry?io ?renginys yra problemos prie?astis. Susisiekite su gamintoju ir i?siai?kinkite, ar jis gali pateikti sprendim?, kad gal?tum?te naudotis j? ?renginiu.

Jei naudojate adapter? (PS/2 ? USB arba PS/2 ? AT), patikrinkite, ar tai su klaviat?ra prid?tas adapteris arba ar klaviat?ra palaiko prijungim? prie kitokio prievado per adapter?. Pavyzd?iui, interneto klaviat?ra nepalaiko keitimo ? USB prievad?, tod?l PS/2 ? USB adapteris neveiks. Su paketu adapteris nepridedamas.

Nor?dami prijungti arba atjungti klaviat?r? nuo PS/2 prievado, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. I?junkite kompiuter?.
 2. Prijunkite ?rengin? prie reikiamo prievado. Patikrinkite, ar ki?tukas gerai ?statytas ? kompiuterio jungt?.
 3. I? naujo paleiskite kompiuter?. ?Microsoft Windows? aptiks pakeitim?, tada naujame prievade automati?kai ?diegs tvarkykles.
Jei problema kartojasi, pabandykite klaviat?r? prijungti prie kito kompiuterio. Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviat?ra veikia gerai, gali b?ti sugadintas pirmojo kompiuterio prievadas, prie kurio buvote prijung? klaviat?r?. Jei taip ir yra, susisiekite su kompiuterio gamintoju ir pasiteiraukite, kaip pataisyti arba pakeisti sugadint? prievad?.

Jei klaviat?ra neveikia tinkamai ir prijungus prie kito kompiuterio, ji gali b?ti brokuota. Jei taip ir yra, o klaviat?rai taikoma garantija dar galioja, brokuot? klaviat?r? galite pasikeisti ? nauj?. Daugiau informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft Supplemental Parts? skyriumi, rasite per?i?r?j? skyri? ?Nuorodos?.

Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviat?ra veikia, pereikite prie 2 veiksmo.

2 veiksmas: atsisi?skite ir ?diekite naujausi? klaviat?ros programin? ?rang?

Nor?dami atsisi?sti naujausias naudojamai klaviat?rai skirtas tvarkykles, apsilankykite ?ioje ?Microsoft? aparat?ros svetain?je:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Jei problema kartojasi, pereikite prie kito veiksmo.

3 veiksmas: rankiniu b?du i? naujo ?diekite tvarkykles

Nor?dami pa?alinti ir v?l ?diegti tvarkykles, atlikite ?iuos veiksmus:
 1. Atjunkite ?rengin? nuo kompiuterio.
 2. I?junkite ?renginio maitinim?, jei ?renginys prijungtas prie atskiro maitinimo ?altinio.
 3. Atidarykite ?rengini? tvarkytuv?. Tai atlikite naudodami vien? i? ?i? b?d?:
  • Sistemoje ?Windows Vista? arba ?Windows 7? spustel?kite Prad?ti
   Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
   Mygtukas Prad?ti
   , ?veskite ?renginys ? lauk? Prad?ti ie?k?, tada s?ra?e Programos spustel?kite ?rengini? tvarkytuv?. Jei esate raginami ?vesti administratoriaus slapta?od? arba patvirtinti, ?veskite slapta?od? arba spustel?kite Leisti.
  • Sistemoje ?Windows XP? spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite devmgmt.msc, tada spustel?kite Gerai.
 4. Dukart spustel?kite Klaviat?ra, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite naudojam? klaviat?r?, tada spustel?kite I?diegti.

  Pastaba Jei naudojamas ?renginys s?ra?e nenurodytas, vadinasi, jis buvo pa?alintas automati?kai, kai ?rengin? atjung?te. Pereikite prie kito veiksmo.
 5. I? naujo paleiskite kompiuter?.
 6. Pirmiausia, jei reikia, ?junkite ?rengin?, tada prijunkite j? prie kompiuterio. Kompiuteris ?rengin? aptiks ir i? naujo ?diegs jam skirtas tvarkykles.

Netinkamai paspaud?iami klavi?ai

Jei klavi?ai paspaud?iami netinkamai, patikrinkite, ar klaviat?ra neapdulk?jusi, ?vari ir tarp klavi?? n?ra ?iuk?li?.

Apverskite klaviat?r? ir i?kratykite visas ?iuk?les, pavyzd?iui, plaukus, maisto daleles ar dulkes.

Rekomenduojame reguliariai susl?gtu oru i?p?sti dulkes i? sunkiai pasiekiam? klaviat?ros viet?.

Ant klaviat?ros i?pyl? g?rimo ar kitokio skys?io nedelsdami apverskite j?, kad skystis i?tek?t?, tada pasistenkite kuo geriau j? i??luostyti. Prie? naudodami klaviat?r? palaukite, kol ji visi?kai i?d?ius.

Neardykite klaviat?ros. Jei klaviat?r? i?rinksite, gali nebegalioti gamintojo garantija.

Pastaba Jei ne?varumus norite susiurbti siurbliu, patikrinkite, ar siurblys nesukuria statinio kr?vio.

?vedami klaidingi simboliai

Jei naudojantis klaviat?ra ?vedami klaidingi simboliai, atlikite ankstesniame skyriuje ?Netinkamai paspaud?iami klavi?ai? pateikiamus veiksmus ir i?valykite klaviat?r?, kad ?sitikintum?te, jog problemos prie?astis n?ra po klavi?ais susikaup? ne?varumai.

Jei problema kartojasi, prijunkite klaviat?r? prie kito kompiuterio. Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviat?ra veikia gerai, gali b?ti sugadintas pirmojo kompiuterio prievadas, prie kurio buvote prijung? klaviat?r?. Jei taip ir yra, susisiekite su kompiuterio gamintoju ir pasiteiraukite, kaip pataisyti arba pakeisti sugadint? prievad?.

Jei klaviat?ra neveikia tinkamai ir prijungus prie kito kompiuterio, ji gali b?ti brokuota. Jei taip ir yra, o klaviat?rai taikoma garantija dar galioja, brokuot? klaviat?r? galite pasikeisti ? nauj?.

Jei norite patikrinti, ar tinkamai veikia klaviat?ros klavi?ai, naudokite ?Microsoft? klaviat?ros diagnostik? (?MS Key?), paslaug? program?, kuri? gaunate su ?Microsoft IntelliType? programine ?ranga. Nor?dami pasinaudoti ?MS Key?, atlikite toliau pateikiamus veiksmus.
Pastaba ?MS Key? paslaug? programa pateikiama tik su ?Microsoft IntelliType? programin?s ?rangos 1.1 ir naujesn?mis versijomis. Jei nesate ?dieg? ?Microsoft IntelliType?, galite apsilankyti ?ioje ?Microsoft? svetain?je ir ?diegti ?i? programin? ?rang?:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
 1. Paleiskite ?Microsoft? klaviat?ros diagnostik?. Tai atlikite naudodami vien? i? ?i? b?d?:
  • ?Windows Vista? arba ?Windows 7?:
   1. Spustel?kite Prad?ti
    Sutraukti ?? paveiksl?l?I?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Mygtukas Prad?ti
    , Visos programos, Reikmenys, tada spustel?kite Vykdyti.
   2. Lauke Atidaryti ?veskite mskey, tada spustel?kite Gerai.
  • ?Windows XP?:
   1. Spustel?kite Prad?ti, Vykdyti, ?veskite mskey ? lauk? Atidaryti, tada spustel?kite Gerai.
 2. Spaudin?kite ?vairius klavi?us ir patikrinkite, ar paspausti klavi?ai sutampa su ?MS Key? lange rodomais klavi?ais.
 3. Baig? spustel?kite I?eiti.

  Jei ?MS Key? lange niekas nerodoma, kai paspaud?iate naudojamos klaviat?ros klavi?us, patikrinkite klaviat?r? prijung? prie kito kompiuterio. Jei prie kito kompiuterio prijungta klaviat?ra neveikia, informacijos, kaip susisiekti su ?Microsoft Supplemental Parts? skyriumi ir gauti nauj? klaviat?r?, rasite per?i?r?j? skyri? ?Nuorodos?.

NUORODOS

Daugiau informacijos apie klaviat?ros spar?i?j? arba garsumo klavi?? problemas rasite per?i?r?j? toliau nurodyt? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
932875 Spartieji arba garsumo klavi?ai ?Microsoft? klaviat?roje veikia kitaip nei tik?tasi

Kaip susisiekti su ?Microsoft Supplemental parts? skyriumi JAV ir Kanadoje

 • JAV: (800) 360 7561, pirmadieniais?penktadieniais, 5:00?19:00 Ramiojo vandenyno laiku.
 • Kanada: (800) 933 4750, pirmadieniais?penktadieniais, 5:00?19:00 Ramiojo vandenyno laiku.
 • TTY klientams: kreipkit?s ? ?Microsoft? telefonu (800) 718 1599, pirmadieniais?penktadieniais, 5:00?19:00 Ramiojo vandenyno laiku.
Daugiau informacijos, kaip gauti atsargini? dali?, rasite spustel?j? toliau nurodyt? straipsnio numer? ir per?i?r?j? ?Microsoft? ?ini? baz?s straipsn?:
326246 Kaip pakeisti ?Microsoft? programin? ?rang? arba aparat?r?, u?sisakyti pakeitim? paket? ir produkto naujinim? bei pakeisti produkto vadovus

Savyb?s

Straipsnio ID: 258826 - Paskutin? per?i?ra: 2011 m. rugs?jo 29 d. - Per?i?ra: 4.0
TAIKOMA:
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Digital Media Pro Keyboard
 • Klaviat?ra Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 5.5
 • Microsoft IntelliType Pro 5.4
 • Microsoft IntelliType Pro 5.3
 • Klaviat?ra Microsoft MultiMedia
 • Klaviat?ra Microsoft Natural Elite
 • Klaviat?ra Microsoft Natural Keyboard
 • Klaviat?ra Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Klaviat?ra Microsoft Wireless Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Office klaviat?ra
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP leidimas profesionalams
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wired Keyboard 600
Rakta?od?iai: 
dftsdahomeportal kbhardware kbhowto KB258826

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com