Raksta ID: 258826 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

?aj? rakst? aprakst?ts, k? nov?rst probl?mas, kas var rasties, izmantojot Microsoft tastat?ras, kas nor?d?tas sada?? "Attiecas uz".

PAPILDINDORM?CIJA

Izmantojot vadu tastat?ru, var rasties viena vai vair?kas ??das probl?mas:
 • Netiek noteikta tastat?ra.
 • Nedarbojas tastat?ras tausti?i.
 • Tiek rakst?tas nepareizas rakstz?mes.
 • Nedarbojas tastat?ras sa?snes.
Lai nov?rstu ??s probl?mas, izmantojiet k?du no ??m metod?m atbilsto?i situ?cijai.

Tastat?ra nedarbojas

1. darb?ba. P?rbaudiet savienojumu

Ja tastat?ra nedarbojas visp?r, p?rliecinieties, vai t? ir pareizi pievienota datoram. P?rbaudiet visus tastat?ras spraud?us, lai nodro?in?tu, ka nav va??gu savienojumu. Pievienojiet tastat?ru datoram, izmantojot citu USB portu.

Piez?me. Apejiet portu replikatorus, USB centrmezglu, KVM sl?dzi un citus l?dz?gus komponentus un pievienojiet tastat?ru tie?i datora USB portam. Ja ??di probl?ma tiek atrisin?ta, probl?mas iemesls ir papildu savienojuma ier?ce. Sazinieties ar ra?ot?ju, lai noskaidrotu, vai ra?ot?js var nodro?in?t risin?jumu, kas ?autu izmantot ier?ci.

Ja tiek lietots adapteris (PS/2 USB vai PS/2 AT), p?rbaudiet, vai ?is adapteris bija komplekt?cij? ar tastat?ru un vai tastat?ra atbalsta piel?go?anu citam portam. Piem?ram, interneta tastat?ru nevar piel?got USB portam, un PS/2 USB adapteris nedarbosies. ?ai tastat?rai adapteris nav pievienots.

Lai tastat?ru pievienotu vai atvienotu no PS/2 porta, veiciet ??das darb?bas:
 1. Izsl?dziet datoru.
 2. Ievietojiet ier?ci pareizaj? port?. P?rliecinieties, vai spraudnis ir cie?i ievietots datora savienot?j?.
 3. Restart?jiet datoru. Sist?ma Microsoft Windows nosaka izmai?u un p?c tam autom?tiski instal? draiverus jaunaj? port?.
Ja probl?ma joproj?m past?v, m??iniet pievienot tastat?ru citam datoram. Ja ar citu datoru tastat?ra darbojas pareizi, datora ports, kuram tastat?ra tika pievienota, iesp?jams, ir boj?ts. ??d? gad?jum? sazinieties ar datora ra?ot?ju, lai ieg?tu inform?ciju, k? salabot vai nomain?t boj?to portu.

Ja ar citu datoru tastat?ra nedarbojas pareizi, iesp?jams, t? ir boj?ta. ??d? gad?jum?, ja tastat?ras garantija joproj?m ir der?ga, varat apmain?t boj?to tastat?ru pret jaunu. Lai ieg?tu Microsoft papildu da?u darba grupas kontaktinform?ciju, skatiet sada?u "Atsauces".

Ja ar citu datoru tastat?ra darbojas pareizi, p?rejiet uz 2. darb?bu.

2. darb?ba. Lejupiel?d?jiet un instal?jiet jaun?ko tastat?ras programmat?ru

Lai lejupiel?d?tu jaun?kos draiverus izmantojamai tastat?rai, apmekl?jiet ?o Microsoft aparat?ras vietni:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Ja probl?ma joproj?m past?v, p?rejiet uz n?kamo darb?bu.

3. darb?ba. Manu?li p?rinstal?jiet draiverus

Lai no?emtu un p?c tam atk?rtoti instal?tu draiverus, veiciet ??das darb?bas:
 1. Atvienojiet ier?ci no datora.
 2. Ja ier?cei ir atsevi??s str?vas avots, izsl?dziet ier?cei str?vas padevi.
 3. Atveriet ier??u p?rvaldnieku. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7 noklik??iniet uz S?kt
   Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
   poga S?kt
   , lodzi?? S?kt mekl??anu ierakstiet ier?ce un p?c tam sarakst? Programmas noklik??iniet uz Ier??u p?rvaldnieks. Ja tiek pras?ts ievad?t administratora paroli vai sniegt apstiprin?jumu, ievadiet paroli vai noklik??iniet uz At?aut.
  • Sist?m? Windows XP noklik??iniet uz Start (S?kt), uz Run (Palaist), ierakstiet devmgmt.msc un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 4. Veiciet dubultklik??i uz vienuma Keyboard (Tastat?ra), ar peles labo pogu noklik??iniet uz tastat?ras, kuru izmantojat, un p?c tam noklik??iniet uz Uninstall (Atinstal?t).

  Piez?me. Ja ier?ce nav par?d?ta sarakst?, tas noz?m?, ka ier?ce ir autom?tiski no?emta, kad t? tika atvienota. P?rejiet uz n?kamo darb?bu.
 5. Restart?jiet datoru.
 6. Vispirms iesl?dziet ier?ci, ja t? v?l nav iesl?gta, un p?c tam pievienojiet ier?ci datoram. Dators nosaka ier?ci un p?c tam p?rinstal? ier?ces draiverus.

Tausti?i netiek pareizi nospiesti

Ja tausti?us nevar pareizi nospiest, p?rliecinieties, vai tastat?r? nav putek?u, net?rumu un sve??erme?u.

Apgrieziet tastat?ru otr?di, lai no t?s izkristu net?rumi, piem?ram, mati, ?diena atliekas vai putek?i.

Ieteicams periodiski izmantot saspiesta gaisa pl?smu, lai no gr?ti izt?r?m?m tastat?ras da??m izp?stu putek?us.

Ja uz tastat?ras tiek iz??akst?ts dz?riens vai k?ds cits ??idrums, t?l?t apgrieziet tastat?ru otr?di, lai ??idrums notec?tu, un p?c tam noslaukiet tastat?ru, sav?cot iesp?jami daudz ??idruma. Pirms tastat?ru izmantot atkal, uzgaidiet, l?dz t? ir piln?b? no?uvusi.

Neizjauciet tastat?ru. Izjaucot tastat?ru, ra?ot?ja garantija var zaud?t sp?ku.

Piez?me. Izmantojot putek?s?c?ju blakus tastat?rai, p?rliecinieties, vai tas ir statiski dro?s.

Tiek rakst?tas nepareizas rakstz?mes

Ja, izmantojot tastat?ru, tiek rakst?tas nepareizas rakstz?mes, veiciet sada?? "Tausti?i netiek pareizi nospiesti" nor?d?t?s darb?bas, lai izt?r?tu tastat?ru atbilsto?i iepriek??jai sada?ai "Tausti?i netiek pareizi nospiesti", t?d?j?di nodro?inot, ka probl?mu nerada nosprostoti tausti?i.

Ja probl?ma joproj?m past?v, pievienojiet tastat?ru citam datoram. Ja ar citu datoru tastat?ra darbojas pareizi, datora ports, kuram tastat?ra tika pievienota, iesp?jams, ir boj?ts. ??d? gad?jum? sazinieties ar datora ra?ot?ju, lai uzzin?tu, k? salabot vai nomain?t boj?to portu.

Ja ar citu datoru tastat?ra nedarbojas pareizi, iesp?jams, t? ir boj?ta. ??d? gad?jum?, ja tastat?ras garantija joproj?m ir der?ga, varat apmain?t boj?to tastat?ru pret jaunu.

Lai p?rbaud?tu tastat?ras tausti?a darb?bu, izmantojiet Microsoft IntelliType programmat?r? iek?auto util?tu Microsoft Keyboard Diagnostics (MS Key). Lai izmantotu util?tu MS Key, veiciet ??s darb?bas.
Piez?me. Util?ta MS Key ir iek?auta tikai Microsoft IntelliType programmat?ras versij? 1.1 un jaun?k?s versij?s. Ja dator? nav instal?ta programmat?ra Microsoft IntelliType, apmekl?jiet ?o Microsoft vietni, lai instal?tu ?o programmat?ru:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
 1. Start?jiet util?tu Microsoft Keyboard Diagnostics. Lai to izdar?tu, izmantojiet k?du no ??m metod?m:
  • Sist?m? Windows Vista vai Windows 7:
   1. Noklik??iniet uz S?kt
    Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
    Poga S?kt
    , noklik??iniet uz Visas programmas, noklik??iniet uz Piederumi un p?c tam Palaist.
   2. Lodzi?? Atv?rt ierakstiet mskey un p?c tam noklik??iniet uz Labi.
  • Sist?m? Windows XP:
   1. Noklik??iniet uz Start (S?kt) un Run (Palaist), lodzi?? Open (Atv?rt) ierakstiet mskey un p?c tam noklik??iniet uz OK (Labi).
 2. Nospiediet da??dus tausti?us, lai p?rbaud?tu, vai tie atbilst tausti?iem, kas nor?d?ti util?tas MS Key log?.
 3. Kad tausti?u p?rbaude ir pabeigta, noklik??iniet uz Exit (Iziet).

  Ja util?t? MS Key nav nov?rojama nek?da tastat?ras darb?ba, p?rbaudiet tastat?ru ar citu datoru. Ja tastat?ra nedarbojas pareizi ar citu datoru, skatiet sada?u "Atsauces", lai skat?tu Microsoft papildu da?u darba grupas kontaktinform?ciju citas tastat?ras ieg??anai.

UZZI?AS

Lai ieg?tu inform?ciju par probl?m?m ar tastat?ras ?sin?jumtausti?iem vai ska?uma tausti?iem, lasiet ?o rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
932875 Karstie tausti?i vai ska?uma kontroles tausti?i Microsoft tastat?r? nedarbojas, k? paredz?ts

K? sazin?ties ar Microsoft papildu da?u darba grupu Amerikas Savienotaj?s Valst?s un Kan?d?

 • Amerikas Savienot?s Valstis: (800) 360-7561, no pirmdienas l?dz piektdienai, no 5:00 l?dz 19:00 Klus? oke?na laika josla
 • Kan?da: (800) 933-4750, no pirmdienas l?dz piektdienai, no 5:00 l?dz 19:00 Klus? oke?na laika josla.
 • Teletaipa klienti: Sazinieties ar Microsoft (800) 718-1599, no pirmdienas l?dz piektdienai, no 5:00 l?dz 19:00 Klus? oke?na laika josla
Lai ieg?tu papildinform?ciju par nomain?mo da?u ieg??anu, noklik??iniet uz ?? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?:
326246 K? aizvietot Microsoft programmat?ru vai aparat?ru, pas?t?t servisa pakotnes un produktu jaunin?jumus un aizvietot produktu rokasgr?matas

Rekviz?ti

Raksta ID: 258826 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 29. septembris - P?rskat??ana: 4.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Digital Media Pro Keyboard
 • Tastat?ra Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 5.5
 • Microsoft IntelliType Pro 5.4
 • Microsoft IntelliType Pro 5.3
 • Tastat?ra Microsoft MultiMedia Keyboard
 • Tastat?ra Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Tastat?ra Microsoft Natural Keyboard
 • Tastat?ra Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Tastat?ra Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Tastat?ra Microsoft Office Keyboard
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wired Keyboard 600
Atsl?gv?rdi: 
dftsdahomeportal kbhardware kbhowto KB258826

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com