Identifikator ?lanka: 258826 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Ovaj ?lanak opisuje na?in re?avanja problema na koje mo?ete nai?i pri kori??enju Microsoft tastatura koje su navedene u odeljku ?Odnosi se na?.

DODATNE INFORMACIJE

Kada koristite ?i?nu tastaturu, mo?ete nai?i na neke od slede?ih problema:
 • Tastatura nije otkrivena.
 • Tasteri na tastaturi ne rade.
 • Kucaju se pogre?ni znakovi.
 • Tasterske pre?ice ne rade.
Da biste re?ili ove probleme, koristite slede?e metode u skladu sa problemom.

Tastatura ne funkcioni?e

1. korak: Provera veze

Ako tastatura uop?te ne funkcioni?e, uverite se da je ispravno povezana sa ra?unarom. Proverite sve priklju?ke tastature da biste se uverili da su dobro priklju?eni. Pove?ite tastaturu sa ra?unarom pomo?u drugog USB porta.

Napomena Izbegnite replikatore portova, USB ?vori?te, KVM prekida? ili sli?ne komponente i pove?ite tastaturu direktno sa USB portom na ra?unaru. Ako na ovaj na?in re?ite problem, potvrdite da je izvor problema bio taj dodatni ure?aj za povezivanje. Obratite se proizvo?a?u da biste proverili da li mo?e da obezbedi re?enje koje bi vam omogu?ilo kori??enje njegovog ure?aja.

Ako se koristi adapter (PS/2 na USB ili PS/2 na AT), proverite da li je u pitanju adapter koji je dobijen uz tastaturu ili da li tastatura podr?ava povezivanje putem adaptera sa drugim portom. Na primer, Internet tastaturu nije mogu?e povezati putem adaptera sa USB portom, a povezivanje PS/2 sa USB adapterom ne?e funkcionisati. Ovo ne uklju?uje adapter.

Da biste povezali tastaturu sa PS/2 portom ili prekinuli vezu sa njim, sledite ove korake:
 1. Isklju?ite ra?unar.
 2. Priklju?ite ure?aj na odgovaraju?i port. Uverite se da je priklju?ak ?vrsto povezan sa konektorom na ra?unaru.
 3. Ponovo pokrenite ra?unar. Microsoft Windows otkriva promenu, a zatim automatski instalira upravlja?ke programe za novi port.
Ako ponovo do?e do problema, poku?ajte da pove?ete tastaturu sa drugim ra?unarom. Ako tastatura ispravno funkcioni?e na drugom ra?unaru, port na prvom ra?unaru sa kojim je tastatura bila povezana mo?da je o?te?en. U tom slu?aju, obratite se proizvo?a?u ra?unara da biste saznali kako da popravite ili zamenite o?te?eni port.

Ako tastatura ne funkcioni?e ispravno na drugom ra?unaru, mo?da je o?te?ena. U tom slu?aju, ako je garancija za tastaturu i dalje va?e?a, mo?ete zameniti o?te?enu tastaturu novom. Informacije o tome kako da se obratite slu?bi ?Microsoft dodatni delovi? potra?ite u odeljku ?Reference?.

Ako tastatura radi na drugom ra?unaru, pre?ite na 2. korak.

2. korak: Preuzimanje i instaliranje najnovijeg softvera za tastaturu

Da biste preuzeli najnovije upravlja?ke programe za tastaturu koju koristite, posetite slede?u Veb lokaciju Microsoft hardvera:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
Ako se problem i dalje javlja, pre?ite na slede?i korak.

3. korak: Ru?no ponovno instaliranje upravlja?kih programa

Da biste uklonili i ponovo instalirali upravlja?ke programe, sledite ove korake:
 1. Iskop?ajte ure?aj iz ra?unara.
 2. Ako ure?aj ima poseban izvor napajanja, isklju?ite ga.
 3. Otvorite alatku ?Upravlja? ure?ajima?. Da biste to uradili, koristite jedan od slede?ih metoda:
  • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7 kliknite na dugme Start
   Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
   dugme ?Start?
   , u polju Zapo?ni pretragu otkucajte ure?aj, a zatim sa liste Programi izaberite stavku Upravlja? ure?ajima. Ako vam bude zatra?ena administratorska lozinka ili potvrda, otkucajte lozinku ili kliknite na dugme Dozvoli.
  • U operativnom sistemu Windows XP kliknite na dugme Start, kliknite na dugme Pokreni, otkucajte devmgmt.msc i kliknite na dugme U redu.
 4. Kliknite dvaput na stavku Tastatura, kliknite desnim tasterom mi?a na tastaturu koju koristite, a zatim izaberite stavku Deinstaliraj.

  Napomena Ako ure?aj nije naveden, to zna?i da je automatski uklonjen kada ste ga iskop?ali. Pre?ite na slede?i korak.
 5. Ponovo pokrenite ra?unar.
 6. Ako je to potrebno, prvo uklju?ite ure?aj, a zatim ga priklju?ite na ra?unar. Ra?unar otkriva ure?aj i ponovo instalira upravlja?ke programe za njega.

Pritisak na tastere ne funkcioni?e ispravno

Ako pritisak na tastere ne funkcioni?e ispravno, uverite se da u tastaturi nema pra?ine, prljav?tine i drugih supstanci.

Okrenite tastaturu naopako kako biste istresli iz nje prljav?tinu, na primer dlake, mrvice hrane ili pra?inu.

Preporu?ujemo da povremeno koristite komprimovani vazduh kako biste izduvali pra?inu iz prostora me?u tasterima koji se te?ko ?isti.

Ako prospete na tastaturu pi?e ili neku drugu te?nost, odmah je okrenite naopako kako biste iscedili te?nost, a zatim uklonite ?to je mogu?e vi?e te?nosti. Sa?ekajte da se tastatura potpuno osu?i pre ponovnog kori??enja.

Nemojte razdvajati delove tastature. Ako rasklopite tastaturu, mo?da ?ete poni?titi garanciju proizvo?a?a.

Napomena Ako ?elite da koristite usisiva? u blizini tastature, uverite se da je usisiva? oslobo?en stati?kog elektriciteta.

Kucaju se pogre?ni znakovi

Ako se prilikom kori??enja tastature kucaju pogre?ni znakovi, sledite korake opisane u gorenavedenom odeljku ?Pritisak na tastere ne funkcioni?e ispravno? da biste o?istili tastaturu i uverili se da ispod tastera ne postoji prepreka koja izaziva ovaj problem.

Ako ponovo do?e do problema, pove?ite tastaturu sa drugim ra?unarom. Ako tastatura ispravno funkcioni?e na drugom ra?unaru, port na prvom ra?unaru sa kojim je tastatura bila povezana mo?da je o?te?en. U tom slu?aju, obratite se proizvo?a?u ra?unara da biste saznali kako da popravite ili zamenite o?te?eni port.

Ako tastatura ne funkcioni?e ispravno na drugom ra?unaru, mo?da je o?te?ena. U tom slu?aju, ako je garancija za tastaturu i dalje va?e?a, mo?ete zameniti o?te?enu tastaturu novom.

Da biste testirali odziv tastature, koristite Microsoft Keyboard Diagnostics (MS Key), uslu?ni program koji se dobija uz softver Microsoft IntelliType. Da biste koristili MS Key, sledite ove korake.
Napomena Uslu?ni program MS Key uklju?en je samo uz softver Microsoft IntelliType verzije 1.1 i novije verzije. Ako nemate instaliran Microsoft IntelliType, mo?ete posetiti slede?u Microsoft Veb lokaciju da biste instalirali ovaj softver:
http://www.microsoft.com/hardware/download/download.aspx?category=MK
 1. Pokrenite Microsoft Keyboard Diagnostics. Da biste to uradili, koristite jedan od slede?ih metoda:
  • U operativnom sistemu Windows Vista ili Windows 7:
   1. Kliknite na dugme Start
    Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
    dugme ?Start?
    , izaberite stavku Svi programi, izaberite stavku Pribor, a zatim stavku Pokreni.
   2. U polju Otvori otkucajte mskey, a zatim kliknite na dugme U redu.
  • U operativnom sistemu Windows XP:
   1. Kliknite na dugme Start, izaberite stavku Pokreni, u polju Otvori otkucajte mskey, a zatim kliknite na dugme U redu.
 2. Pritisnite nekoliko razli?itih tastera da biste proverili da li se pritisnuti tasteri podudaraju sa tasterima identifikovanim u prozoru programa MS Key.
 3. Kada zavr?ite, kliknite na dugme Iza?i.

  Ako u programu MS Key ne dobijate nikakav odziv sa tastature, testirajte tastaturu na drugom ra?unaru. Ako tastatura ne radi na drugom ra?unaru, pogledajte odeljak ?Reference? da biste dobili informacije o tome kako da se obratite slu?bi ?Microsoft dodatni delovi? i dobijete zamenu.

REFERENCE

Informacije o problemu sa tasterskim pre?icama ili tasterima za ja?inu zvuka potra?ite u ?lanku Microsoft baze znanja:
932875 Tasterske pre?ice ili tasteri za kontrolu ja?ine zvuka ne rade na o?ekivani na?in na Microsoft tastaturi

Obra?anje slu?bi ?Microsoft dodatni delovi? u SAD i Kanadi

 • SAD: (800) 360-7561, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu.
 • Kanada: (800) 933-4750, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu.
 • TTY klijenti: Obratite se korporaciji Microsoft na (800) 718-1599, od ponedeljka do petka, od 5:00 do 19:00 ?asova po pacifi?kom vremenu.
Da biste dobili vi?e informacija o dobijanju delova za zamenu, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
326246 Zamena Microsoft softvera ili hardvera, poru?ivanje servisnih paketa i nadogradnja proizvoda i zamena priru?nika za proizvode

Svojstva

Identifikator ?lanka: 258826 - Poslednji pregled: 29. septembar 2011. - Revizija: 3.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft Wireless Laser Desktop 7000
 • Microsoft Comfort Curve Keyboard 2000
 • Microsoft Digital Media Pro Keyboard
 • Microsoft Internet Keyboard Pro
 • Microsoft IntelliType Pro 6.1
 • Microsoft IntelliType Pro 6.0
 • Microsoft IntelliType Pro 5.5
 • Microsoft IntelliType Pro 5.4
 • Microsoft IntelliType Pro 5.3
 • Microsoft MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Elite
 • Microsoft Natural Keyboard
 • Microsoft Natural Keyboard Pro
 • Microsoft Natural MultiMedia Keyboard
 • Microsoft Natural Ergonomic Keyboard 4000
 • Microsoft Office Keyboard
 • Microsoft Optical Desktop Elite for Bluetooth
 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional
 • Microsoft Reclusa
 • Microsoft Sidewinder X6 Keyboard
 • Microsoft Wired Desktop 600
 • Microsoft Wired Keyboard 500
 • Microsoft Wired Keyboard 600
Klju?ne re?i: 
dftsdahomeportal kbhardware kbhowto KB258826

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com