Kh?c ph?c: Vi ph?m truy c?p khi DTA ch?y m?t truy v?n đ?i v?i m?t bàn trong SQL Server 2008 n?u m?t ch? s? trên m?t d? li?u không gian g? c?t c?a b?ng t?n t?i

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2588453 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Microsoft phân ph?i b?n s?a l?i Microsoft SQL Server 2008 như là m?t t?i v? t?p. B?i v? các b?n s?a l?i tích l?y, m?i b?n phát hành m?i ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các s?a ch?a b?o m?t đư?c đính kèm v?i trư?c SQL Server 2008 s?a ch?a phát hành.

TRI?U CH?NG

Hãy xem xét các tình huống sau:
  • B?n có m?t b?ng này có m?t c?t ki?u d? li?u không gian trong Microsoft SQL Server 2008.
  • M?t ch? s? cho các d? li?u không gian ki?u c?t t?n t?i.
  • M?t truy v?n tham chi?u c?t ki?u d? li?u không gian trong kh?i lư?ng công vi?c mà đư?c s? d?ng b?i cơ s? d? li?u ch?nh c? v?n (DTA).
Trong trư?ng h?p này, m?t s? vi ph?m truy c?p có th? x?y ra trong các công c? máy ch? SQL. K?t n?i DTA s? d?ng đ? x? l? kh?i lư?ng công vi?c t? đ?ng đóng c?a. Ngoài ra, các thông báo l?i sau đây đư?c đăng nh?p Nh?t k? l?i SQL Server:
<date> <time>d?ch v? SPID # SqlDumpExceptionHandler: quá tr?nh # t?o ra ngo?i l? gây t? vong c0000005 EXCEPTION_ACCESS_VIOLATION. SQL Server ch?m d?t quá tr?nh này.</time></date>

GI?I PHÁP

D?ch v? gói thông tin cho SQL Server 2008

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:

968382Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho SQL Server 2008


CÁCH GI?I QUY?T KHÁC

Đ? làm vi?c xung quanh v?n đ? này, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:
  • Vô hi?u hoá ho?c th? ch? s? không gian trên c?t ki?u d? li?u không gian và xây d?ng l?i các ch? m?c sau khi phân tích DTA hoàn t?t.
  • Lo?i b? các truy v?n mà tài li?u tham kh?o các d? li?u không gian g? c?t và r?ng tài li?u tham kh?o các d? li?u không gian g? ch? s? kh?i lư?ng công vi?c đư?c s? d?ng b?i DTA.
Chú ýB?i thi?t k?, DTA không khuyên b?n nên ch? s? không gian trên không gian c?t cho các b?ng.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các ti?n ích DTA, truy c?p vào trang web MSDN sau đây:

Thông tin chung v? các ti?n ích DTA

Thu?c tính

ID c?a bài: 2588453 - L?n xem xét sau cùng: 22 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft SQL Server 2008 Developer
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise
  • Microsoft SQL Server 2008 Enterprise Evaluation
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2588453 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2588453

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com