Article ID: 2588492 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

תקציר

עדכון מצטבר 3 (CU3) KB 2588492 עבור Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) זמין להורדה מאתר ההורדות של Microsoft.

עדכון מצטבר זה הוא אוסף של תיקונים עבור Microsoft System Center Service Manager 2010 SP 1 הוא מחליף את עדכון מצטבר 2 (CU2) של SP1 ומכיל קבוצת-על של התיקונים המצויים ב-SP1 CU2. ניתן להחיל אותו על SP1 CU2 או ישירות על התקנת Service Manager 2010 SP1.

כלולים בעדכון זה תיקונים עבור הבעיות הבאות:
 • ייבוא ערכת ניהול: כאשר סוג נתונים הוא עשרוני לעיתים הנתון העשרוני הופך להיות מספר שלם
 • פגיעה בטבלה Type ManagementEntity בעת ייבוא סיומת סוג
 • עדכונים למאפיינים אינם מועברים קדימה אל DW אם עדכונים למופעים מתרחשים באותה טרנזקציה או ישירות לפני מחיקת המופע
 • מחבר AD אינו מכניס עדכונים חדשים
 • כאשר אתה יוצר CR חדש באמצעות טופס CR חדש, לחיצה על הלחצן 'החל' יוצרת לעתים רשומה כפולה
 • המסוף קופא מדי פעם בעת עדכון/יצירת אירוע ולחיצה על 'החל'
 • HealthService לא עוצר בסוף של עדכון SP1 DW אם פעולת התחל קודמת אורכת זמן רב מדי
 • בעת פתיחת מסוף SCSM במחשבי לקוח ובשרת Wunderbar דיווח אינו מופיע
 • צריכת CPU גבוהה ב- monitoringhost.exe כאשר אתה יוצר או מעדכן אירוע שמפעיל זרימת עבודה של דיווח

פתרון הבעיה

פרטי הורדה

עדכון מצטבר 3 עבור Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 זמין להורדה מאתר ההורדות של Microsoft:

כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד כעת את חבילת עדכון מצטבר 3 עבור Microsoft System Center Service Manager 2010 Service Pack 1.

לקבלת מידע נוסף על הורדת קבצי תמיכה של Microsoft, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:
119591 כיצד לקבל קבצי תמיכה של Microsoft משירותים מקוונים
Microsoft סרקה קובץ זה לאיתור וירוסים. Microsoft השתמשה בתוכנת איתור הווירוסים העדכנית ביותר שהייתה זמינה בתאריך פרסום הקובץ. הקובץ מאוחסן בשרתים מאובטחים המסייעים למנוע ביצוע שינויים בלתי מורשים בקובץ.

דרישות מערכת

System Center Service Manager 2010 Service Pack 1 (SP1) חייב להיות מותקן לפני התקנת עדכון מצטבר זה.

מידע על החלפה

עדכון מצטבר זה מחליף את העדכון המצטבר שלהלן:
2542118 תיאור של עדכון מצטבר 2 עבור System Center Service Manager 2010 Service Pack 1

פרטי התקנה

רכיבים שעליהם חל עדכון מצטבר זה

עדכון מצטבר זה חל על הרכיבים הבאים של Service Manager:
 • Service Manager Management Server (SM Server)
 • Data Warehouse Management Server (DW Server)
 • Service Manager Console

כיצד להתקין עדכון מצטבר זה

חשוב לפני התקנת עדכון מצטבר זה, מומלץ לבצע את הפעולות הבאות:
 1. בצע גיבוי של מסד הנתונים של ServiceManager, מסד הנתונים של DWDataMart, מסד הנתונים של DWRepository ומסד הנתונים של DWStagingAndConfig.
 2. גבה את מפתחות ההצפנה עבור SM Server ועבור DW Server.
שים לב לא ניתן להסיר את ההתקנה של עדכון מצטבר זה לאחר התקנתו.

כדי להתקין עדכון מצטבר זה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. צא מכל היישומים הקשורים למנהל השירות לפני שתחיל עדכון מצטבר זה. לדוגמה, צא מ-Service Manager Console, מהקישורים של Self-Service Portal ומכלי העריכה.
 2. הורד את העדכון המצטבר לתיקיית היעד.

  שים לב עדכון מצטבר זה מכיל הן את גירסת x86 והן את גירסת x64. הורד את הגירסה המתאימה עבור המערכת שלך.
 3. פתח את תיקיית היעד.
 4. לחץ לחיצה ימנית על הקובץ SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe או הקובץ SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe, ואז לחץ על הפעל כמנהל.
 5. קבל את תנאי רישיון התוכנה של Microsoft ולאחר מכן בצע את השלבים באשף ההתקנה.
 6. עבור Data Warehouse Management Server, עליך להפעיל ידנית את שירות System Center Management לאחר השלמת התקנת העדכון המצטבר.
חשוב אם לא התקנת את עדכון מצטבר 2 (CU2), דרוש צעד נוסף אם ייבאת בעבר חבילת ניהול מותאמת אישית המגדירה טבלת עובדות המכילה מאפיינים. במקרה זה, יהיה עליך לשדרג את חבילת הניהול המותאמת אישית. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. הגדל את הגירסה של ערכת הניהול.
 2. חתום מחדש את ערכת הניהול.
 3. ייבא מחדש את ערכת הניהול.

  המשימה MPSyncJob מסנכרנת אוטומטית את חבילת הניהול שיובאה מחדש עם מחסן הנתונים בסינכרון הבא, ותהליכי ההמרה המושפעים מתעדכנים.
במחשב שבו מותקן כלי העריכה של Service Manager, עדכן את חבילות הניהול בתיקייה Library של כלי העריכה. לשם כך, בצע את הפעולות הבאות:
 1. בדף ההורדה של העדכון המצטבר, הורד את הקובץ הבא אל המחשב המקומי שבו מותקן כלי העריכה:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. לחץ פעמיים על הקובץ KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe, והמתן לחילוץ הקבצים.
 3. אתר את התיקייה הבאה:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  שים לב לכאן חולצו הקבצים של ערכת הניהול.
 4. העתק את כל הקבצים מתיקייה זו אל התיקייה הבאה, תוך החלפת הקבצים הקיימים:
  Authoring Tool installation drive\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. אם כלי העריכה פועל, הפעל אותו מחדש כדי לטעון את ערכות הניהול המעודכנות.
שים לב אם לא תעדכן את חבילות הניהול בתיקייה Library של כלי העריכה, ואז תנסה מאוחר יותר לפתוח ערכת ניהול בכלי העריכה של Service Manager המפנה לחבילות הניהול המעודכנות הכלולות עם עדכון מצטבר זה, תתבקש לציין את המיקום של חבילות הניהול המעודכנות. תיבת הדו-שיח המוצגת עשויה להכיל את הטקסט הבא:
כלי עריכה של Service Manager
הפנייה אל ערכת ניהול שלא נמצאה:
[Name=Management Pack Name, Key Token=31bf3856ad364e35, Version=7.0.6555.101].
לחץ על אישור כדי לאתר אותה באופן ידני.

כיצד לאמת התקנה מוצלחת של עדכון מצטבר זה

שיטה 1
 1. ב'לוח הבקרה', פתח את תוכניות ותכונות.
 2. לחץ על הצג עדכונים מותקנים.
 3. הפריט הבא מופיע ברשימה:
  תיקון חם עבור Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  הערות
  • אם פועל במערכת SM Server, Self-Service Portal, או Service Manager Console, פריט זה מופיע תחת Microsoft System Center Service Manager.
  • אם פועל במערכת DW server, פריט זה מופיע תחת Microsoft System Center Service Manager DataWarehouse.
שיטה 2
הצג את קובצי היומן כדי לברר האם אירעה שגיאה כלשהי במהלך התקנת העדכון המצטבר. לשם כך, בדוק את קובצי יומן הרישום בתיקייה %temp%.

במחשב מבוסס x86, בדוק את קובצי היומן הבאים בתיקייה %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
במחשב מבוסס x64, בדוק את קובצי היומן הבאים בתיקייה %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

פרטי קובץ

עדכון מצטבר זה מתקין את הגירסה הבאה של הקבצים.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם קובץגירסהחל על
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Console, SM Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Server, Console
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM Server, DW Server
שים לב Service Manager Console יוריד את הקובץ הבא לפי הצורך:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
כדי לוודא עדכון קובץ זה, בצע את הפעולות הבאות:
 1. פתח את Service Manager Console.
 2. לחץ על Library, ואז לחץ על רשימות.
 3. בחר מאפיינים של רשימות כלשהן, לחץ על הוסף פריט, ואז לחץ על אישור.
 4. אתר את הפריט הבא:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  שים לב שומר המקום SMServerName מייצג את שם Service Manager Server שאליו מחובר המסוף.
ערכות ניהול
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם ערכת ניהולגירסת ערכת ניהול
Service Manager Library Management Pack7.0.6555.115
Service Manager Configuration Management Library7.0.6555.115

סטטוס

Microsoft אישרה כי מדובר בבעיה במוצרי Microsoft ששמותיהם מופיעים בסעיף 'חל על'.
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2588492 - Last Review: יום חמישי 01 דצמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
מילות מפתח 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com