Raksta ID: 2588492 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

?aj? lap?

KOPSAVILKUMS

Pakalpojumu p?rvaldnieka Microsoft System Center 2010 1. servisa pakotnes (SP1) kumulat?vais atjaunin?jums 3 (CU3) KB 2588492 ir pieejams lejupiel?dei Microsoft lejupiel?des vietn?.

?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum? ir sist?mas centra pakalpojumu p?rvaldnieka 2010 SP1 labojumu apkopojumi. Tas aizst?j kumulat?vo atjaunin?jumu 2 (CU2) un ietver virkni SP1 CU2 sniegto uzlabojumu. To var lietot SP1 CU2 vai tie?i pakalpojumu p?rvaldnieka 2010 SP1 instal??anai.

?aj? atjaunin?jum? ir labojumi par ??diem jaut?jumiem:
 • P?rvald?bas pakotnes import??ana: Kad datu tips ir decim?lda?a, da?reiz decim?lda?a k??st vesels skaitlis
 • Tipa ManagementEntity tabulu import??anas tipa papla?in?jumu korupcijas
 • Rekviz?tu atjaunin?jumi nav p?rvietoti tuv?k DW, ja atjaunin?jumi notiek eksempl?ra darb?bas laik? vai tie?i pirms eksempl?ra dz??anas.
 • Rekl?mas savienot?js nevar celt jaunus atjaunin?jumus
 • Kad veidojat jaunu CR, izmantojot jauno CR formu, pogas Lietot noklik??in??ana da?reiz izveido dubl?tu ierakstu.
 • Konsole neregul?ri sasalst, kad j?s atjaunin?t/rad?tu probl?mu un noklik??in?t lietot
 • HealthService nebeidzas ar SP1 DW atjaunin?jumu, ja iepriek??j? s?kuma darb?ba aiz?em p?r?k ilgu laiku
 • Atverot SCSM konsoles klienta datoru un serveri, p?rskata Wunderbar nepar?d?s
 • Augstu CPU monitoringhost.exe, izveidojot vai atjauninot probl?mu, kas izraisa pazi?ojumu darbpl?smas

RISIN?JUMS

Lejupiel?d?t inform?ciju

Pakalpojumu p?rvaldnieka Microsoft System Center 2010 1. servisa pakotnes kumulat?v? atjaunin?juma 3 apraksts ir pieejams lejupiel?dei Microsoft lejupiel?des vietn?:

Sak?aut ?o att?luI?pl?sti ?? paveiksl?l?
Lejupiel?d?t
Lejupiel?d?jiet pakalpojumu p?rvaldnieka Microsoft System Center 2010 1. servisa pakotnes kumulat?v? atjaunin?juma 3 aprakstu t?l?t.

Lai ieg?tu papildinform?ciju par Microsoft atbalsta failu lejupiel?di, noklik??iniet uz t?l?k nor?d?t? raksta numura un lasiet rakstu Microsoft zin??anu b?z?.
119591 Microsoft atbalsta failu ieg??ana no tie?saistes pakalpojumiem
Korpor?cija Microsoft ir p?rbaud?jusi, vai ?aj? fail? nav v?rusu. Korpor?cija Microsoft izmantoja jaun?ko v?rusu noteik?anas programmat?ru, k?da bija pieejama faila izlik?anas datum?. Fails tiek glab?ts serveros ar paaugstin?tu dro??bu, t?d?j?di nodro?inot aizsardz?bu pret faila neautoriz?tu izmai?u veik?anu.

Sist?mas pras?bas

Lai instal?tu ?o kumulat?vo atjaunin?jumu, j?b?t instal?tai pakalpojumu p?rvaldnieka Microsoft System Center 2010 1. servisa pakotnei (SP1).

Aizst??anas inform?cija

Kumulat?vais atjaunin?jums aizst?j ??du kumulat?vo atjaunin?jumu:
2542118 Pakalpojumu p?rvaldnieka Microsoft System Center 2010 1. servisa pakotnes kumulat?v? atjaunin?juma 2 apraksts

Instal??anas inform?cija

Komponenti, kas ir piem?roti ?im kumulat?vajam atjaunin?jumam

?is kumulat?vais atjaunin?jums ir lietojams ??diem pakalpojuma p?rvaldnieka komponentiem:
 • P?rvald?bas servera pakalpojumu p?rvaldnieks (SM Server)
 • Datu noliktavu p?rvald?bas serveris (DW serveris)
 • Pakalpojumu p?rvaldnieka konsole

K? instal?t ?o kumulat?vo atjaunin?jumu

Svar?giPirms instal?jiet ?o kumulat?vo atjaunin?jumu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k:
 1. Dubl?jiet ServiceManager datu b?zi, DWDataMart datu b?zi, DWRepository datu b?zi un DWStagingAndConfig datu b?zi.
 2. Dubl?jiet SM servera un DW servera ?ifr??anas atsl?gas.
Piez?me?o kumulat?vo atjaunin?jumu nevar atinstal?t p?c t? instal??anas.

Lai instal?tu ?o kumulat?vo atjaunin?jumu, r?kojieties, k? nor?d?ts t?l?k:
 1. Izejiet visas pakalpojumu p?rvaldnieka saist?t?s lietojumprogrammas, pirms lietojat ?o kumulat?vo atjaunin?jumu. Piem?ram, izejiet Service Manager konsoli, pa?apkalpo?an?s port?lu saites un autoriz??anas r?ku.
 2. Lejupiel?d?jiet kumulat?vo atjaunin?jumu uz m?r?a mapi.

  Piez?me?is kumulat?vais atjaunin?jums satur gan versiju x86, gan versiju x64. Lejupiel?d?jiet atbilsto?o versiju sist?mai.
 3. Atveriet m?r?a mapi.
 4. Ar labo pogu noklik??iniet uz faila CSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe vai uz faila SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe un tad noklik??iniet uz izv?lnes Palaist k? administratoram.
 5. Akcept?jiet Microsoft programmat?ras licences noteikumus un p?c tam izpildiet instal??anas veidni, r?kojoties, k? nor?d?ts t?l?k.
 6. Datu noliktavas p?rvald?bas serverim manu?li j?start? sist?mas centra p?rvald?bu p?c tam, kad kumulat?v? atjaunin?juma instal??ana ir pabeigta.
Svar?giJa kumulat?vais atjaunin?jums 2 (CU2) nav instal?ts, ir nepiecie?ama papildus r?c?ba, ja iepriek? import?j?t piel?gotu p?rvald?bas pakotni, kura nosaka faktu tabulu, kas ietver rekviz?tus. ?aj? gad?jum? jums ir j?atjaunina piel?gotu p?rvald?bas pakotni. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
 1. Palielin?t p?rvald?bas pakotnes versiju.
 2. Aizz?mogot p?rvald?bas pakotni.
 3. Import?t no jauna p?rvald?bas pakotnes.

  MPSyncJob darbs autom?tiski sinhroniz? no jauna import?to p?rvald?bas pakotni uz datu noliktavu n?kamaj? sinhroniz?cij? un ietekm?t?s transform?cijas proced?ras tiek atjaunin?tas.
Dator?, kam ir instal?ts pakalpojumu p?rvaldnieka autor??anas r?ks, atjauniniet autor??anas r?ka bibliot?kas map? eso?o p?rvald?bas pakotni. Lai to izdar?tu, veiciet t?l?k nor?d?t?s darb?bas:
 1. Kumulat?v? atjaunin?juma lejupiel?des lap?, lejupiel?d?jiet t?l?k nor?d?to failu lok?laj? dator?, kur? ir instal?ts autor??anas r?ks.
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Veiciet dubultklik??i uz KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe failu un p?c tam uzgaidiet, kad tiks ieg?ts fails.
 3. Atrodiet ?o mapi:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Piez?me ?eit tika ieg?ts p?rvald?bas pakotnes fails.
 4. Kop?t visus failus no ??s mapes uz mapi, nomainot eso?os failus:
  Autor??anas r?ku instal??anas disku\Program Files (x86) \Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Ja autor??anas r?ks darbojas, restart?jiet to, lai iel?d?tu atjaunin?t?s p?rvald?bas pakotnes.
Piez?meJa j?s neatjaunosit autor??anas r?ka bibliot?kas map? eso??s p?rvald?bas pakotnes un tad v?l?k m??in?sit atv?rt p?rvald?bas pakotni pakalpojumu p?rvaldnieka autor??anas r?k?, kas satur nor?des uz atjaunotaj?m p?rvald?bas pakotn?m, kuras ir iek?autas ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?, jums nekav?joties vajadz?s noteikt atjaunoto p?rvald?bas pakot?u atra?an?s vietu. Dialoglodzi??, kas tiek par?d?ts, var b?t iek?auts ??ds teksts:
Pakalpojumu p?rvaldnieka autor??anas r?ks
Atsauce uz p?rvald?bas pakotni nav atrasta:
[Nosaukums = p?rvald?bas pakotnes nosaukumu, atsl?gas pilnvara 31bf3856ad364e35 versija=7.0.6555.101].
Noklik??iniet uz OKlai to manu?li atrastu.

K? p?rbaud?t veiksm?gu instal??anu ?aj? kumulat?vaj? atjaunin?jum?

metode 1
 1. Vad?bas panel? atveriet Programmas un l?dzek?i.
 2. Noklik??iniet uz Skat?t instal?tos atjaunin?jumus.
 3. Sarakst? ir uzskait?ti t?l?k nor?d?tie objekti:
  Microsoft sist?mu centra pakalpojumu p?rvaldnieka (KB2588492)Labojumfails
  Piez?mes
  • Ja sist?m? darbojas serveris SM, patst?v?gi izmantojam? pakalpojuma port?ls vai pakalpojuma p?rvaldnieka konsole, ?is vienums tiek par?d?ts zem pakalpojumu p?rvaldnieka Microsoft System Center.
  • Ja sist?m? darbojas DW serveris, ?is vienums tiek par?d?ts zem pakalpojumu p?rvaldnieka Microsoft System Center DataWarehouse.
Metode 2
Skatiet ?urn?la failus, lai noteiktu, vai kumulat?v? atjaunin?juma instal?cijas laik? nerad?s k?da k??da. Lai to izdar?tu, p?rbaudiet ?urn?la failus map? % temp %.

Izmantojot sist?mu, kas balst?ta uz versijas x86, p?rbaudiet ?os ?urn?la failus map? %temp %:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
Izmantojot sist?mu, kas balst?ta uz versijas x64, p?rbaudiet ?os ?urn?la failus map? %temp %:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Faila inform?cija

kumulat?vais atjaunin?jums instal? ??du failu versiju.
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
Faila nosaukumsVersijaAttiecas uz:
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW Serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Konsole, SM Serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM Serveris, DW Serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM Serveris, DW Serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.ad.dll7.0.6555.128SM Serveris, DW Serveris
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM Serveris, Konsole
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM Serveris, Konsole
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM Serveris, DW Serveris
Microsoft.Mom.SDK.Authorization.dll7.0.6555.128SM Serveris, DW Serveris
Piez?me ?is fails ir lejupiel?d?ts izmantojot pakalpojumu p?rvaldnieka konsoli, k? nepiecie?ams:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Lai apstiprin?tu, ka ?is fails ir atjaunin?ts, r?kojieties ??di:
 1. Atveriet pakalpojumu p?rvaldnieka konsoli.
 2. Noklik??iniet uz izv?lnes Bibliot?ka un p?c tam noklik??iniet uz izv?lnes Saraksti.
 3. Atlasiet jebkurus izv?lnesSaraksti rekviz?tus, noklik??iniet uz izv?lnes Pievienot vienumu, un p?c tam noklik??iniet uz izv?lnes Labi.
 4. Atrodiet t?l?k nor?d?to:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Piez?me Vietturis SMServerName nor?da pakalpojumu p?rvaldnieka servera nosaukumu, kam ir pievienota konsole.
P?rvald?bas pakotnes
Sak?aut ?o tabuluIzv?rst ?o tabulu
P?rvald?bas pakotnes nosaukumsP?rvald?bas pakotnes versija
Pakalpojumu p?rvaldnieka bibliot?ku p?rvald?bas pakotnes7.0.6555.115
P?rvald?bas pakalpojumu p?rvaldnieka konfigur?cijas bibliot?ka7.0.6555.115

STATUSS

Korpor?cija Microsoft ir apstiprin?jusi, ka ?? probl?ma attiecas uz Microsoft produktiem, kas ir nor?d?ti sada?? ?Attiecas uz?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2588492 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: ceturtdiena, 2011. gada 1. decembris - P?rskat??ana: 1.0
ATTIECAS UZ:
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
Atsl?gv?rdi: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com