Identifikator ?lanka: 2588492 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Na ovoj stranici

REZIME

Kumulativnu ispravku 3 (CU3) KB 2588492 za Microsoft System Center Service Manager 2010 servisni paket 1 (SP1) mo?ete preuzeti sa Veb lokacije Microsoft Download.

Ova kumulativna ispravka predstavlja zbirku ispravki za System Center Service Manager 2010 SP1. Ova ispravka zamenjuje kumulativnu ispravku 2 (CU2) za SP1 i sadr?i nadskup ispravki iz paketa CU2 za SP1. Ova kumulativna ispravka se mo?e primeniti na CU2 za SP1 ili direktno na instalaciju programa Service Manager 2010 SP1.

Ovaj paket sadr?i ispravke za slede?e probleme:
 • Uvoz paketa za upravljanje: Kada su podaci prikazani u decimalnom formatu, decimalni broj ponekad mo?e postati ceo broj
 • O?te?enje Type ManagementEntity tabele prilikom uvoza oznake tipa datoteke
 • Ispravke za svojstva ne prosle?uju se u skladi?te podataka ako se ispravke za instance javljaju u istoj transakciji ili odmah pre brisanja instance
 • Za AD konektor nisu predstavljene nove ispravke
 • Kada kreirate novi CR pomo?u novog CR obrasca, mogu biti kreirani dupli zapisi ako kliknete na dugme ?Primeni?
 • Konzola se povremeno blokira kada a?urirate/kreirate incident i kliknete na dugme ?Primeni?
 • HealthService se ne zaustavlja na kraju SP1 DW ispravke ako prethodna radnja traje predugo
 • Kada otvorite SCSM konzolu na klijentskom ra?unaru i serveru, Reporting Wunderbar se ne prikazuje
 • Dolazi do velike iskori??enosti procesora u datoteci monitoringhost.exe prilikom kreiranja ili a?uriranja incidenta ?to pokre?e tok posla sa obave?tenjima

RE?ENJE

Informacije o preuzimanju

Kumulativnu ispravku 3 za Microsoft System Center Service Manager 2010 servisni paket 1 mo?ete preuzeti sa Veb lokacije Microsoft Download:

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite kumulativnu ispravku 3 za program Microsoft System Center Service Manager servisni paket 1.

Da biste dobili vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka podr?ke, kliknite na slede?i broj ?lanka da biste ga prikazali u Microsoft bazi znanja:
119591 Preuzimanje Microsoft datoteka podr?ke putem usluga na mre?i
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa unapre?enom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Sistemski zahtevi

Potreban vam je program System Center Service Manager 2010 servisni paket 1 (SP1) da biste mogli da instalirate ovu kumulativnu ispravku.

Informacije o zameni

Ova kumulativna ispravka menja slede?u kumulativnu ispravku:
2542118 Opis kumulativne ispravke 2 za program System Center Service Manager 2010 servisni paket 1

Informacije o instalaciji

Komponente na koje se ova kumulativna ispravka primenjuje

Ova kumulativna ispravka se primenjuje na slede?e komponente:
 • Server za upravljanje upravlja?em usluga (SM server)
 • Server za upravljanje skladi?tem podataka (DW server)
 • Konzola upravlja?a uslugama

Instaliranje kumulativne ispravke

Va?no Pre nego ?to instalirate ovu kumulativnu ispravku, preporu?ujemo da obavite slede?e korake:
 1. Kreirajte rezervnu kopiju slede?ih baza podataka: ServiceManager, DWDataMart, DWRepository i DWStagingAndConfig.
 2. Kreirajte rezervnu kopiju klju?eva za ?ifrovanje za SM server i DW server.
Napomena Ovu kumulativnu ispravku ne mo?ete da deinstalirate nakon instalacije.

Da biste instalirali kumulativnu ispravku, sledite ove korake:
 1. Zatvorite sve aplikacije koje koriste upravlja? uslugama pre nego ?to primenite ovu kumulativnu ispravku. Na primer, zatvorite konzolu upravlja?a uslugama, veze ka samouslu?nim portalima i alatku za kreiranje.
 2. Preuzmite kumulativnu ispravku u izabranu fasciklu.

  Napomena Ova kumulativna ispravka obuhvata 86-bitnu i 64-bitnu verziju. Preuzmite odgovaraju?u verziju za svoj sistem.
 3. Otvorite ciljnu fasciklu:
 4. Kliknite desnim tasterom mi?a na datoteku SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe ili SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe, a zatim izaberite stavku Pokreni kao administrator.
 5. Prihvatite uslove licenciranja za Microsoft softver, a zatim obavite instalaciju prate?i korake iz ?arobnjaka za instalaciju.
 6. Ako koristite server za upravljanje skladi?tem podataka, ru?no pokrenite uslugu System Center Management nakon instalacije kumulativne ispravke.
Va?no U slu?aju da niste instalirali kumulativnu ispravku 2 (CU2), potrebno je da obavite jo? jedan korak ako ste prethodno preuzeli prilago?eni paket za upravljanje koji defini?e tabelu sa svojstvima. U tom slu?aju, potrebno je da nadogradite prilago?eni paket za upravljanje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Preuzmite paket za upravljanje novije verzije.
 2. Pripremite za isporuku paket za upravljanje.
 3. Ponovo preuzmite paket za upravljanje.

  MPSyncJob zadatak ?e zatim automatski sinhronizovati ponovo preuzeti paket za upravljanje sa skladi?tem podataka prilikom naredne sinhronizacije, a procedure transformisanja bi?e a?urirane.
Na ra?unaru na kojem je instalirana alatka za kreiranje upravlja?a uslugama, pakete za upravljanje a?urirajte u fascikli ?Biblioteka? alatke za kreiranje. Da biste to uradili, sledite ove korake:
 1. Sa stranice za preuzimanje kumulativne ispravke preuzmite slede?u datoteku na ra?unar na kojem je instalirana alatka za kreiranje:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Dvaput kliknite na datoteku KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe, a zatim sa?ekajte da se datoteke izdvoje.
 3. Prona?ite slede?u fasciklu:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Napomena Datoteke paketa za upravljanje ?e biti sme?tene u ovu datoteku nakon izdvajanja.
 4. Kopirajte sve datoteke iz te fascikle u slede?u fasciklu da biste zamenili postoje?e datoteke:
  Instalaciona disk jedinica alatke za kreiranje\Program Files (x86)\Microsoft System Center\Service Manager 2010 Authoring\Library\
 5. Ako je alatka za kreiranje pokrenuta, ponovo je pokrenite da biste u?itali a?urirane pakete za upravljanje.
Napomena Ako ne a?urirate pakete za upravljanje u fascikli ?Biblioteka? alatke za kreiranje, a zatim kasnije poku?ate da otvorite paket za upravljanje u alatki za kreiranje upravlja?a uslugama koja koristi kao kao referencu a?urirane pakete iz ove kumulativne ispravke, od vas ?e biti zatra?eno da navedete lokaciju na kojoj se paketi za upravljanje nalaze. Dijalog koji se bude pojavio mo?e da sadr?i slede?i tekst:
Alatka za kreiranje upravlja?a uslugama
Referentni paket za upravljanje nije prona?en:
[Naziv = naziv paketa za upravljanje, token klju?a =3 1bf3856ad364e35, verzija = 7.0.6555.101].
Kliknite na dugme U redu da biste sami prona?li paket.

Potvrda uspe?ne instalacije kumulativne ispravke

1. metod
 1. Na kontrolnoj tabli izaberite stavku Programi i funkcije.
 2. Izaberite stavku Prika?i instalirane ispravke.
 3. U liste ?e biti prikazana slede?a stavka:
  Hitna ispravka za Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Napomene
  • Ako sistem koristi SM server, samouslu?ni portal ili konzolu upravlja?a uslugama, ova stavka ?e biti prikazana ispod programa Microsoft System Center Service Manager.
  • Ako sistem koristi DW server, ova stavka ?e biti prikazana ispod Microsoft System Center Service Manager skladi?ta podataka.
2. metod
Proverite u datotekama evidencije da li je do?lo do neke gre?ke tokom instalacije kumulativne ispravke. Da biste ovo uradili, pregledajte datoteke evidencije u fascikli %temp% folder.

U 86-bitnom sistemu, pregledajte slede?e datoteke evidencije u fascikli %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
U 64-bitnom sistemu, pregledajte slede?e datoteke evidencije u fascikli %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Informacije o datoteci

Ova kumulativna ispravka instalira slede?e verzije datoteka.
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzijaOdnosi se na
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128DW server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Konzola, SM server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128SM server, DW server
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128SM server, DW server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128SM server, DW server
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101SM server, konzola
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101SM server, konzola
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128SM server, DW server
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128SM server, DW server
Napomena Konzola upravlja?a uslugama preuzima slede?u datoteku po potrebi:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
Da biste proverili da li je ova datoteka a?urirana, pratite slede?e korake:
 1. Otvorite konzolu upravlja?a uslugama.
 2. Izaberite stavku Biblioteka, a zatim izaberite Liste.
 3. Izaberite neko svojstvo u listi Liste, kliknite na dugme Dodaj stavku, a zatim kliknite na dugme U redu.
 4. Prona?ite slede?e:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Napomena ?uvar mesta SMServerName predstavlja ime servera upravlja?a uslugama na koji je konzola povezana.
Paketi za upravljanje
Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Naziv paketa za upravljanjeVerzija paketa za upravljanje
Paket za upravljanje bibliotekom upravlja?a uslugama7.0.6555.115
Biblioteka za upravljanje konfiguracijom upravlja?a uslugama7.0.6555.115

STATUS

Korporacija Microsoft je potvrdila da je ovo problem kod Microsoft proizvoda navedenih u odeljku ?Odnosi se na?.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2588492 - Poslednji pregled: 1. decembar 2011. - Revizija: 1.0
ODNOSI SE NA:
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
Klju?ne re?i: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com