M ta v Ban cp nht Tich luy 3 danh cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Goi Dich vu 1

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2588492 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Ban cp nht Tich luy 3 (CU3) KB 2588492 danh cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) hin co sn tai xung t trang web Tai xung cua Microsoft.

Ban cp nht tich luy nay la tp hp cac ban sa li danh cho System Center Service Manager 2010 SP1. Ban cp nht nay thay th Ban cp nht Tich luy 2 (CU2) SP1 va co cha mt tp hp ln cac ban sa li c cung cp CU2 SP1. Co th ap dung ban cp nht nay cho CU2 SP1 hoc ap dung trc tip cho mt lt cai t Service Manager 2010 SP1.

Ban c?p nh?t ny bao gm b?n s?a l?i cho cc v?n ? sau:
 • Nhp Gi Quan ly: Khi mt loai d liu inh dang thp phn, i khi gia tri thp phn tr thanh s nguyn
 • Hong Bang Thc th Quan ly Loai (Type ManagementEntity) khi nhp mt phn m rng cua loai
 • Ban cp nht cho cac thuc tinh khng c mang sang DW nu ban cp nht cho cac phin ban tc thi xay ra trong cung mt giao dich hoc ngay trc khi xoa ban ng dung tc thi
 • ?u n?i AD khng mang trong b?n c?p nh?t m?i
 • Khi ban tao mt CR mi bng cach s dung mu CR mi, vic bm vao nut Ap dung i khi se tao ra mt ban ghi trung lp
 • Thinh thoang, ban i?u khi?n bi ng bng khi b?n c?p nh?t/t?o ra s? c? v bm vo p d?ng
 • Dich vu Khc phuc S c (HealthService) khng dng cui qua trinh cp nht DW SP1 nu thao tac khi ng trc din ra qua lu
 • Khi m ban iu khin SCSM trn cac may khach va may chu, Reporting Wunderbar (Thanh bao cao S c) khng xut hin
 • Nhiu tai nguyn CPU trong tp monitoringhost.exe khi ban tao hoc cp nht mt s c kich hoat mt lung cng vic thng bao

GI?I PHP

Thng tin tai xung

Ban cp nht Tich luy 3 danh cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Goi Dich vu 1 hin co sn tai xung t trang web Tai xung cua Microsoft:

Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
Tai xung
Tai xung goi Ban cp nht Tich luy 3 danh cho Microsoft System Center Service Manager 2010 Goi Dich vu 1 ngay by gi.

bit thm thng tin v? cach t?i xu?ng cac tp h? tr Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

Yu cu h thng

Ban phai cai t sn System Center Service Manager 2010 Goi Dich vu 1 (SP1) cai t ban cp nht tich luy nay.

Thng tin thay th

Ban cp nht tich luy nay thay th cho ban cp nht tich luy sau y:
2542118 M ta v Ban cp nht Tich luy 2 danh cho System Center Service Manager 2010 Goi Dich vu 1

Thng tin cai t

Cac cu phn ban cp nht tich luy nay ap dung

Ban cp nht tich luy nay ap dung cho cac cu phn Trinh quan ly Dich vu sau y:
 • May chu Qu?n l? Trinh quan ly Dich vu (May chu SM)
 • My ch? Qu?n l? Kho D? li?u (May chu DW)
 • Ban iu khin Trinh qu?n l? Dich vu

Cach cai t ban cp nht tich luy nay

Quan trong Trc khi ban cai t ban cp nht tich luy nay, chung ti khuyn ban nn lam theo cac bc sau y:
 1. Sao lu c s d liu ServiceManager, c s d liu DWDataMart, c s d liu DWRepository va c s d liu DWStagingAndConfig.
 2. Sao lu cac khoa ma hoa cho May chu SM va cho May chu DW.
Chu y Khng th d cai t ban cp nht tich luy nay sau khi ban cai t no.

cai t ban cp nht tich luy nay, lam theo cac bc sau:
 1. Thoat khoi tt ca cac ng dung co lin quan n Trinh quan ly Dich vu trc khi ban ap dung ban cp nht tich luy nay. Vi du: thoat khoi Ban iu khin Trinh quan ly Dich vu, cac lin kt Cng t Phuc vu va cng cu bin soan.
 2. T?i b?n c?p nh?t tch l?y xung m?t cp ch.

  Chu y Ban cp nht tich luy nay co cha ca phin ban x86 va phin ban x64. Tai xung phin b?n thch h?p cho h? th?ng c?a b?n.
 3. M? cp ch.
 4. Bm chut phai vao tp SCSM2010SP1_CU_KB2588492_i386_7.0.6555.128_EN.exe hoc tp SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.exe ri bm Chay vi t cach quan tri vin.
 5. Chp nhn iu khoan Cp phep Phn mm cua Microsoft, sau o lam theo cac bc trong thut sy cai t.
 6. i vi May chu Quan ly Kho D liu, ban phai khi ng dich vu Quan ly Trung tm H thng theo cach thu cng sau khi cai t xong ban cp nht tich luy.
Quan trong Nu ban cha cai t Ban cp nht Tich luy 2 (CU2), ban cn phai thc hin thm mt bc nu trc o ban a nhp goi quan ly tuy chinh xac inh mt bang d liu thc t co cha cac thuc tinh. Trong trng hp nay, ban phai nng cp goi quan ly tuy chinh. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Tng phin ban goi qu?n l?.
 2. ong du lai goi qu?n l?.
 3. Nhp lai goi qu?n l?.

  Khi o lnh MPSyncJob se t ng ng b hoa goi quan ly a nhp lai vi kho d liu vao ln ng b hoa tip theo, va quy trinh bin i bi anh hng c cp nht.
Trn may tinh a cai t Cng cu Bin soan Trinh quan ly Dich vu, hay cp nht cac goi quan ly trong cp Th vin cua Cng cu Bin soan. thc hin vic nay, lam theo cac bc sau:
 1. Trn trang tai xung ban cp nht tich luy, tai tp sau y v may tinh cuc b a cai t Cng cu Bin soan:
  KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe
 2. Bm up chut vao tp KB2588492_MPLibraryUpdate_AuthoringTool.exe, sau o i cac tp c giai nen.
 3. inh vi cp sau:
  %SystemDrive%\Microsoft System Center\Service Manager 2010\hotfix_KB2588492\AuthoringToolMPUpdate
  Chu y y la ni cac tp cua goi quan ly c giai nen.
 4. Sao chep tt ca cac tp t cp o sang cp sau y, thay th cac tp hin co:
  ia cai t Cng cu Bin soan\Tp Chng trinh (x86)\Trung tm H thng Microsoft\Bin soan Service Manager 2010\Th vin\
 5. Nu Cng cu Bin soan ang chay, hay khi ng lai cng cu o tai cac goi quan ly a cp nht.
Chu y Nu ban khng cp nht cac goi quan ly trong cp Th vin cua Cng cu Bin soan, va sau o ban c m mt goi quan ly trong Cng cu Bin soan Trinh quan ly Dich vu tham chiu cac goi quan ly a cp nht i kem vi ban cp nht tich luy nay, ban se c nhc chi inh vi tri cua cac goi quan ly a cp nht. Hp thoai c hin thi co th cha ni dung sau y:
Cng c? Bin soan Trinh quan ly Dich vu
Khng t?m th?y goi qu?n l? c tham chiu:
[Tn=Tn Goi Quan ly, Ma thng bao Khoa=31bf3856ad364e35, Phin ban=7.0.6555.101].
B?m vo OK ? ?nh v? goi theo cach thu cng.

Cach kim chng cai t thanh cng ban cp nht tich luy nay

Phng phap 1
 1. Trong Pa-nen iu khin, m Chng trinh va Tinh nng.
 2. Bm Xem cac ban cp nht a cai t.
 3. M?c sau y ?c li?t k:
  Hotfix danh cho Microsoft System Center Service Manager (KB2588492)
  Chu y
  • Nu h thng ang chay May chu SM, Cng t Phuc vu hoc Ban iu khin Trinh quan ly Dich vu, thi muc nay xut hin trong Microsoft System Center Service Manager.
  • Nu h thng ang chay may chu DW, muc nay se xut hin trong Kho d liu Microsoft System Center Service Manager.
Phng phap 2
Xem cac tp nht ky xac inh xem co xay ra li nao trong khi cai t ban cp nht tich luy hay khng. thc hin vic nay, hay kim tra cac tp nht ky trong cp %temp%.

Trn h thng da trn x86, hay kim chng cac tp nht ky sau y trong cp %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_x86_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01
Trn h thng da trn x64, hay kim chng cac tp nht ky sau y trong cp %temp%:
 • SCSM2010SP1_CU_KB2588492_AMD64_7.0.6555.128_EN.msp.0.log
 • SCSMPatcherSetupWizard01

Thng tin tp

Ban cp nht tich luy nay cai t phin ban sau y cua cac tp.
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin banAp dung cho
Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.Server.dll7.0.6555.128May chu DW
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll7.0.6555.115Ban iu khin, May chu SM
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessLayer.dll7.0.6555.128May chu SM, May chu DW
Microsoft.EnterpriseManagement.DataAccessService.Core.dll7.0.6555.128May chu SM, May chu DW
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.Connector.AD.dll7.0.6555.128May chu SM, May chu DW
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Console.exe7.0.6555.128May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.SdkDataAccess.dll7.0.6555.128May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.ConfigurationManagement.Forms.dll7.0.6555.115May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ConsoleFramework.dll7.0.6537.101May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Controls.dll7.0.6537.101May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ExtendedControls.dll7.0.6537.101May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.FormsInfra.dll7.0.6537.101May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.Foundation.dll7.0.6537.101May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.ViewFramework.dll7.0.6537.101May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.EnterpriseManagement.UI.WpfViews.dll7.0.6537.101May chu SM, Ban iu khin
Microsoft.Mom.ImplicitUserRoleAdministratorDataSourceModule.dll7.0.6555.128May chu SM, May chu DW
Microsoft.Mom.Sdk.Authorization.dll7.0.6555.128May chu SM, May chu DW
Chu y Tp sau y c Ban iu khin Trinh quan ly Dich vu tai xung khi cn:
Microsoft.EnterpriseManagement.ServiceManager.UI.Authoring.dll
xac nhn rng tp nay c cp nht, hay lam theo cac bc sau:
 1. M? Bn i?u khi?n Trinh quan ly D?ch v?.
 2. B?m vo Th vi?n, sau bm Danh sach.
 3. Chon thuc tinh Danh sach bt ky, bm vao Thm muc, sau o bm OK.
 4. inh vi tp sau:
  %UserProfile%\AppData\Local\Microsoft\System Center Service Manager 2010\SMServerName\ 7.0.6555.101
  Chu y Trinh gi ch SMServerName th hin tn cua May chu Trinh quan ly Dich vu kt ni vi Ban iu khin.
Goi quan ly
Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn goi qu?n l?Phin ban goi qu?n l?
Goi Quan ly Th vin Trinh qu?n l? D?ch v?7.0.6555.115
Th vin Quan ly Cu hinh Trinh qu?n l? D?ch v?7.0.6555.115

T?NH TR?NG

Microsoft ? xc nh?n y l s? c? trong cac s?n ph?m c?a Microsoft c lit k trong phn "p dung cho".

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2588492 - L?n xem xt sau cng: 01 Thang Mi Hai 2011 - Xem xt l?i: 2.0
p d?ng
 • Microsoft System Center Service Manager 2010
T? kha:
kbqfe kbhotfixserver kbfix atdownload kbexpertiseadvanced kbpubtypekc KB2588492

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com