MS11-083: פגיעות בפרוטוקול TCP/IP עלולה לאפשר ביצוע קוד מרחוק: 8 בנובמבר, 2011

תרגומי מאמרים תרגומי מאמרים
Article ID: 2588516 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

On This Page

מבוא

Microsoft פרסמה את עלון אבטחה מס' MS11-083. כדי להציג את עלון האבטחה המלא, בקר באחד מאתרי האינטרנט הבאים של Microsoft:

כיצד להשיג עזרה ותמיכה עבור עדכון אבטחה זה

עבור משתמשים ביתיים, תמיכה ללא תשלום זמינה על-ידי חיוג 1-866-PCSAFETY בארה"ב ובקנדה
(בקר בדף זה למציאת מספר הטלפון המקומי)
או על-ידי פנייה לנציגות Microsoft המקומית. לקבלת מידע אודות אופן הפנייה לנציגות Microsoft המקומית לתמיכה בבעיות עם עדכוני אבטחה, בקר באתר האינטרנט של התמיכה הבינלאומית של Microsoft:
http://support.microsoft.com/common/international.aspx?ln=he&rdpath=4
לקוחות מצפון אמריקה יכולים גם לקבל גישה מיידית לתמיכה בלתי מוגבלת ללא תשלום בדואר אלקטרוני או לתמיכה בלתי מוגבלת באמצעות שיחת צ'אט אישית על-ידי ביקור באתר האינטרנט הבא של Microsoft:
http://support.microsoft.com/oas/default.aspx?&prid=7552
עבור לקוחות ארגוניים, תמיכה בעדכוני אבטחה זמינה באמצעות אנשי הקשר הרגילים של התמיכה.

מידע נוסף

אודות עדכון אבטחה זה

מידע על הפעלה מחדש

יש להפעיל את המחשב מחדש לאחר התקנת עדכון אבטחה זה.

מידע על הסרה

כדי להסיר התקנה של עדכון שהותקן על-ידי WUSA, לחץ על לוח הבקרה ולאחר מכן לחץ על אבטחה. תחת Windows Update, לחץ על הצג עדכונים מותקנים ולאחר מכן בחר מתוך רשימת העדכונים.

מידע על החלפה של עדכון אבטחה

עדכון אבטחה זה מחליף את עדכון האבטחה שלהלן:
2563894 MS11-064: פגיעויות במחסנית TCP/IP עלולות לגרום למניעת שירות: 9 באוגוסט, 2011

פרטי קובץ

הגירסה האנגלית (ארה"ב) של תיקון חם זה מתקינה קבצים הכוללים את התכונות המפורטות בטבלאות הבאות. התאריכים והשעות המתייחסים לקבצים הללו רשומים לפי זמן אוניברסלי מתואם (UTC). התאריכים והשעות עבור קבצים אלה במחשב המקומי שלך מוצגים בזמן המקומי, עם הפרש שעון הקיץ (DST) הנוכחי שלך. בנוסף, התאריכים והשעות עשויים אף להשתנות בעת ביצוע פעולות מסוימות על קבצים.
הערות על מידע אודות קבצים של Windows Vista ו-Windows Server 2008
חשובתיקונים חמים של Windows Vista ותיקונים חמים של Windows Server 2008 נכללים באותן חבילות. עם זאת, רק "Windows Vista" רשום בדף בקשת התיקון החם. כדי לבקש כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows Vista" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, SR_Level (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גרסת הקובץ כמוצב בטבלה הבאה.

  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצרSR_Levelענף שירות
  6.0.6000.20xxxWindows VistaRTMLDR
  6.0.6001.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP1LDR
  6.0.6002.22xxxWindows Vista ו- Windows Server 2008SP2LDR
 • Service Pack 1 משולב בגירסת ההפצה המקורית של Windows Server 2008. לכן, קבצי אבני הדרך של RTM חלים רק על Windows Vista. קבצי אבני דרך של RTM כוללים את מספר הגירסה 6.0.0000.xxxxx .
 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008". קובצי MUM וקובצי MANIFEST, וקובצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים מאוד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816030,72008-Dec-200917:26x86
Tcpipreg.sys6.0.6002.2271931,23220-Sep-201113:44x86
Tcpip.sys6.0.6002.18519905,08820-Sep-201121:02x86
Tcpip.sys6.0.6002.22719913,28020-Sep-201121:02x86
לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816040,44808-Dec-200917:55x64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2271940,44820-Sep-201114:04x64
Tcpip.sys6.0.6002.185191,426,30420-Sep-201121:06x64
Tcpip.sys6.0.6002.227191,423,74420-Sep-201121:06x64
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Tcpipreg.sys6.0.6002.1816079,36008-Dec-200917:51IA-64
Tcpipreg.sys6.0.6002.2271980,89620-Sep-201114:05IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.185192,953,08820-Sep-201121:00IA-64
Tcpip.sys6.0.6002.227192,968,96020-Sep-201121:00IA-64
הערות על מידע אודות קבצים של Windows 7 ו-Windows Server 2008 R2
חשובתיקונים חמים של Windows 7 ותיקונים חמים של Windows Server 2008 R2 נכללים באותן חבילות. עם זאת, תיקונים חמים בדף בקשת התיקון החם רשומים תחת שתי מערכות ההפעלה. כדי לבקש את חבילת התיקון החם החלה על מערכת הפעלה אחת או שתיים, בחר את התיקון החם הרשום תחת "Windows 7/Windows Server 2008 R2" בדף. התייחס תמיד לסעיף "חל על" במאמרים כדי לקבוע את מערכת ההפעלה שעבורה מתאים כל תיקון חם.
 • ניתן לזהות את הקבצים החלים על מוצר, אבן דרך (RTM, SPn) וענף שירות (LDR, GDR) ספציפיים על-ידי בדיקת מספרי גירסת הקובץ כמוצג בטבלה הבאה:

  כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
  גירסהמוצראבן דרךענף שירות
  6.1.7600.16xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMGDR
  6.1.7600.20xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2:RTMLDR
  6.1.7601.17xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2 SP1GDR
  6.1.7601.21xxxWindows 7 ו- Windows Server 2008 R2SP1LDR

 • קובצי MANIFEST (.manifest) וקובצי MUM (.mum) המותקנים בכל סביבה מפורטים בנפרד בסעיף 'פרטי קבצים נוספים עבור Windows 7 ועבורWindows Server 2008 R2'. קבצי MUM ו- MANIFEST, וקבצי קטלוג האבטחה (.cat) המשויכים חשובים במיוחד לשמירה על מצב הרכיבים המעודכנים. קובצי קטלוג האבטחה, שעבורם לא מפורטות תכונות, חתומים בחתימה דיגיטלית של Microsoft.

עבור כל הגירסאות הנתמכות של Windows 7 המבוססות על x86
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385187,47214-Jul-200901:20x86
Tcpip.sys6.1.7600.168891,285,48829-Sep-201115:43x86
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21060187,24829-Sep-201116:02x86
Tcpip.sys6.1.7600.210601,301,87229-Sep-201116:02x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514187,77620-Nov-201012:29x86
Tcpip.sys6.1.7601.176971,290,60829-Sep-201116:03x86
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21828187,76029-Sep-201116:17x86
Tcpip.sys6.1.7601.218281,303,92029-Sep-201116:17x86
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ו- Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385288,33614-Jul-200901:47x64
Tcpip.sys6.1.7600.168891,897,32829-Sep-201116:24x64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21060288,11229-Sep-201116:17x64
Tcpip.sys6.1.7600.210601,886,06429-Sep-201116:17x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514288,64020-Nov-201013:33x64
Tcpip.sys6.1.7601.176971,923,95229-Sep-201116:29x64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21828288,62429-Sep-201117:41x64
Tcpip.sys6.1.7601.218281,912,17629-Sep-201117:41x64
עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTimePlatform
Fwpkclnt.sys6.1.7600.16385482,89614-Jul-200901:58IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.168893,782,00029-Sep-201105:04IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7600.21060482,67229-Sep-201105:17IA-64
Tcpip.sys6.1.7600.210603,805,55229-Sep-201105:17IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.17514483,20020-Nov-201010:33IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.176973,789,16829-Sep-201105:14IA-64
Fwpkclnt.sys6.1.7601.21828483,18429-Sep-201105:17IA-64
Tcpip.sys6.1.7601.218283,808,62429-Sep-201105:17IA-64

מידע נוסף על קבצים


מידע נוסף על קבצים עבור Windows Vista ועבור Windows Server 2008

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x86 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,408
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,328
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,177
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,078
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,168
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,235
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,250
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,169
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,236
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,139
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,146
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,101
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,144
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,419
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,438
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,103
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,148
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server~31bf3856ad364e35~x86~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,178
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_22b12f2914c5f668d970283904e1a4c7_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_b7b2a3f892f96027.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_7a693f821e275e1e3df5f03ed74725ff_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_e99da9465bcada43.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_a7377764710f7aa8e7b069ec5806b40e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_b1e14f0635c6dc64.manifest
File versionNot Applicable
File size717
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_d74f80ac0cf86ab22e8c97fb530e7f35_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_ad468be0b80b99d5.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c2cfff02c3ebf2.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:22
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_888b887e1bb0d5d9.manifest
File versionNot Applicable
File size4,845
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)17:39
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_b502c618638c7f52.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_b58c64c97caa1c43.manifest
File versionNot Applicable
File size6,762
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows Vista ושל Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_281fad714ea612178090a7272ffc0182_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_81f4775e1d91bf90.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7f2b5f88d3881443e66c99b40f011d4f_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_66c6527e8f9350f5.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_88958579e3f389764da304e9074afb28_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_aa2ac25ac28791aa.manifest
File versionNot Applicable
File size721
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_f229a693a8ba77ed67c5ecdb57038159_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_afe17d117da2bb5b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_e3e16b82bb215d28.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:42
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_e4aa2401d40e470f.manifest
File versionNot Applicable
File size5,122
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)19:59
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_1121619c1be9f088.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_11ab004d35078d79.manifest
File versionNot Applicable
File size6,784
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,426
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,356
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,193
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,104
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,194
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,251
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,266
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,195
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,252
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size4,165
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_2~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,162
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_client~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,117
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,160
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,427
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,446
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,119
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,164
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,435
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server~31bf3856ad364e35~amd64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,454
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,204
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_58fa0dbe33964cc30fcf24a18fbeff86_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_6da8092537eb5f35.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9cd82d8c5b8319da45be465531855ce4_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_8bca26734c9e3921.manifest
File versionNot Applicable
File size1,066
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18160_none_87c473f502c1f4ee.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)08-Dec-2009
Time (UTC)21:15
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-l..istry-support-tcpip_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_888d2c741baeded5.manifest
File versionNot Applicable
File size5,118
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)18:59
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.18519_none_b5046a0e638a884e.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22719_none_b58e08bf7ca8253f.manifest
File versionNot Applicable
File size6,773
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size2,311
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size3,272
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,521
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,544
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,422
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sc~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,441
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,525
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,548
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,430
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_server~31bf3856ad364e35~ia64~~6.0.1.0.mum
File versionNot Applicable
File size1,449
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:17
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,221
Date (UTC)20-Sep-2011
Time (UTC)21:18
PlatformNot Applicable

מידע נוסף על קבצים עבור Windows 7 ועבור Windows Server 2008 R2

קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות x86 של Windows 7
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,797
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,777
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,686
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,792
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,501
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,991
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,507
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,973
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,488
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,865
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,935
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1_bf~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,894
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1~31bf3856ad364e35~x86~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,929
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,728
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_371f2d2968b6492fef1adb760893c074_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_b42fa646b58d11f2.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_598365c6dc5bd6d7be02529e39d6237d_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_1ab20bc2d0dafad9.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_c90414559d3782add5d5d832ae8c6793_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_703f4674039e6e86.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_f6c112bd41da9e1af573e7e210ac5598_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_e6d94d376835a637.manifest
File versionNot Applicable
File size702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_b2f8731bc7b62d86.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_b38e8546e0cbe4a1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:26
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_b4d1ffa1c4e682b5.manifest
File versionNot Applicable
File size3,780
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:29
PlatformNot Applicable
File nameX86_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_b5a84e10ddca7566.manifest
File versionNot Applicable
File size3,834
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:51
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים לכל הגירסאות הנתמכות המבוססות על x64 של Windows 7 ושל Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameAmd64_060ec24fc36137f433503822c33b6f14_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_627aaabff724507f.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_5bff72803d11cbd087e263d30f97717f_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_420c99026f53550e.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_7c6b5681f22128d85a596adbcb7b7e52_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_17288d8e6fc18d0b.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_ca876a5441606e5f5d5222a53507501a_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_bdd313d7639739e9.manifest
File versionNot Applicable
File size706
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_0f170e9f80139ebc.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_0fad20ca992955d7.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:46
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_10f09b257d43f3eb.manifest
File versionNot Applicable
File size3,784
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:40
PlatformNot Applicable
File nameAmd64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_11c6e9949627e69c.manifest
File versionNot Applicable
File size3,838
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)18:13
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,025
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,142
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,787
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_3_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,702
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,802
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_4_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,515
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,417
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_5_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,743
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,985
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_6_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,502
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,103
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size3,177
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1_bf~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,102
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1~31bf3856ad364e35~amd64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,141
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size3,162
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
קבצים נוספים עבור כל הגירסאות הנתמכות המבוססות על IA-64 של Windows Server 2008 R2
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameIa64_4d18dd28bfe63680b4a885ba4f4ceebb_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_cf0239cf172520e5.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_5218d358face16f769cd3bbc44fe9be5_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_f0753295ed3f8bfc.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_91cc6f9420debbf2bd062d7ce583caa2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_4c854f4019f58a64.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_9c4ca04bd792713b9eb5de293e13aaa8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_c6b9fee41e5c5b34.manifest
File versionNot Applicable
File size704
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.16889_none_b2fa1711c7b43682.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21060_none_b390293ce0c9ed9d.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:34
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.17697_none_b4d3a397c4e48bb1.manifest
File versionNot Applicable
File size3,782
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameIa64_microsoft-windows-tcpip-binaries_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21828_none_b5a9f206ddc87e62.manifest
File versionNot Applicable
File size3,836
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)16:43
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,019
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_1_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,933
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,214
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_2_for_kb2588516~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size2,734
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,675
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_rtm~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,698
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1_bf~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,436
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File namePackage_for_kb2588516_sp1~31bf3856ad364e35~ia64~~6.1.1.1.mum
File versionNot Applicable
File size1,455
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
File nameUpdate-bf.mum
File versionNot Applicable
File size2,135
Date (UTC)29-Sep-2011
Time (UTC)20:20
PlatformNot Applicable
הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2588516 - Last Review: יום חמישי 10 נובמבר 2011 - Revision: 1.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Windows 7 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Ultimate
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 Datacenter
  • Windows Server 2008 Enterprise
  • Windows Server 2008 Standard
  • Windows Web Server 2008
 • Windows Vista Service Pack 2, הפועל עם:
  • Windows Vista Business
  • Windows Vista Enterprise
  • Windows Vista Home Basic
  • Windows Vista Home Premium
  • Windows Vista Starter
  • Windows Vista Ultimate
  • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
  • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
  • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
  • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
  • Windows Vista Business 64-bit edition
מילות מפתח 
atdownload kbbug kbexpertiseinter kbfix kbsecbulletin kbsecurity kbsecvulnerability KB2588516

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com