Làm th? nào đ? lo?i b? các chương tr?nh t? "Open With" danh sách

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 258860 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Khi b?n b?m chu?t ph?i vào m?t lo?i t?p đ? đăng k?, b?n có th? s? d?ng các M? v?i l?nh đ? ch?n m?t chương tr?nh đ? m? t?p. M?i chương tr?nh b?n s? d?ng s? đư?c thêm vào các M? v?i danh sách cho t?p đó g?, th?m chí n?u chương tr?nh b?n đang s? d?ng này không th? m? lo?i t?p đ? ch?n. Ví d?, n?u b?n ch?n Microsoft Sơn (SPaint.exe) trong các M? v?i h?p tho?i khi b?n m? m?t tài li?u văn b?n (m?t t?p tin v?i m?t ph?n m? r?ng txt), chương tr?nh Sơn đư?c li?t kê trong các M? v?i danh sách cho t?t c? các tài li?u văn b?n, m?c dù Sơn là không th? m? tài li?u văn b?n. Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? lo?i b? các chương tr?nh t? các M? v?i danh sách.

THÔNG TIN THÊM

C?NH BÁO: N?u b?n s? d?ng Registry Editor không chính xác, b?n có th? gây ra v?n đ? nghiêm tr?ng mà có th? yêu c?u b?n ph?i cài đ?t l?i h? đi?u hành c?a b?n. Microsoft không th? đ?m b?o r?ng b?n có th? gi?i quy?t v?n đ? mà k?t qu? t? vi?c s? d?ng Registry Editor không chính xác. S? d?ng Registry Editor nguy cơ c?a riêng b?n.

Các chương tr?nh trên các M? v?i danh sách cho m?i lo?i t?p đư?c đ?c l?p t?p tin đó c?a đăng k? chương. Đ? xoá các m?c kh?i danh sách này, xác đ?nh v? trí khóa registry sau đây
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ Explorer\FileExts\.ph?n m? r?ng\OpenWithList
Lưu ?: Khóa registry ? trên là m?t trong nh?ng con đư?ng, nó đ? đư?c b?c cho d? đ?c.

nơi ph?n m? r?ng ph?n m? r?ng t?p tin cho t?p g? mà M? v?i danh sách b?n mu?n s?a đ?i. Xóa giá tr? trong phím này đ?i di?n cho chương tr?nh đ? đư?c g? b? t? các M? v?i danh sách.

Thu?c tính

ID c?a bài: 258860 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbenv kbfaq kbhowto kbui kbmt KB258860 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:258860

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com