Văn ph?ng 2007 Cumulative Update cho tám năm 2011

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2588820 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Cumulative update C?p Nh?t cho tháng tám 2011 gói ch?a hotfix m?i nh?t đ? ?ng d?ng suite 2007 Microsoft Office c?t l?i và cho 2007 Microsoft Office máy ch?.

Chúng tôi đ? ngh? b?n ki?m tra hotfixes trư?c khi b?n tri?n khai chúng trong m?t môi trư?ng s?n xu?t. B?i v? các b?n xây d?ng tích l?y, m?i s?a ch?a m?i phát hành ch?a t?t c? các hotfix và t?t c? các b?n s?a l?i b?o m?t mà đ? đư?c bao g?m trong gói trư?c. Chúng tôi khuyên b?n h?y xem xét vi?c áp d?ng g?n đây nh?t s?a ch?a phát hành có ch?a hotfix mà b?n c?n.

GI?I PHÁP

Làm th? nào đ? có đư?c gói cumulative update tháng tám 2011

M?t t?p đư?c h? tr? cumulative update gói đang có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, m?i gói đư?c d? đ?nh đ? s?a ch? các ?ng d?ng đư?c li?t kê trong bài vi?t này. Các gói ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p nh?ng v?n đ? c? th?. N?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i b?t k? nh?ng v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho ti?p theo C?p Nh?t gói ch?a hotfix trong nh?ng gói cumulative update.

Chú ý N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c b?t k? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? này không đ? đi?u ki?n cho m?t c? th? tích l?y gói. Đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, truy c?p vào trang web c?a Microsoft sau đây:
http://support.microsoft.com/contactus/?ws=support

Gói đư?c bao g?m trong tám 2011 cumulative update

M?t liên k?t đ?n m?t bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft mà th?o lu?n v? m?i hotfix s? đư?c phát hành như bài vi?t s? tr? thành có s?n. Đ? có đư?c m?t hotfix c? th?, xin vui l?ng liên h? v?i h? tr? và yêu c?u các hotfix b?ng cách tham kh?o s? bài vi?t cơ s? ki?n th?c.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? các v?n đ? b? văn ph?ng năm 2007 c? đ?nh trong b?n c?p nh?t này tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem các bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft (KB).

Văn ph?ng 2007 khách hàng thông tin C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cSản phẩm
Ace-x-none.msp, truy c?p-x-none.msp
2553029Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office Access 2007 (Ace-x-none.msp, truy c?p-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
Truy c?p 2007
Xlconv-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, Excel-x-none.msp
2553026Mô t? c?a hotfix Excel 2007 gói (xlconv-x-none.msp, đ? th?-x-none.msp, Excel-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
Excel 2007
Oartconv-x-none.msp, Oart-x-none.msp
2553027Mô t? c?a gói hotfix Office Excel 2007, (Oartconv-x-none.msp, Oart-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
Excel 2007
Oartconv x, none.msp, Oart-x-none.msp, Mso-x-none.msp
2553106Mô t? c?a văn ph?ng 2007 h? th?ng hotfix tr?n gói (Oartconv-x-none.msp, Oart-x-none.msp, Mso-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
H? th?ng văn ph?ng 2007
Mso-x-none.msp
2584040Mô t? c?a 2007 Văn ph?ng h? th?ng hotfix gói (Mso-x-none.msp): Tháng Tám, 2011
H? th?ng văn ph?ng 2007
Stslist-x-none.msp
2584042Mô t? c?a 2007 Văn ph?ng h? th?ng hotfix gói (stslist-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
H? th?ng văn ph?ng 2007
Outlook-x-none.msp
2553028Mô t? c?a các văn ph?ng Outlook 2007 hotfix gói (Outlook-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
Outlook 2007
D? án-x-none.msp
2553105Mô t? c?a văn ph?ng d? án 2007 hotfix gói (d? án-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
D? án 2007
Wordconv-x-none.msp, t?-x-none.msp
2553025Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office Word 2007 (Wordconv-x-none.msp, t?-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
Word 2007


Văn ph?ng 2007 cá nhân Server thông tin C?p Nh?t

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cSản phẩm
Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp
2553024Mô t? c?a gói hotfix Office Project Server 2007, (Pjsrvapp-x-none.msp, Pjsrvwfe-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
D? án Server 2007
Coreserver-x-none.msp
2584041Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Office SharePoint Server 2007 (coreserver-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
SharePoint Server 2007
Sts-x-none.msp
2553019Mô t? c?a các gói ph?n m?m hotfix Windows SharePoint Services 3.0 (Sts-x-none.msp): tháng tám 30, 2011
Windows SharePoint Services 3.0

Văn ph?ng 2007 máy ch? C?p Nh?t Rollup cho Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) và máy ch? Windows SharePoint Services (WSS)

Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên gói hotfixS? bài vi?t cơ s? ki?n th?cSản phẩm
MOSS gói server
2553020Mô t? c?a các gói ph?n m?m cumulative update Office SharePoint Server 2007 (RÊU-gói server): 30 tháng tám, 2011
SharePoint Server 2007
Gói WSS server
2553022Mô t? c?a Windows SharePoint Services 3.0 cumulative update C?p Nh?t máy ch? hotfix gói (WSS-gói server): 30 tháng tám, 2011
Windows SharePoint Services 3.0


Điều kiện tiên quyết

Đi?u ki?n tiên quy?t đư?c li?t kê trong các bài vi?t KB cho gói riêng.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2588820 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Basic 2007
 • Microsoft Office Enterprise 2007
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Home and Student 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office SharePoint Server 2007
 • Microsoft Windows SharePoint Services 3.0
 • Microsoft Office Project Server 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Small Business 2007
 • Microsoft Office Standard 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Ultimate 2007
T? khóa: 
kbqfe kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2588820 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2588820

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com