Mô t? c?a Office 2010 update: ngày 10 tháng 8 năm 2013

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2589275 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
B?n không c?n có th? t?i v? b?n c?p nh?t này t? Microsoft Update ho?c Microsoft Download Center. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? b?n c?p nh?t này, h?y vào web site Microsoft TechNet sau đây:
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Microsoft đ? phát hành m?t b?n C?p Nh?t cho Microsoft Office 2010. B?n c?p nh?t này cung c?p s?a ch?a m?i nh?t cho phiên b?n 32-bit c?a Office 2010. Ngoài ra, b?n c?p nh?t này bao g?m c?i ti?n đ? ?n đ?nh và hi?u su?t.

V?n đ? c?p nh?t này s?a ch?a

Xem xét k?ch b?n sau đây:

 • B?n c?u h?nh m?t b? l?c tu? ch?nh cho m?t tiêu đ? c?t trong ch? đ? xem thông s? k? thu?t. Tiêu đ? c?t là trong m?t danh sách trên m?t web site SharePoint Server 2010.
 • B?n chuy?n sang ch? đ? xem chu?n, và sau đó b?n chuy?n tr? l?i xem thông s? k? thu?t.
 • B?n c? đ?t c?u h?nh m?t b? l?c tu? ch?nh.
Trong trư?ng h?p này, các l?nh v?c th? xu?ng đư?c không hi?n th? b? l?c tu? ch?nh.


Gi?i pháp

C?p nh?t thông tin chi ti?t

B?n c?p nh?t này không thay th? b?t c? C?p Nh?t phát hành trư?c đó.

Làm th? nào đ? xác đ?nh xem b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
B?n c?p nh?t này ch?a các t?p tin đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây.
32-bit
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
t?p đ? đ?t tên tinPhiên b?n t?p tinKích thư?c t?p tinNgàyTh?i gian
Msoo.exe14.0.7106.50005,016,74423-Tháng b?y-1311:06
Oobeintl.dll_102514.0.6122.500020,07216-Tháng 5-128:46
Oobeintl.dll_102614.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:48
Oobeintl.dll_102814.0.6122.500019,04816-Tháng 5-129:03
Oobeintl.dll_102914.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:50
Oobeintl.dll_103014.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:50
Oobeintl.dll_103114.0.6122.500021,09616-Tháng 5-128:46
Oobeintl.dll_103214.0.6122.500021,09616-Tháng 5-128:48
Oobeintl.dll_103314.0.6122.500019,04815-Tháng 5-1214:06
Oobeintl.dll_103514.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:49
Oobeintl.dll_103614.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:52
Oobeintl.dll_103714.0.6122.500020,07216-Tháng 5-128:49
Oobeintl.dll_103814.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:52
Oobeintl.dll_104014.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:52
Oobeintl.dll_104114.0.6122.500019,56016-Tháng 5-128:54
Oobeintl.dll_104214.0.6122.500019,56016-Tháng 5-128:55
Oobeintl.dll_104314.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:58
Oobeintl.dll_104414.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:56
Oobeintl.dll_104514.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:57
Oobeintl.dll_104614.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:57
Oobeintl.dll_104814.0.6122.500020,58416-Tháng 5-129:02
Oobeintl.dll_104914.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:58
Oobeintl.dll_105014.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:53
Oobeintl.dll_105114.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:59
Oobeintl.dll_105314.0.6122.500020,07216-Tháng 5-129:01
Oobeintl.dll_105414.0.6122.500020,58416-Tháng 5-129:01
Oobeintl.dll_105514.0.6122.500020,58416-Tháng 5-129:01
Oobeintl.dll_105814.0.6122.500020,58416-Tháng 5-129:03
Oobeintl.dll_106014.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:59
Oobeintl.dll_106114.0.6122.500020,07216-Tháng 5-128:48
Oobeintl.dll_106214.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:55
Oobeintl.dll_106314.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:57
Oobeintl.dll_108114.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:50
Oobeintl.dll_108714.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:54
Oobeintl.dll_205214.0.6122.500019,04816-Tháng 5-129:04
Oobeintl.dll_207014.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:59
Oobeintl.dll_207414.0.6122.500020,58416-Tháng 5-129:01
Oobeintl.dll_308214.0.6122.500020,58416-Tháng 5-128:48
Oobestub.exe14.0.6122.500082,56015-Tháng 5-1214:06

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Làm th? nào đ? g? b? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Nh?p vào B?t đ?u, và sau đó nh?p vào ch?y.
 2. Lo?i Appwiz.cpl, và sau đó nh?p vào OK.
 3. S? d?ng m?t trong các th? t?c sau đây, tùy thu?c vào hệ điều hành b?n đang ch?y.
  • Windows 7 và Windows Vista
   1. Nh?p vào xem cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2589275, và sau đó nh?p vào g? cài đ?t chuyên bi?t.
  • Windows XP
   1. Nh?n vào đây đ? ch?n các Hi?n th? thông tin C?p Nh?t hộp kiểm.
   2. Trong danh sách thông tin C?p Nh?t, xác đ?nh v? trí và b?m C?p Nh?t 2589275, và sau đó b?m lo?i b?.


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed
TechCenter h? th?ng văn ph?ng ch?a đ?t hành chính C?p Nh?t và tri?n khai chi?n lư?c ngu?n l?c cho t?t c? các phiên b?n c?a văn ph?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? TechCenter h? th?ng văn ph?ng, đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
Nó h? tr? và tài nguyên cho Microsoft Office

Thu?c tính

ID c?a bài: 2589275 - L?n xem xét sau cùng: 26 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Office Home and Business 2010
 • Microsoft Office Home and Student 2010
 • Microsoft Office Professional 2010
 • Microsoft Office Academic 2010
 • Microsoft Office Professional Plus 2010
 • Microsoft Office Standard 2010
 • Microsoft Office Starter 2010
T? khóa: 
kbsurveynew kbexpertisebeginner kbmt KB2589275 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2589275

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com