Làm th? nào đ? c?u h?nh đ?i bi?u chính quy?n cho DFS trong Windows Server 2003 và Windows 2000

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 258992 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách c?u h?nh ngư?i dùng v?i các kh? năng đ? t?o ra chia s? trên Windows 2000 Server ho?c trên m?t Windows Server 2003 phân ph?i t?p h? th?ng (DFS) h? th?ng.

THÔNG TIN THÊM

Khi b?n đ?i bi?u cho ngư?i dùng kh? năng t?o DFS chia s?, c?u h?nh c?a các DFS ra các cách phái đoàn ph?i x?y ra. Khi b?n c?u h?nh m?t máy ch? DFS đ?c l?p, tr?nh đoàn đ?i bi?u liên quan đ?n vi?c thêm các ngư?i dùng đư?c ?y quy?n cho đ?a phương nhóm qu?n tr? viên máy ch? DFS. Khi b?n c?u h?nh m?t tên mi?n DFS, s? d?ng đư?c ?y quy?n ph?i đư?c thêm vào các đ?a phương nhóm qu?n tr? viên m?i b?n sao h? ph?c v? g?c DFS. N?u thư m?c g?c DFS là trên m?t b? đi?u khi?n tên mi?n, ph?i đư?c thêm ngư?i dùng vào nhóm qu?n tr? viên tên mi?n; N?u không, ngư?i dùng s? nh?n đư?c m?t thông báo l?i "truy c?p b? t? ch?i".

Cho c? hai đ?c l?p và các máy ch? tên mi?n DFS, các đ?i bi?u ngư?i dùng c?ng ph?i có đ?y đ? Ki?m soát quy?n truy c?p đ? container DFS c?u h?nh Active Directory. Khi b?n c?p quy?n truy c?p các container DFS c?u h?nh, ngư?i dùng c?ng giành quy?n đ? t?o ra không gian tên DFS m?i, và qu?n l? hi?n có nh?ng ngư?i.

Chú ý Khi b?n l?p c?u h?nh b? ph?n đoàn đ?i bi?u c?a không gian tên DFS, ch?ng h?n như thêm liên k?t ho?c b?n sao, không th? đư?c ?y quy?n m?t cách riêng bi?t.

C?p m?t cho phép ngư?i s? d?ng đ? các đ?i tư?ng c?u h?nh DFS, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, tr? đ?n công c? qu?n tr?, và sau đó nh?p vàoHo?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?n vào đây đ? ch?n cácTính năng nâng cao h?p ki?m.
 3. Trong ngăn bên trái, b?m đúp vàoCác vấn đề.
 4. Trong ngăn bên ph?i, nh?p chu?t ph?iDFS c?u h?nh, và sau đó nh?p vàoThu?c tính.
 5. Nh?p vào Bảo mật, và sau đó nh?p vàoThêm.
 6. Trong danh sách ngư?i dùng, nh?p vào nh?ng ngư?i b?n mu?n s? d?ng đ?i bi?u, và sau đó nh?p vào Thêm.
 7. Nh?p vào Ok.
 8. Trong các Cấp phép c?a s?, b?mCho phép, và sau đó nh?p vào Toàn quyền cho phép s? cho phép toàn quy?n ki?m soát.
 9. Nh?p vào Ok.
Đ?i bi?u c?p phép có th? đư?c h?n ch? đ? qu?n l? m?t cá nhân không gian tên DFS t?n t?i, b?ng cách c?p quy?n trên DFS cá nhân không gian tên đ?i tư?ng đư?c ch?a trong các thùng ch?a DFS c?u h?nh.

Đ? c?p quy?n c?a ngư?i s? d?ng đ? m?t không gian tên DFS đơn, làm theo các bư?c sau:
 1. Nh?p vào B?t đ?u, đi?m đ?nChương tr?nh, đi?m đ?n Công c? qu?n tr?, và sau đó b?m Ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy tính.
 2. Trên các Xem tr?nh đơn, nh?n vào đây đ? ch?n cácTính năng nâng cao h?p ki?m.
 3. Trong ngăn bên trái, b?m đúp vàoCác vấn đề.
 4. Trong ngăn bên ph?i, b?m đúp vàoDFS c?u h?nh.
 5. Trong ngăn bên ph?i, b?m chu?t ph?i vào không gian tên DFS mà b?n mu?n đ?i bi?u, và sau đó nh?p vào Thu?c tính.
 6. Nh?p vào Bảo mật, và sau đó nh?p vàoThêm.
 7. Trong danh sách ngư?i dùng, nh?p vào nh?ng ngư?i b?n mu?n s? d?ng đ?i bi?u, và sau đó nh?p vào Thêm.
 8. Nh?p vào Ok.
 9. Trong các Cấp phép c?a s?, b?mCho phép, và sau đó nh?p vào Toàn quyền cho phép s? cho phép toàn quy?n ki?m soát.
 10. Nh?p vào Ok.
Chú ý Khi b?n đ?i bi?u c?p phép đ? các đ?i tư?ng c?u h?nh DFS, ch? cung c?p cho toàn quy?n ki?m soát quy?n cho ngư?i dùng nh?ng ngư?i đ?i h?i truy nh?p đ?i bi?u. Microsoft không đ? ngh? r?ng b?n c?p quy?n truy c?p đ?y đ? đi?u khi?n đ? các DFS c?u h?nh đ?i tư?ng.

Các bư?c b? sung cho Windows Server 2003

Sau khi b?n cung c?p cho m?t ngư?i dùng đ?a phương admin quy?n trên t?t c? các thành viên c?a các b?n sao t?p và ki?m soát đ?y đ? vào các thùng ch?a DFS c?u h?nh, b?n ph?i phân b? quy?n c?u h?nh nhân r?ng. Đ? làm như v?y, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Cung c?p cho ngư?i s? d?ng ki?m soát đ?y đ? trên m?i máy tính đ?i tư?ng trong ho?t đ?ng thư m?c ngư?i dùng và máy vi tính-theo đó là m?t thành viên c?a b? b?n sao. S? d?ng các thi?t đ?t chuyên sâu đ? đ?m b?o r?ng ngư?i dùng có toàn quy?n ki?m soát hơn Đ?i tư?ng này và t?t c? các đ?i tư?ng con và không ch? m?c đ?nh Đ?i tư?ng này ch?.
 2. Cung c?p cho ngư?i dùng đ?c và t?o ra t?t c? các đ?i tư?ng tr? em quy?n trên: DomainName\System\File nhân r?ng Service\DFS Volumes\RootName.

  Chú ý Nếu RootName thư m?c ho?c thư m?c DFS t?p không t?n t?i đư?c nêu ra, t?o ra con Object quy?n ph?i trên container ph? huynh đ? đ?i tư?ng đ? không đư?c t?o ra. Các thùng ch?a DFS kh?i s? đư?c t?o ra khi t?p DFS d?a trên b?n sao đ?u tiên đư?c t?o ra trong mi?n đó. Các RootName thùng s? đư?c t?o ra khi b? b?n sao đ?u tiên đư?c t?o ra vào thư m?c g?c DFS c? th?.

Thu?c tính

ID c?a bài: 258992 - L?n xem xét sau cùng: 01 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86)
 • Microsoft Windows 2000 Server
 • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB258992 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:258992

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com