Bàn làm vi?c không t?i và ch? hi?n th? m?t n?n màu đen ho?c màu xanh sau khi b?n kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2590550 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tri?u ch?ng

B?n có th? g?p các v?n đ? sau đây sau khi b?n kí nh?p vào m?t máy tính đang ch?y Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2:
 • Máy tính c?a b?n không t?i. B?n ch? nh?n th?y m?t h?nh ?nh n?n màu xanh ho?c đen.
 • Window Explorer không ch?y, và b?n không th? truy c?p d? li?u c?a b?n.
 • B?n nh?n đư?c thông báo sau trong m?t qu? bóng thông báo:
Không th? k?t n?i v?i m?t b?n ghi d?ch v? windows. Windows không th? k?t n?i đ?n b?n ghi d?ch v? thông báo s? ki?n c?a h? th?ng. V?n đ? này ngăn c?n ngư?i dùng h?n ch? kí nh?p vào h? th?ng. Như là ngư?i dùng qu?n tr?, b?n có th? xem s? ghi s? ki?n h? th?ng đ? bi?t chi ti?t v? l? do t?i sao b?n ghi d?ch v? không đáp ?ng.

Khi v?n đ? x?y ra, m?t máy ch? b?n ghi d?ch v? có các b?n ghi d?ch v? sau tai n?n trên h? th?ng kh?i đ?ng:
 • Gi?y ch?ng nh?n tuyên truy?n
 • Giao th?c xác th?c m? r?ng
 • Nhóm chính sách khách hàng
 • IKE và AuthIP IPsec Keying mô-đun
 • IP Helper
 • Máy ch?
 • Đa phương ti?n l?p Scheduler
 • b?n ghi d?ch v? thông tin người dùng
 • B? l?p l?ch nhi?m v?
 • bi?n c? h? th?ng thông báo b?n ghi d?ch v?
 • Phát hi?n ph?n c?ng v?
 • Ch? đ?
 • Phương ti?n qu?n l? Windows
B?n có th? g?p v?n đ? này sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t ?ng d?ng nh?t đ?nh, ví d?: khách hàng ?o hóa Microsoft ?ng d?ng, trên máy tính.

Lưu ?: B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính m?t ho?c nhi?u l?n đ? ph?c h?i t? v?n đ? này.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra khi m?t ổ đĩa m?i đư?c thêm vào h? th?ng trong khi b?n ghi d?ch v? n?n v?n đang B?t đ?u. Ví d? ph? bi?n nh?t c?a đi?u này là v?i Microsoft ?ng d?ng ?o hóa khách hàng. Khi b?n ghi d?ch v? này kh?i đ?ng, nó t?o ra m?t ? đĩa ảo. Khi ổ đĩa này đư?c t?o ra trong khi kh?i đ?ng h? th?ng, các b?n ghi d?ch v? máy ch? có th? s?p đ? quá tr?nh máy ch? lưu tr? đư?c chia s? b?n ghi d?ch v?. Quá tr?nh này có các b?n ghi d?ch v? khác đó là quan tr?ng đ? hoàn thành thông tin kí nh?p ngư?i dùng. Khi các b?n ghi d?ch v? này th?t b?i khi kh?i đ?ng, h?nh n?n màu xanh ho?c đen đư?c hi?n th? thay v? máy tính đ? bàn c?a ngư?i dùng.

Gi?i pháp

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Áp d?ng hotfix này ch? đ? h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i đ?n l?n c?p nh?t ti?p theo có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, có là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i b?n ghi d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ?: N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? c?n ph?i t?o m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Cho m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft b?n ghi d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u b?n ghi d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ?: Các h?nh th?c "Hotfix download available" s? hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t hệ điều hành sau:
 • Windows 7
 • Windows 7 Gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2
 • Windows Server 2008 R2 gói b?n ghi d?ch v? 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói b?n ghi d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
976932 Thông tin v? Gói b?n ghi d?ch v? 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Thông tin s? ki?m nh?p

Đ? s? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i vào s? ki?m nh?p.

Yêu c?u kh?i đ?ng l?i

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Thông tin t?p

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t chuyên bi?t t?p đ? thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Ngày và th?i gian cho nh?ng t?p đư?c li?t kê theo Gi? Qu?c t? Ph?i h?p (UTC). Ngày và th?i gian cho các t?p trên máy tính c?c b? c?a b?n đư?c hi?n th? theo th?i gian đ?a phương c?a b?n cùng v?i đ? l?ch th?i gian l?ch gi? (DST) Ngoài ra, ngày và th?i gian có th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? thao tác trên các t?p.
Ghi chú thông tin t?p Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 Hotfix đư?c bao g?m trong cùng các gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Yêu c?u Hotfix đư?c li?t kê trong c? hai hệ điều hành. Đ? yêu c?u gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai hệ điều hành, ch?n hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn tham chi?u đ?n m?c "Áp d?ng cho" trong bài vi?t đ? xác đ?nh hệ điều hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và b?n ghi d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelNhánh b?n ghi d?ch v?
  6.1.760 0. 16XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMGDR
  6.1.760 0. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2RTMLDR
  6.1.760 1. 17XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1GDR
  6.1.760 1. 21XXXWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin (b?n kê.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t chuyên bi?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong các "thông tin b? sung t?p tin cho Windows Server 2008 R2 và Windows 7". MUM, t?p tin và b?o m?t liên quan cho t?p catalô (.cat), là vô cùng quan tr?ng đ? duy tr? trạm đậu c?a c?u ph?n đư?c C?p Nh?t. T?p catalô b?o m?t, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Đ?i v?i phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Smbserver-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,22917 tháng 8 năm 201104:44không áp d?ng
Srvsvc.dll6.1.7600.21030168,96017 tháng 8 năm 201104:28x 86
Sscore.dll6.1.7600.163859,72814 Tháng b?y, 200901:16x 86
Smbserver-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,22917 tháng 8 năm 201106:16không áp d?ng
Srvsvc.dll6.1.7601.21792168,96017 tháng 8 năm 201106:04x 86
Sscore.dll6.1.7601.175149,72820 tháng mư?i m?t, 201012:21x 86
Đ?i v?i t?t c? phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?pNgàyTh?i gianN?n t?ng
Smbserver-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,22917 tháng 8 năm 201106:04không áp d?ng
Srvsvc.dll6.1.7600.21030236,54417 tháng 8 năm 201105:52x 64
Sscore.dll6.1.7600.1638513,31214 Tháng b?y, 200901:41x 64
Smbserver-ppdlic.xrm-mskhông áp d?ng3,22917 tháng 8 năm 201106:32không áp d?ng
Srvsvc.dll6.1.7601.21792236,54417 tháng 8 năm 201106:17x 64
Sscore.dll6.1.7601.1751413,31220 tháng mư?i m?t, 201013:27x 64
Sscore.dll6.1.7600.210309,72817 tháng 8 năm 201104:28x 86
Sscore.dll6.1.7601.217929,72817 tháng 8 năm 201106:04x 86

T?nh tr?ng

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

Thông tin thêm

Đ? bi?t thêm thông tin v? thu?t ng? c?p nh?t ph?n m?m, b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684 Mô t? thu?t ng? chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? các bản c?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin t?p b? sung

Thông tin t?p b? sung cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x86 đư?c h? tr? c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2,342
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_0441256e3f4b4496dcf614af002b7a59_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_997f68c804631e97.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_8c7d7ab40e1b04e59f8b11e350dcc6d7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_e30dc8b7dc50866e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p697
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_f985cbb16528cd69.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p51,224
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_fb2d71a1627de067.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p54,097
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:42
N?n t?ngkhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các phiên b?n d?a trên x64 đư?c h? tr? c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_1075ca483d205df4628eec7b575de0d2_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_fce8c3ef03419dd4.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.044 ngư?i
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_fa32fbd87643b7475c75a8d3a4e96bdd_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_94f1425210e01b9e.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p1.044 ngư?i
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_55a467351d863e9f.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p51,228
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_574c0d251adb519d.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p54,101
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p2.780 ngư?i
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)17:38
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7600.21030_none_5ff9118751e7009a.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p43,342
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)04:50
N?n t?ngkhông áp d?ng
Tên t?pWow64_microsoft-windows-smbserver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21792_none_61a0b7774f3c1398.manifest
Phiên b?n t?pkhông áp d?ng
Kích thư?c t?p46,215
Ngày (UTC)17 tháng 8 năm 2011
Th?i gian (UTC)06:24
N?n t?ngkhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2590550 - L?n xem xét sau cùng: 06 Tháng Sáu 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2590550 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2590550

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com