Ngư?i s? d?ng trong m?t môi trư?ng FOPE nh?n NDRs khi h? g?i thư cho m?t môi trư?ng ngư?i nh?n s? d?ng các b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2590562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

Tri?u ch?ng

Ngư?i dùng trong m?t Microsoft Forefront Online Protection for Exchange (FOPE) môi trư?ng nh?n đư?c báo cáo (NDR) khi h? g?i b?c e-mail đ? ngư?i nh?n có môi trư?ng tin thư thoại s? d?ng các b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org cho an ninh thư.

Nguyên nhân

V?n đ? này x?y ra n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
 • Máy ch? (c?ng đư?c g?i là "đi ra") c?nh đi FOPE đư?c li?t kê trong danh sách ch?n danh ti?ng Backscatterer.org. Danh sách này không th? đư?c ngăn ch?n b?i v? m?t s? lo?i gi? m?o t?n công có th? đư?c c? g?ng ch?ng l?i b?n ghi d?ch v? FOPE và khách hàng c?a chúng tôi.
 • Môi trư?ng email ngư?i nh?n th?c hi?n b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org trong t? ch?i ch? đ? thay v? trong ch? đ? an toàn.
 • Môi trư?ng ngư?i nh?n email đ? không thêm các FOPE đi c?nh đ?a máy ch? ch? IP vào danh sách ngư?i g?i thư cho phép.
Nó là r?t ph? bi?n cho FOPE c?nh đi các máy ch? đư?c li?t kê b?i BackScatterer.org. Tuy nhiên, n?u b?n c?n ph?i xác minh đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. S? d?ng tính năng theo d?i tin thư thoại trong Trung tâm hành chính FOPE đ? xác đ?nh tên máy (ứng dụng) phục vụ c?a máy ch? edge đi g?i c?a khách hàng m?c tin thư thoại. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? ch?y m?t d?u ki?m v?t c?a tin thư thoại, h?y ghé thăm website sau c?a Microsoft TechNet:
  http://technet.Microsoft.com/en-US/Library/ff714992.aspx

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  M?t ?nh ch?p màn h?nh c?a các b?n tóm t?t theo d?i tin thư thoại và l?c thông tin chi ti?t
 2. S? d?ng th? nghi?m cung c?p b?i BackScatterer.org b?n ghi d?ch v? đ? xác đ?nh n?u các đ?a ch? IP đư?c li?t kê như là ngu?n c?a thư t?p.

Gi?i pháp

V? nguyên nhân c?a v?n đ? b?t ngu?n t? các b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org, ngh? quy?t ph?i đư?c hư?ng d?n t?i Backscatterer. b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n c?a Microsoft không h? tr? Backscatterer.org b?n ghi d?ch v?. Hư?ng d?n sau đây đư?c cung c?p như là-là và mà không có b?t k? b?o đ?m nào đ? kh?c ph?c b?t ng? thư rejections t? môi trư?ng ngư?i nh?n s? d?ng Backscatterer.org b?n ghi d?ch v? như là m?t danh sách ch?n.

Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y th? m?t trong nh?ng đi?u sau đây:
 • Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? email ngư?i nh?n ph?i sau FOPE đi c?nh đ?a ch? IP máy ch? thêm vào danh sách cho phép m?t đ? vư?t qua ki?m tra Backscatterer.org.

 • Liên h? v?i ngư?i qu?n tr? email ngư?i nh?n đ? gi?i thi?u r?ng h? th?c hi?n các b?n ghi d?ch v? BackScatterer.org trong ch? đ? an toàn, theo khuy?n cáo trong web site Backscatterer.org sau đây:
  http://www.backscatterer.org/?target=Usage

Thông tin thêm

Backscatter (c?ng đư?c g?i là outscatter, b? tr? l?i misdirected, blowback, ho?c tài s?n th? ch?p thư rác) là các thông đi?p thư b? tr? l?i không chính xác và t? đ?ng đư?c g?i b?i máy ch? thư, thư?ng là m?t tác d?ng ph? c?a các thư t?p. B?i v? FOPE là m?t b?n ghi d?ch v? l?c thư t?p, thư đ?n ngư?i nh?n không t?n t?i và đ? các thư đáng ng? s? b? t? ch?i b?i b?n ghi d?ch v? c?a chúng tôi. Khi đi?u đó x?y ra, FOPE t?o NDR thư m?i và cung c?p nó tr? l?i cho ngư?i g?i"." B?i v? k? g?i thư t?p thư?ng s? d?ng m?t gi? m?o ho?c không h?p l? "t?" đ?a ch? trong tin thư thoại c?a h?, đ?a ch? ngư?i g?i mà NDR đư?c g?i có th? d?n đ?n backscatter. Khi đi?u này x?y ra, đi máy ch? đư?c liên k?t v?i m?ng FOPE có th? đư?c li?t kê vào danh sách ch?n Backscatterer DNS (DNSBL).

Backscatterer DNSBL là danh sách các đ?a ch? IP g?i backscatter. Nó không ph?i là m?t danh sách gửi thư t?p. Theo các hư?ng d?n trên web site Backscatterer, vi?c s? d?ng t? ch?i ch? đ? cho t?t c? thư đ?n không ph?i là m?t c?u h?nh đư?c đ? ngh? ho?c s? d?ng c?a b?n ghi d?ch v? đó. Nó nên đư?c s? d?ng trong các ch? đ? an toàn đ? ch?n thư nơi Thư t? là sau đây:
<>
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? c?u h?nh đúng, h?y ghé thăm website sau c?a Backscatterer.org:
http://www.backscatterer.org/?target=Usage

Microsoft đư?c cam k?t cho phép khách hàng đ? có m?t môi trư?ng an toàn email mi?n phí thư t?p và virus mi?n phí. Là m?t ph?n c?a cam k?t r?ng, FOPE m?t nhi?u bư?c đ? đ?m b?o r?ng thư đó s? b? l?c thông qua m?ng lư?i c?a chúng tôi không ch?a thư thương m?i không đư?c yêu c?u.

Các s?n ph?m bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n đư?c s?n xu?t b?i công ty đ?c l?p c?a Microsoft. Microsoft đưa ra không có b?o hành, ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a các s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không báo trư?c. Microsoft không đ?m b?o tính chính xác c?a thông tin liên h? c?a bên th? ba này.

Các thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho quan đi?m hi?n nay c?a Microsoft Corporation vào nh?ng v?n đ? này k? t? ngày công b?. Gi?i pháp này là có s?n thông qua Microsoft ho?c thông qua m?t nhà cung c?p bên th? ba. Microsoft không đ?c bi?t khuyên b?n nên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này có th? mô t?. Có th? c?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c các gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này mô t? không. B?i v? Microsoft ph?i đáp ?ng v?i thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không nên đư?c hi?u là m?t cam k?t c?a Microsoft. Microsoft không th? đ?m b?o ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c c?a b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày b?i Microsoft ho?c b?i b?t k? nhà cung c?p bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft không b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các đ?i di?n, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù ràng, ng? ? hay theo lu?t đ?nh. Nh?ng bao g?m nhưng không gi?i h?n đ?i v?i đ?i di?n, b?o hành ho?c các đi?u ki?n c?a tiêu đ?, không vi ph?m, đi?u ki?n th?a đáng, kh? năng bán hàng và phù h?p cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? b?n ghi d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? khác v?t li?u hay thông tin. Trong trư?ng h?p không có s? Microsoft ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2590562 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Forefront Online Protection for Exchange
T? khóa: 
vkbportal225 vkbportal230 kbgraphxlink kbgraphic kbmt KB2590562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2590562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com