Ngư?i dùng trong môi trư?ng Exchange Online Protection nh?n đư?c NDR khi h? g?i thư cho môi trư?ng ngư?i nh?n s? d?ng b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2590562 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

HI?N TƯ?NG

Ngư?i dùng trong môi trư?ng Microsoft Exchange Online Protection nh?n nondelivery báo cáo (NDR) khi h? g?i thư t?i ngư?i nh?n s? d?ng môi trư?ng g?i thư có thư Security Backscatterer.org b?n ghi d?ch v?.

NGUYÊN NHÂN

S? c? này x?y ra n?u t?t c? các đi?u ki?n sau là đúng:
  • Các máy ch? Exchange Online Protection đi (c?n đư?c g?i là "đi máy ch?") đư?c li?t kê trong danh sách ch?n danh ti?ng Backscatterer.org. (Danh sách này không đư?c ngăn ch?n do m?t s? lo?i gi? m?o t?n công có th? đư?c hư?ng d?n đ?i v?i ngư?i dùng và b?n ghi d?ch v? Exchange Online Protection.)
  • Môi trư?ng ngư?i nh?n b?c e-mail th?c hi?n các b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org t? ch?i ch? đ? thay v? trong ch? đ? an toàn.
  • Môi trư?ng ngư?i nh?n email không thêm Exchange Online Protection đi c?nh server đ?a ch? IP vào danh sách ngư?i g?i thư cho phép.
Đó là r?t ph? bi?n cho Exchange Online Protection đi máy ch? đư?c li?t kê b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org. Tuy nhiên, n?u b?n ph?i xác minh r?ng đi?u này x?y ra, h?y làm theo các bư?c sau:
  1. S? d?ng tính năng theo d?i thư trong Trung tâm qu?n tr? Exchange Online Protection đ? xác đ?nh tên máy (ứng dụng) phục vụ máy ch? edge đi g?i c?a ngư?i dùng m?c tin thư thoại. Đ? bi?t thêm thông tin v? cách ch?y theo d?i thư, h?y xem Theo d?i thư Email.
  2. S? d?ng ki?m tra đư?c nhà cung c?p b?n ghi d?ch v? BackScatterer.org đ? xác đ?nh đ?a ch? IP đư?c li?t kê là ngu?n thư t?p.

GI?I PHÁP

V? nguyên nhân c?a v?n đ? b?t ngu?n t? b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org, gi?i pháp ph?i đư?c hư?ng d?n t?i Backscatterer. Office 365 không h? tr? Backscatterer.org b?n ghi d?ch v?. Hư?ng d?n đư?c cung c?p-và không có b?t k? b?o hành đ? gi?i quy?t b?t ng? thư rejections t? môi trư?ng ngư?i nh?n s? d?ng Backscatterer.org b?n ghi d?ch v? như là m?t danh sách ch?n.

Đ? kh?c ph?c s? c? này, h?y th? m?t trong các phương pháp sau:
  • Liên h? v?i qu?n tr? viên ngư?i nh?n có ph?n c? th? Exchange Online Protection đi đ?a ch? IP máy ch? vào m?t danh sách h? tr? đ? vư?t qua ki?m tra Backscatterer.org. Đ?i v?i m?t danh sách c?p nh?t Exchange Online Protection IP đ?a ch?, h?y xemExchange Online Protection IP đ?a ch?.
  • Liên h? v?i qu?n tr? viên ngư?i nh?n đ? ngh? r?ng h? th?c hi?n b?n ghi d?ch v? Backscatterer.org trong ch? đ? an toàn, như đư?c khuy?n ngh? web site Backscatterer.org sau:
    http://www.backscatterer.org/?target=Usage

THÔNG TIN

"Backscatter" (c?n đư?c g?i là "outscatter," "misdirected b? tr? l?i," "blowback" và "th? ch?p thư rác") là thư tr? l?i không chính xác và t? đ?ng đư?c g?i qua máy ch? thư, thư?ng là m?t hi?u ?ng đ?n thư t?p. V? Exchange Online Protection là m?t b?n ghi d?ch v? l?c spam, thư đ?n ngư?i nh?n không t?n t?i và các thư đáng ng? b? t? ch?i b?n ghi d?ch v?. Khi đó x?y ra, Exchange Online Protection t?o NDR thư m?i và mang l?i cho ngư?i g?i"." V? g?i thư t?p thư?ng s? d?ng m?t đ?a ch? gi? m?o ho?c không h?p l? "t?" trong thư, đ?a ch? g?i mà NDR đư?c g?i có th? d?n đ?n backscatter. Khi đi?u này x?y ra, máy ch? đi kèm v?i Exchange Online Protection m?ng có th? đư?c li?t kê trong danh sách ch?n Backscatterer DNS (DNSBL).

Backscatterer DNSBL là danh sách đ?a ch? IP g?i backscatter. Nó không ph?i là m?t danh sách gửi thư t?p. Hư?ng d?n trên web site Backscatterer khuyên b?n không thi?t l?p ho?c s? d?ng ch? đ? t? ch?i t?t c? các thư t? b?n ghi d?ch v?. B?n nên s? d?ng b?n ghi d?ch v? trong ch? đ? an toàn đ? ch?n thư khi Thư t? gi?ng như sau:
<>
Đ? bi?t thêm thông tin v? c?u h?nh đúng, h?y s? xem theo web site Backscatterer.org sau:
http://www.backscatterer.org/?target=Usage
Chúng tôi r?t cam k?t đ? cho phép khách hàng có m?t môi trư?ng b?o m?t email mi?n phí thư t?p và vi-rút mi?n phí. Là m?t ph?n c?a cam k?t đó, Exchange Online Protection có nhi?u bư?c đ? đ?m b?o r?ng thư đư?c l?c qua m?ng không ch?a thư thương m?i không mong mu?n.

Mi?n tr? trách nhi?m c?a bên th? ba thông tin

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
Các s?n ph?m c?a bên th? ba mà bài vi?t này th?o lu?n do các công ty đ?c l?p v?i Microsoft s?n xu?t. Microsoft không b?o hành, theo ng? ? hay cách khác, v? hi?u su?t ho?c đ? tin c?y c?a nh?ng s?n ph?m này.

Microsoft cung c?p thông tin liên h? c?a bên th? ba đ? giúp b?n t?m h? tr? k? thu?t. thông tin liên h? này có th? thay đ?i mà không thông báo. Microsoft không b?o đ?m đ? chính xác c?a thông tin liên h? bên th? ba.

Thông tin và gi?i pháp trong tài li?u này đ?i di?n cho ch? đ? xem hi?n t?i c?a Microsoft Corporation v? các v?n đ? k? t? ngày phát hành. Gi?i pháp này có s?n thông qua Microsoft ho?c nhà cung c?p bên th? ba. Chúng tôi không đ?c bi?t khuyên b?n nên b?t k? nhà cung c?p bên th? ba ho?c gi?i pháp bên th? ba mà bài vi?t này có th? mô t?. C?ng có các nhà cung c?p bên th? ba ho?c gi?i pháp c?a bên th? ba mà bài vi?t này không mô t?. V? chúng tôi ph?i đáp ?ng đ? thay đ?i đi?u ki?n th? trư?ng, thông tin này không đư?c coi là cam k?t c?a Microsoft. Chúng tôi không th? đ?m b?o ho?c xác nh?n tính chính xác c?a b?t k? thông tin ho?c b?t k? gi?i pháp đư?c tr?nh bày c?a Microsoft ho?c b?t k? nhà cung c?p c?a bên th? ba đư?c đ? c?p.

Microsoft không b?o đ?m và không bao g?m t?t c? các tuyên b?, b?o đ?m và đi?u ki?n cho dù di?n đ?t, ng? ? ho?c theo lu?t đ?nh. Đi?u này bao g?m nhưng không gi?i h?n tuyên b?, b?o đ?m ho?c đi?u ki?n v? quy?n s? h?u, không vi ph?m, đi?u ki?n tho? m?n, kh? năng kinh doanh và phù h?p cho m?t m?c đích c? th?, đ?i v?i b?t k? b?n ghi d?ch v?, gi?i pháp, s?n ph?m, ho?c b?t k? các tài li?u ho?c thông tin khác. Trong m?i trư?ng h?p, Microsoft s? không ch?u trách nhi?m đ?i v?i b?t k? gi?i pháp c?a bên th? ba nào mà bài vi?t này đ? c?p đ?n.
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2590562 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Chín 2014 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
  • Microsoft Exchange Online Protection
T? khóa: 
o365022013 o365 o365a o365e o365p o365m kb3rdparty eop kbmt KB2590562 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2590562

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com