M t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2 Attendant: thng 9 nm 2011

D?ch tiu ? D?ch tiu ?
ID c?a bi: 2590692 - Xem s?n ph?m m bi ny p d?ng vo.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang ny

TM T?T

Bi vi?t ny m t? cumulative update for Office Communications Server 2007 R2 Attendant m l ngy thng 9 nm 2011.

GI?I PHP

C?p nh?t thng tin gi

Cc t?p tin sau y c s?n ? t?i v? t? Microsoft Download Trung tm:
Thu g?n h?nh ?nh nyBung r?ng h?nh ?nh ny
T?i v?
T?i v? cc gi ph?n m?m AttendantConsole.msp by gi?.

Ngy pht hnh: Thng 9 nm 2011

? bi?t thm thng tin v? cch t?i xu?ng cc t?p h? tr? Microsoft, hay b?m s? bi vi?t sau ? xem bi vi?t trong C s? Ki?n th?c Microsoft:
119591 Cach tai xung cac tp h tr cua Microsoft t dich vu trc tuyn
Microsoft a quet vi-rut cho tp nay. Microsoft a s dung phn mm do tim vi-rut mi nht hin co vao ngay tp c ng. Tp nay lu trn may chu c tng cng bao mt giup ngn chn moi thay i trai phep i vi tp.

iu kin tin quyt

C khng c i?u ki?n tin quy?t ? ci ?t gi c?p nh?t ny.

Kh?i ?ng l?i yu c?u

B?n c th? ph?i kh?i ?ng l?i my tnh n?u m?t s? ph? thu?c c?a Microsoft Office Communicator v?n ang ch?y khi c C?p Nh?t tch l?y p d?ng. V d?, b?n c th? ph?i kh?i ?ng l?i my tnh n?u b?n c Microsoft Office Outlook ho?c Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Attendant ch?y khi b?n C?p Nh?t ?c p d?ng.

Thay th? thng tin

Gi ny thay th? gi 980936.
980936 M t? c?a cumulative update for Office Communications Server 2007 R2 Attendant: Thng ba 2010

ng k? thng tin

S? d?ng m?t trong cc C?p Nh?t gi trong gi ny, b?n khng ph?i th?c hi?n b?t k? thay ?i ? cc s? ng k?.

Lo?i b? thng tin

? lo?i b? b?n c?p nh?t ny tch l?y, s? d?ng cc Thm ho?c lo?i b? Chng tr?nh m?c trong b?ng i?u khi?n.

i khi, b?n b? nh?c cho ngu?n CD khi b?n c? g?ng g? b? ci ?t b?n C?p Nh?t tch l?y. Nu hnh vi x?y ra, ?a CD m? ngu?n, ho?c cung c?p ?ng d?n ni ngu?n c th? t?m th?y t?p.

Thng tin v? t?p

Hotfix ny c th? khng ch?a t?t c? cc file m b?n ph?i c ? hon ton C?p Nh?t m?t s?n ph?m ? cc xy d?ng m?i nh?t. Hotfix ny ch?a ch? cc t?p tin m b?n ph?i c ? s?a cc v?n ? ?c li?t k trong bi vi?t ny.

Sau khi C?p Nh?t ?c ci ?t, b?n ton c?u c?a b?n c?p nh?t ny c thu?c tnh t?p, ho?c m?t phin b?n sau ny c?a t?p tin thu?c tnh, m ?c li?t k trong b?ng sau:

Thu g?n b?ng nyBung r?ng b?ng ny
Tn tpPhin ban tpKich thc tpNgayGiN?n t?ng
Attendantconsoleexe1.0.6907.2363,884,9046-Sep-116: 48x86
Attoi1.0.6907.236432,4646-Sep-116: 48Khng p d?ng
Ocapidll3.5.6907.2218,036,1846-Sep-116: 48x86
Ocapimdll3.5.6907.196362,3526-Sep-116: 48x86
Rtmpltfm_dll3.5.6907.2256,264,6646-Sep-116: 48x86
Uccp_dll3.5.6907.2364,775,7606-Sep-116: 48x86

THAM KH?O

bit thm thng tin v thu?t ng? ph?n m?m C?p Nh?t, b?m vo sau bi vi?t s? ? xem cc bi vi?t trong c s? ki?n th?c Microsoft:
824684 M ta thut ng chun c s dung m ta cac ban cp nht phn mm cua Microsoft

Thu?c tnh

ID c?a bi: 2590692 - L?n xem xt sau cng: 14 Thang Chin 2011 - Xem xt l?i: 1.0
p d?ng
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Standard Edition
  • Microsoft Office Communications Server 2007 R2 Enterprise Edition
T? kha:
atdownload kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2590692 KbMtvi
My d?ch
QUAN TRONG: Bi vi?t ny ?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch my c?a Microsoft ch? khng ph?i do con ng?i d?ch. Microsoft cung c?p cc bi vi?t do con ng?i d?ch v c? cc bi vi?t do my d?ch ? b?n c th? truy c?p vo t?t c? cc bi vi?t trong C s? Ki?n th?c c?a chng ti b?ng ngn ng? c?a b?n. Tuy nhin, bi vi?t do my d?ch khng ph?i lc no c?ng hon h?o. Lo?i bi vi?t ny c th? ch?a cc sai st v? t? v?ng, c php ho?c ng? php, gi?ng nh m?t ng?i n?c ngoi c th? m?c sai st khi ni ngn ng? c?a b?n. Microsoft khng ch?u trch nhi?m v? b?t k? s? thi?u chnh xc, sai st ho?c thi?t h?i no do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t ?ng s? d?ng c?a khch hng gy ra. Microsoft c?ng th?ng xuyn c?p nh?t ph?n m?m d?ch my ny.
Nh?p chu?t vo y ? xem b?n ti?ng Anh c?a bi vi?t ny:2590692

Cung cp Phan hi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com