Kh?c ph?c: Giao d?ch Integrator không bao g?m CICS Abend m? trong các s? ki?n thư khi m?t l?i LU 6.2 tr? l?i b?i các ?ng d?ng máy tính l?n c?a IBM

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2590909 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong Microsoft Host Integration Server 2010, th?i gian giao d?ch nhà tích h?p Windows b?t đ?u ch? bi?n (WIP) không bao g?m thông tin LU 6.2 l?i tương t? trong các s? ki?n thư như trong phiên b?n trư?c c?a máy ch? lưu tr? tích h?p.

Đây là m?t ví d? v? s? ki?n 102 có subcode 1436. Giao d?ch nhà tích h?p ghi nh?t k? s? ki?n này trong Microsoft Host Integration Server 2000 khi l?i Abend x?y ra t?i IBM CICS:
ID s? ki?n: 102
S? ki?n ngu?n: COMTI
Mô t?:
(102) COM giao d?ch nhà tích h?p báo cáo ngo?i l? sau đây cho khách hàng:

Thành ph?n: TI thành ph?n
Phương pháp: Phương pháp tên

Ngo?i l? mô t?:
(1436) Chương tr?nh giao d?ch TP tên abended. Host LU là T? xa APPC LU. Đ?a phương LU là Đ?a phương APPC LU. SNA l?i đăng nh?p data(FMH7): IBM Error CodeTh?i gianT? xa APPC LU Giao d?ch Tên giao d?ch không thành công v?i abend Abend Code. C?p Nh?t đ?a phương tài nguyên ph?c h?i h?u thu?n.
Dư?i đây là m?t ví d? v? các thông báo l?i Integrator giao d?ch đăng nh?p máy ch? lưu tr? Integration Server 2010 khi l?i tương t? x?y ra:
HISETBG0001 ?ng d?ng Integrator đ? ch?n m?t ngo?i l? trong phương pháp Phương pháp tên. Sau đây là các mô t? ngo?i l?: HISMSNA0018 The SNATransport đ? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng ch? ra m?t chương tr?nh ?ng d?ng ngư?i dùng t? xa Abend khi x? l? phương pháp Phương pháp tênLUName T? xa APPC LUTransactionId Giao d?ch ID."

NGUYÊN NHÂN

Th?i gian ch?y giao d?ch Integrator WIP đư?c vi?t l?i đ? s? d?ng qu?n l? m? và API CPI-C (ph? bi?n Programming Interface cho truy?n thông). Thi?t k? l?i c?a th?i gian ch?y WIP làm m?t m?t s? chi ti?t trong các thông báo l?i khi b?n s? d?ng LU 6.2 là phương pháp giao ti?p v?i h? th?ng máy ch? IBM.

GI?I PHÁP

Lưu tr? tích h?p máy ch? 2010

Hotfix gi?i quy?t v?n đ? này đư?c bao g?m trong gói tích l?y 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c gói tích l?y, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2616519 Tích l?y gói 2 cho máy ch? lưu tr? Integration Server 2010

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Sau khi b?n áp d?ng các C?p Nh?t, giao d?ch Integrator đăng m?t thông báo s? ki?n tương t? v?i sau khi m?t CICS Abend x?y ra trong khi x? l? giao d?ch:
ID s? ki?n: 102
Ngu?n: Ông tích h?p ?ng d?ng
Mô t?:
HISETBG0001 ?ng d?ng Integrator đ? ch?n m?t ngo?i l? trong phương pháp Phương pháp tên. Sau đây là các mô t? ngo?i l?: HISMSNA0018 The SNATransport đ? nh?n đư?c m?t ph?n ?ng cho th?y m?t ?ng d?ng ngư?i dùng t? xa chương tr?nh abend khi x? l? phương pháp Phương pháp tênLUName T? xa APPC LUTransactionId Giao d?ch ID. Abend thông tin: IBM Error CodeTh?i gianT? xa APPC LU Giao d?ch Tên giao d?ch không thành công v?i abend Abend Code. C?p Nh?t đ?a phương tài nguyên ph?c h?i h?u thu?n. "

Thu?c tính

ID c?a bài: 2590909 - L?n xem xét sau cùng: 10 Tháng Mười Hai 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
  • Microsoft Host Integration Server 2010
T? khóa: 
kbqfe kbhotfixserver kbfix kbupdate kbmt KB2590909 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2590909

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com