Article ID: 2591039 - View products that this article applies to.
הרחב הכל | כווץ הכל

תקציר

מאמר זה מתאר פרטים טכניים אודות כל עדכון Service Pack 3 (SP3) שפורסם עבור מוצרי לקוח 2007 Microsoft Office. מאמר זה מכיל את הפריטים הבאים עבור כל קובץ עדכון ב- SP3:
 • קישור למאמר (KB) מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base המתאר את החבילה. מאמר KB מכיל מידע נוסף אודות התיקונים שחבילת ה-service pack מכילה.
 • קישור אל אתרי האינטרנט של מרכז ההורדות של Microsoft מהם יכולים משתמשים להוריד את החבילות.
 • טבלה המציגה מידע מפורט אודות כל תיקון Microsoft (קובץ .msp) הכלול בעדכון.

  שים לב טבלאות אלה מפרטות רק את הקבצים עם מספרי הגירסה הכלולים ב- SP3. קבצים נוספים שאינם בעלי גירסאות, כגון תמונות או קובצי .xml, אינם נכללים ברשימה זו.
מאמר זה מתאר את כל עדכוני SP3 עבור מוצרי לקוח של 2007 Office. משום כך, מאמר זה הוא ארוך. אם אתה מחפש מידע אודות חבילה מסוימת, השתמש בתוכן העניינים או בצע חיפוש לפי כותרת העדכון או מספר KB.

כיצד לקבוע אם ה-service pack מותקן

מאמר זה מסייע לך לקבוע האם ערכת ה-service pack מותקנת. כדי לברר מהי הגירסה המותקנת של מוצר 2007 Office, מומלץ לבדוק את רשימת התוכניות המותקנות ב-Windows.

לקבלת מידע נוסף אודות הדרך לקביעת מספר הגירסה של מוצר Office 2007, לחץ על מספר המאמר שלהלן כדי להציגו מתוך מאגר הידע Microsoft Knowledge Base:

928116כיצד לקבוע איזו גירסה של מוצר 2007 Office מותקנת

מידע נוסף

2007 Microsoft Office Suite Service Pack 3 (SP3)
פרטי רקע
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
office2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526086 תיאור של 2007 Office suite SP3 ושל Office Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessdesp3-en-us.mspNot Applicable195,58415-Sep-201118:12
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:12
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:12
Mainwwsp3.mspNot Applicable428,804,60815-Sep-201118:12
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:12
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:12
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:12
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:13

Microsoft Office Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
officelp2007sp3-kb2526086-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526086 תיאור של 2007 Office suite SP3 ושל Office Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:15
Mainmuisp3-en-us.mspNot Applicable34,428,41615-Sep-201118:15
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:15
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:15
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:15

Microsoft Office Project 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
project2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526091 תיאור של Office Project 2007 SP3 ושל Office Project Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:18
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:18
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:18
Projectwwsp3.mspNot Applicable89,837,05615-Sep-201118:18
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:18
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:18
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:18

Microsoft Office Project Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
projectlp2007sp3-kb2526091-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526091 תיאור של Office Project 2007 SP3 ושל Office Project Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:19
Projectmuisp3-en-us.mspNot Applicable9,697,28015-Sep-201118:19
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:19
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:19
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:19

Microsoft Office SharePoint Designer 2007 Service Pack 3 (SP3)
פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
sharepointdesigner2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526089 תיאור של Office SharePoint Designer 2007 SP3 ושל Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:23
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:23
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:23
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:23
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:23
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:23
Sharepointdesignerwwsp3.mspNot Applicable78,549,50415-Sep-201118:23

Microsoft Office SharePoint Designer Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)
פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
sharepointdesignerlp2007sp3-kb2526089-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526089 תיאור של Office SharePoint Designer 2007 SP3 ושל Office SharePoint Designer Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:24
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:24
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:24
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:24
Sharepointdesignermuisp3-en-us.mspNot Applicable11,235,32815-Sep-201118:24

Microsoft Office Visio 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
visio2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526291 תיאור של Office Visio 2007 SP3 ושל Office Visio Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:26
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201118:26
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:26
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:26
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:26
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:26
Visiowwsp3.mspNot Applicable106,095,10415-Sep-201118:26

Microsoft Office Visio Language Pack 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
visiolp2007sp3-kb2526291-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526291 תיאור של Office Visio 2007 SP3 ושל Office Visio Language Pack 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-en-us.mspNot Applicable16,692,22415-Sep-201118:27
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:27
Proofsp3-es-es.mspNot Applicable11,163,13615-Sep-201118:28
Proofsp3-fr-fr.mspNot Applicable7,959,55215-Sep-201118:28
Visiomuisp3-en-us.mspNot Applicable9,186,81615-Sep-201118:27

Microsoft Office Proofing Tools 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
officeproofingtools2007sp3-kb2526293-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526293 תיאור של Office Proofing Tools 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ
מכיוון שקובץ .exe של Proofing Tools הוא אוסף של קובצי .msp של Proofing Tools, הטבלה הבאה מפרטת רק את הקבצים הנכללים בקובץ .msp אחד כדוגמה.

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ime32sp3-ja-jp.mspNot Applicable42,583,04015-Sep-201118:21
Ime32sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,664,57615-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,158,14415-Sep-201118:21
Ime32sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,497,08815-Sep-201118:21
Ime64sp3-ja-jp.mspNot Applicable13,033,47215-Sep-201118:21
Ime64sp3-ko-kr.mspNot Applicable8,242,68815-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-cn.mspNot Applicable9,144,32015-Sep-201118:21
Ime64sp3-zh-tw.mspNot Applicable9,581,56815-Sep-201118:21
Proofsp3-en-us.mspNot Applicable10,838,52815-Sep-201118:21

Microsoft Office Access Runtime and Data Connectivity 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
accessruntimeanddataconnectivity2007sp3-kb2526310-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526310 תיאור של Office Access Runtime and Data Connectivity Components 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Accessrtsp3-en-us.mspNot Applicable52,327,93615-Sep-201118:04
Aceredistsp3-en-us.mspNot Applicable28,100,60815-Sep-201118:04

Calendar Printing Assistant for Microsoft Office Outlook 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
cpao2007sp3-kb2526294-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526294 תיאור של Calendar Printing Assistant for Office Outlook 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Cpaosp3-en-us.mspNot Applicable25,639,42415-Sep-201118:05

Microsoft Office InterConnect 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


הערה חבילה זו מופצת ביפנית בלבד.
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
interconnect2007sp3-kb2526296-fullfile-ja-jp.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה היפנית כעת.
2526296 תיאור של Office InterConnect 2007 SP3

פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Clientsharedmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable15,134,72015-Sep-201120:40
Interconnectmuisp3-ja-jp.mspNot Applicable967,68015-Sep-201120:40
Interconnectwwsp3.mspNot Applicable99,449,34415-Sep-201120:40
Office64wwsp3.mspNot Applicable8,500,22415-Sep-201120:40

Microsoft Office Compatibility Pack Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
compatibilitypacksp3-kb2526297-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526297 תיאור של Office Compatibility Pack SP3

פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ
כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
O12convsp3-en-us.mspNot Applicable38,176,25615-Sep-201118:06

Excel Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
excelviewer2007sp3-kb2526302-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526302 תיאור של Office Excel Viewer 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Xlviewsp3-en-us.mspNot Applicable39,063,04015-Sep-201118:06

PowerPoint Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
powerpointviewer2007sp3-kb2526298-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526298 תיאור של PowerPoint Viewer 2007 SP3
פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Ppviewersp3-en-us.mspNot Applicable37,148,16015-Sep-201118:17

Visio Viewer 2007 Service Pack 3 (SP3)

פרטי רקע


כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
שם החבילהכיצד להשיג את החבילהמאמר במאגר הידע
visioviewer2007sp3-kb2526301-fullfile-en-us.exe
כווץ את התמונההרחב את התמונה
הורדה
הורד את החבילה כעת.
2526301 תיאור של Office Visio Viewer 2007 SP3

פרטי תיקון Microsoft (קובץ .msp) ופרטי קובץ

כווץ את הטבלההרחב את הטבלה
File nameFile versionFile sizeDateTime
Vviewersp3-en-us.mspNot Applicable10,744,83215-Sep-201118:28


הערה זהו מאמר מסוג "פרסום מהיר" שנוצר ישירות מתוך ארגון התמיכה של Microsoft. המידע ניתן כפי שהוא (as-is) כתגובה לבעיות שעלו. בשל הדחיפות בהוצאת החומר, שגיאות טיפוגרפיות עשויות להתגלות בו, והחומר עשוי לעבור תיקון בכל שלב ללא הודעה מראש. לקבלת מידע נוסף, עיין בתנאי השימוש.

מאפיינים

Article ID: 2591039 - Last Review: יום שישי 25 נובמבר 2011 - Revision: 2.0
המידע במאמר זה חל על:
 • Microsoft Office Excel 2007
 • Microsoft Office Word 2007
 • Microsoft Office PowerPoint 2007
 • Microsoft Office Outlook 2007
 • Microsoft Office Access 2007
 • Microsoft Office Publisher 2007
 • Microsoft Office Visio Standard 2007
 • Microsoft Office Visio Professional 2007
 • Microsoft Office Project Professional 2007
 • Microsoft Office Project Standard 2007
 • Microsoft Office SharePoint Designer 2007
 • Microsoft Expression Web
מילות מפתח 
kbexpertiseinter kbsurveynew atdownload KB2591039

ספק משוב

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com