Raksta ID: 2591169 - Apskatiet produktus, uz kuriem attiecas ?is raksts.
Izv?rst visu | Sak?aut visu

Kopsavilkums

Ja .pdf faila izveidei izmantojat Nuance PDF r?kjoslas spraudni, p?rl?kprogramma Internet Explorer 9 sasalst vai avar?. ?? probl?ma nepast?v p?rl?kprogramm? Microsoft Internet Explorer 8.

Risin?jums

Nuance PDF r?kjoslas atjaunin?jums, kas nov?rstu sader?bas probl?mu, v?l nav pieejams.

Lai nov?rstu ?o nesader?bu, atsp?jojiet Nuance PDF r?kjoslu, veicot t?l?k nor?d?t?s darb?bas.
  1. Aizveriet visus p?rl?kprogrammas Internet Explorer logus.
  2. Atveriet jaunu p?rl?kprogrammas Internet Explorer logu.
  3. Ja tiek par?d?ts zi?ojums par nesader?bu ar Nuance PDF r?kjoslu, noklik??iniet uz Atst?t atsp?jotu vai ignor?jiet ?o zi?ojumu.
Piez?me. Nuance PDF r?kjosla var nestr?d?t pareizi, kad t? ir atsp?jota.

Papildindorm?cija

Lai ieg?tu papildinform?ciju par p?rl?kprogrammas pievienojumprogramm?m, apmekl?jiet ??das Microsoft vietnes: ?aj? rakst? min?tos tre?o pu?u produktus ra?o no korpor?cijas Microsoft neatkar?gi uz??mumi. Korpor?cija Microsoft nesniedz nek?das netie?as vai cit?das garantijas par ?o produktu veiktsp?ju vai uzticam?bu.
Piez?me ?is ir ??tr?s public??anas? raksts, ko izveidoja Microsoft tehnisk? atbalsta p?rst?vji. ?aj? rakst? ietvert? inform?cija ir sniegta ?t?da, k?da t? ir?, un ir paredz?ta tehnisk? atbalsta snieg?anai, risinot ?rk?rtas probl?mas. ?emot v?r? ?su raksta sagatavo?anas un public??anas laiku, rakst? m?dz b?t pareizrakst?bas k??das, un v?l?k raksts var tikt p?rskat?ts bez iepriek??j? br?din?juma. Pla??ku inform?ciju skatiet lieto?anas nosac?jumos.

Rekviz?ti

Raksta ID: 2591169 - P?d?jo reizi p?rskat?ts: otrdiena, 2013. gada 15. janv?ris - P?rskat??ana: 2.0
Attiecas uz:
  • Windows Internet Explorer 9
Atsl?gv?rdi: 
kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2591169

Sniegt atsauksmes

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com