Identifikator ?lanka: 2591169 - Prika?ite proizvode na koje se odnosi ovaj ?lanak.
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Kada koristite dodatnu komponentu za Nuance PDF traku sa alatkama za kreiranje .pdf datoteke, Windows Internet Explorer 9 prestaje sa radom ili se zamrzava. Do ovog problema ne dolazi u programu Internet Explorer 8.

Re?enje

Ispravka za Nuance PDF traku sa alatkama koja re?ava probleme sa kompatibilno??u jo? uvek nije dostupna.

Da b iste re?ili ovaj problem, onemogu?ite Nuance PDF traku sa alatkama tako ?to ?ete pratiti ove korake:
  1. Zatvorite sve prozore programa Internet Explorer.
  2. Otvorite novi prozor programa Internet Explorer.
  3. Kada se pojavi obave?tenje o nekompatibilnosti Nuance PDF trake sa alatkama, kliknite na Ostavi onemogu?eno ili zanemarite obave?tenje.
Napomena  Nuance PDF traka sa alatkama mo?da ne?e ispravno raditi kada je traka sa alatkama onemogu?ena.

Dodatne informacije

Vi?e informacija o programskim dodacima za pregleda? potra?ite na slede?im Microsoft Veb lokacijama: Proizvode nezavisnih proizvo?a?a o kojima se govori u ovom ?lanku proizvela su preduze?a koja su nezavisna od korporacije Microsoft. Microsoft ne daje garanciju, podrazumevanu ni neku drugu, u pogledu performansi ili pouzdanosti ovih proizvoda.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 2591169 - Poslednji pregled: 3. oktobar 2013. - Revizija: 2.0
Odnosi se na:
  • Windows Internet Explorer 9
Klju?ne re?i: 
kbprb kbsurveynew kbexpertisebeginner KB2591169

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com