Kaip padidinti kompiuterio atmintis geb?jim?

Straipsni? vertimai Straipsni? vertimai
Straipsnio ID: 259184 - Per?i?r?ti ?iame straipsnyje minimus produktus.
Jei ?iame straipsnyje neapra?omos j?s? aparat?ra susijusios problemos, ie?kokite ?ioje Microsoft svetain?je daugiau straipsni? apie aparat?r?:
http://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb457123.aspx
I?pl?sti visus | Sutraukti visus

?iame puslapyje

Santrauka

?iame straipsnyje apra?oma, kaip padidinti j?s? kompiuterio atminties paj?gum? ar galima laisvosios kreipties atminties (RAM). Tai gali b?ti naudinga, jei norite padidinti savo kompiuterio grei?io ir na?umo, kad jums paleisti daugiau program? vienu metu, ir taip toliau.PASTABA: ?is straipsnis skirtas naudoti tik informaciniais. Jame n?ra joki? trik?i? ?alinimo informacija. Jei j?s ie?kote trik?i? ?alinimo informacija, kuri n?ra pamin?ta ?iame straipsnyje, ie?kokite Microsoft ?ini? baz?s naudojant rakta?od?ius, kurie yra i?vardyti ?iame Microsoft ?ini? baz?s straipsnyje:
242450 Kaip naudojant raktinius ?od?ius Microsoft ?ini? baz?s u?klaus?

Daugiau informacijos

Padidinti kompiuterio atmintis geb?jim? ar prieinam? operatyvin? Atmint?, naudokite vien? i? ?i? metod?:

Pastaba: nors yra ?vairi? tip? atminties kompiuteryje, ?iame straipsnyje apra?ytos tik kompiuterio atminties ir virtualios atminties.

Padidinkite savo kompiuterio RAM

Nor?dami gauti informacijos apie tai, kaip prie kompiuterio prid?ti daugiau RAM, kreipkit?s ? kompiuterio gamintoj? arba Rodyti dokumentus, pateikiamus su j?s? kompiuteriu.

Jei manote, padidinti RAM kompiuteryje, Atminkite, kad j?s ?traukiate fizin?s gabalas ?rangos ? savo kompiuter?. Suprasti, kad yra rizikos su pakei?iant aparat?ros komponentus kompiuteryje, tod?l reikia konsultuotis ? aparat?ros gamintoj? ar organizacija, kuri specializuojasi aparat?ros klausimams. RAM tinkamai veiks j?s? kompiuteryje, jis turi atitikti j?s? pagrindin? plok?t? reikalavimus.

Svarbu: Pastaba ?i? atsargumo priemoni? prie? naujindami RAM kompiuteryje:
 • Jei j?s? kompiuteris yra pagal garantijos s?lygas ir j?s nuimkite dangtel? i? kompiuterio, galite u?drausti garantija. Daugiau informacijos ie?kokite ? aparat?ros gamintoj? prie? t?sdami.
 • Nustatyti, kiek j?s? kompiuteryje yra RAM. Tai padaryti, de?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite Mano kompiuteris piktogram? darbalaukyje, o tada spustel?kite Ypatyb?s. RAM atmintis, kuri yra ?diegta j?s? kompiuteryje yra kompiuterio dalyje.
 • Nustatyti, kiek RAM jums reikia. Paprastai, jei j?s? kompiuterio darbas sul?t?ja kai daug program? atidarytas, arba jei dirbate su dideli? fail?, galb?t nor?site ?diekite daugiau RAM.
Galb?t nor?site apsvarstyti ?ie patarimai prie? perkant RAM u? j?s? speciali plok?t?:
 • Kreipkit?s ? aparat?ros gamintoj? prie? ?diegti nauj? ?rang? u?tikrinti, kad garantija yra ne panaikinti, jeigu j?s nuimkite dangtel? i? kompiuterio.
 • Patikrinkite savo savininko vadov? arba plok?t?s vadov? nustatyti, jei j?s? RAM yra susijusios su lyginumu arba ne pariteto.
 • Nustatyti RAM (matuojama nanoseconds).
 • Nustatyti, ar kompiuteris naudoja vien? eili? atminties moduliai (SIMMs) arba dviej? eili? atminties moduliai (DIMM).
 • Nustatyti, ar kompiuteris naudoja greitai puslapis-mode DRAM (FPM DRAMAS), prat?stas duomen? Out DRAM (EDO DRAM), sprogo EDO DRAM (Lada DRAMAS), Synchronous DRAM (SDRAM), arba RAMBus DRAM (RDRAM).
 • Nustatyti kontakt? plok?t? skai?ius: 30, 72, 168.
 • Nustatyti atidaryti RAM laiko tarpsnius, kurie yra j?s? pagrindin? plok?t?.

Pakeisti virtualiosios atminties parametrai

Windows Millennium Edition (me), Windows 98 ir Windows 95 naudoti virtualiosios atminties pl?sti savo kompiuterio atminties. Virtualioji atmintis ? tai metodas, naudojant kiet?j? disk? kaip laikinai saugoti duomenis, kurie paprastai b?t? saugoma RAM. Taikant ?? metod?, Windows gali suteikti papildom? i?tekli?, kurie veiksmingai prid?ti papildom? "virtualus" atminties ir i?pl?sti j?s? kompiuterio galimybes.

?sp?jimas: nors j?s galite keisti virtualiosios atminties parametrai, jie jau yra sukonfig?ruotos jums numatyta; negali keisti virtualiosios atminties parametrai, i?skyrus atvejus, kai tai nei?vengiamai b?tina daryti. Be to, prie? jums pakeisti ?iuos parametrus, d?mes? dabartin?s konfig?racijos informacija taip kad galite atkurti pradinius parametrus, jei b?tina.

Pakeisti virtualiosios atminties parametrai:
 1. De?iniuoju pel?s mygtuku spustel?kite piktogram? Mano kompiuteris darbalaukyje, o tada spustel?kite Ypatyb?s.
 2. Spustel?kite skirtuk? funkcionalumas .
 3. Spustel?kite virtuali?j? atmint?, ir tada spustel?kite leisti nurodyti savo virtualiosios atminties parametrus.
 4. Spustel?kite stand?j? disk?, kur? norite naudoti virtualiosios atminties, ir tada pasirinkite Virtualioji atmintis minimali? ir maksimali? dyd?i?.
 5. Spustel?kite gerai, spustel?kite geraiir tada paleiskite kompiuter? i? naujo.
Pastaba: jei reikia, galite atkurti pradinius parametrus. Nor?dami tai padaryti, pakartokite veiksmus nuo 1 iki 4, ta?iau 3 ?ingsnyje spustel?kite leisti Windows valdo mano virtualiosios atminties parametrai (rekomenduojama) .

Savyb?s

Straipsnio ID: 259184 - Paskutin? per?i?ra: 2014 m. vasario 8 d. - Per?i?ra: 3.0
Taikoma:
 • Microsoft Windows 95
Rakta?od?iai: 
kbhardware kbhowto kbmt KB259184 KbMtlt
Atliktas automatinis vertimas
SVARBU: ?is straipsnis i?verstas naudojant ?Microsoft? ma?ininio vertimo programin? ?rang? ir gali b?ti pataisytas naudojant ?Community Translation Framework? (CTF) technologij?. ?Microsoft? si?lo ma?inos i?verstus ir po to bendruomen?s suredaguotus straipsnius, taip pat ?mogaus i?verstus straipsnius siekdama suteikti prieig? prie vis? savo ?ini? baz?s straipsni? daugeliu kalb?. Ma?inos i?verstuose ir v?liau paredaguotuose straipsniuose gali b?ti ?odyno, sintaks?s ir / arba gramatikos klaid?. ?Microsoft? neatsako u? jokius netikslumus, klaidas arba ?al?, patirt? d?l neteisingo turinio vertimo arba m?s? klient? naudojimosi juo. Daugiau apie CTF ?r. http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections.
Spustel?kite ?ia, nor?dami pamatyti ?io straipsnio versij? angl? kalba: 259184

Pateikti atsiliepim?

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com