Làm th? nào đ? tăng kh? năng b? nh? máy tính c?a b?n

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259184 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
N?u bài vi?t này không mô t? các v?n đ? liên quan đ?n ph?n c?ng c?a b?n, xin vui l?ng xem trang Web Microsoft sau đây đ? xem các bài vi?t v? ph?n c?ng:
http://technet.Microsoft.com/en-us/Library/bb457123.aspx
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách đ? tăng kh? năng b? nh? máy tính c?a b?n ho?c truy c?p ng?u nhiên có s?n b? nh? (RAM). Đi?u này có th? h?u ích n?u b?n mu?n đ? tăng t?c đ? máy tính và hi?u su?t c?a b?n, do đó b?n có th? ch?y nhi?u chương tr?nh đ?ng th?i, vv.LƯU ?: Bài vi?t này là dành cho ch? s? d?ng thông tin. Nó không ch?a b?t k? thông tin kh?c ph?c s? c?. N?u b?n đang t?m ki?m gi?i đáp th?c m?c thông tin không đư?c đ? c?p trong bài vi?t này, t?m ki?m cơ s? ki?n th?c Microsoft m?t l?n n?a b?ng cách s? d?ng t? khóa đư?c li?t kê trong bài vi?t cơ s? ki?n th?c Microsoft sau:
242450 Làm th? nào đ? truy v?n cơ s? ki?n th?c Microsoft b?ng cách s? d?ng t? khóa

THÔNG TIN THÊM

Đ? tăng b? nh? kh? năng máy tính c?a b?n ho?c s?n RAM, s? d?ng m?t trong nh?ng phương pháp sau đây:

Chú ý: M?c dù có nhi?u lo?i khác nhau c?a b? nh? trong máy tính, bài vi?t này ch? mô t? máy tính b? nh? RAM và b? nh? ?o.

Tăng s? lư?ng RAM trong máy tính c?a b?n

Thông tin v? làm th? nào đ? thêm nhi?u RAM đ? máy tính c?a b?n, liên h? v?i h?ng ch? t?o máy tính, ho?c xem các tài li?u đó là bao g?m trong máy tính c?a b?n.

Khi b?n xem xét tăng RAM trên máy tính c?a b?n, h?y nh? r?ng b?n đang thêm m?t m?nh v?t l? c?a ph?n c?ng máy tính c?a b?n. Hi?u r?ng có nh?ng r?i ro liên quan v?i thay th? các thành ph?n ph?n c?ng trong máy tính c?a b?n, do đó, b?n nên tham kh?o ? ki?n nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n ho?c m?t t? ch?c chuyên v? ph?n c?ng n?u b?n có th?c m?c. Cho RAM đ? ho?t đ?ng đư?c trong máy tính c?a b?n, nó ph?i tuân th? các yêu c?u c?a bo m?ch ch? c?a b?n.

QUAN TR?NG: Lưu ? các bi?n pháp ph?ng ng?a sau trư?c khi b?n nâng c?p RAM trên máy tính c?a b?n:
 • N?u máy tính c?a b?n đang đư?c b?o hành và b?n lo?i b? b?a t? máy tính c?a b?n, b?n có th? thu h?i b?o hành. Tham kh?o ? ki?n nhà s?n xu?t ph?n c?ng c?a b?n cho bi?t thêm thông tin trư?c khi b?n ti?n hành.
 • Xác đ?nh bao nhiêu RAM b?n có trên máy tính c?a b?n. Đ? làm đi?u này, b?m chu?t ph?i vào các Máy tính của tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó b?m Thu?c tính. S? lư?ng b? nh? RAM đư?c cài đ?t trên máy tính c?a b?n là trong các Máy tính keá tieáp.
 • Xác đ?nh bao nhiêu RAM b?n c?n. Thông thư?ng, n?u máy tính c?a b?n ch?m khi b?n có nhi?u chương tr?nh m?, ho?c n?u b?n đang làm vi?c v?i t?p tin l?n, b?n có th? mu?n cài đ?t thêm RAM.
B?n có th? xem xét các m?o sau đây trư?c khi b?n mua RAM cho bo m?ch ch? c? th? c?a b?n:
 • Liên h? v?i h?ng ch? t?o ph?n c?ng c?a b?n trư?c khi b?n cài đ?t ph?n c?ng m?i đ? đ?m b?o r?ng vi?c b?o hành không đư?c thu h?i n?u b?n lo?i b? b?a t? máy tính c?a b?n.
 • Ki?m tra c?a ch? s? h?u c?a b?n hư?ng d?n s? d?ng ho?c hư?ng d?n s? d?ng Bo m?ch ch? đ? xác đ?nh n?u RAM c?a b?n là ch?n l? ho?c không tính ch?n l?.
 • Xác đ?nh t?c đ? c?a b? nh? RAM (đo b?ng nanoseconds).
 • Xác đ?nh xem máy tính s? d?ng duy nh?t trong d?ng b? nh? mô-đun (SIMMs) ho?c kép trong d?ng b? nh? mô-đun (DIMM).
 • Xác đ?nh xem máy tính dùng nhanh trang ch? đ? DRAM (FPM DRAM), m? r?ng d? li?u ra DRAM (EDO DRAM), Burst EDO DRAM (BEDO DRAM), đ?ng b? DRAM (SDRAM) ho?c RAMBus DRAM (RDRAM).
 • Xác đ?nh s? chân trên bo m?ch ch?: 30, 72 ho?c 168.
 • Xác đ?nh s? m? RAM khe có s?n trên bo m?ch ch? c?a b?n.

Thay đ?i thi?t đ?t b? nh? ?o

Windows Millennium Edition (Me), Windows 98 và Windows 95 s? d?ng b? nh? ?o đ? tăng thêm b? nh? RAM máy tính c?a b?n. B? nh? ?o là m?t phương pháp b?ng cách s? d?ng đ?a c?ng như lưu tr? t?m th?i cho d? li?u b?nh thư?ng có th? đư?c lưu tr? trong b? nh? RAM. B?ng cách s? d?ng phương pháp này, Windows có th? cung c?p thêm tài nguyên mà có hi?u qu? thêm b? nh? "?o" b? sung và m? r?ng kh? năng c?a máy tính.

C?NH BÁO: M?c dù b?n có th? thay đ?i các thi?t đ?t b? nh? ?o, h? đ? đư?c c?u h?nh cho b?n theo m?c đ?nh; không làm thay đ?i các thi?t đ?t b? nh? ?o tr? khi nó là hoàn toàn c?n thi?t đ? làm như v?y. Ngoài ra, lưu trư?c khi b?n thay đ?i các thi?t đ?t này, ? thông tin c?u h?nh hi?n t?i như v?y b?n có th? khôi ph?c cài đ?t g?c n?u c?n thi?t.

Đ? thay đ?i các thi?t đ?t b? nh? ?o:
 1. Nh?p chu?t ph?i vào các Máy tính của tôi bi?u tư?ng trên bàn làm vi?c c?a b?n, và sau đó b?m Thu?c tính.
 2. B?m vào các Hiệu suất tab.
 3. Nh?p vào B? nh? ?o, và sau đó nh?p vào H?y đ? tôi ch? ra thi?t đ?t b? nh? ?o c?a riêng tôi.
 4. B?m vào đ?a c?ng mà b?n mu?n s? d?ng cho b? nh? ?o, và sau đó ch?n s? ti?n t?i thi?u và t?i đa c?a b? nh? ?o.
 5. Nh?p vào Ok, b?m Ok, và sau đó kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n.
LƯU ?: N?u c?n thi?t, b?n có th? khôi ph?c cài đ?t g?c. Đ? làm như v?y, l?p l?i bư?c 1 đ?n 4, nhưng b?m vào Đ? Windows qu?n l? các thi?t đ?t b? nh? ?o c?a tôi (khuy?n cáo) trong bư?c 3.

Thu?c tính

ID c?a bài: 259184 - L?n xem xét sau cùng: 27 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 3.0
Áp d?ng
 • Microsoft Windows 95
T? khóa: 
kbhardware kbhowto kbmt KB259184 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259184

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com