L?i d?ng "0x0000007f" ho?c h? th?ng ng?ng đáp ?ng trên máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Vista ho?c Windows Server 2008 khi b?n k?t n?i đ?n nó b?ng cách s? d?ng giao th?c RDP

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2592339 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Khi b?n k?t n?i v?i m?t máy tính đang ch?y Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Vista ho?c Windows Server 2008 b?ng cách s? d?ng giao th?c RDP, máy tính ng?ng đáp ?ng ho?c b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng sau:

D?NG: 0X0000007F (0X0000008, parameter2, parameter3, parameter4)


Ghi chú
 • Các tham s? trong thông báo l?i d?ng này có th? khác nhau, tùy thu?c vào c?u h?nh c?a máy tính. Tuy nhiên, các tham s? đ?u tiên là luôn luôn 0x0000008.
 • Không ph?i t?t c? "0x0000007F" Stop l?i do v?n đ? này.
Ví d?, b?n đ? tri?n khai m?t môi trư?ng Microsoft Virtual Desktop cơ s? h? t?ng (VDI) trong m?t m?ng. B?n đăng nh?p vào m?t máy ?o đang ch?y Windows Server 2008 R2, Windows 7, Windows Vista ho?c Windows Server 2008 trong môi trư?ng VDI. Trong t?nh hu?ng này, các máy ?o ng?ng đáp ?ng ho?c b?n nh?n đư?c thông báo l?i d?ng.

NGUYÊN NHÂN

V?n đ? này x?y ra b?i v? tr?nh đi?u khi?n Win32k.sys và thành ph?n Remote Desktop Protocol (RDP) s? d?ng quá nhi?u không gian ngăn x?p. Trong t?nh hu?ng này, m?t ngăn x?p tràn x?y ra.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nh?m kh?c ph?c ch? s? c? đư?c mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này ch? áp d?ng cho h? th?ng đang g?p v?n đ? mô t? trong bài vi?t này. Hotfix này có th? nh?n đư?c th? nghi?m b? sung. V? v?y, n?u b?n không b? ?nh hư?ng b?i v?n đ? này, chúng tôi đ? ngh? b?n đ?i cho C?p Nh?t ti?p theo c?a ph?n m?m có ch?a hotfix này.

N?u các hotfix có s?n đ? t?i v?, không có m?t ph?n "Hotfix t?i v? có s?n" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u ph?n này không xu?t hi?n, liên h? v?i d?ch v? khách hàng c?a Microsoft và h? tr? đ? có đư?c các hotfix.

Lưu ? N?u v?n đ? khác x?y ra ho?c n?u b?t c? x? l? s? c? là c?n thi?t, b?n có th? ph?i t?o m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng đ? h? tr? thêm câu h?i và v?n đ? mà không đ? đi?u ki?n cho hotfix này c? th?. Đ?i v?i m?t danh sách đ?y đ? c?a Microsoft d?ch v? khách hàng và h? tr? s? đi?n tho?i ho?c đ? t?o ra m?t yêu c?u d?ch v? riêng bi?t, ghé thăm Web site sau c?a Microsoft:
http://support.Microsoft.com/contactus/?WS=support
Lưu ? Các h?nh th?c "Hotfix download available" hi?n th? các ngôn ng? mà các hotfix có s?n. N?u b?n không nh?n th?y ngôn ng? c?a b?n, đó là v? m?t hotfix là không có s?n cho ngôn ng? đó.

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? áp d?ng hotfix này, b?n ph?i ch?y m?t h? đi?u hành sau:
 • Windows Vista gói d?ch v? 2 (SP2)
 • Windows Server 2008 Service Pack 2 (SP2)
 • Windows 7 Service Pack 1 (SP1)
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1)
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Vista, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
935791Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? Windows Vista m?i nh?t
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows Server 2008, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
968849Làm th? nào đ? có đư?c gói d?ch v? m?i nh?t cho Windows Server 2008
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? có đư?c m?t gói d?ch v? Windows 7 ho?c Windows Server 2008 R2, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
976932Thông tin v? Service Pack 1 cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

Đăng k? thông tin

S? d?ng các hotfix trong gói này, b?n không ph?i th?c hi?n b?t k? thay đ?i đ? đăng k?.

Kh?i đ?ng l?i yêu c?u

B?n ph?i kh?i đ?ng l?i máy tính sau khi b?n áp d?ng hotfix này.

Thông tin thay th? hotfix

Hotfix này không thay th? m?t hotfix phát hành trư?c đó.

Chi tieát taäp tin

Phiên b?n toàn c?u c?a hotfix này cài đ?t t?p tin có thu?c tính đư?c li?t kê trong b?ng dư?i đây. Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin đư?c li?t kê trong gi? ph?i h?p qu?c t? (UTC). Nh?ng ngày tháng và th?i gian cho các t?p tin trên máy tính đ?a phương c?a b?n đư?c hi?n th? trong th?i gian local c?a b?n cùng v?i xu hư?ng th?i gian ti?t ki?m ánh sáng ngày (DST) hi?n t?i c?a b?n. Ngoài ra, nh?ng ngày tháng và th?i gian th? thay đ?i khi b?n th?c hi?n m?t s? ho?t đ?ng trên các t?p tin.
Windows Vista và Windows Server 2008 thông tin t?p tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows Vista và Windows Server 2008 hotfixes đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, ch? "Windows Vista" đư?c li?t kê trên trang yêu c?u Hotfix. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows Vista" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, SR_Level (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng dư?i đây.
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mSR_LevelD?ch v? chi nhánh
  6.0.600 2. 22xxxWindows Vista và Windows Server 2008SP2LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows Server 2008 và Windows Vista". MUM t?p và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) b?o m?t liên quan, là c?c k? quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpdd.dll6.0.6002.22776135,16811-Jan-201213: 42x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 và Windows Vista
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpdd.dll6.0.6002.22776173,56812-Jan-201209: 59x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpdd.dll6.0.6002.22776406,01611-Jan-201213: 29IA-64
Windows 7 và Windows Server 2008 R2 t?p tin thông tin ghi chú
Quan tr?ng Hotfixes Windows 7 và Windows Server 2008 R2 hotfix đư?c bao g?m trong cùng m?t gói. Tuy nhiên, hotfix trên trang Hotfix yêu c?u đư?c li?t kê trong c? hai h? đi?u hành. Đ? yêu c?u các gói hotfix áp d?ng cho m?t ho?c c? hai h? đi?u hành, ch?n các hotfix đư?c li?t kê dư?i "Windows 7/Windows Server 2008 R2" trên trang. Luôn luôn đ? c?p đ?n "áp d?ng đ?" ph?n trong bài vi?t đ? xác đ?nh h? đi?u hành th?c t? m?i hotfix áp d?ng cho.
 • Các t?p tin mà áp d?ng cho m?t s?n ph?m c? th?, s? ki?n quan tr?ng (RTM, SPn), và d?ch v? chi nhánh (LDR, Đông Đ?c) có th? đư?c xác đ?nh b?ng cách ki?m tra các s? phiên b?n t?p tin như th? hi?n trong b?ng sau:
  Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
  Phiên b?nS?n ph?mS? ki?n quan tr?ngD?ch v? chi nhánh
  6.1.760 1.21xxxWindows 7 và Windows Server 2008 R2SP1LDR
 • Các t?p tin b?n kê (.manifest) và các MUM file (.mum) đư?c cài đ?t cho m?i môi trư?ng là li?t kê m?t cách riêng bi?t trong ph?n "thêm t?p thông tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2". MUM và b?n kê t?p và t?p catalô (.cat) liên quan đ?n an ninh, r?t quan tr?ng đ? duy tr? nhà nư?c c?a các thành ph?n C?p Nh?t. T?p catalô an ninh, mà các thu?c tính không đư?c li?t kê, đư?c k? k?t v?i m?t ch? k? s? Microsoft.
Cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpdd.dll6.1.7601.21823213,50420-Tháng chín-201104: 39x 86
Cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpdd.dll6.1.7601.21823274,94420-Tháng chín-201104: 35x 64
Cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pPhiên b?n t?pKích thư?c t?p tinNgày thángTh?i gianN?n t?ng
Rdpdd.dll6.1.7601.21823461,82420-Tháng chín-201103: 06IA-64

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t v?n đ? trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? thu?t ng? C?p nh?t ph?n m?m, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
824684Mô t? các thu?t ng? tiêu chu?n đư?c s? d?ng đ? mô t? C?p nh?t ph?n m?m Microsoft

Thông tin thêm t?p

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows Vista và Windows Server 2008

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,590
Ngày (UTC)12-Jan-2012
Th?i gian (UTC)15: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_792c62f89345f3ee99dc0809163ddc1e_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_73021b7a4d6b3fed.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)12-Jan-2012
Th?i gian (UTC)15: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_e6b647046b70279a.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin3,939
Ngày (UTC)11-Jan-2012
Th?i gian (UTC)17: 49
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Vista và Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_0f7ae44da32233f783fea3a6f7e923f2_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_ede091bd7336af0a.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)12-Jan-2012
Th?i gian (UTC)15: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_42d4e28823cd98d0.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,219
Ngày (UTC)12-Jan-2012
Th?i gian (UTC)13: 41
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.608 ngư?i
Ngày (UTC)12-Jan-2012
Th?i gian (UTC)15: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_10bec75240056d289cd7036b6f095950_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_645b5a3b1d352eaf.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)12-Jan-2012
Th?i gian (UTC)15: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.0.6002.22776_none_e6b7eafa6b6e3096.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin4,216
Ngày (UTC)11-Jan-2012
Th?i gian (UTC)15: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1,930
Ngày (UTC)12-Jan-2012
Th?i gian (UTC)15: 05
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thông tin b? sung t?p tin cho Windows 7 và Windows Server 2008 R2

T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 86 d?a trên phiên b?n c?a Windows 7
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.634
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_6d419ebc4ec8e41442f7dd6d911bc6ed_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21823_none_8dca293c128b37ae.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin722
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pX86_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21823_none_e7110f3fcc61a669.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.814 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)07: 10
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? x 64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows 7 và Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pAmd64_7e13948f72eff019ef99e518d3ec75d8_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21823_none_c3ac24e22c6bd4c8.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin726
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pAmd64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21823_none_432faac384bf179f.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2.816 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)08: 06
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pUpdate.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.844 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
T?p b? sung cho t?t c? các h? tr? IA-64 d?a trên các phiên b?n c?a Windows Server 2008 R2
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên t?pIa64_e930c269b4e3894bc0a951d34ce04ca7_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21823_none_e3cabdd559c17bed.Manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin724
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?pIa64_microsoft-windows-t...s-rdp-displaydriver_31bf3856ad364e35_6.1.7601.21823_none_e712b335cc5faf65.manifest
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin2,815
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)07: 39
N?n t?ngKhông áp d?ng
Tên t?p> Update.mum
Phiên b?n t?pKhông áp d?ng
Kích thư?c t?p tin1.447 ngư?i
Ngày (UTC)20-Tháng chín-2011
Th?i gian (UTC)09: 51
N?n t?ngKhông áp d?ng

Thu?c tính

ID c?a bài: 2592339 - L?n xem xét sau cùng: 16 Tháng Hai 2012 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Windows Server 2008 R2 Datacenter
 • Windows Server 2008 R2 Enterprise
 • Windows Server 2008 R2 Standard
 • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
 • Windows Server 2008 R2 Foundation
 • Windows Web Server 2008 R2
 • Windows 7 Enterprise
 • Windows 7 Home Basic
 • Windows 7 Home Premium
 • Windows 7 Professional
 • Windows 7 Starter
 • Windows 7 Ultimate
 • Windows Vista Business
 • Windows Vista Business 64-bit edition
 • Windows Vista Enterprise
 • Windows Vista Enterprise 64-bit edition
 • Windows Vista Home Basic
 • Windows Vista Home Basic 64-bit edition
 • Windows Vista Home Premium
 • Windows Vista Home Premium 64-bit edition
 • Windows Vista Ultimate
 • Windows Vista Ultimate 64-bit edition
 • Windows Server 2008 Datacenter
 • Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V
 • Windows Server 2008 Enterprise
 • Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V
 • Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems
 • Microsoft Windows Server Foundation 2008 Windows Server Foundation
 • Windows Server 2008 Standard
 • Windows Server 2008 Standard without Hyper-V
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbfix kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbmt KB2592339 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2592339

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com