Làm th? nào đ? c?u h?nh OWA đ? k?t n?i v?i Exchange thông qua tư?ng l?a

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259240 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TÓM T?T

Bài vi?t này mô t? cách thi?t l?p Microsoft Outlook Web Access (OWA) đ? k?t n?i v?i Microsoft Exchange Server thông qua tư?ng l?a. C?u h?nh này gi? đ?nh là có m?t b?c tư?ng l?a gi?a OWA và máy tính Exchange Server. Có ba c?ng mà c?n ph?i đư?c m? vào tư?ng l?a trong c?u h?nh này. Máy tính Exchange Server, hai c?ng c?n đư?c v? b?n đ? t?nh. Đ? th?c hi?n vi?c này, các c?ng ph?i đư?c m? b?ng cách ch?nh s?a registry.

Chú ý Th? ba c?ng, c?ng 135, ph?i đư?c m? trên tư?ng l?a.

THÔNG TIN THÊM

Làm theo các bư?c trong ph?n này đ? t?nh ánh x? hai c?ng trên máy tính Exchange Server. Máy tính Exchange Server OWA đi?m đ?n ph?i có các c?ng đư?c ánh x?.

Chú ý M?t c?ng ph?i đư?c ánh x? cho các c?a hàng thông tin, và m?t c?ng ph?i đư?c ánh x? cho thư m?c.

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows

 1. Khởi động Registry Editor (Regedt32.exe).
 2. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeDS\Parameters
 3. Thêm các m?c sau đây cho d?ch v? Microsoft Exchange Directory:
  M?c nh?p: TCP/IP c?ng
  Lo?i: REG_DWORD
  D? li?u: s? hi?u c?ng đ? gán
  Chú ý Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?nh c?ng t? kho?ng 5000 đ?n 65535 (th?p phân).

  Ví dụ:
  "TCP/IP Port"=dword:00001388(5000)
 4. Xác đ?nh v? trí các khóa sau trong registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\MSExchangeIS\ParametersSystem
 5. Thêm các m?c sau đây cho kho thông tin Exchange Server:
  M?c nh?p: TCP/IP c?ng
  Lo?i: REG_DWORD
  D? li?u: s? hi?u c?ng đ? gán
  Chú ý Chúng tôi đ? ngh? r?ng b?n ch? đ?nh c?ng t? kho?ng 5000 đ?n 65535 (th?p phân).

  Ví dụ:
  "TCP/IP Port"=dword:00001389(5001)
 6. Thoát kh?i Registry Editor.
 7. Kh?i đ?ng l?i máy tính c?a b?n đ? thay đ?i có hi?u l?c.
 8. Trên các b?c tư?ng l?a, m? c?ng mà b?n đ? gán cho thư m?c, kho thông tin và c?ng 135 cho công c? b?n đ? đi?m cu?i.

  Chú ý Cho Exchange Server đ? giao ti?p tr? l?i thông qua tư?ng l?a máy ch? OWA nó c?ng là c?n thi?t đ? có các c?ng không lâu 1024 qua 65535 c?u h?nh cho truy?n thông ra bên ngoài t? các máy ch? Exchange ph?c v? OWA. M?c dù b?n có th? xác đ?nh nh?ng g? c?ng Exchange l?ng nghe trên cho RPC lưu lư?ng truy c?p, b?n có th? không ch? nh?ng g? c?ng RPC ?ng d?ng OWA s? d?ng cho truy?n thông RPC.
Chú ý H? ph?c v? OWA c?ng ph?i là m?t thành viên c?a vùng nơi cư trú c?a các h?p thư. Đ? thêm thông tin v? làm th? nào đ? c?u h?nh truy c?p đó, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
179442Làm th? nào đ? c?u h?nh tư?ng l?a cho tên mi?n và tín thác

Thu?c tính

ID c?a bài: 259240 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft Exchange Server 5.5 Standard Edition
T? khóa: 
kbhowto kbmt KB259240 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259240
Khước từ Nội dung trong Cơ sở Kiến thức Không còn được hỗ trợ
Bài vi?t này nói v? các s?n ph?m mà Microsoft không c?n h? tr? n?a. Do đó, bài vi?t này đư?c cung c?p "nguyên b?n" và s? không đư?c c?p nh?t.

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com