Mô t? c?a t? xa máy tính đ? bàn giao th?c 8,0 C?p Nh?t cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2592687 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

GI?I THI?U

Bài vi?t này th?o lu?n v? b?n C?p Nh?t t? xa máy tính đ? bàn giao th?c (RDP) 8,0 cho phép b?n s? d?ng các tính năng t? xa máy tính đ? bàn b?n ghi d?ch v? m?i. Các tính năng đư?c gi?i thi?u trong Windows 8 và Windows Server 2012. Các tính năng này bây gi? có s?n cho máy tính đang ch?y Windows 7 Service Pack 1 (SP1) ho?c Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 (SP1).

T?i thông tin

Làm th? nào đ? có đư?c các b?n c?p nh?t này

Các t?p tin sau đây có s?n đ? t?i v? t? Microsoft Download Center:

C?p Nh?t cho Windows 7 SP1, phiên b?n 32-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n C?p Nh?t cho Windows 7 SP1 cho h? th?ng d?a trên x 86 gói bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows 7 SP1, phiên b?n 64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n C?p Nh?t cho Windows 7 SP1 cho h? th?ng d?a trên x 64 gói bây gi?.

C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 SP1, phiên b?n 64-bit

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
T?i v?
T?i v? các b?n C?p Nh?t cho Windows Server 2008 R2 SP1 cho h? th?ng d?a trên x 64 gói bây gi?.

Đ? bi?t thêm thông tin v? cách t?i xu?ng Microsoft h? tr? t?p tin, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
119591 Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft h? tr? t?p tin t? b?n ghi d?ch v? tr?c tuy?n
Microsoft quét tranh virus. Microsoft s? d?ng ph?n m?m phát hi?n virus m?i nh?t có s?n trên ngày mà t?p tin đ? đư?c đăng. Các t?p tin đư?c lưu tr? trên tăng cư?ng b?o m?t máy ch? có th? giúp ngăn ng?a b?t k? thay đ?i không đư?c phép đ? các t?p tin.

Hư?ng d?n cài đ?t chuyên bi?t

Đi?u ki?n tiên quy?t

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n C?p Nh?t RDP 8.0, b?n ph?i có hotfix 2574819 cài đ?t chuyên bi?t.

Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2574819, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
2574819 Có b?n c?p nh?t mà thêm h? tr? cho DTLS trong Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

Phiên b?n đư?c h? tr?

Đ? cài đ?t chuyên bi?t b?n c?p nh?t này, b?n ph?i đang ch?y Windows 7 SP1 ho?c Windows Server 2008 R2 SP1.

Làm th? nào đ? kích ho?t RDP 8,0 trên m?t máy tính t? xa đang ch?y Windows 7 SP1

Đ? kích ho?t RDP 8,0 trên m?t máy tính t? xa đang ch?y Windows 7 SP1, h?y làm theo các bư?c sau:

Lưu ? Các hư?ng d?n sau đây đư?c áp d?ng ch? cho t? xa máy tính đang ch?y Windows 7 SP1.
 1. cài đ?t chuyên bi?t phiên b?n thích h?p gói b?ng cách ch?y t?p tin C?p Nh?t Windows6.1-KB2592687.
 2. Kh?i đ?ng l?i máy tính.
 3. M? các đ?a phương nhóm chính sách biên so?n.
 4. Cho phép các chính sách t? xa máy tính đ? bàn giao th?c. Các thi?t l?p cho chính sách này đang các nút ch?n m?t sau:
  Máy tính Administrative Templates Windows Components\Remote Services\Remote máy tính đ? bàn máy tính đ? bàn phiên Host\Remote phiên làm vi?c môi trư?ng
 5. N?u ch?c năng UDP là c?n thi?t, s? chính sách RDP v?n t?i, và sau đó thi?t l?p giá tr? s? d?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n và UDP. Các thi?t l?p cho
  chính sách giao thông v?n t?i RDP là dư?i nút ch?n m?t sau đây:
  Máy tính Administrative Templates Windows Components\Remote Services\Remote máy tính đ? bàn máy tính đ? bàn phiên Host\Connections
  Lưu ? C?u h?nh chính sách RDP v?n t?i c?ng cho phép các quy t?c tư?ng l?a đ? cho phép c?ng UDP 3389.
 6. Kh?i đ?ng l?i máy tính.

Làm th? nào đ? xác minh r?ng RDP 8,0 đư?c kích ho?t

Đ? xác minh r?ng RDP 8,0 đư?c kích ho?t trên m?t máy tính t? xa đang ch?y Windows 7 SP1, k?t n?i v?i máy tính t? m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c đó ch?y Windows 7 SP1 b?ng cách s? d?ng Remote Desktop Connection (RDC) 8,0. Sau khi b?n k?t n?i v?i máy tính, h?y làm theo các bư?c sau đ? xác minh r?ng RDP 8,0 đư?c kích ho?t:
 1. N?u RDP 8,0 đư?c kích ho?t, k?t n?i ch?t lư?ng nút ch?n m?t s? đư?c hi?n th? ? thanh k?t n?i.
 2. Nh?p vào nút ch?n m?t k?t n?i ch?t lư?ng đ? m? m?t hộp thoại thông tin gi?ng như sau. (Màn h?nh shot cho bư?c này đư?c li?t kê dư?i đây).

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  Màn h?nh shot cho bư?c này
S? hi?n di?n c?a nút ch?n m?t k?t n?i ch?t lư?ng và c?a hộp thoại k?t n?i ch?t lư?ng kh?ng đ?nh s? s?n có c?a RDP 8,0 cho Kết nối từ xa.

Thông tin thêm

V?n đ?

Hi?n nay, RDP 8,0 là không tương h?p v? sau v?i Forefront th?ng nh?t truy c?p c?ng (UAG) năm 2010. N?u b?n có UAG 2010 đư?c cài đ?t chuyên bi?t, chúng tôi khuyên b?n không cài đ?t chuyên bi?t RDP 8,0.

Các tính năng m?i trong C?p Nh?t RDP 8,0

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed

Các tính năng m?i trong RDP 8,0 cho Windows 7 SP1

B?n c?p nh?t này gi?i thi?u các tính năng sau đây đ?i v?i t? xa máy tính đang ch?y Windows 7 SP1:
 • RemoteFX cho WAN

  RemoteFX cho WAN tính năng cho phép ngư?i dùng trên m?ng WAN đ? có m?t nhanh và ch?t l?ng kinh nghi?m b?ng cách s? d?ng các k? thu?t tiên ti?n như thông minh và thích nghi UDP v?n t?i, m?ng m?t khoan dung, và ph?c h?i. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  RemoteFX cho WAN: T?ng quan v? các tàu v?n t?i thông minh và thích nghi trong Windows 8 và Windows Server 2012
 • RemoteFX m?ng t? đ?ng phát hi?n

  RemoteFX m?ng t? đ?ng phát hi?n tính năng t? đ?ng phát hi?n các đ?c tính m?ng và t?i ưu hóa tr?i nghi?m ngư?i dùng phù h?p. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  RemoteFX cho WAN: T?ng quan v? các tàu v?n t?i thông minh và thích nghi trong Windows 8 và Windows Server 2012
 • RemoteFX thích ?ng đ? h?a

  Các tính năng đ? h?a thích nghi RemoteFX cung c?p m?t kinh nghi?m phong phú đ? h?a đ?ng thích nghi đ? t?i máy ch?, khách hàng truy c?p thi?t b? t?i và đ?c tính m?ng. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Thông tin chung v? RemoteFX thích ?ng đ? h?a trong Windows Server 2012 và Windows 8
 • RemoteFX phương ti?n truy?n thông Streaming

  RemoteFX phương ti?n truy?n thông tr?c tuy?n tính năng cho phép ngư?i dùng kinh nghi?m m?t kinh nghi?m phương ti?n truy?n thông m?n trên m?ng WAN cho t?t c? các đ?nh d?ng phương ti?n truy?n thông n?i dung. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Thông tin chung v? t?o đi?u ki?n cho m?t kinh nghi?m đa phương ti?n li?n m?ch v?i RemoteFX phương ti?n truy?n thông Streaming Windows Server 2012 và Windows 8
 • RemoteFX USB chuy?n hư?ng cho-RemoteFX vGPU máy tính đ? bàn ?o

  Tính năng RemoteFX USB chuy?n hư?ng cho phép ngư?i dùng s? d?ng thi?t b? USB v?i RemoteApp ?ng d?ng và máy tính đ? bàn t? xa, ngay c? khi máy tính đ? bàn t? xa không có RemoteFX vGPU cài đ?t chuyên bi?t. Đ? bi?t thêm chi ti?t, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:
  Thông tin chung v? RemoteFX USB chuy?n hư?ng trong Windows Server 2012 và Windows 8
 • H? tr? cho phiên làm vi?c l?ng nhau

  RDP 8,0 h? tr? ch?y m?t phiên Kết nối Bàn làm việc Từ xa trong m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn k?t n?i cho t?nh hu?ng c? th?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2754550 Ch?y m?t phiên Kết nối Bàn làm việc Từ xa trong m?t phiên Kết nối Bàn làm việc Từ xa đư?c h? tr? v?i t? xa máy tính đ? bàn giao th?c 8,0 cho t?nh hu?ng c? th?
 • Hi?u su?t qu?y cho giám sát nh?ng kinh nghi?m ngư?i dùng

  Hi?u su?t qu?y (đ? h?a RemoteFX và RemoteFX m?ng truy c?p Nhóm) cho qu?n tr? viên giám sát và kh?c ph?c s? c? các v?n đ? kinh nghi?m ngư?i dùng.
Các tính năng có s?n ch? khi b?n s? d?ng m?t khách hàng đó là tương h?p v? sau v?i RDP 8,0. Ví d?, m?t máy tính đang ch?y Windows 8 ho?c Windows 7 SP1 v?i C?p Nh?t RDP 8,0 cài đ?t chuyên bi?t có th? k?t n?i v?i m?t máy tính đang ch?y Windows 7 SP1 v?i RDP 8,0 b?n C?p Nh?t đư?c cài đ?t chuyên bi?t.

Các tính năng m?i trong các khách hàng máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i 8,0 cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1

C?p Nh?t t? xa máy tính đ? bàn k?t n?i 8,0 h? tr? các tính năng m?i sau khi b?n k?t n?i đ?n m?t máy ch? đư?c h? tr? và c?u h?nh m?t cách thích h?p:
 • H? tr? cho Giao th?c bàn làm vi?c t? xa 8,0

  C?p Nh?t t? xa máy tính đ? bàn k?t n?i 8,0 cung c?p các h? tr? đ?y đ? cho RDP 8,0 và bao g?m các tính năng sau đây:
  • T? xa cho WAN
  • RemoteFX thích ?ng đ? h?a
  • M?ng t? xa t? đ?ng phát hi?n
  • RemoteFX phương ti?n truy?n thông Streaming


  Tính năng này có s?n khi b?n k?t n?i v?i máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 v?i RDP 8,0 cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t
 • Năng đ?ng trong phiên USB chuy?n hư?ng

  Tính năng chuy?n hư?ng USB trong phiên làm vi?c năng đ?ng cho phép ngư?i dùng l?a ch?n thi?t b? USB cho chuy?n hư?ng ? gi?a m?t phiên làm vi?c t? xa. Thi?t b? USB có th? đư?c trao đ?i gi?a các phiên t? xa ho?c đ? máy tính c?c b?. Khi tính năng chuy?n hư?ng RemoteFX USB đư?c kích ho?t, ngư?i dùng có th? b?m vào các Thi?t b? bi?u tư?ng trên thanh k?t n?i đ? ch?n nh?ng thi?t b? nào đư?c chuy?n hư?ng.

  Tính năng này có s?n khi b?n k?t n?i v?i máy tính đang ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7 v?i tính năng vGPU RDP 7.1 RemoteFX kích ho?t
  • Windows 7 v?i RDP 8,0 cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t
 • C?i thi?n đơn kí nh?p nghi?m đ? truy c?p Web máy tính đ? bàn t? xa

  B?n c?p nh?t này đơn gi?n hóa và c?i thi?n đáng k? kinh nghi?m ngư?i dùng b?ng cách cho phép ngư?i dùng cung c?p tên người dùng và m?t kh?u c?a h? ch? có m?t th?i gian khi ngư?i dùng k?t n?i v?i nó xu?t b?n ?ng d?ng và máy tính đ? bàn. Ngư?i dùng không đư?c nh?c cung c?p tên người dùng và m?t kh?u c?a h? cho các k?t n?i liên ti?p.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? c?u h?nh Web đăng nhập đơn (web SSO), đi đ?n web site c?a Microsoft sau đây:
  T? xa máy tính đ? bàn Web truy c?p đăng nhập đơn bây gi? d? dàng hơn đ? kích ho?t trong Windows Server 2012
  Tính năng này có s?n ch? khi b?n k?t n?i v?i Windows Server 2012 máy ?o d?a tri?n khai và tri?n khai máy tính đ? bàn d?a trên phiên.
 • K?t n?i l?i cho RemoteApp và k?t n?i máy tính đ? bàn

  Th? tái k?t n?i cho RemoteApp và k?t n?i máy tính đ? bàn tính năng cho phép ngư?i dùng d? dàng ng?t k?t n?i và k?t n?i l?i đ? nó xu?t b?n các ?ng d?ng và máy tính đ? bàn.

  Tính năng này có s?n cho ngư?i dùng khi h? s? d?ng các tính năng RemoteApp và k?t n?i máy tính đ? bàn đ? k?t n?i v?i Windows Server 2012 tri?n khai máy ?o d?a trên máy tính đ? bàn và tri?n khai máy tính đ? bàn d?a trên phiên.
 • H? tr? cho RemoteFX phương ti?n truy?n thông chuy?n hư?ng API cho VoIP ?ng d?ng

  Tính năng RemoteFX phương ti?n truy?n thông chuy?n hư?ng API cho phép ?ng d?ng như Lync 2013 đ? cung c?p m?t kinh nghi?m h?i ngh? truy?n h?nh video và âm thanh phong phú. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  Thông tin chung v? Microsoft Lync 2013 VDI Plugin
  Tính năng này có s?n khi b?n k?t n?i v?i máy tính đó ch?y m?t hệ điều hành sau:
  • Windows 8
  • Windows Server 2012
  • Windows 7
  • Windows Server 2008 R2
 • H? tr? cho phiên làm vi?c l?ng nhau

  RDP 8,0 h? tr? ch?y m?t phiên Kết nối Bàn làm việc Từ xa trong m?t phiên làm vi?c t? xa máy tính đ? bàn k?t n?i cho t?nh hu?ng c? th?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2754550 Ch?y m?t phiên Kết nối Bàn làm việc Từ xa trong m?t phiên Kết nối Bàn làm việc Từ xa đư?c h? tr? v?i t? xa máy tính đ? bàn giao th?c 8,0 cho t?nh hu?ng c? th?
Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

V?n đ? v?i b?n C?p Nh?t RDP 8,0

Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding start collapsed
 1. Máy tính đ? bàn ?o có RemoteFX vGPU cài đ?t chuyên bi?t không th? s? d?ng RDP 8,0. Do đó, không cài đ?t chuyên bi?t ho?c lo?i b? các RDP 8,0 updatein RemoteFX vGPU k?ch b?n.
  V?n đ?
  Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t RDP 8,0 b?ng cách s? d?ng chính sách nhóm trên m?t máy tính có cài đ?t chuyên bi?t RemoteFX vGPU, RDP 8,0 là không có s?n.
  Đ? phân gi?i
  B?n c?p nh?t này không cho phép RDP 8,0 cho k?t n?i đ?n máy tính có cài đ?t chuyên bi?t RemoteFX vGPU. N?u b?n ph?i có RDP 8,0 đư?c kích ho?t, lo?i b? RemoteFX vGPU t? máy tính đ? bàn ?o cho phép RDP 8,0.
 2. Các Bóng l?nh không th? đư?c s? d?ng đ? theo d?i t? xa Kết nối từ xa c?a ngư?i dùng khác.
  V?n đ?
  Windows 7 SP1 h? tr? các Bóng l?nh (đi?u khi?n t? xa). L?nh này có th? đư?c s? d?ng b?i ngư?i qu?n tr? đ? xem ho?c ki?m soát m?t phiên làm vi?c ho?t đ?ng c?a ngư?i dùng khác. Sau khi RDP 8,0 đư?c kích ho?t trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 SP1, m?t ngư?i s? d?ng qu?n tr? viên không th? s? d?ng các Bóng l?nh đ? xem ho?c ki?m soát phiên làm vi?c c?a ngư?i dùng khác.
  Đ? phân gi?i
  Ngư?i qu?n tr? có th? s? d?ng h? tr? t? xa ho?c m?t s?n ph?m mà cung c?p các kh? năng tương t? đ? xem ho?c ki?m soát phiên làm vi?c c?a ngư?i dùng khác.
 3. H? tr? aero kính có s?n.
  V?n đ?
  Tính năng remoting Aero Glass trong Windows 7 cho phép ngư?i s? d?ng nh?ng ngư?i đang ch?y tương h?p v? sau máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i khách hàng s? d?ng các tính năng như Flip 3D, xem trư?c s?ng nhi?m v? bar, và biên gi?i m? c?a s? Kết nối Bàn làm việc Từ xa khi m?t khách hàng RDC 7.0 tương h?p v? sau đư?c s? d?ng. Sau khi RDP 8,0 đư?c kích ho?t, ngư?i dùng không th? s? d?ng tính năng remoting Aero Glass.
  Đ? phân gi?i
  Qu?n tr? viên không nên s? RDP 8,0 trên t? xa các máy tính đang ch?y Windows 7 SP1 cho ngư?i s? d?ng ph?i s? d?ng các tính năng remoting Aero Glass.
 4. RDP 8,0 trên t? xa các máy tính đang ch?y Windows 7 SP1 không s? d?ng giao th?c UDP.
  V?n đ?
  RemoteFX cho các tính năng WAN trong RDP 8,0 thông minh s? d?ng Giao th?c Ki?m soát Truy?n và UDP giao th?c đ? t?i ưu hóa ngư?i dùng kinh nghi?m. Sau khi b?n cài đ?t chuyên bi?t và kích ho?t RDP 8,0 trên máy tính đang ch?y Windows 7 SP1, RDP 8,0 đư?c c?u h?nh đ? s? d?ng ch? là giao th?c Giao th?c Ki?m soát Truy?n.
  Đ? phân gi?i
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, c?u h?nh RDP 8,0 dùng giao th?c Giao th?c Ki?m soát Truy?n và UDP. Đ? bi?t thêm chi ti?t, xem các "Làm th? nào đ? kích ho?t RDP 8,0"ph?n.
 5. Qu?n tr? viên đ?a phương, ngư?i không ph?i là thành viên c?a Nhóm ngư?i dùng máy tính đ? bàn t? xa không th? kí nh?p b?ng cách s? d?ng m?t khách hàng Kết nối Bàn làm việc Từ xa.
  V?n đ?
  Sau khi RDP 8,0 đư?c kích ho?t, qu?n tr? viên đ?a phương, ngư?i không ph?i là thành viên c?a Nhóm ngư?i dùng máy tính đ? bàn t? xa không th? kí nh?p.
  Đ? phân gi?i
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, h?y thêm ngư?i dùng qu?n tr? c?c b? Nhóm ngư?i dùng máy tính đ? bàn t? xa.
 6. Các quy t?c tư?ng l?a mà cho phép lưu lư?ng truy c?p UDP không đư?c kích ho?t khi b?n s? d?ng m?t đ?i tư?ng chính sách nhóm (GPO) đ? cho phép RDP 8,0.
  V?n đ?
  N?u b?n s? d?ng m?t GPO đ? cho phép RDP 8.0, các quy t?c tư?ng l?a UDP cho phép lưu lư?ng truy c?p UDP không đư?c phép đôi khi.
  Đ? phân gi?i
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, t?o ra m?t GPO đ? cho phép các máy tính đ? bàn t? xa - ch? đ? ngư?i dùng (UDP-In) tư?ng l?a.
 7. Các quy t?c tư?ng l?a cho phép Giao th?c Ki?m soát Truy?n giao thông có th? không đư?c kích ho?t n?u b?n áp d?ng b?n c?p nh?t này theo cách th? công.

  V?n đ?

  N?u b?n s? d?ng chính sách b?o m?t c?c b? đ? cho phép RDP 8.0, các quy t?c tư?ng l?a Giao th?c Ki?m soát Truy?n cho phép Giao th?c Ki?m soát Truy?n giao thông không đư?c phép đôi khi.

  Đ? phân gi?i

  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cho phép các máy tính đ? bàn t? xa - quy t?c tư?ng l?a (TCP-In) RemoteFX trong tư?ng l?a c?a Windows v?i b?o m?t chuyên sâu.
 8. B?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t khi IPsec đư?c tri?n khai trong m?ng.
  V?n đ?
  Khi b?n k?t n?i v?i m?t máy tính b?ng cách s? d?ng giao th?c RDP 8,0 trong t?nh hu?ng nh?t đ?nh, b?n kinh nghi?m ch?m hi?u su?t. V?n đ? này x?y ra khi IPsec đư?c tri?n khai trong m?ng.
  Đ? phân gi?i
  Đ? gi?i quy?t v?n đ? này, cài đ?t chuyên bi?t hotfix 2570170 trên máy ch?.

  Đ? bi?t thêm chi ti?t v? hotfix 2570170, nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
  2570170 V?n đ? hi?u su?t khi b?n b?t chính sách AuthNoEncap đ? x? l? các d? li?u l?n trong m?t môi trư?ng m?ng trong Windows 7 ho?c trong Windows Server 2008 R2
 9. B?n không th? s? d?ng các ch?c năng đa c?m ?ng và c? ch? khi b?n k?t n?i v?i m?t máy tính t? xa.
  V?n đ?
  B?n không th? s? d?ng các ch?c năng đa c?m ?ng và c? ch? khi b?n s? d?ng máy tính đ? bàn t? xa k?t n?i khách hàng 8,0 trên m?t máy tính đang ch?y Windows 7 SP1.
  Đ? phân gi?i
  Tính năng c?m ?ng đa RemoteFX đư?c h? tr? ch? khi máy tính khách hàng và máy ch? đang ch?y Windows 8 ho?c Windows Server 2012.
 10. B?n có th? nh?n đư?c nhi?u l?i nh?c xác th?c khi b?n k?t n?i v?i máy tính b?ng cách s? d?ng truy c?p web site t? xa trong l?nh v?c nh? kinh doanh máy ch? 2011 và Windows Server 2012 Essentials.

  V?n đ?

  Khi c? g?ng đ? k?t n?i v?i m?t máy tính trong m?t Windows Server 2012 Essentials, nh? kinh doanh máy ch? 2011 chu?n Windows, ho?c Windows nh? kinh doanh máy ch? 2011 Essentials mi?n b?ng cách s? d?ng truy c?p web site t? xa ho?c c?ng máy tính đ? bàn t? xa, b?n có th? đư?c yêu c?u liên t?c cho xác th?c.

  Đ? phân gi?i

  Đ? m?t workaround cho v?n đ? này, h?y truy c?p website sau c?a Microsoft:
  Thông tin v? làm th? nào đ? làm vi?c xung quanh nhi?u xác th?c s? nh?c sau khi b?n áp d?ng KB 2574819 và KB 2592687
Đ? bi?t thêm chi ti?t v? RDP 8,0 C?p Nh?t cho Windows 7 SP1 và Windows Server 2008 R2 SP1, h?y vào web site c?a Microsoft sau đây:

T? xa máy tính đ? bàn giao th?c 8,0 C?p Nh?t cho Windows 7 SP1: t?o đi?u ki?n cho m?t kinh nghi?m ngư?i dùng r?t l?n WAN cho máy tính đ? bàn ?o Windows 7 SP1


Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
assets folding end collapsed

Thu?c tính

ID c?a bài: 2592687 - L?n xem xét sau cùng: 30 Tháng Chín 2013 - Xem xét l?i: 16.0
Áp d?ng
 • Windows 7 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows 7 Enterprise
  • Windows 7 Home Basic
  • Windows 7 Home Premium
  • Windows 7 Professional
  • Windows 7 Starter
  • Windows 7 Ultimate
 • Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, khi đư?c dùng v?i:
  • Windows Server 2008 R2 Datacenter
  • Windows Server 2008 R2 Enterprise
  • Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems
  • Windows Server 2008 R2 Foundation
  • Windows Server 2008 R2 Standard
  • Windows Web Server 2008 R2
T? khóa: 
kbqfe kbfix kbsurveynew kbexpertiseinter atdownload kbcip kbmt KB2592687 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2592687

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com