Máy in không đư?c hi?n th? như mong đ?i t?i m?t khách hàng Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2592845 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bài vi?t này áp d?ng cho Microsoft Dynamics NAV cho t?t c? các nư?c và t?t c? các ngôn ng? mi?n đ?a phương.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

TRI?U CH?NG

Trong m?t s? b?n cài đ?t c?a Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 (SP1), máy in không đư?c hi?n th? như mong đ?i t?i m?t khách hàng. Máy s? d?ng danh sách quá nhi?u ho?c quá ít máy in. Đ?c bi?t là, trong b?n cài đ?t Terminal Server (TS), khách hàng s? hi?n th? trên máy in thu?c v? các bu?i TS.

GI?I PHÁP

Thông tin hotfix

M?t hotfix đư?c h? tr? có s?n t? Microsoft. Đó là m?t ph?n "Hotfix download available" ? đ?u bài vi?t cơ s? ki?n th?c này. N?u b?n đang g?p ph?i m?t v?n đ? t?i v?, cài đ?t hotfix này, ho?c có câu h?i h? tr? k? thu?t khác, liên h? v?i đ?i tác c?a b?n ho?c, n?u đ? ghi danh vào m?t k? ho?ch h? tr? tr?c ti?p v?i Microsoft, b?n có th? liên h? v?i h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và t?o ra m?t yêu c?u h? tr? m?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, h?y truy c?p trang web c?a Microsoft sau đây:
https://MBS.Microsoft.com/support/newst Art.aspx
B?n c?ng có th? liên l?c h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics qua đi?n tho?i b?ng cách s? d?ng các liên k?t cho qu?c gia c? th? đi?n tho?i. Đ? th?c hi?n vi?c này, truy c?p vào m?t trong các trang web Microsoft sau đây:

Đ?i tác
https://MBS.Microsoft.com/partnersource/support/
Khách hàng
https://MBS.Microsoft.com/customersource/support/Information/SupportIn Formation/global_support_contacts_eng.htm
Trong trư?ng h?p đ?c bi?t, chi phí mà thư?ng ph?i gánh ch?u đ? h? tr? các cu?c g?i có th? đư?c h?y b? n?u m?t chuyên nghi?p h? tr? k? thu?t cho Microsoft Dynamics và s?n ph?m liên quan s? xác đ?nh r?ng m?t C?p Nh?t c? th? s? gi?i quy?t v?n đ? c?a b?n. Các chi phí h? tr? thông thư?ng s? áp d?ng cho b?t k? câu h?i h? tr? b? sung và các v?n đ? không đ? đi?u ki?n cho các C?p Nh?t c? th? trong câu h?i.Làm th? nào đ? có đư?c Microsoft Dynamics NAV hotfix hay C?p nh?t t?p

Sau khi b?n yêu c?u m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV, m?t siêu liên k?t s? đư?c g?i đ?n b?n trong m?t e-mail.

E-mail s? ch?a m?t siêu liên k?t và m?t kh?u. B?n có th? s? d?ng các siêu liên k?t đ? t?i xu?ng hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c các t?p tin C?p Nh?t. Khi b?n b?m vào các siêu liên k?t, các T?p tin t?i v?-c?nh báo b?o m?t h?p tho?i s? m? ra. Sau đó, b?n đư?c nh?c nh? đ? ch?y, đ? ti?t ki?m ho?c đ? h?y b? vi?c t?i xu?ng.

N?u b?n b?m vào Ch?y, các t?p tin b?t đ?u t?i v? và quá tr?nh khai thác. B?n ph?i ch? đ?nh m?t thư m?c cho các t?p tin m?i, và sau đó cung c?p m?t kh?u.

N?u b?n b?m vào Lưu, b?n ph?i xác đ?nh m?t đư?ng d?n cho vi?c lưu t?p nén. Khi b?n m? t?p tin mà b?n đ? lưu, b?n đư?c nh?c nh? đ? ch? ra m?t đư?ng d?n cho các t?p tin. Sau đó, b?n ph?i cung c?p m?t kh?u đư?c cung c?p trong e-mail.

N?u b?n b?m vào H?y b?, đi?m d?ng quá tr?nh t?i v?.


Làm th? nào đ? cài đ?t m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c m?t t?p tin C?p Nh?t

Microsoft Dynamics NAV n?n t?ng hotfix và C?p Nh?t đư?c làm s?n sàng d?ng t?p tin duy nh?t. Đ? cài đ?t m?t hotfix Microsoft Dynamics NAV ho?c m?t b?n C?p Nh?t, b?n ph?i thay th? các t?p tin cài đ?t Microsoft Dynamics NAV hi?n có v?i các hotfix ho?c các t?p tin C?p Nh?t. Để thực hiện việc này, hãy làm theo những bước sau.

Bư?c 1: Thay th? Microsoft Dynamics NAV Client cài đ?t t?p

Trong cài đ?t Microsoft Dynamics NAV Client, thay th? các t?p sau b?ng cách s? d?ng các hotfix ho?c t?p tin C?p Nh?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
DBm.dll5.0.32670.0440,13618-Tháng tám-201121: 15x86
Fin.exe5.0.32670.010,753,86418-Tháng tám-201121: 16x86
Finhlink.exe5.0.32670.0345,93618-Tháng tám-201121: 16x86
Finsql.exe5.0.32670.010,815,31218-Tháng tám-201121: 16x86
Nc_netb.dll5.0.32670.0108,36818-Tháng tám-201121: 16x86
Nc_tcp.dll5.0.32670.0108,36818-Tháng tám-201121: 16x86
Nc_tcps.dll5.0.32670.0153,42418-Tháng tám-201121: 16x86
Ndbcs.dll5.0.32670.01,292,11218-Tháng tám-201121: 15x86
Slave.exe5.0.32670.0157,52018-Tháng tám-201121: 15x86
Đ? thay th? Microsoft Dynamics NAV t?p hi?n có, h?y làm theo các bư?c sau:
 1. Đóng Microsoft Dynamics NAV.
 2. Xác đ?nh v? trí thư m?c cài đ?t Microsoft Dynamics NAV / khách hàng. Microsoft Dynamics NAV khách hàng thư?ng đư?c cài đ?t trong thư m?c sau:
  C: Program Files Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\
 3. Sao chép các t?p tin b?n đ? t?i v?.
 4. Dán các t?p b?n đ? t?i v? vào thư m?c cài đ?t Microsoft Dynamics NAV / khách hàng.
 5. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào Có ghi đè lên các t?p tin trong thư m?c cài đ?t.
 6. N?u các hotfix ho?c C?p Nh?t bao g?m các phiên b?n d?ch c?a fin.stx ho?c t?p tin fin.etx, b?n ph?i thay th? fin.stx ho?c các t?p tin fin.etx đư?c cài đ?t trong các c?p ngôn ng? c? th? c?a thư m?c cài đ?t.

  Đ? thay th? fin.stx ho?c fin.etx, làm theo các bư?c sau.

  Chú ý Ví d? sau tham chi?u m?t cài đ?t Đ?c.
  1. Sao W1 fin.stx và các t?p tin fin.etx vào thư m?c sau đây:
   C: Program Files Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\
  2. Sao chép fin.stx và các t?p tin fin.etx t? thư m?c ENU vào c?p sau:
   C: Program Files Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\ENU\
  3. Sao chép fin.stx và các t?p tin fin.etx DEU thư vào c?p sau:
   C: Program Files Microsoft Dynamics NAV\CSIDE Client\DEU\

   Trong m?t s? trư?ng h?p, các t?p tin ch?y đư?c khách hàng m?i chuy?n đ?i các đ?nh d?ng cơ s? d? li?u. B?n ph?i c?p nh?t t?t c? các khách hàng.

Bư?c 2: Thay th? t?p tin cài đ?t Microsoft Dynamics NAV / máy ch? ?ng d?ng

N?u b?n có Microsoft Dynamics NAV / máy ch? ?ng d?ng đư?c cài đ?t trong cài đ?t Microsoft Dynamics NAV / máy ch? ?ng d?ng, thay th? các t?p sau b?ng cách s? d?ng các hotfix ho?c t?p tin C?p Nh?t.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
DBm.dll5.0.32670.0440,13618-Tháng tám-201121: 16x86
NAS.exe5.0.32670.01,865,54418-Tháng tám-201121: 16x86
Nassql.exe5.0.32670.01,922,89618-Tháng tám-201121: 16x86
Ndbcs.dll5.0.32670.01,292,11218-Tháng tám-201121: 16x86
Slave.exe5.0.32670.0157,52018-Tháng tám-201121: 16x86
Đ? thay th? các t?p, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. D?ng h? ph?c v? Microsoft Dynamics NAV ?ng d?ng.
 2. Xác đ?nh v? trí thư m?c cài đ?t Microsoft Dynamics NAV / máy ch? ?ng d?ng. Máy ch? ?ng d?ng Microsoft Dynamics NAV thư?ng đư?c cài đ?t trong thư m?c sau:
  C: Program Files Microsoft Dynamics NAV\Application Server\
 3. Sao chép các t?p tin b?n đ? t?i v?.
 4. Dán các t?p b?n đ? t?i v? vào thư m?c cài đ?t Microsoft Dynamics NAV / máy ch? ?ng d?ng.
 5. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào Có ghi đè lên các t?p tin trong thư m?c cài đ?t.
 6. B?t đ?u máy ch? ?ng d?ng Microsoft Dynamics NAV.

Bư?c 3: Thay th? t?p cài đ?t tr?nh đi?u khi?n Microsoft Dynamics NAV ODBC

N?u b?n có tr?nh đi?u khi?n Microsoft Dynamics NAV ODBC đư?c cài đ?t, thay th? các t?p sau trong ti?n tr?nh cài đ?t tr?nh đi?u khi?n Microsoft Dynamics NAV ODBC.
Thu g?n b?ng nàyBung r?ng b?ng này
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyGiờN?n t?ng
Cfront.dll5.0.32670.01,296,20818-Tháng tám-201121: 16x86
DBm.dll5.0.32670.0440,13618-Tháng tám-201121: 16x86
Nc_netb.dll5.0.32670.0108,36818-Tháng tám-201121: 15x86
Nc_tcp.dll5.0.32670.0108,36818-Tháng tám-201121: 15x86
Nc_tcps.dll5.0.32670.0153,42418-Tháng tám-201121: 15x86
Nodbc.dll5.0.32670.02,656,08018-Tháng tám-201121: 16x86
Nodbc.xmlKhông áp d?ng1.209B?y Apr, 200801: 09Không áp d?ng
Nodbccfg.cfg5.0.32670.0618,49611-Tháng tám-201119: 34Không áp d?ng
Nodbccfg.xmlKhông áp d?ng2,472B?y Apr, 200801: 09Không áp d?ng
Slave.exe5.0.32670.0157,52018-Tháng tám-201121: 16x86
Đ? thay th? các t?p, h?y làm theo các bư?c sau.
 1. Xác đ?nh v? trí thư m?c cài đ?t tr?nh đi?u khi?n c?a Microsoft Dynamics NAV ODBC. Tr?nh đi?u khi?n Microsoft Dynamics NAV ODBC thư?ng đư?c cài đ?t trong thư m?c sau:
  C:\Program Files\Common Files\Dynamics NAV\NODBC\
 2. Sao chép các t?p tin b?n đ? t?i v?.
 3. Dán các t?p b?n đ? t?i v? vào thư m?c cài đ?t tr?nh đi?u khi?n c?a Microsoft Dynamics NAV ODBC.
 4. Khi b?n đư?c nh?c, nh?p vào Có ghi đè lên các t?p tin trong thư m?c cài đ?t.
Sau khi b?n áp d?ng hotfix này, Microsoft Dynamics NAV s? d?ng EnumPrinters API đ? có đư?c thông tin chính xác hơn v? nh?ng g? máy in có s?n.

Điều kiện tiên quyết

B?n ph?i có Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1 cài đ?t đ? áp d?ng hotfix này.

T?NH TR?NG

Microsoft đ? xác nh?n r?ng đây là m?t l?i trong các s?n ph?m c?a Microsoft đư?c li?t kê trong ph?n "Áp d?ng cho".

THÔNG TIN THÊM

Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
824684Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft
Chú ý Đây là m?t bài vi?t "Nhanh chóng xu?t b?n" t?o tr?c ti?p t? trong t? ch?c h? tr? c?a Microsoft. Thông tin ? đây đư?c cung c?p như-là đ? đáp ?ng v?i các v?n đ? đang n?i lên. Như là k?t qu? c?a t?c đ? làm cho nó có s?n, các tài li?u có th? bao g?m l?i và có th? đư?c s?a đ?i b?t k? lúc nào mà không báo trư?c. Xem Đi?u kho?n s? d?ng đ? đánh giá khác.

Thu?c tính

ID c?a bài: 2592845 - L?n xem xét sau cùng: 08 Tháng Chín 2011 - Xem xét l?i: 1.0
Áp d?ng
 • Microsoft Dynamics NAV 5.0 Service Pack 1
T? khóa: 
kbautohotfix kbqfe kbhotfixserver kbmbsmigrate kbexpertiseadvanced kbexpertisebeginner kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2592845 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:2592845

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com