Làm th? nào đ? chia s? h? sơ y t? v?i HealthVault ngư?i dùng khác ho?c các ?ng d?ng khác

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 2593222 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Chúng tôi quan tâm đ?n s?c kh?e c?a b?n và mu?n b?n bi?t r?ng Microsoft không đưa ra b?t k? l?i khuyên hay khuy?n ngh? v? v?n đ? y t?, th? t?c y t?, ch? đ? ăn u?ng b? sung ho?c các v?n đ? khác liên quan đ?n chăm sóc s?c kh?e. Xin vui l?ng liên h? v?i nhà cung c?p y t? c?a b?n cho b?t k? câu h?i y t?.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

? Trang này

Tóm t?t

Bài vi?t này mô t? làm th? nào đ? chia s? h? sơ y t? v?i nh?ng ngư?i dùng Microsoft HealthVault khác ho?c các ?ng d?ng khác.

Thông tin thêm

N?u b?n là ngư?i giám h? c?a m?t h? sơ y t?, b?n có th? chia s? m?t s? ho?c t?t c? các thông tin y t? v?i HealthVault ngư?i dùng ho?c chương tr?nh khác. Là m?t khách hàng HealthVault ngư?i có quy?n giám sát, b?n xác đ?nh nh?ng ngư?i có th? xem và thay đ?i thông tin trong h? sơ y t? c?a b?n. M?t s? cách mà b?n có th? chia s? thông tin là như sau:
 • Ngư?i ph?i ng?u ho?c đ?i tác c?a b?n. N?u ngư?i ph?i ng?u ho?c đ?i tác c?a b?n có m?t tài kho?n HealthVault, b?n có th? chia s? quy?n s? h?u c?a gia đ?nh s?c kh?e h? sơ.
 • Hu?n luy?n cá nhân. B?n có th? cung c?p truy c?p nh?t k? c?a b?n t?p th? d?c cho hu?n luy?n cá nhân c?a b?n.
 • B?nh vi?n.B?n có th? kích ho?t các b?nh vi?n c?a b?n đ? t?i lên hư?ng d?n x?.
 • Bác s? nhi khoa. B?n có th? cho phép m?t bác s? nhi khoa đ? xem và c?p nh?t h? sơ tiêm ch?ng c?a con qu? v? cùng v?i b?t k? h? sơ gia đ?nh khác.

M?c chia s?

Có ba c?p đ? c?a chia s? cho m?t h? sơ y t?. H? là như sau:
 • Xem. Nh?ng ngư?i có quy?n truy c?p ch? đ?c thông tin trên các trang chủ và thông tin y t?Trang. Nh?ng ngư?i không th? xem các Chia s?trang ho?c L?ch s? c?a thay đ?i Trang. Đi?u này là c?p th?p nh?t mà truy c?p và c?ng có s?n ch? trong m?t th?i gian c? th?.
 • Xem và s?a đ?i.Nh?ng ngư?i có th? thêm, xem, ho?c ch?nh s?a thông tin y t? ho?c ghi l?i thông tin ti?u s?. Tuy nhiên, nh?ng ngư?i không th? dạng xem chia sẻ trạm đậu ho?c l?ch s? cho b?t k? m?c nào. Truy c?p này c?ng có s?n ch? trong m?t th?i gian c? th?.
 • Hành đ?ng như là ngư?i chăm sóc. Nh?ng ngư?i có th? xem và thay đ?i s?c kh?e, ghi h? sơ, và chia s? thông tin trạm đậu. Ngư?i c?ng có th? xem l?ch s? c?a t?t c? thay đ?i. Đây là m?c cao nh?t c?a truy c?p, và không gi?i h?n th?i gian đ? truy c?p này.

  Quan tr?ngV?i truy c?p "Hành đ?ng như là ngư?i chăm sóc", m?t ngư?i có th? vi ph?m b?o m?t c?a b?n, và b?n th?m chí có th? m?t quy?n truy c?p h? sơ y t? c?a b?n. H?y ch?c ch?n r?ng b?n c?p quy?n truy c?p như v?y ch? đ? nh?ng ngư?i mà b?n tin tư?ng.

Làm th? nào đ? chia s? h? sơ y t?

Chia s? thông tin v?i ngư?i khác là d? dàng như vi?c g?i m?t l?i m?i đ?n ngư?i dùng HealthVault khác. Đ? làm đi?u này, h?y làm theo các bư?c sau đ? g?i l?i m?i.
 1. Trong Ngăn dẫn hướng, cick bi?u tư?ng chia s?.

  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2593288
 2. B?m chu?t Chia s? thông tin y t? v?i m?t ai đó b?n tin tư?ng.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2593289
 3. Trang l?i m?i, nh?p địa chỉ email c?a ngư?i nh?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2593290
 4. Ch?n m?c đ? chia s? mà b?n mu?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2593291
 5. Ch?n lo?i thông tin mà b?n mu?n chia s?. theo m?c đ?nh, t?t c? các lo?i thông tin đư?c l?a ch?n. Khi b?n c?p cho ai đó truy c?p vào t?t c? các thông tin y t?, b?t k? thông tin nào đư?c thêm vào trong tương lai c?ng đư?c chia s?. N?u b?n c?p quy?n truy c?p ch? cho các lo?i thông tin c? th?, b?n ph?i g?i m?t l?i m?i m?i đ? chia s? các thông tin m?i v?i khách m?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2593319
 6. Đ?t h?t h?n cho m?t tháng c? th?, ngày và năm, ho?c ch?n Không h?t h?n.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2593321
 7. Thêm m?t lưu ? tùy ch?n, ch?ng h?n như l? do r?ng khách hàng c?p quy?n truy c?p cho ngư?i, và sau đó nh?p vàoG?i l?i m?i.
  Thu g?n h?nh ?nh nàyBung r?ng h?nh ?nh này
  2593322

Thu?c tính

ID c?a bài: 2593222 - L?n xem xét sau cùng: 04 Tháng Sáu 2013 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
 • Microsoft HealthVault
 • Microsoft HealthVault Account
T? khóa: 
kbwinliveportal kbhowto kbmt KB2593222 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài viết này được d?ch b?ng phần mềm dịch thu?t của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa l?i thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung c?p các bài vi?t đư?c c? biên d?ch viên và ph?n m?m d?ch thu?t th?c hi?n và c?ng đ?ng ch?nh s?a l?i đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng nhi?u ngôn ng? Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Các bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này: 2593222

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com