SceCli t? ch?c s? ki?n ID 1001 và UserEnv t? ch?c s? ki?n ID 1000 khi DFS khách hàng b? vô hi?u hóa

D?ch tiêu đ? D?ch tiêu đ?
ID c?a bài: 259398 - Xem s?n ph?m mà bài này áp d?ng vào.
Bung t?t c? | Thu g?n t?t c?

TRI?U CH?NG

Chính sách nhóm không th? đư?c áp d?ng và các thông báo l?i tương t? như các bài vi?t sau đây có th? đư?c ghi l?i trong Nh?t k? ?ng d?ng trong Event Viewer:
Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 1000
Ngày: 4/7/2000
Th?i gian: 4:25:40 AM
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: MYCOMPUTER
Mô t?: Windows không th? truy nh?p thông tin s? đăng k? t?i \\mydomain.com\sysvol\mydomain.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\registry.Pol v?i (51).

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: SceCli
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 1001
Ngày: 4/7/2000
Th?i gian: 04:30:46
Ngư?i dùng: N/A
Máy tính: MYCOMPUTER
Mô t?: Chính sách b?o m?t không th? đư?c ph? bi?n. Không th? truy c?p các b?n m?u. M? l?i = 3. \\mydomain.com\sysvol\mydomain.com\Policies\{31B2F340-016D-11D2-945F-00C04FB984F9}\Machine\Microsoft\Windows NT\SecEdit\GptTmpl.inf.

Lo?i s? ki?n: l?i
S? ki?n ngu?n: Userenv
Th? lo?i s? ki?n: không có
T? ch?c s? ki?n ID: 1000
Ngày: 4/7/2000
Th?i gian: 04:30:46
User: NT AUTHORITY\SYSTEM
Máy tính: MYCOMPUTER
Mô t?: M? r?ng phía khách hàng nhóm chính sách b?o m?t thông qua c? (17) và tr? v? m?t m? tr?ng thái l?i (3).

NGUYÊN NHÂN

Các \\Ho?t đ?ng thư m?c tên mi?nChia s? \Sysvol là m?t ph?n đ?c bi?t mà đ?i h?i khách hàng phân ph?i t?p h? th?ng (DFS) đ? làm cho m?t k?t n?i, và m?t b?n ghi tên mi?n h?p l? trong DNS. N?u khách hàng DFS b? vô hi?u hóa, các b?n ghi tên mi?n đang m?t tích ho?c các b?n ghi DNS không đư?c đăng k? đúng cách, các thông báo l?i s? đư?c t?o ra.

GI?I PHÁP

Quan tr?ng Ph?n này, phương pháp, ho?c công vi?c có bư?c mà cho b?n bi?t làm th? nào đ? ch?nh s?a registry. Tuy nhiên, v?n đ? nghiêm tr?ng có th? x?y ra n?u b?n s?a đ?i registry không chính xác. V? v?y, h?y ch?c ch?n r?ng b?n làm theo các bư?c sau m?t cách c?n th?n. Đ? b?o v? đư?c thêm vào, sao lưu s? đăng k? trư?c khi b?n s?a đ?i nó. Sau đó, b?n có th? khôi ph?c s? đăng k? n?u m?t v?n đ? x?y ra. Đ? bi?t thêm chi ti?t v? làm th? nào đ? sao lưu và khôi ph?c s? đăng k?, h?y nh?p vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong cơ s? ki?n th?c Microsoft:
322756 Cách sao lưu và lưu tr? s? đăng kư trong Windows


Ki?m tra giá tr? đăng k? sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Mup
DisableDFS: REG_DWORD: t?m ho?t đ?ng: 0 hay 1
0 = cho phép; 1 = tàn t?t
M?c đ?nh: 0
Đ?m b?o r?ng giá tr? đư?c đ?t thành 0, cho phép khách hàng Dfs.Ngoài ra, t?p tin và máy in chia s? cho m?ng c?a Microsoft ph?i đư?c kích ho?t trên giao di?n.

Xác minh khu DNS Lookup Forward có đúng m?t h? sơ cho các tên mi?n và b? đi?u khi?n vùng. Đ? bi?t thêm thông tin, h?y b?m vào s? bài vi?t sau đ? xem bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c Microsoft:
258213Đăng k? c?a gc._msdcs.<dnsforestname> h? sơ trong DNS là b?t bu?c </dnsforestname>
Đ? đ?m b?o các b?n ghi DNS đư?c đăng k?, ki?m tra xem các thi?t l?p registry sau đây:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters

Giá trị: RegisterDnsARecords
Ki?u d? li?u: REG_DWORD
Giá tr? m?c đ?nh: 1 (1 = Kích ho?t, 0 = tàn t?t)

Thu?c tính

ID c?a bài: 259398 - L?n xem xét sau cùng: 21 Tháng Tám 2011 - Xem xét l?i: 2.0
Áp d?ng
  • Microsoft Windows 2000 Server
  • Microsoft Windows 2000 Advanced Server
  • Microsoft Windows 2000 Professional Edition
T? khóa: 
kbdfs kberrmsg kbprb kbmt KB259398 KbMtvi
Máy d?ch
QUAN TRỌNG: Bài vi?t này đư?c d?ch b?ng ph?n m?m d?ch máy c?a Microsoft ch? không ph?i do con ngư?i d?ch. Microsoft cung c?p các bài vi?t do con ngư?i d?ch và c? các bài vi?t do máy d?ch đ? b?n có th? truy c?p vào t?t c? các bài vi?t trong Cơ s? Ki?n th?c c?a chúng tôi b?ng ngôn ng? c?a b?n. Tuy nhiên, bài vi?t do máy d?ch không ph?i lúc nào c?ng hoàn h?o. Lo?i bài vi?t này có th? ch?a các sai sót v? t? v?ng, cú pháp ho?c ng? pháp, gi?ng như m?t ngư?i nư?c ngoài có th? m?c sai sót khi nói ngôn ng? c?a b?n. Microsoft không ch?u trách nhi?m v? b?t k? s? thi?u chính xác, sai sót ho?c thi?t h?i nào do vi?c d?ch sai n?i dung ho?c do ho?t đ?ng s? d?ng c?a khách hàng gây ra. Microsoft c?ng thư?ng xuyên c?p nh?t ph?n m?m d?ch máy này.
Nh?p chu?t vào đây đ? xem b?n ti?ng Anh c?a bài vi?t này:259398

Cung cấp Phản hồi

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com