Identifikator ?lanka: 259403
Pro?iri sve | Skupi sve

Rezime

Vcredist.exe je izvr?na datoteka koja se sama izdvaja i koja instalira najnoviju verziju Microsoft Visual C++ datoteka za pokretanje i komponente operativnog sistema koje su potrebne za ve?inu projekata kreiraju se pomo?u programa Visual C++ 6.0. Ove datoteke uklju?uju zakrpe koje se nalaze u Visual Studio 6.0 servisnom paketu 4 (SP4).

Od Visual Studio 6.0 servisnog paketa 5, datoteka Vcredist.exe se nalazi u okviru servisnog paketa. Datoteka Vcredist.exe na koju upu?uje ovaj ?lanak ?e nastaviti da bude verzija Visual Studio 6.0 servisni paket 4. Da biste dobili najnoviju verziju datoteke Vcredist.exe, potreban vam je primerak najnovijeg servisnog paketa. Za vi?e detalja, posetite slede?u Microsoft Developer Network (MSDN) Veb lokaciju:
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/vstudio/cc136611.aspx

Dodatne informacije

Da biste dobili ispravku za Vcredist.exe, preuzmite i pokrenite slede?u aplikaciju, koja instalira datoteku Vcredist.exe u direktorijum koji navedete.

Skupi ovu slikuPro?iri ovu sliku
Preuzimanje
Odmah preuzmite paket VC6RedistSetup_deu.exe.

Datum izdavanja: 16. novembar, 2000. godine

Za vi?e informacija o preuzimanju Microsoft datoteka za podr?ku kliknite na slede?i broj ?lanka da biste prikazali ?lanak u Microsoft bazi znanja:
119591 Nabavljanje Microsoft datoteka za podr?ku putem usluga na mre?i (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Microsoft je skenirao ovu datoteku u potrazi za virusima. Microsoft je koristio najnoviji softver za otkrivanje virusa dostupan u trenutku objavljivanja datoteke. Datoteka se ?uva na serverima sa pobolj?anom bezbedno??u koji spre?avaju neovla??ene promene datoteke.

Vi?e informacija o tome kako da preuzmete datoteke sa Microsoft centra za preuzimanje, posetite Centar za preuzimanje na slede?oj Veb adresi: 
http://www.microsoft.com/downloads/Search.aspx
VC6RedistSetup.exe ?e vam predstaviti i Ugovor o licenciranju sa krajnjim korisnikom. Kada prihvatite ugovor, izvadi?e se jadna datoteka, a to je Vcredist.exe.

Vcredist.exe instalira slede?e osnovne datoteke, koje se uklju?ene u verziju Visual Studio 6.0 SP4. Ove datoteke predstavljaju osnovne zavisne stavke za veliki broj komponenti i aplikacija koje se kreiraju pomo?u programa C++ 6.0:

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzijaVeli?ina
Asycfilt.dll2.40.4275.1144 KB (147.728 bajtova)
Atl.dll (Windows 95 i Windows 98)3.0.8449.072 KB (73.785 bajtova)
Atl.dll (Windows NT)3.0.8449.057,5 KB (58.938 bajtova)
Comcat.dll4.71.1460.121,7 KB (22.288 bajtova)
Comctl32.dll (Windows 95 i Windows 98)5.80.2614.3600564 KB (577.808 bajtova)
Comctl32.dll (Windows NT)5.80.2614.3600544 KB (557.328 bajtova)
Mfc42.dll6.0.8665.0972KB (995.383 bajtova)
Mfc42u.dll (samo Windows NT)6.0.8665.0972 KB (995.384 bajtova)
Msvcirt.dll6.0.8168.076 KB (77.878 bajtova)
Msvcp60.dll6.0.8168.0392 KB (401.462 bajtova)
Msvcrt.dll6.0.8797.0272 KB (278.581 bajtova)
Oleaut32.dll2.40.4275.1584 KB (598.288 bajtova)
Olepro32.dll5.0.4275.1160 KB (164.112 bajtova)
Stdole2.tlb2.40.4275.117,5 KB (17.920 bajtova)

Pored toga, datoteka Vcredist.exe tako?e instalira slede?e datoteke. To su datoteke podr?ke za Vcredist.exe instalacioni program:

Skupi ovu tabeluPro?iri ovu tabelu
Ime datotekeVerzijaVeli?ina
Advpack.dll4.71.1015.073,2 KB (74.960 bajtova)
W95inf16.dll4.71.704.02,21 KB (2.272 bajtova)
W95inf32.dll4.71.16.04,50 KB (4.608 bajtova)

Vcredist.exe podr?ava slede?e prekida?e na komandnoj liniji:
no switches = nije tihi re?im, prikazuje traku napretka i liniju za ponovno pokretanje
/q = polutihi re?im, prikazuje poruku za ponovno pokretanje bez trake napretka
/q /r:n = bez poruke za ponovno pokretanje ili trake napretka
Vcredist.exe nije instalacioni paket sa svim funkcijama. Kao takav nije preporu?eni metod ponovne distribucije za prethodne datoteke. Ovaj paket ne prenosi poruke o gre?ci do programa ili do korisnika koji pokre?e datoteku Vcredist.exe. Zbog toga, da programi koji pokre?u datoteku Vcredist.exe prvo provere da li postoji slobodan prostor na disku (oko 10 MB), sistemske datoteke koje su samo za ?itanje, administratorske privilegije i va?e?i TEMP direktorijum. Nedostatak nekog od tih uslova mo?e da dovede do toga da paket nepravilno instalira neke datoteke na ciljani sistem.

Pored toga, ovaj paket ne instalira komponente baze podataka ili lokalizovane satelitske biblioteke dinami?ke veze (DLL). Vi?e informacija o tome kako da instalirate komponente baze podataka kao ?to su ODBC, ADO ili DAO, potra?ite u slede?em ?lanku Ponovna distribucija Microsoft Visual C++ 6.0 aplikacija u Microsoft Developer Network (MSDN) Veb lokaciji:
http://msdn.microsoft.com/sr-latn-cs/library/aa260978(VS.60).aspx
Vi?e informacija o instaliranju lokalizovanih resursnih DLL datoteka za MFC dobi?ete ako kliknete na slede?i broj ?lanka da biste videli ?lanak u Microsoft bazi znanja:
208983 Kako da koristite MFC LOC DLL datoteke (Ovaj sadr?aj mo?e da bude na engleskom)
Napomena Ovaj paket ne instalira ove komponente na ra?unarima koji koriste Microsoft Windows 2000 ili Microsoft Windows Millennium (Me) sisteme. Na ra?unarima koji koriste sisteme Windows 2000 i Windows Millennium, ove komponente mogu da se a?uriraju samo putem ispravki za operativni sistem i servisnih paketa za te operativne sisteme.

Vcredist.exe mo?e slobodno da se ponovo distribuira u okviru aplikacije. Trebalo bi tako?e na navedete kopiju ovog ?lanka iz baze znanja.
Napomena Ovo je ?FAST PUBLISH? ?lanak koji je kreiran direktno unutar organizacije za podr?ku korporacije Microsoft. Ovde navedene informacije pru?aju se u vi?enom stanju, kao odgovor na hitne probleme. Kao rezultat brzine kojom se objavljuju, materijali mogu da sadr?e tipografske gre?ke i u bilo kojem trenutku mogu da budu revidirani. Pogledajte uslove kori??enja da biste saznali vi?e.

Svojstva

Identifikator ?lanka: 259403 - Poslednji pregled: 1. novembar 2012. - Revizija: 1.0
Klju?ne re?i: 
kbresolve kbdownload kbbug kbfile kbinfo KB259403

Po?aljite povratne informacije

 

Contact us for more help

Contact us for more help
Connect with Answer Desk for expert help.
Get more support from smallbusiness.support.microsoft.com